Search result for

erbens

(142 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erbens-, *erbens*, erben
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erbens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erbens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They die.Sie sterbenViva Zapata! (1952)
...Sie würden AbsterbenMill of the Stone Women (1960)
You'll die!Du wirst sterbenNo Mercy (1986)
DieSterben Notre-Dame de Paris (1998)
To die?Um zu sterbenUnrealized Reality (2002)
Die.SterbenThe Tree of Life (2011)
Die happy-Glücklich sterbenCharlie Loses it at a Baby Shower (2013)
They die.Die sterbenChapter 52 (2016)
Nate and I moved to Verbena Court about six months ago.แนตกับผมเราย้ายมาที่ เวอร์บินา คอร์ท ได้ราวสัก 6 เดือนแล้ว The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
ELLIOT LINDBERGH: I hate Verbena Court.ผมไม่ชอบเวอร์บิน่า คอร์ท The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Verbena Court was built with a limited amount of phone lines.เวอร์บิน่า คอร์ทมีบ้านมากหลัง แต่สายโทรศัพท์มีจำกัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
He's just a big dumb-ass knob who thinks Verbena Court is Heaven.เขาเป็นแค่คนตัวใหญ่ หุ่นท้วม คนที่คิดว่าเวอร์บิน่าคอร์ท คือสรวงสวรรค์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Doesn't work in Alaska; why would it work on Verbena Court?มันไม่ได้ผลในอลาสก้า ทำไมมันมาได้ผล ที่เวอร์บีนา คอร์ทล่ะ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You're gonna need to luminol every sign on Verbena Court.อ่า คุณต้องไปพ่น สารลูมินอลหาคราบเลือด ในทุกป้าย ที่เวอร์บิน่า คอร์ท The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
BOOTH: It's the diagonal lawn of Verbena Court.นั่นคงเป็นสนามหญ้า รูปทแยงมุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There hasn't been a Waterbender in the Southern Water Tribeเราไม่มีผู้ควบคุมน้ำในเผ่าน้ำทางใต้ The Last Airbender (2010)
A Waterbending scroll.คำภีร์ควบคุมน้ำ The Last Airbender (2010)
He was having trouble with Waterbending.เขามีปัญหากับการควคุมน้ำ The Last Airbender (2010)
He's gone to seek out someone in the Northern Water Tribe, where they have lived beyond our reach and openly practice Waterbending.มันต้องเดินทางค้นหาใครบางคน ที่อยู่ในเผ่า Northern Water แน่ๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถาณที่ ลึกลับ และ เปิดให้เข้าพบได้เฉพาะผู้บงการน้ำ The Last Airbender (2010)
And I'm the only Waterbender left in the Southern Water Tribe.และฉันก็เป็นเพียง ผู้บงการน้ำหนึ่งเดียวที่เหลือรอดในเผ่าSouthern Water The Last Airbender (2010)
The Waterbenders get power from the moon.ผู้บงการน้ำได้พลังมาจากพระจันทร์ The Last Airbender (2010)
You won't be killed by Waterbenders if you stay hidden here.เธอจะไม่ถูกผู้บงการน้ำฆ่า ถ้าเธอหลบอยู่ที่นี่. The Last Airbender (2010)
I-I was making tea before-- mint and verbena.ฉันเคยชงชามาก่อน มินท์กับเวอร์เบนา Murder House (2011)
Dying.SterbenPilot (2014)
Corner of Verbena and Palm.ตรงมุมถนนเวอร์บีน่าตัดกับถนนปาล์ม Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
I don't wanna die.Ich will nicht sterbenTime After Time (1979)
I don't wanna die.Ich will nicht sterbenTime After Time (1979)
There are two more who are going to die soon.Zwei weitere werden bald sterbenZombie (1979)
Why did you leave me alone to die?Warum lässt du mich hier allein sterbenZombie (1979)
I remember the day when my assistant came to tell me that your father was dying.Ich erinnere mich an den Tag als mein Assistent zu mir kam und sagte, dass Ihr Vater im Sterben läge. Zombie (1979)
I feel I'm about to die.Ich spüre, dass ich sterben werde. Zombie (1979)
And I should be the thing's undoing.- Und ich werde sein Verderben sein. Unidentified Flying Oddball (1979)
But since you're going to be killed, I see no harm in revealing my feelings for you.Aber da du sterben wirst, kann ich dir meine seltsamen Gefühle gestehen. Unidentified Flying Oddball (1979)
As Your Majesty knows, tradition demands he must yield or die!Die Tradition verlangt, dass er sich ergeben oder sterben muss. Unidentified Flying Oddball (1979)
- Death to Arthur!- Artus soll sterbenUnidentified Flying Oddball (1979)
