Search result for

erbauen

(57 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erbauen-, *erbauen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erbauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erbauen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is said that the Duc de Courey invited his water mechanic... to the top of an elaborate cascade he had built... and asked him if he could build such a marvel for anyone else.Man sagt, dass der Duc de Coursey seinen Wasserkunstmeister auf das obere Ende einer Kaskade einlud und fragte, ob er ein solches Wunderwerk auch für jemand anders erbauen könne. The Draughtsman's Contract (1982)
Mr. Porringer and... your Mr. Clancy try hard... to defeat the influence of the pomegranate... by building places like these.Mein Mr. Porringer und... Ihr Mr. Clancy... mühen sich sehr, den Einfluss des Granatapfels zunichte zu machen, indem sie Räume erbauen wie diese... The Draughtsman's Contract (1982)
- We keep building.- weiterbauenGung Ho (1986)
Learn how Biff parlayed that lucky winning streak... into the vast empire called Biffco.Sehen Sie, wie Biff diese Glu"cksstra"hne nutzte, um das Reich namens Biffco zu erbauenBack to the Future Part II (1989)
We are building socialism form nothing and you lie in gold!Wir erbauen aus dem Nichts den Sozialismus, und ihr wälzt euch in Gold. Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
Alexander ordered Ptolemy and the others to build a tomb in these mountains using Egyptian workers, so he could keep the Eye for eternity.Alexander befahl Ptolemaios und den anderen, in diesen Bergen ein Grab zu erbauen und ägyptische Arbeiter einzusetzen, damit er das Auge für die Ewigkeit bewahren konnte. Eye of Osiris (1991)
The hospital facility will be located there, facing north in that grove of trees.Das Krankenhaus werden wir dort drüben erbauen, Richtung Norden, hinter dem Wäldchen. Silicon Avatar (1991)
My dear sons in unbearable heat, we are building the first city of the New World.Meine lieben Söhne! Unter großer Hitze erbauen wir die erste Stadt der Neuen Welt. 1492: Conquest of Paradise (1992)
Can we build something else later?Können wir später weiterbauenHero Worship (1992)
I listened to several operas known to be uplifting, I watched three holodeck programs designed to be humorous, and I made four attempts to induce sexual desire by using erotic imagery.Ich hörte mir Opern an, die erbauend sein sollen, sah mir drei Holodeck-Programme an, die komisch sein sollen und versuchte viermal, sexuelles Verlangen auszulösen durch erotische Bilder. Descent (1993)
Did you know when the city planners sat down to design Washington, D.C.... their intention was to build a city that would intimidate foreign leaders?Als man Washington D.C. plante, wollten sie... eine Stadt erbauen, die fremde Staatsoberhäupter einschüchtern sollte. The American President (1995)
You wanna ruin that chance with her?Willst du dir diese Chance mit ihr verbauenThat's My Momma (1995)
I wasn't going to make it harder for any of them here.Ich wollte keinem etwas verbauenMeld (1996)
An alliance born in the diverse voices of many worlds joined by their desire to build a better future and their decision to voluntarily recognize a common authority.Diese allianz vereint die Interessen vieler weiten in sich. Gemeinsam ist uns der Wunsch, eine bessere Zukunft zu erbauen. Wir beugen uns einer Autorität, die wir selbst benennen werden. Rising Star (1997)
"Nights of evil filled with fear "Your worst dream, that's my idea of fun"Nächte voller Schreck und Grauen, daran kann ich mich erbauen und freuen. Quest for Camelot (1998)
Were you there when the pharaohs Commissioned the Sphinx?Beim Erbauen der Sphinx warst du Pharaos Schatz. Cats (1998)
We'd be closing our shortcut out of here.Damit würden wir uns die Abkürzung nach Hause verbauenNight (1998)
There are times when you get Suckered in By drugs and alcohol And sex with women, m 'kay?Es gibt Zeiten, da wollt ihr euch erbauen an Drogen, Alkohol und Sex mit Frauen, m'k? South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
For many years, your father had wanted to rebuild the schoolhouse but there were always reasons we couldn't.Seit vielen Jahren wollte dein Vater... das Schulhaus neu erbauen, aber immer gab es Gründe, die uns abhielten. The Road Home (1999)
Your father helped build this school.Dein Vater half, diese Schule zu erbauenThe Road Home (1999)
Jewish groups believe that if they rebuild the Temple, the Messiah will come.Manche Juden glauben, wenn sie den Tempel neu erbauen, kommt der Messias. Forcing the End (1999)
By delaying, you simply restrict my ability to do my job. Am I ?Mit Ihrem Zögern verbauen Sie mir die Chance, meinen Job gut zu machen. Boiler Room (2000)
-I'm flying solo, keep options open.Ich fliege heute solo aus. Ich wollte mir nichts verbauenSomeone Like You... (2001)
