Search result for

estrade

(55 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estrade-, *estrade*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา estrade มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *estrade*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Impeccable timing, Lestrade.เลือกเปิดตัวได้เหมาะมาก เลสเตรด Sherlock Holmes (2009)
- Congratulations, Lestrade.-ยินดีด้วยนะสารวัตรเลสเตรด Sherlock Holmes (2009)
Sorry. Inspector Lestrade asks you come with me at once.สารวัตเลสเตรดบอกว่า ให้คุณมากับผมทันทีครับ Sherlock Holmes (2009)
Lestrade. What of the coffin?หีบศพล่ะ เลสเตรด? Sherlock Holmes (2009)
Thank God you're here, Lestrade I'd almost ran out of jokes.ขอบคุณสวรรค์ที่คุณมา ผมเกือบจะหมดมุกแล้ว Sherlock Holmes (2009)
All in good time, Lestrade.ไม่นานเกินรอ เลสเตรด ลอนดอนตกอยู่ในภัยร้าย Sherlock Holmes (2009)
Thank you Lestrade.ขอบคุณนะ เลสเตรด Sherlock Holmes (2009)
Sorry. Inspector Lestrade asks you come with me right away.สารวัตเลสเตรดขอให้คุณ\ มากับผมในทันทีครับ Sherlock Holmes (2009)
- I phoned Lestrade.ผมโทรตามเลสทราดแล้ว... The Blind Banker (2010)
Lestrade, he seems to think your advice is worth something.เลสตราด... เขาคิดว่า คำแนะนำนายมันมีค่า The Blind Banker (2010)
The investigation is ongoing, but Detective Inspector Lestrade will take questions now.การสืบสวนยังดำเนินการอยู่ แต่ตอนนี้สารวัตรสืบสวนเลสเตรจพร้อมที่จะตอบคำถาม A Study in Pink (2010)
If there are no more questions for Detective Inspector Lestrade, I'm going to bring this session to an end.ดิฉันขอปิดการแถลงข่าวค่ะ A Study in Pink (2010)
Hello, freak! I'm here to see Detective Inspector Lestrade.สวัสดีตัวประหลาด / ผมมาหานักสืบ เลสทราด A Study in Pink (2010)
LESTRADE: Anderson, keep everyone out for a couple of minutes...แอนเดอร์สัน ช่วยบอกให้ทุกคนออกไปก่อนซักสองสามนาที A Study in Pink (2010)
This is Angelo. Three years ago, I proved to Lestrade, at the time of a particularly vicious triple murder, that Angelo was in a different part of town, house-breaking.นี่เองเจโล เมื่อ 3 ปีก่อน ฉันพิสูจน์ให้เลสตราดเห็นว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการฆาตกรรมร้ายแรงสามราย A Study in Pink (2010)
- Detective Inspector Lestrade? - Yeah.สารวัตสืบสวนเลสตราดหรอ \ ใช่ A Study in Pink (2010)
No, Detective Inspector Lestrade - I need to speak to him.ไม่ครับ... สารวัตรสืบสวนเลสตราด... ผมต้องการคุยกับเค้า A Study in Pink (2010)
This is Inspector Lestrade. Please call me as soon as you get this.นี้สารวัตรเลสตราด โทรหาฉันให้เร็วที่สุดเมื่อได้ยิน Unaired Pilot (2010)
-Hello, freak. -I'm here to see Inspector Lestrade.สวัสดีตัวประหลาด ฉันมาพบสารวัตรเลสตราด Unaired Pilot (2010)
Magic tricks might impress Inspector Lestrade, they don't work on me.กลวิเศษอาจจะทำให้เลสตราดพอใจ แต่ใช้ไม่ได้กับฉันหรอก Unaired Pilot (2010)
-LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
-LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
-LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
-LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
Three years ago I successfully proved to Inspector Lestrade that at the time of a particularly vicious triple murder,สามปีที่แล้วผมประสบความสำเร็จ ในการพิสูจน์กับสารวัตรเลสตราด มันเป็นช่วงที่ฆาตกรใจโหดออกอาละวาด Unaired Pilot (2010)
LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
Uh, Inspector Lestrade, to my certain knowledge, this man hasn't eaten for several days.อ้อ สารวัตรเลสตราด ชายคนนี้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว Unaired Pilot (2010)
-LESTRADE:เลสตราด: Unaired Pilot (2010)