Try to get away. It's stupid for both of us to die.Hat keinen Sinn, dass wir beide sterbenKnockabout (1979)
People dying of hunger.Die Menschen sterben des Hungers. Nightmares (1979)
Now beloved Tiberius was dying...Als unser geliebter Tiberius im Sterben lag... Caligula (1979)
I here with adopt as my son and heir the Prince Gemellus.Zugleich adoptiere ich als meinen Erben und Sohn, den Prinzen Gemellus. Caligula (1979)
You've got to have an heir.- Doch, du musst an deinen Erben denken. Caligula (1979)
Ah, but only after she's born me a son.- Aber erst, nachdem sie mir einen Erben geboren hat. Caligula (1979)
Even so, it's better that he doesn't die this time.- Er sollte aber jetzt noch nicht sterben. Das sehe ich nicht ein. Caligula (1979)
Don't let me die.Lass mich nicht sterben, hörst du? Caligula (1979)
Now you must die like Gemellus.Daher wirst du jetzt leider sterben müssen. Wie Gemellus. Caligula (1979)
If Caligula ought to die...Wenn Caligula bald sterben würde. Caligula (1979)
You are condemned to perpetual dying, but never death.Ihr seid verdammt immer wieder auf das Neue zu sterben. Aber nie den wahren Tod. Don't Go Near the Park (1979)
You will be condemned to perpetual dying, but never death.Ihr werdet dazu verdammt immer auf das Neue zu sterben. Aber nie den wahren Tod. Don't Go Near the Park (1979)
Don't let her die!Lassen Sie sie nicht sterbenTerror Express (1980)
His wife is sick, maybe even dying and you dirty pisshead are making fun of him!Seine Frau ist krank, sie liegt fast im Sterben und du dreckiger Suffkopf machst dich lustig über ihn! Terror Express (1980)
I would prefer to die with honor, and at the same time get rid of you.Wir könnten Z.B. sterben und zugleich euch ausrotten. Pirates of the 20th Century (1980)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เน่า[N] Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวอร์บีน่า [n.] (wøebīnā) EN: Common garden verbena ; Florist's verbena ; Vervain   

CMU English Pronouncing Dictionary
VERBENA    V ER0 B IY1 N AH0
STERBENZ    S T ER1 B EH0 N S
RIVERBEND    R IH1 V ER0 B EH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verbena    (n) (v @@1 b ii1 n @)
verbenas    (n) (v @@1 b ii1 n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
verderben(vi) |verdirbt, verdarb, hat/ist verdorben| (อาหาร)เน่าเสีย เช่น Das Fleisch ist schon verdorben. เนี้อนี่เน่าแล้ว
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
sich bewerben(vt) |bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben, um etw.(A)| สมัคร เช่น Sie hat sich um ein Stipendium beworben. เธอสมัครขอทุนการศึกษา
bewerben(vt) |bewirbt, bewarb, hat beworben| สมัคร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sterbendmoribund [Add to Longdo]
Abfangen {n}; Abwerben {n}; Abspenstigmachen {n} eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abspenstigmachen {n}; Abwerben {n}enticement; enticing away [Add to Longdo]
Adverb {n}; Umstandswort {n} [gramm.] | Adverben {pl}adverb | adverbs [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age [Add to Longdo]
Aussterben {n}extinction [Add to Longdo]
Besitz {m} | Besitz erwerben | in Besitz nehmen; sich bemächtigenpossession | to acquire possession | to take possession of [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Grundbesitz {m}; Grundstück {n} | Eigentum {n}; Grundbesitze {pl} | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Eigentum {n} | Eigentum erwerben | Eigentum {n}ownership | to acquire ownership of | absolute ownership [Add to Longdo]
Einschnitt {m}; Kerbe {f} | Einschnitte {pl}; Kerben {pl}incision | incisions [Add to Longdo]
Erbe {m} | Erben {pl}; Thronerben {pl} | rechtmäßiger Erbeheir | heirs | heir apparent [Add to Longdo]
Erfinderbenennung {f}naming of the inventor; mention of the inventor [Add to Longdo]
Fischsterben {n}fish mortality [Add to Longdo]
Glasbruch {m}; Glasscherben {pl}cullet [Add to Longdo]
Hilfsverb {n} | Hilfsverben {pl}auxiliary; auxiliary verb | auxiliaries [Add to Longdo]
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Kerbe {f}; Aussparung {f}; Einschnitt {m}; Nut {f}; Nute {f}; Zahn {m}; Ausschnitt {m} | Kerben {pl}; Zähne {pl}notch | notches [Add to Longdo]
