Search result for

essener

(59 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essener-, *essener*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา essener มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *essener*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, actually, for a nightclub should wear this.Aber um ehrlich zu sein, für einen Discobesuch halte ich das hier für angemessenerDon't Go in the House (1979)
You know, I considered that but it would be more appropriate if we had a stork coming out, huh?Ich hatte daran gedacht, aber ich finde, ein Storch wäre angemessenerThe Idol (1980)
Well, it's just that... certain projects havecertain aspects which, with sensitive handling,given reasonable discretion, when events permit,there is no prima facie reason why, with appropriate give and take,if if all goes well,Ich finde, es haben doch gewisse Projekte gewisse Aspekte, die wenn man sensitiv vorgeht und mit angemessener Diskretion, wenn nichts dazwischen kommt, kann es keinen Primafaziegrund geben, aus dem bei berechtigtem Entgegenkommen, wenn alles gut läuft, Jobs for the Boys (1980)
Ma'am, don't you think you could act more appropriately?Meinen Sie nicht, Sie sollten sich etwas angemessener verhalten? Patrick Still Lives (1980)
He'd take the strap to his children like a man possessed.Er ließ seine Wut an den Kindern aus wie ein BesessenerThe Victims (1981)
A fitting tribute to their devotion to duty.Ein ihrem Pflichteifer angemessener Tribut, Minister. Doing the Honours (1981)
I must say, sir, I felt it was an impractical suggestion.Sir, es war ein unangemessener Vorschlag. Chariots of Fire (1981)
I mean, something more fitting something more appropriate for a prince, so to speak.Ich meine, etwas Angemesseneres, etwas fur einen Prinzen, sozusagen. Raus mit dir! Clash of the Titans (1981)
Oh and I won't forget the doggy bag. Salacious vermin.Und die Reste lass ich dir einpacken, du verfressener Racker. Road Games (1981)
I must change into something more appropriate to receive our guests.Ich muss mir etwas Angemesseneres anziehen, um unsere Gäste zu empfangen. The Challenge (1982)
- Of all the forgotten faces.- Aller vergessener Gesichter. Sophie's Choice (1982)
- Forgotten faces.- Vergessener Gesichter. Sophie's Choice (1982)
If someone's killed with a Smith Wesson Revolver, do you go and interview the president of Smith Wesson?Wenn jemand mit einem Smith Wessenerschossenwurde, wird dann der Präsident von Smith Wessen verhört? Tenebre (1982)
- you don't have the haul from that safe, do you? - Not yet. All right.10 % und die ursprünglichen 20 000 erscheinen mir angemessenerTo Stop a Steele (1983)
Hitler is a madman. Hitler is a maniac!Er ist ein Wahnsinniger, ein BesessenerTo Be or Not to Be (1983)
But from harmony, in all this past disharmony,Denn aus der Eintracht wurden, dank längst vergessener Streitigkeiten, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Working like a demon.Ich arbeite wie ein BesessenerSail Away (1986)
Just about as good as a clock, especially if you don't have a clock.Das ist wie eine Schaltuhr. Und wenn man keine hat, ein angemessener Ersatz. The Escape (1986)
Yeah, some executive elevator.Ein angemessener Chef-Aufzug. Dalton, Jack of Spies (1987)
Yes, well, I find it more convenient than a brown paper bag.- Ist doch angemessener als eine Tüte. Phoenix Under Siege (1987)
A magical moment captured in a worthy setting.Nach einem magischen Moment in angemessener Umgebung. Steeled with a Kiss: Part 1 (1987)
With all due respect to the Hotel del Amor... we've waited far too long not to capture the moment in a more worthy setting.Bei allem nötigen Respekt für das 'Hotel Del Amor' haben wir viel zu lange gewartet, um nicht einen angemesseneren Ort dafür zu finden. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
Who knows what an obsessed man will do to keep going. Kill, perhaps?Vielleicht ist ein besessener Mann sogar zu Mord fähig. Home Soil (1988)
But as he saw his goal getting closer, seeming possible, he became more obsessive.Aber je mehr es ihm klar wurde, dass er sein Ziel erreichen würde, um so besessener wurde er. We'll Always Have Paris (1988)
This is more like it for an important troll.Das ist angemessener für einen wichtigen Troll. The True Bride (1988)
My interviews have revealed a man who displays circumstantially inappropriate joviality, belying the seriousness of his station.Meine Gespräche mit Mr Riker haben mir einen Mann offenbart, der den Problemen und Aufgaben seines Rangs mit unangemessener Lässigkeit begegnet. Peak Performance (1989)
It'd be more appropriate.Das wäre doch angemessenerThe Two Jakes (1990)
You are a single-minded, obsessive jerk.Du bist ein engstirniger, besessener Idiot. Taking Care of Business (1990)
Oh, you dirt-obsessed old fool, you sucked up my chip.Oh, du putzbesessener, alter Idiot, du hast meinen Chip weggesaugt! Those Better Not Be the Days (1990)
Mr. Thornton, as Director of the Phoenix Foundation, is more than adequate for my plan.Mr. Thornton ist als Direktor der Phoenix Foundation wesentlich angemessener für mein Vorhaben. Humanity (1990)
- I mean this. - A plant employee carrying on... like an oversexed orangutan in heat.Sie sexbesessener, brünstiger Orang-Utan. Homer's Night Out (1990)