Just so you know, we will be working on this house... tomorrow and the next day and the day after... until it's finished.Nur zu Ihrer Information, wir werden an diesem Haus weiterbauen, und zwar jeden Tag, so lange, bis es fertig ist. Life as a House (2001)
Do you know anything about building a house? Nope.- Kennst du dich im Häuserbauen aus? Life as a House (2001)
I wouldn't want to stand in the way of that.Ich will Ihnen diese Chance nicht verbauenLike Mother, Like Daughter (2001)
Not much, but enough to renovate a shed to be used as a clinic. We could then care for more people.Es war nicht viel, aber wir konnten einen Pavillon erbauen und ihn für eine Krankenstation nutzen, um Menschen zu pflegen. Aro Tolbukhin in the Mind of a Killer (2002)
Twilight's not very exciting is he"Dämmerung" ist nicht gerade sehr erbauend, oder? The Twilight Samurai (2002)
We're building it from scratch. All the pieces matter.Wir erbauen es aus dem Nichts... und jedes Stückchen zählt. The Wire (2002)
The next time you invite someone for a visit, you might want to let them know that you're looking for a lifelong companion.Sie erbauen diese Waffe aufgrund einer Lüge. Exile (2003)
Then what? What'll you do when I'm grave number five out there?Sie erbauen eine Waffe, die meine Welt zerstören könnte. Exile (2003)
He can get you barred from... ever playing Georgia again.Er kann dir Georgia verbauenRay (2004)
Waiver of Debt. I won't ruin your life.Ich will ja nicht dein Leben verbauenThe Edukators (2004)
We're not gonna screw up Andrew's future because he sparked a doobie.Wir verbauen Andrew wegen einem Joint nicht die Zukunft. Suspicious Minds (2004)
-They're building weapons there.- Sie erbauen da Waffen. Storm Front, Part II (2004)
She said it was my turn.Sie wolle sich diese Chance nicht verbauenNorman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
This is the sound of indignation at men who would betray you, men plotting against you, men trying to tear down what we are building here, turning their backs as the roman centurions forced their way into our garden--Dies ist der Klang von Entrüstung über Männer, die euch betrogen haben, Männer, die sich gegen euch verschworen haben, Männer, die versuchen, niederzureißen, was wir hier erbauen, kehrten ihre Rücken, als die römischen Zenturien sich ihren Weg in unseren Garten erzwangen-- Damascus, NE (2005)
They'll tear it apart, try to learn its secrets.Sie werden es auseinanderbauen, um es zu erforschen. In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
there must be enough dirt on you to create a landmass the size of texas.An dir muss soviel Schmutz kleben um ein Land in der Größe von Texas zu erbauenSolitude (2005)
Here you go. I want to build a town which has everything.Ich werde eine Stadt erbauen, in der es alles gibt: The Caiman (2006)
A mogul who wants to build an entire city.Damit will ein Mann eine Stadt erbauenThe Caiman (2006)
You could dismantle it.Man könnte sie auch auseinanderbauen... The Return: Part 2 (2006)
As Niéné and Kaboré were saying, we must try to get the local authority to help us get some land, where we can build a cinema with 200 to 300 seats.Wie Niéné und Kaboré bereits gesagt haben, müssen wir versuchen, mithilfe der Stadt an ein Grundstück zu kommen, auf dem wir nach und nach ein Kino mit 200 bis 300 Plätzen erbauen können. Comrades in Dreams (2006)
Let's build a world that we're actually gonna be proud of, not just a profitable world - for a few very large media companiesLaßt uns eine Welt erbauen von der wir wirklich stolz sein können, nicht nur eine profitable Welt - für ein paar riesige Medienunternehmen. Steal This Film II (2007)
You're late. Not being on time won't fly in the real world.Unpünktlichkeit kann dir vieles verbauenStep Up 2: The Streets (2008)
A man leaves his children to go fight in a war, and they erect a monument to him.Ein Mann verlässt seine Kinder, um im Krieg zu kämpfen... und sie erbauen ihm ein Denkmal. Nothing But the Truth (2008)
I'm building the future, as dictated by the gods.Wir erbauen die Zukunft, wie es von den Göttern befohlen wurde. Partners in Crime (2008)
He had built in case of another home invasion.Er hat sie erbauen lassen falls das Anwesen mal unter einem Angriff leidet. Traveler (2008)
We are building the future as dictated by the gods.Doktor, wir erbauen die Zukunft. Wie es von den Göttern befohlen wurde. The Fires of Pompeii (2008)
I need to take it to my workshop and take it apart.Ich muss es mit in meine Werkstatt nehmen und auseinanderbauenQuest (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zukunft {f} | seine Zukunft verbauenfuture | to mortgage one's future [Add to Longdo]
Häuser aneinander bauen; aneinanderbauen [alt]to build houses on to each other [Add to Longdo]
erbauen (moralisch) | erbaulich | erbaut | erbaut | erbauteto edify | edifying | edified | edifies | edified [Add to Longdo]
erbauend {adv}edifyingly [Add to Longdo]
wiedererbauen | wiedererbautto rebuild | rebuilt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top