Search result for

erotik

(53 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erotik-, *erotik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erotik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erotik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Although there's a certain eroticism in the movement of the hand, which bothers me.Obwohl, in der Handhaltung, also der Haltung der Hand, liegt eine gewisse Erotik, die mich verwirrt. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Guess, who is the lucky girl? You, darling.Ein Liebesspiel voller ErotikThe Island of the Bloody Plantation (1983)
Island Erotics:InselerotikHeartbreak Ridge (1986)
[Cheering] You've heard all the rumors.Das 11. Festival der Filmkritik für den amerikanischen Erotikfilm stellt Ihnen den Regisseur von "Der Tod und die Lady"vor, den Gewinner des ersten Preises: Death and the Lady (1987)
[Crowd Chanting, Indistinct] [Crowd] Glantz, Glantz, Glantz, Glantz!Was sagen andere Erotikfilmemacher, dass Sie jetzt auch so was machen? Death and the Lady (1987)
Hard-core— Erotic films don't usually go like that.Beim harten Porno... Bei Erotikfilmen läuft es sonst nicht so ab. Death and the Lady (1987)
Do you have a light? No, gave it up.EROTIKKINO LIVE ENTERTAINMENT Death and the Lady (1987)
Aah! Yeah, it bein' so messy and all.beleuchtet Reporter Robert Selnick die oft heiße Welt des Erotikfilms. Death and the Lady (1987)
[Woman On TV] And now, this week's "Spotlight On Show Business."Es wird Zeit, Sie mit einigen Kontroversen vertraut zu machen, die das Erotikfilmfestival in Miami umgeben. Death and the Lady (1987)
What I'm interested in is how you came to have such insights into the erotic.Mich interessiert, wie Sie zu einem solchen Wissen über die Erotik kamen. Henry & June (1990)
An erotic artist.Er ist Erotikkünstler. Internal Affairs (1990)
No more erotic doctors and secretions.Keine Erotikszene mit Arzt, der meine Sekrete probiert! Merci la vie (1991)
Erotica, soft erotica!Erotik, dezente ErotikIt's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
Oddball Canadian Rules... Phyllis George in..."Homoerotik in", "balla balla, kanadisch", "PhyIIis George und"... Lisa the Greek (1992)
Are these characters autoerotica?Sind diese Figuren Autoerotika? Jurassic Park (1993)
Have you tried sexy lingerie? Some lacy underwear, a black teddy?Haben Sie's mit Erotik-Unterwäsche versucht, Spitze, schwarze Strapse? Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Last time you were that engrossed, you were reading Adult Video News!Das letzte Mal, als Sie so vertieft waren, lasen Sie die Erotikvideo-News! Beyond the Sea (1994)
Realism, economy, sensuousness beauty, and magic.Realität, Wirtschaft, Erotik Schönheit und Wunder. The Bridges of Madison County (1995)
You got friends in the, uh, the adult film business, right?Du hast doch Freunde in der Erotikfilmbranche, stimmt's? Mighty Aphrodite (1995)
I was involved in ritualistic cannibalism... in orgiastic dances reaching... painful thresholds of intense physical eroticism.Ich wurde in kannibalistische Rituale einbezogen, habe bei orgiastischen Tänzen die starke Erotik der Überwindung der Schmerzgrenze erfahren. The Frighteners (1996)
-Quiet, this is erotic!-Klappe! Das ist ErotikPretty Village, Pretty Flame (1996)
Frankly, it's very rare for a live venue to go into profit.Ein Live-Club bringt nichts ein. Mach einen Erotik-Club auf! Swallowtail Butterfly (1996)
Not a goddamn girlie bar.Kein blöder Erotik-Club! Swallowtail Butterfly (1996)
To make the most of this, he works for a sexy message service.Um mit seiner Neigung Geld zu verdienen, arbeitet er für einen Erotik-Miniteldienst. Three Lives and Only One Death (1996)
You're scared of the erotic?Erotik macht Ihnen Angst? Three Lives and Only One Death (1996)