I should warn you, I think Lestrade filmed you on his phone.โอ ฉันควรจะเตือนนายไว้ก่อน ฉันคิดว่าเลสตราดอัดวีดีโอนายไว้ในมือถือของเขาด้วย A Scandal in Belgravia (2012)
Lestrade?เลสตราด? A Scandal in Belgravia (2012)
Gavin Lestrade?เกวิน เลสเตรด? The Sign of Three (2014)
Lestrade's so easy to kill it's a miracle no-one's succumbed to the temptation.การฆ่าเลสตราดก็ง่าย ยังกะปาฎิหารย์ ที่ไม่มีใครทำลงไป The Sign of Three (2014)
Lestrade? Another one?อีกอันให้เลสทาร์ดใช่ไหม? The Six Thatchers (2017)
- Mr Lestrade?- Mr. Lestrade? - Holmes! Young Sherlock Holmes (1985)
I appreciate your time, Mr Lestrade.Danke für Ihre Zeit, Mr. LestradeYoung Sherlock Holmes (1985)
Mr Lestrade, you've got to listen to me!Mr. Lestrade, Sie müssen mich anhören! Young Sherlock Holmes (1985)
- Mr Lestrade, these fanatics are responsible for numerous deaths.- Mr. Lestrade, diese Fanatiker haben Menschenleben auf dem Gewissen. Young Sherlock Holmes (1985)
Mr Lestrade!Mr. LestradeYoung Sherlock Holmes (1985)
- Lestrade, of course.- Lestrade, natürlich. Elementary, Dear Data (1988)
I am Inspector Lestrade.Ich bin Inspektor LestradeWithout a Clue (1988)
Do you know what it's like to commit to memory a never-ending list of clues and deductions to be parroted back to Lestrade and reporters?Ich muss mir Unmengen von Hinweisen und Schlussfolgerungen merken, und sie Lestrade und Reportern vorbeten! Without a Clue (1988)
Inspector Lestrade and a Lord Smithwick.Inspektor Lestrade und ein gewisser Lord Smithwick. Without a Clue (1988)
It's good to see the department is letting you out at night again.Lestrade, wie schön. Ihre Dienststelle gibt Ihnen nachts wieder Ausgang. Without a Clue (1988)
Inspector Lestrade was inquiring about the vaults.Lestrade forschte wegen des Tresors nach. Without a Clue (1988)
As a matter of fact, Lestrade, - you can be of some help.Trotzdem können Sie behilflich sein, LestradeWithout a Clue (1988)
Stay with me, Lestrade.Bleiben Sie, LestradeWithout a Clue (1988)
Are you blind, Lestrade?Sind Sie blind, LestradeWithout a Clue (1988)
Imagine... a Sherlock Holmes adventure in which Lestrade solves the bloody case!Stellen Sie sich vor: Ein Sherlock-Holmes-Abenteuer, in dem Lestrade den verdammten Fall löst. Without a Clue (1988)
Thus Scotland Yard and that poor, misguided fool Lestrade would foolishly believe that the case was closed, leaving the true villain free to wreak havoc with the economy of the Empire.Scotland Yard und dieser Trottel Lestrade sollten glauben, dass der Fall abgeschlossen wäre. Und der Übeltäter kann der Wirtschaft immensen Schaden zufügen. Without a Clue (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวที[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais   FR: scène [f] ; estrade [f] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lestrade    (n) (l @ s t r aa1 d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estrade \Es`trade"\ ([asl]s`tr[.a]d"), n. [F., fr. Sp. estrado,
   orig., a carpet on the floor of a room, also, a carpeted
   platform, fr. L. stratum bed covering. See {Stratum}.]
   (Arch.)
   A portion of the floor of a room raised above the general
   level, as a place for a bed or a throne; a platform; a dais.
   [1913 Webster]
 
      He [the teacher] himself should have his desk on a
      mounted estrade or platform.       --J. G. Fitch.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 estrade [ɛstrad]
   platform; podium
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top