หรือคุณหมายถึง eßay?
Search result for

essay

(80 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essay-, *essay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essay[N] ความพยายาม (คำทางการ), See also: การทำให้สำเร็จ, Syn. attempt, endeavor, trial
essay[N] ความเรียง, See also: ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ, Syn. article, composition
essay[VT] ทดสอบ, Syn. test
essay[VT] พยายาม (คำทางการ), Syn. attempt, endeavor, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay

English-Thai: Nontri Dictionary
essay(n) เรียงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกิณกะ
essay(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essayความเรียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essayการแต่งความเรียง [TU Subject Heading]
Essay Testแบบสอบบรรยาย [การแพทย์]
Essaysความเรียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด Akai ito (2008)
what about your reflection essay?เอ้ย แล้วคำสารภาพผิดหละ? Akai ito (2008)
This is the man who came to compose my essays.นี่ก็เป็นคนที่มาเพื่อแต่งเรียงความให้ข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
My essay is here.รายงานฉันติดอยู่ในล็อคเกอร์บ้าเนี่ย Dragonball: Evolution (2009)
I read your college essay. Oh, yeah? What did you think?จะต้องมีคนจากหน่วยของผม มาขัดขวางการสอบสวนนี้ Trust Me (2009)
I thought maybe you could read my application essay.ผมว่าอยากให้คุณช่วยดู การเขียนใบสมัครของผม I Knew You Were a Pig (2009)
Rewriting my college essay.เขียนเรียงความเรื่องเข้าวิทยาลัยครับ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Did you show phil your essay?เอาให้ฟิลดูแล้วใช่ม๊ย? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
It's supposed to be a personal essay.ผมว่ามันเป็นเรียงความเรื่องส่วนตัว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Essay assignment.การบ้าน เขียนเรียงความ After School Special (2009)
A and J essay due."โรมิโอ จูเลียต" ส่งวันนี้ The Twilight Saga: New Moon (2009)
And i have to drop off my extra Credit essay before i go to school.ฉันต้องไปส่งรายงานเสริมก่อนหน่ะ Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essayAll essays must be handed in on time.
essayBring your essay to me this afternoon.
essayHe gave us an essay to write during the vacation.
essayHis essay is rubbish.
essayHis essay was concise and to the point.
essayHis essay was full of original ideas.
essayIf your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.
essayI had to work on an essay.
essayI have a few essays to write by tomorrow.
essayIn addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.
essayIn addition to taking the tests, we have to hand in an essay.
essayIn an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงความ[N] composition, See also: essay, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตน, Count unit: เรื่อง, ฉบับ, Thai definition: การเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเนื้อเรื่อง
ข้อเขียน[N] essay, See also: composition, writings, article, Syn. บทความ, เรียงความ, Example: การเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องโรคเอดส์ยังไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายได้, Count unit: ชิ้น, เรื่อง
ความเรียง[N] essay, See also: article, composition, Syn. เรียงความ, Example: นักศึกษาเขียนความเรียงเพื่อส่งเข้าประกวด, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
การเรียงความ[n.] (kān rīengkhwām) EN: wriiten essay ; composition   
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
ลอง[v.] (løng) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience   FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ลองดู[v.] (løngdū) EN: try out ; try ; give a try   FR: essayer ; tenter
ลองดูสิ[X] (løngdū si) EN: try and see   FR: essayez donc !
ลองใหม่[v.] (løng mai) EN: retry   FR:essayer ; ressayer ; essayer de nouveau
ลองมือ[v. exp.] (løng meū) EN: try one's hand at sth   FR: se faire la main ; s'essayer à qqch
ลองไป[v. exp.] (løng pai) EN: try   FR: essayer
ลองใส่[v. exp.] (løng sai) FR: essayer ; passer sur soi

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSAY    EH0 S EY1
ESSAY    EH1 S EY2
ESSAYS    EH0 S EY1 Z
ESSAYS    EH1 S EY2 Z
ESSAYIST    EH1 S EY2 IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essay    (n) (e1 s ei)
essay    (v) (e1 s ei1)
essays    (n) (e1 s ei z)
essays    (v) (e1 s ei1 z)
essayed    (v) (e1 s ei1 d)
essaying    (v) (e1 s ei1 i ng)
essayist    (n) (e1 s ei i s t)
essayists    (n) (e1 s ei i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsatzthema {n}essay subject [Add to Longdo]
Essay {n}essay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッセイ(P);エッセー(P);エッセィ[, essei (P); esse-(P); essei] (n,adj-no) essay; (P) [Add to Longdo]
エッセイスト[, esseisuto] (n) essayist; (P) [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
歌論[かろん, karon] (n) essay on tanka poetry [Add to Longdo]
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory [Add to Longdo]
記述問題[きじゅつもんだい, kijutsumondai] (n) essay question [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift [Add to Longdo]
芸術論[げいじゅつろん, geijutsuron] (n) essay on art [Add to Longdo]
懸賞論文[けんしょうろんぶん, kenshouronbun] (n) essay contest [Add to Longdo]
作文[さくもん, sakumon] (n,vs) (1) (See 作文・さくもん) writing (an essay, prose, etc.); composition; (2) formal writing with little real meaning; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随笔[suí bǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧˇ, / ] essay-writing; belles-lettres [Add to Longdo]
杂文[zá wén, ㄗㄚˊ ㄨㄣˊ, / ] essay [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
随筆[ずいひつ, zuihitsu] Essay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essay \Es*say"\, v. t. [imp. & p. p. {Essayed}; p. pr. & vb. n.
   {Essaying}.] [F. essayer. See {Essay}, n.]
   1. To exert one's power or faculties upon; to make an effort
    to perform; to attempt; to endeavor; to make experiment or
    trial of; to try.
    [1913 Webster]
 
       What marvel if I thus essay to sing? --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Essaying nothing she can not perform. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       A danger lest the young enthusiast . . . should
       essay the impossible.         --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   2. To test the value and purity of (metals); to assay. See
    {Assay}. [Obs.] --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essay \Es"say\, n.; pl. {Essays}. [F. essai, fr. L. exagium a
   weighing, weight, balance; ex out + agere to drive, do; cf.
   examen, exagmen, a means of weighing, a weighing, the tongue
   of a balance, exigere to drive out, examine, weigh, Gr.
   'exa`gion a weight, 'exagia`zein to examine, 'exa`gein to
   drive out, export. See {Agent}, and cf. {Exact}, {Examine},
   {Assay}.]
   1. An effort made, or exertion of body or mind, for the
    performance of anything; a trial; attempt; as, to make an
    essay to benefit a friend. "The essay at organization."
    --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Lit.) A composition treating of any particular subject;
    -- usually shorter and less methodical than a formal,
    finished treatise; as, an essay on the life and writings
    of Homer; an essay on fossils, or on commerce.
    [1913 Webster]
 
   3. An assay. See {Assay}, n. [Obs.]
 
   Syn: Attempt; trial; endeavor; effort; tract; treatise;
     dissertation; disquisition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essay
   n 1: an analytic or interpretive literary composition
   2: a tentative attempt
   v 1: make an effort or attempt; "He tried to shake off his
      fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The
      police attempted to stop the thief"; "He sought to improve
      himself"; "She always seeks to do good in the world" [syn:
      {try}, {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   2: put to the test, as for its quality, or give experimental use
     to; "This approach has been tried with good results"; "Test
     this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
     {examine}, {essay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top