Search result for

eros

(88 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eros-, *eros*, ero
English-Thai: Longdo Dictionary
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erosion[N] การกัดกร่อน, See also: การกัดเซาะ, การกร่อน, Syn. abrasion, decay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erosion(อิโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ, Syn. wear
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
aerostat(n) เรือเหาะ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
kerosene(n) น้ำมันก๊าด
rhinoceros(n) แรด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eroseขอบหยักไม่เป็นระเบียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erosionการกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erosionการกร่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erosionการสึกกร่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
erosionการกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erosion corrosionการกัดกร่อนแบบเซาะลึก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
erosive๑. -กร่อน๒. สารทำกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erosion การกร่อน
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded)
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ
[สิ่งแวดล้อม]
Erosionการทำลาย,การสึกกร่อน,สึกกร่อน,รอยแผล,แผลตื้น,การกร่อน,แผลแดง [การแพทย์]
erosionerosion, การกร่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
erosionerosion, การกัดเซาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
erosionการกร่อน, กระบวนการทางธรรมชาติที่เศษหิน ดิน ถูกพัดพาไปจากเดิมเนื่องจากแรงน้ำแรงลม แรงโน้มถ่วงโลก และธารน้ำแข็ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Erosion Index ดัชนีการกร่อน
ค่าแสดงศักยภาพของฝนที่ทำให้ผิวหน้าดินกร่อนไป คำนวณได้จากพลังงานการตกกระทบ ของเม็ดฝนกับปริมาณฝนแต่ละครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Erosion Surface ; Erosional Surface พื้นผิวเหลือจากการกร่อน
พื้นผิวดินที่เหลือจากการกร่อนอันเกิดจาก ตัวการทำลายต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ น้ำ ลม และน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Erosion, Pressureการสึกกร่อนจากแรงกดดัน [การแพทย์]
Erosion, Recurrentการลอกหลุดของผิวกระจกตาดำ [การแพทย์]
Erosion, Surfaceรอยกร่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In some parts of Madagascar, the erosion is spectacular.ในบางส่วนของมาดากัสกา, พบการกัดเซาะที่น่าตกใจ Home (2009)
With erosion, the fine layer of humus, which took thousands of years to form, disappears.จากการชะล้างหน้าดิน อันอุดมสมบุรณ์ ซึ่งใช้เวลาสร้างมาเป็นร้อยปี ได้หายไปแล้ว Home (2009)
They then had to face widespread soil erosion.จากนั้นพวกเขาเผชิญหน้ากับ การกัดเซาะหน้าดินบริเวณกว้าง Home (2009)
Images will help determine erosion and sea-level changes and also provide critical information from flood...ภาพจะช่วยตัดสินการกร่อน และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล และยังช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญ จากภาวะน้ำท่วม... The Longest Night (2010)
MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending in the psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion.ผลสแกน MRI บอกว่ามีก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ ชวันโนมา นิวโรไฟโบรซาโคม่า.. ลามเข้าไปยังส่วนกล้ามเนื้อ 50/50 (2011)
The bone erosion was much greater than initially anticipated.กระดูกถูกกัดกร่อนไป.. มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ 50/50 (2011)
Well, I'm afraid I'm gonna have to add to the erosion.ก็ฉันกลัวฉันจะต้องเพิ่มการกัด เซาะ Beyond the Reach (2014)
Most of the evidence from that time was destroyed by impact and erosion.ส่วนใหญ่ของหลักฐาน จากเวลาที่ถูกทำลาย โดยผลกระทบและการกัดเซาะ Some of the Things That Molecules Do (2014)
That leaves the shore here more exposed to erosion from storms which are also getting more powerful, another effect of climate change.สัมผัสมากขึ้นในการกัดเซาะจากพายุ ซึ่งยังได้รับมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งของ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ The World Set Free (2014)
The giant world ocean produced huge rainstorms causing flooding and erosion.มหาสมุทรโลกยักษ์ ใหญ่ผลิตแปรเปลี่ยน ทำให้เกิดน้ำท่วมและการพังทลาย Unafraid of the Dark (2014)
Most shield erosion occurs on the posterior side abutting the retro-boosters.ส่วนใหญ่พังทลายโล่เกิดขึ้น ที่ด้านหลังจรดย้อนยุคดีเด่น Hidden Figures (2016)
They were as old as erosions in a fishless desert.ในทะเลทรายไม่มีปลา The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสึกกร่อน[N] erosion, See also: corrosion, Syn. การเซาะ, การกัด, การสึก, การกร่อน, Example: การสึกกร่อนของเสาปูนเกิดจากความเค็มของน้ำทะเล
การชะ[N] erosion, See also: rinsing, deterioration, washing, wearing away, Example: การชะหน้าดินของน้ำฝนทำให้ก้อนกรวดไหลลงไปหมดแล้ว, Thai definition: การทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไปหรือหมดไปด้วยน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿn) EN: erosion ; corrosion ; abrasion   
ก๊าด[n.] (kāt) EN: kerosene   FR: kérosène [m]
ความกรุณา[n.] (khwām karunā) EN: generosity   FR: générosité [f]
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
กระซู่[n.] (krasū) EN: Sumatran Rhinoceros   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
ละอองอากาศ[n. exp.] (la-øng akāt) EN: aerosols   FR: aérosol [m]
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EROS    IH1 R AA0 S
EROSION    IH0 R OW1 ZH AH0 N
EROSIVE    IH0 R OW1 S IH0 V
EROSIONAL    IH0 R OW1 ZH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erosion    (n) (i1 r ou1 zh n)
erosive    (j) (i1 r ou1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erosion {f}; Abtragung {f} | Erosionen {pl}; Abtragungen {pl}erosion | erosions [Add to Longdo]
Erosion {f}degradation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
エアゾール(P);エアロゾル;エーロゾル[, eazo-ru (P); earozoru ; e-rozoru] (n) aerosol; (P) [Add to Longdo]
エロス[, erosu] (n) Eros; (P) [Add to Longdo]
オイル[, oiru] (n) oil; engine oil; kerosene; (P) [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨蚀[mó shí, ㄇㄛˊ ㄕˊ, / ] erosion; abrasion, #88,603 [Add to Longdo]
消蚀[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, / ] erosion; wearing away; ablation, #94,263 [Add to Longdo]
厄洛斯[È luò sī, ㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Eros, cherub in Greek mythology, son of Aphrodite 阿弗洛狄忒 and Hermes 赫爾墨斯|赫尔墨斯; Cupid, #581,550 [Add to Longdo]
侵蚀作用[qīn shí zuò yòng, ㄑㄧㄣ ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] erosion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
非ゼロ復帰0記録[ひぜろふっき0きろく, hizerofukki 0 kiroku] non-return-to-zero change-on-zeros recording, NRZ-0 (abbr.) [Add to Longdo]
ベロシティ[べろしてい, beroshitei] velocity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侵食[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
浸食[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eros \E"ros\, n. [L., fr. Gr. ? love, ? (personified) Eros, fr.
   ? to love.] (Greek Myth.)
   Love; the god of love; -- by earlier writers represented as
   one of the first and creative gods, by later writers as the
   son of Aphrodite, equivalent to the Latin god Cupid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eros
   n 1: (Greek mythology) god of love; son of Aphrodite; identified
      with Roman Cupid
   2: a desire for sexual intimacy [syn: {sexual desire}, {eros},
     {concupiscence}, {physical attraction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top