Search result for

erl

(106 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erl-, *erl*
English-Thai: Longdo Dictionary
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
berlin(เบอร์ลิน') n. เมืองเบอร์ลินในเยอรมัน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cheerleadern. ประธานเชียร์
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid

English-Thai: Nontri Dictionary
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erlangเออร์แลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ERLANG (Computer program language)เออร์แลง (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
"Helen and Murray erlich" sound nice.Helen and Murray erlich เพราะมาก The Wrong Goodbye (2011)
Erle Stanley Gardners.Erle Stanley การ์ดเนอร์ The Shawshank Redemption (1994)
Yeah. You're missing a couple of Erlenmeyer flasks, at least.ใช่ ขวดปริมาตรทรงกรวยของนายf หายไป 2 Crazy Handful of Nothin' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior
แบบไตรมาส[adj.] (baēp traimāt) EN: quarterly   
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
เบอร์ลิน[n. prop.] (Boēlin) EN: Berlin   FR: Berlin [m]
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERL    ER1 L
ERLE    AO1 R AH0 L
ERLY    ER1 L IY0
ERLER    ER1 L ER0
ERLENE    ER1 L IY0 N
ERLINE    ER1 L AY0 N
ERLICK    EH1 R L IH0 K
ERLICK    ER1 L IH0 K
ERLAND    ER1 L AH0 N D
ERLACH    ER1 L AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Erlangen    (n) (@@1 l a ng @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ , See also: A. verbieten,
Erlaubnis(n) |die, pl. Erlaubnisse| การอนุญาต, See also: S. die Genehmigung,
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
verletztบาดเจ็บ
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
Kerl(n) |der, pl. Kerle/Kerls| ชายหนุ่ม (ภาษาพูด), See also: Junge, Mann
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erle {f} [bot.]alder [Add to Longdo]
Erledigung {f} von Einkäufenshopping [Add to Longdo]
Erläuterung {f} | Erläuterungen {pl}elucidation | elucidations [Add to Longdo]
Erläuterung {f}exemplification [Add to Longdo]
Erlangung {f}obtainment [Add to Longdo]
Erlass {m} | Erlasse {pl}edict | edicts [Add to Longdo]
Erlass {m} | Erlasse {pl}writ | writs [Add to Longdo]
Erlassung {f}remittal [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}admission [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}; Bewilligung {f}allowance [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}compliance [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}licence [Add to Longdo]
Erlaubnis {f} | Erlaubnisse {pl}permission | permissions [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}; Erlaubnisschein {m}permit [Add to Longdo]
Erlenholz {n}alder wood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二里头[èr lǐ tou, ㄦˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡ˙, / ] Erlitou (archeological site at Yanshi, Henan) [Add to Longdo]
二连[Èr lián, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Erlian basin in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连盆地[Èr lián pén dì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] Erlian basin in Inner Mongolia [Add to Longdo]
埃尔朗根[Āi ěr lǎng gēn, ㄞ ㄦˇ ㄌㄤˇ ㄍㄣ, / ] Erlangen (town in Bavaria) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体験[たいけん, taiken] Erlebnis [Add to Longdo]
消える[きえる, kieru] erloeschen, vergehen [Add to Longdo]
被る[こうむる, koumuru] erleiden, erhalten [Add to Longdo]
許す[ゆるす, yurusu] erlauben, zulassen [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] Erlaubnis, Genehmigung, Konzession [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] Erlaubnis, Zulassung, Toleranz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ERL
         Electronic Research Lab (Volkswagen, USA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top