Märtyrertod {m} | den Märtyrertod sterbenmartyrs' death; martyrdom | to die a martyrs' death; to be martyred [Add to Longdo]
Massensterben {n}widespread deaths [Add to Longdo]
Miterbe {n} | Miterben {pl}coheir | coheirs [Add to Longdo]
Ruin {m}; Verderben {n} | vor dem Ruin stehenruin | to be on the verge of ruin; to be on the brink of ruin [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}shard; sherd | shards [Add to Longdo]
Scherbengericht {n}ostracism [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m} [übtr..]shattered remains; shambles [Add to Longdo]
Schrühscherben vollsaugen lassento saturate the biscuit [Add to Longdo]
Sterben {n} | im Sterben liegen | Angst vor dem Sterbendeath; dying | to be dying | fear of death; fear of dying [Add to Longdo]
Stimmen werben | Stimmen werbendto electioneer | electioneering [Add to Longdo]
Superbenzin {n}four-star petrol [Br.]; premium [Am.] [Add to Longdo]
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Thanatophobie {f}; Thantophobie {f}; Angst vor dem Sterben und dem Todthanatophobia [Add to Longdo]
Ulmensterben {n}Dutch elm disease [Add to Longdo]
Verb {n}; Verbum {n} [gramm.] | Verben {pl}; Verba {pl}verb | verbs [Add to Longdo]
Verderben {n}; Ruin {m} | Verderben {pl}bane; nemesis | banes [Add to Longdo]
Verderben {n}; Ruin {m}; Untergang {m} | Verderben {pl}perdition | perditions [Add to Longdo]
Verderben {n}vitiation [Add to Longdo]
mit offenen Augen ins Verderben rennento rush headlong into disaster with one's eyes wide open [Add to Longdo]
Vorkaufsrecht {n} | Vorkaufsrechte {pl} | durch Vorkaufsrecht erwerben | durch Vorkaufsrecht erwerbendright of preemption | rights of preemption | to preempt | preempting [Add to Longdo]
Waldsterben {n}waldsterben; dying of the woods; death of the forests [Add to Longdo]
Zahnreihe {f}; Reihe von Kerbenserration [Add to Longdo]
absterben lassento mortify [Add to Longdo]
absterbento die back [Add to Longdo]
absterben | absterbendto die off | dying off [Add to Longdo]
abwerben (Kunden)to poach; to steal [Add to Longdo]
abwerben (Arbeitskräfte)to headhunt [Add to Longdo]
abwerben (Wähler)to woo away [Add to Longdo]
abwürgen; absterben (eines Motors) | abwürgend; absterbend | abgewürgt; abgestorbento stall | stalling | stalled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
ベルベーヌ;バーベナ[, berube-nu ; ba-bena] (n) verbena (lat [Add to Longdo]
熊葛[くまつづら;クマツヅラ, kumatsudura ; kumatsudura] (n) (uk) common vervain (Verbena officinalis); common verbena [Add to Longdo]
美女桜[びじょざくら, bijozakura] (n) verbena [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
勘当[かんどう, kandou] verstossen, enterben [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
収める[おさめる, osameru] einnehmen, erwerben [Add to Longdo]
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] nachfolgen, -erben [Add to Longdo]
彩る[いろどる, irodoru] faerben [Add to Longdo]
得る[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
得る[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
枯死[こし, koshi] eingehen, absterben [Add to Longdo]
染まる[そまる, somaru] sich_faerben, durchtraenkt_werden, angesteckt_werden [Add to Longdo]
染める[そめる, someru] faerben [Add to Longdo]
死ぬ[しぬ, shinu] sterben [Add to Longdo]
殉国[じゅんこく, junkoku] fuer_das_Vaterland_sterben [Add to Longdo]
殉職[じゅんしょく, junshoku] im_Dienst_sterben [Add to Longdo]
消滅[しょうめつ, shoumetsu] das_Aussterben, das_Verschwinden [Add to Longdo]
[か, ka] UNGLUECK, UNHEIL, VERDERBEN [Add to Longdo]
競る[せる, seru] sich_mitbewerben, versteigern [Add to Longdo]
絶える[たえる, taeru] aussterben, -enden [Add to Longdo]
継ぐ[つぐ, tsugu] nachfolgen, -erben [Add to Longdo]
腐らす[くさらす, kusarasu] verfaulen_lassen, verderben_lassen [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] verfaulen, verderben, schlecht_werden, verwesen, verrosten [Add to Longdo]
腐れる[くされる, kusareru] verfaulen, verderben, schlecht_werden, verwesen, verrosten [Add to Longdo]
若死に[わかじに, wakajini] jung_sterben [Add to Longdo]
[こう, kou] KAUFEN, ERWERBEN [Add to Longdo]
逝く[ゆく, yuku] -sterben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top