No, eroticism is essential to the harmony of our partnership.Im Gegenteil. Erotik ist wichtig für die Harmonie der Paarbeziehung. Three Lives and Only One Death (1996)
And beside me is a beautiful, talented, gorgeous, young actress from adult cinema, Miss Rollergirl.Und hier neben mir, eine wunderschöne, talentierte, fantastische junge Darstellerin des Erotik-Films, Miss Rollergirl. Boogie Nights (1997)
I have, upstairs, the most unique collection of erotica. Drop the gun. Drop the gun.Ich habe oben eine einzigartige Sammlung von Erotika. Lolita (1997)
I have taken up erotica again, Helmer, isn´t it marvellous?Ach, ich habe die Erotik wiederentdeckt. Helmer, ist das nicht wundervoll? Birds of Passage (1997)
Illinois' most elegant establishment for entertainment, erotica and ecdysia.Illinois elegantester Einrichtung "für Unterhaltung, Erotik und Striptease". Blues Brothers 2000 (1998)
Lights up, Charlie. No sex games till I've eaten.Keine Erotikspiele vor dem Essen. Halloween H20: 20 Years Later (1998)
It combines my two passions: pottery and erotica.Es kombiniert meine zwei Leidenschaften: Keramik und ErotikThe One with Phoebe's Uterus (1998)
So, 3 erotic, 1 Hitler, together: 20 marks.Also, 3 Erotik, 1 Hitler komplett: 20 Mark. Gigantic (1999)
Is that erotic? Nah, history.Ist das ErotikGigantic (1999)
Which perhaps was not so great from the standpoint of structure... but was seething with ideas, and above all... had a store of aggressiveness and eroticism which he conveyed skillfully.vielmehr lebt es von einer inneren Spannung, von einer latenten... Aggressivität und Erotik, die Visconti sehr gut umzusetzen verstand. Luchino Visconti (1999)
Shoot-'em-up, Sci-Fi, erotic thriller?Rumballerei, Science-Fiction oder einen Erotik Thriller? Where's Poppa (1999)
Where do you do your erotic display?Wo spielt sich denn die Erotik ab? I Second That Emotion (1999)
Sexual perversion.Er guckt wohl zu oft den Erotikkanal. Keeping the Faith (2000)
You were an exotic dancer.Du warst Erotiktänzerin. Small Time Crooks (2000)
Directly seeing a kiss, for example, disgusts me.Erotik ist grandios und prächtig, und wir müssen eine Brücke bauen, um zur körperlichen Liebe zu wechseln, aber sie direkt zu sehen, widert mich an. Regarding Buñuel (2000)
I don't systematically look for eroticism or subversion or anything.Ich suche nicht systematisch nach Erotik oder Subversion. Regarding Buñuel (2000)
I enjoy erotica, that's what you mean?Ich habe Freude an Erotik, falls du das meinst. Inferno (2000)
If a woman thinks ? on the easy term? and then it's erotica.Wenn eine Frau etwas erregt, sind es Erotika. Inferno (2000)
The point is, "Lesbian Spunk Inferno" does not count as erotica.Der entscheidende Punkt ist doch: Das lesbische Schlamminferno gehört nicht zur ErotikInferno (2000)
What makes an erotic film any different from porn?Was unterscheidet einen Erotikfilm von einem Porno? Inferno (2000)
There's nothing wrong with a woman enjoying a little erotica.Es ist nichts falsch mit einer Frau genießen einen little ErotikThe One with Rachel's Book (2000)
That would be in the erotic drama section.Der dürfte in der Erotik-Abteilung stehen. Ghost World (2001)
Just a quick lap dance.Nur ein schneller Erotiktanz. Baby Boy (2001)
Large adult entertainment section in the back.Große Erotikauswahl im hinteren Bereich. Men in Black II (2002)
He's had so many women, so many people, in bed or somewhere else and in each possible combination that love nor any other form of normal sexuality can hold his interest.Er hatte so viele Frauen, so viele Leute, in seinem Bett oder anderswo, in allen möglichen Kombinationen, dass weder Liebe... noch gewöhnliche Erotik ihn noch interessieren. Secret Things (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erotik {f}eroticism; erotism; sexiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Erotik [eːroːtik] (n) , s.(f )
     eroticism; erotism
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top