Search result for

emden

(87 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emden-, *emden*
Possible hiragana form: えんでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา emden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *emden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- And be careful of strangers.- Und lass dich nicht mit Fremden ein. The Villain (1979)
With a handsome stranger By her sideMit einem schönen Fremden an der Hand. The Villain (1979)
Oh, if I could find him here and now, that friend, if he had come to me from afar to the most wretched of women, then all I have borne in bitter woe, all I have suffered in shame and humiliation,O fänd' ich ihn heut und hier, den Freund käm' er aus Fremden zur ärmsten Frau... "was je ich gelitten in grimmigem Leid... "was je mich geschmerzt in Schande und Schmach... Die Walküre (1980)
the strangers seem neither friendly nor peaceful.Mir bangt der Mut Nicht freund und friedlich scheinen die FremdenDie Walküre (1980)
I'm not supposed to talk to strangers.Ich darf mit fremden nicht reden. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Troy, you don't suppose they've got some kind of alien detector, do you?Troy, glaubst du die haben eine Art Fremdendetektor? The Super Scouts: Part 1 (1980)
What parents in their right minds are gonna let perfect strangers run off with their small...Was für Eltern, die bei klarem Verstand sind, würden ihre Kinder mit einem vollkommen Fremden... The Super Scouts: Part 1 (1980)
With a name like that, he'll probably get enlisted into the Foreign Legion.Mit dem Namen kann er gleich bei der Fremdenlegion anheuern. The Idol (1980)
I shall darn your socks, sew on your buttons mend your shirts and fill the house with the aroma of freshly-baked bread.Ich werde deine Socken stopfen, deine Knöpfe annähen, deine Hemden flicken und das Haus mit dem Duft von Brot einhüllen. The Outrage: Part 1 (1980)
I thought you might like your shirts a little crisper from now on.Ich dachte mir, dass du deine Hemden ab jetzt vielleicht etwas frischer magst. The Outrage: Part 1 (1980)
I tried to tell you, Nick doesn't like strangers.Ich habe es dir ja gesagt, Nick mag keine FremdenThe Travelling Man (1980)
The quiet of our lives on Walton's Mountain was interrupted daily by headlines and bulletins that took us to far off deserts and island outposts with impossible names.Unser ruhiges Leben in Walton's Mountain wurde täglich durch Schlagzeilen und Mitteilungen unterbrochen, in denen von Wüsten und fremden Inseln mit unmöglichen Namen die Rede war. The Valediction (1980)
Know that without him you would long ago have lost me for ever.Meine Gefühle würden Euch nicht befremden, wenn Ihr wüsstet, dass ich ohne ihn verloren wäre. The Miser (1980)
Lyagaev, for one, would tie up two shirts in a handkerchief, and go off.Ljagajew zum Beispiel packt seine zwei Hemden, und los geht es. Oblomov (1980)
The other had in it an elegant dress-coat, a dozen fine shirts and shoes ordered in Moscow in remembrance of his mother's teaching.Im anderen Sack waren ein eleganter Frack, ein Dutzend feiner Hemden, die in Erinnerung an die Lehren der Mutter in Moskau bestellten Schuhe. Oblomov (1980)
And sitting in someone else's garden all night?Aber nachts in einem fremden Garten sitzen? Oblomov (1980)
Often in these big hotels, you run into women from foreign countries who may need a translator... or a guide.Man trifft in diesen großen Hotels oft Frauen aus dem Ausland, die brauchen dann einen Dolmetscher oder einen Fremdenführer. American Gigolo (1980)
No strangers in here!- Keine FremdenAtlantic City (1980)
I don't want foreign people in my house, women especially.Ich mag keine Fremden im Haus, vor allem keine Frauen. Ja, ja. The Taming of the Scoundrel (1980)
Not so much, especially if they are strangers.Sehr wenig. Vor allem keine FremdenThe Taming of the Scoundrel (1980)