Perhaps we should supply a more appropriate adversary. Number One!Er sollte vielleicht einen angemesseneren Gegner bekommen. Hollow Pursuits (1990)
He believes the Daystrom annex on Galor IV would be more suitable.Er meint, das Daystrom-College auf Galor IV wäre angemessenerThe Offspring (1990)
His record shows him to be an insubordinate, unprincipled opportunist with a history of violating the chain of command whenever it suited him.Er ist ein opportunistischer, karrierebesessener Opportunist... der mehrmals die Befehlskette durchbrach. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
When you first came here, you were a wild motorcycle-riding Elvis-obsessed rock 'n' roller.Als du hier ankamst, warst du ein wilder, Motorrad fahrender, Elvis-besessener Rock 'n' Roller. Fuller House (1991)
I was a power-crazed maniac.Ich war ein machtbesessener Fanatiker. The Hole-in-the-Wall Gang (1991)
Deep-seated, obsessional hatred, and a lack of respect for human life.Tief verwurzelter, besessener Hass und kein Respekt vor Menschenleben. Basic Instinct (1992)
He's got this expression of happiness on his face that is completely inappropriate.Sein Ausdruck ist von unangemessener Glückseligkeit. Death Becomes Her (1992)
Liou Ho child eating so much!"Liou Ho ist ein verfressener Kerl"? Royal Tramp II (1992)
I have just one afternoon while Hamlet sees his shrink to cure Brooke of her exhaustion with some whisky, a few flowers - you've got the money - and a certain fading bedside manner.Heute ist Hamlet beim Psychiater und ich muss Brooke aufmuntern mit Hilfe von etwas Whiskey und Blumen und etwas angemessener Krankenpflege. Noises Off... (1992)
You don't look like no meaner-than-hell, cold-blooded, damn killer.Du siehst nicht wie ein vom Teufel besessener, kaltblütiger Mörder aus. Unforgiven (1992)
What could be more appropriate?Es könnte kaum angemessener sein. The Next Phase (1992)
But I wouldn't be surprised... to find out your gun-crazy husband had something to do with it, would you?Aber ich wäre nicht überrascht, wenn Ihr waffenbesessener Mann etwas damit zu tun hätte, wären Sie es? Red Rock West (1993)
He worked hard from morning to night.Er arbeitete wie ein Besessener von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein. The House of the Spirits (1993)
A magician should be neither an intriguer nor a demoniac.Ein Magier soll kein Ränkeschmied, kein Besessener sein. The Fiery Angel (1993)
- Shh. A few weeks ago, I was a washed-up actor with a drinking problem.Ich war ein vergessener Schaspieler mit einem Alkoholproblem. Bart's Inner Child (1993)
A barely... adequate substitute for you.Ein kaum... angemessener Ersatz für Sie. If Wishes Were Horses (1993)
The Allied Nations forces know... that they are dealing with a power-mad dictator. A dictator whose drug money has equipped his army... with high-tech weaponry, which some intelligence experts fear... is equal to anything in the industrialized world.Die Streitkräfte der Allied Nations wissen... dass Bison ein machtbesessener Diktator ist... dessen Armee dank Drogengeldern... über ein High-Tech-Waffenarsenal verfügt, das es laut Experten... mit jeder Waffentechnik der industrialisierten Welt... ohne Probleme aufnimmt. Street Fighter (1994)
GOING BACK TO JAPAN... BECOMES AN OLD DREAM.Nach Japan zu gehen... wird ein vergessener Traum. Picture Bride (1994)
Mary, "Ma-ray," madman...Mary, Ma-ray, manisch BesessenerSofa So Good (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressenerzeugung {f}address generation [Add to Longdo]
Ausgleich {m} | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation [Add to Longdo]
Computer-Versessener; Online-Spinner {m}geek [Add to Longdo]
Preis {m} | Preise {pl} | zum halben Preis | angemessener Preis | annehmbarer Preis | voraussichtlicher Preis | zu herabgesetzten Preisen | zu jeweiligen Preisen | zu konstanten Preisen | zum angegebenen Preis | taxierter Preis; Taxe {f} | Preis, alles inbegriffen; Gesamtpreis {m} | Preise reduzieren | Preise erhöhen | einen Preis nennen | Preise angeben | Preise ausgleichen | die Preise in die Höhe treiben | um jeden Preis | um keinen Preisprice | prices | at half (the) price | fair price | acceptable price | anticipated price | at reduced prices | at current prices | at constant prices | at the price indicated | valuation | all in price | to cut prices | to spike prices | to quote a price | to quote prices | to adjust prices | to push up prices; to force up prices | at any price | not at any price; not for anything [Add to Longdo]
Zeitraum {m} | Zeiträume {pl} | ein angemessener Zeitraumspace of time; period of time | spaces of time | a reasonable time [Add to Longdo]
angemessen; akzeptabel; vernünftig {adj} | angemessener; akzeptabler; vernünftiger | am angemessensten; am akzeptabelsten; am angemessenstenreasonable | more reasonable | most reasonable [Add to Longdo]
angemessener Marktpreisactual cash value [Add to Longdo]
in angemessener Zeit; zu gegebener Zeitin due course [Add to Longdo]
verfressen {adj} | verfressener | am verfressenstenpiggy | piggier | piggiest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top