A suit, shirts, jumpers Bruxelles is a cold place.Pack den blauen Anzug und Hemden ein und zwei Pullover, denn in Brüssel ist es kalt. The Taming of the Scoundrel (1980)
I want this posted:Die einzig erlaubte Kleidung... sind Hosen, Stiefel und Hemden vom Gefängnis. Brubaker (1980)
- I can't sing for no strangers.- Ich kann nicht vor Fremden singen. Coal Miner's Daughter (1980)
If he's that good I'll fix him myselfUnd was diesen Fremden betrifft, ich werde ihn mir selbst vornehmen! We're Going to Eat You (1980)
I'm in this house that I've never been to before, visiting a friend.Ich bin in einem fremden Haus. Ich besuche einen Freund. Dressed to Kill (1980)
R2-D2, you know better than to trust a strange computer.R2-D2, du weißt doch, einem fremden Computer kann man nicht trauen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
As was usual when meeting strangers, before long the Fallari brothers had communicated their complex origins to the amused delight of the airport controller's wife.Wie bei Treffen mit Fremden üblich, hatten die Fallari-Brüder die Frau des Aufsehers zu deren Vergnügen über ihre komplizierte Abstammung in Kenntnis gesetzt. The Falls (1980)
But some other being outside of me.Sondern das Werk eines anderen Wesens. Eines mir fremden Wesens. Nightmare City (1980)
Make sure all the doors and windows are locked.Verschließe Fenster und Türen und lass keine Fremden rein. Nightmare City (1980)
Dugal has no love for strangers.Dougal mag keine FremdenLittle Lord Fauntleroy (1980)
What, no strangers?Keine FremdenThe Long Good Friday (1980)
- 5 years I've been washing his shirts!- Oh ja, reden wir von der Arbeit! In der Zeit habe ich deine Hemden gewaschen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- Don't start on this again!Hemden gewaschen, sagst du? Das hier stinkt wie die Pest! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
To be truthful with you, I can't sleep in a room with 20 strangers.Um ehrlich zu sein, ich kann nicht mit 20 Fremden in einem Raum schlafen. Private Benjamin (1980)
Did you know, Mr. Torrance that your son is attempting to bring an outside party into this situation?Wussten Sie, Mr. Torrance dass Ihr Sohn im Augenblick versucht einen Fremden in diese Angelegenheit zu ziehen? The Shining (1980)
- I mean, you could...- Sie stiegen ins Auto, fuhren eine weite Strecke, um mit einem Fremden Sex zu haben? Stardust Memories (1980)
My husband's alive, six months now, using a different person's heart.Mein Mann lebt nun schon seit sechs Monaten mit dem Herzen eines FremdenStardust Memories (1980)
For God's sake, you're not at home here.Um Gottes Willen, Ihr seid bei fremden Leut'! Die Strafe beginnt (1980)
Anyhow, it's time I stopped depending upon the kindness of strangers.Es ist Zeit, dass ich aufhöre, mich auf die Güte von Fremden zu verlassen. The Phenom (1981)
How she could turn me over to strangers.Wie sie mich zu Fremden geben konnte. The Carousel (1981)
I know, but sometimes people don't like to accept advice from outsiders.Ich weiß, aber Leute akzeptieren selten guten Rat von FremdenThe Carousel (1981)
Television will take them across the world into other lives so that for John Curtis and his generation there will be no strangers just people who accept and understand each other.Das Fernsehen wird diese Dinge rund um die Welt in andere Leben bringen, sodass es für John Curtis und seine Generation keine Fremden mehr geben wird, sondern nur Menschen, die sich verstehen und die sich akzeptieren. The Threshold (1981)
You shouldn't confide in a strangerDu solltest keinem Fremden vertrauen. The Aviator's Wife (1981)
No, I mean you're dreaming up a movie about a total strangerNein, ich meine, du träumst dir einen Film über einen völlig Fremden zusammen. The Aviator's Wife (1981)
From friends and strangers I remain aloofAbseits von Freunden und Fremden The Aviator's Wife (1981)
Actually, what I had in mind was spending the evening with a stranger who loves me.(RÄUSPERT SICH) Eigentlich dachte ich daran, den Abend mit einer Fremden zu verbringen, die mich liebt. Arthur (1981)
I'll take three dozen of these shirts.Ich nehme 3 Dutzend von den HemdenArthur (1981)
- You tell a total stranger that when you don't know who he is?Das sagst du einem FremdenArthur (1981)
- I can afford to send out my shirts and eat here once a month if I don't order an appetizer.Genug, um meine Hemden waschen zu lassen... ... undeinmalim Monat hier zu essen. Body Heat (1981)
You set him down half-naked in a strange, despairing city?Du setzt ihn halb nackt in einer fremden, verzweifelten Stadt aus? Clash of the Titans (1981)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
火炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chorhemd {n} | Chorhemden {pl}surplice | surplices [Add to Longdo]
Feder {f} | mit fremden Federn geschmückt [übtr.]plume | in borrowed plumes [Add to Longdo]
Fremde {m,f}; Fremder; Unbekannte {m,f}; Unbekannter; Fremdling {m} | Fremden {pl}; Fremde; Unbekannten {pl}stranger | strangers [Add to Longdo]
Fremdenfeindlichkeit {f}; Xenophobie {f}; Angst vor Fremdenhostility towards foreigners; xenophobia [Add to Longdo]
Fremdenführer {m}; Wegweiser {m}guide [Add to Longdo]
Fremdenführer {m}cicerone [Add to Longdo]
Fremdenheim {n}boarding house [Add to Longdo]
Fremdenindustrie {f} | Fremdenindustrien {pl}tourist industry | tourist industries [Add to Longdo]
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion [Add to Longdo]
Fremdenverkehrsbüro {n}tourist office [Add to Longdo]
Fremdenzimmer {n}guest room [Add to Longdo]
die Gabe, in fremden Zungen zu reden (biblisch)the gift of tongues [Add to Longdo]
Hemd {n} | Hemden {pl} | kurzärmeliges Hemd | jdm. sein letztes Hemd geben | offenes Hemdshirt | shirts | short-sleeved shirt | to give someone the shirt off one's back | open-necked shirt [Add to Longdo]
Hemdbluse {f} | Hemdblusen {pl}; Sporthemden {pl}shirt blouse | shirts [Add to Longdo]
Hemdenstoff {m}shirting [Add to Longdo]
Pension {f}; Fremdenpension {f}boarding-house [Add to Longdo]
Sporthemd {n} | Sporthemden {pl}sports shirt | sports shirts [Add to Longdo]
Tourismus {m}; Fremdenverkehr {m}tourism [Add to Longdo]
Touristik-Information {f}; Fremdenverkehrsamt {n}tourist information [Add to Longdo]
Unterhemd {n} | Unterhemden {pl}undershirt | undershirts [Add to Longdo]
befremden | befremdeteto appear strange | appeared strange [Add to Longdo]
befremdend; befremdlich {adj}strange [Add to Longdo]
befremdend; befremdlich; unangenehm; peinlich {adj}disconcerting [Add to Longdo]
entfremden | entfremdend | entfremdetto estrange | estranging | estranged [Add to Longdo]
entfremdendalienating [Add to Longdo]
fremdenfeindlich; xenophob {adj}xenophobic [Add to Longdo]
verfremden; entfremden; befremden | verfremdend; entfremdend; befremdend | vefremdet; entfremdet; befremdetto alienate | alienating | alienated [Add to Longdo]
Er schmückte sich mit fremden Federn.He's falsely taking all the credit. [Add to Longdo]
Ich habe mit Befremden festgestellt ...I was quite disconcerted to realize ... [Add to Longdo]
Zutritt Betriebsfremden nicht gestattet.Staff only! [Add to Longdo]
Britische FremdenverkehrsbehördeBTA : British Tourist Authority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大歯団扇海老[おおばうちわえび;オオバウチワエビ, oobauchiwaebi ; oobauchiwaebi] (n) (uk) smooth fan lobster (Ibacus novemdentatus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疎む[うとむ, utomu] vernachlaessigen, von_sich_fernhalten, -meiden, kuehl_behandeln, entfremden [Add to Longdo]
隔たる[へだたる, hedataru] entfernt_sein, sich_entfremden [Add to Longdo]
隔てる[へだてる, hedateru] dazwischenlegen, -teilen, abteilen, -trennen, abtrennen, entfremden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top