Search result for

effekts

(103 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effekts-, *effekts*, effekt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา effekts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *effekts*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In effect, yes... although a plea of innocence has been entered.Im Endeffekt, ja, obgleich bereits auf unschuldig plädiert wurde. Tom Horn (1980)
It was, however, effective.Aber er war effektiv. Altered States (1980)
"But I intent to prove "that the deposits my clients made don't exceed $54 M, "and that in securities, stocks, shares and real estateIch verpflichte mich zu beweisen, dass die Einzahlungen meiner Kunden 54 Millionen nicht übersteigen und dass ich in Wertpapieren, Aktien, Effekten, Gebäuden, mindestens 58 Millionen besitze. The Lady Banker (1980)
For those motives, the court condemns Mrs. Eckhert to 3 years of prison,Effekten, Aktien und Wertpapieren gehandelt haben und aus diesen Gründen verurteilt das Gericht Frau Eckhert zu 3 Jahren Gefängnis The Lady Banker (1980)
The father of the Fallari brothers, Crozier Fallari Raphael, was a feathering and marbling café painter.Der Vater der Fallari-Brüder, Crozier Fallari Raphael, war ein Marmoreffekte kreierender Cafémaler. The Falls (1980)
Most effective, Your Majesty.Äußerst effektiv, Euer Majestät. Flash Gordon (1980)
Commander Hiro very efficient.Commander Hiro sehr effektiv! The Last Flight of Noah's Ark (1980)
As you all surely know...Wie Sie alle sicher wissen löst der regelmäßige Konsum von Alkohol diesen Effekt aus. Patrick Still Lives (1980)
Very effective.Sehr effektiv. When Time Ran Out... (1980)
Hey, have you ever heard of the Doppler effect?Kennst du den Doppler-EffektPermanent Vacation (1980)
Yeah, that's the Doppler effect.Das ist der Doppler-EffektPermanent Vacation (1980)
The Doppler effect!Doppler-EffektPermanent Vacation (1980)
My father set up a co-op with most of the local dealers and it's quite effective.Mein Vater hat eine Genossenschaft mit den örtlichen Händlern. Sehr effektiv. The Lumberjack (1981)
He sometimes has that effect on people.Manchmal hat er den Effekt auf Leute. The Pursuit (1981)
Couldn't you have stalled?Aber Minister, Zeit schinden muss man effektiver. A Question of Loyalty (1981)
Where you first explained to me the effect of velocity of circulation on the net growth of money supply.Da hast du mich damals aufgeklärt, Liebling, über den Effekt der Zirkulationsgeschwindigkeit auf das Nettowachstum der Kapitalreserven. Ach ja! The Death List (1981)
Each separate department about to order different word-processing equipment, and I persuaded them to place one big central order for everyone - big enough for UK manufacturers to invest in systems development.Textverarbeitungsanlagen unterschiedlicher Fabrikate zu bestellen, ich überzeuge sie, dass es besser ist, wenn das Ministerium für Verwaltungsangele- genheiten im Namen aller Ministerien einen Auftrag erteilt, damit unsere Hersteller in die Entwicklung ein und desselben Systems effektiv investieren können. The Devil You Know (1981)
It's not mystical. But as effective as the Apocalypse.Es ist gar nicht mystisch, aber genau so effektiv wie die Apokalypse. Zombie Lake (1981)
Really, it's the most tiresome way.Das ist der effektvollste Auftritt, der am meisten Lärm macht! Time Bandits (1981)
And kill all the effects except for the scream.Nimm alle anderen Effekte raus - nur den Schrei. Blow Out (1981)
- I do sound effects for movies.- Ich mache Effekte für Filme. Blow Out (1981)
What do you mean, sound effects?Was meinst du mit Effekten? Blow Out (1981)
- We need the effects for the other reel. - Fine.- Wir brauchen Effekte für die Rolle hier. Blow Out (1981)
I must apologize for this dramatic finery and the theatrical effects.Ich muss mich fur die Dramatik und die Theatereffekte entschuldigen. Clash of the Titans (1981)
- You wanted a conclusion.- Sie wollten einen SchlußeffektMan of Iron (1981)
Things they do with special effects these days!Was man heute so alles mit Spezialeffekten machen kann. The Howling (1981)
It's the surprise effect, right?Es ist der Überraschungseffekt, stimmt's? Mephisto (1981)
Space, light, movements, sounds ar e everything and even the spectators merge into one gr eat, common effect.Der Raum, das Licht, die Bewegungen, die Töne sind alles. Und auch der Zuschauer: Alles verschmilzt zu einem großen, gemeinsamen EffektMephisto (1981)
I've tried it in order to recognize the effects.Ich habe es probiert, um den Effekt erkennen zu können. Prince of the City (1981)
To recognize its effects?Um den Effekt erkennen zu können? Prince of the City (1981)
- That helped.- Das nenne ich effektiv. Stripes (1981)
It'll be more efficient that way.So sind wir effektiver. Steele Trap (1982)
It's very effective.- Es ist sehr effektiv. Steele Waters Run Deep (1982)
Economical, effective.Ökonomisch und effektiv. The Skeleton in the Cupboard (1982)
It works thoughSo ist es effektiver! Dragon Lord (1982)
The device is delivered, instantaneously causing... what we call the Genesis effect.Das wird augenblicklich den Genesiseffekt auslösen. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
I'd like to do something in depth.Ich will einen tiefschürfenden EffektTenebre (1982)
Now, Tenebrae is about human possession and it's effects on society!Also, Tenebre handelt von menschlicher Perversion und ihrem Effekt auf die Welt. Ich will wissen, wie sie den Tenebre (1982)
Tenebrae is a novel about human perversion and it's effect on society.Tenebre ist ein Buch über menschliche Perversion und ihren Effekt auf die Welt. Tenebre (1982)
This will narrow your theory that the scanned U-V beam... is superior to single pulse exposure.Das schwächt ihre Theorie, Strahlen seien effektiver als der einzelne Impuls. TRON (1982)
Face, I'd say you ran a fast and effective campaign.Face, ich würde sagen, du führtest einen schnellen und effektiven Wahlkampf. The White Ballot (1983)
It's said to be even more effective than sodium pentothal.Man sagt, es sei sogar noch effektiver als Natrium-Pentothal. Goliath: Part 1 (1983)
You see, African prisons can have that effect on a man's mind.Sehen Sie, afrikanische Gefängnisse haben diesen Effekt auf einen. Goliath: Part 1 (1983)
- [ Laura ] But effective.- Aber effektiv. Altared Steele (1983)
- Crude but effective.- Grob, aber effektiv. Steele Threads (1983)
It's our objectivity which makes us effective.Unsere Sachlichkeit macht uns effektiv. Saved by the Bells (1983)
High time you got to bed!Ich bin für eine Musik der gemäßigten Effekte. Spring Symphony (1983)
The effective age at this point: 55.Das effektive Alter beträgt jetzt: 55. The Hunger (1983)
The effective age now: 85.Das effektive Alter beträgt jetzt: 85. The Hunger (1983)
It would be a sort of ripple effect.Es gäbe eine Art WelleneffektNever Say Never Again (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschirmeffekt {m}shielding effect [Add to Longdo]
Aktienausgabe {f}; Emission {f}; Effektenemission {f}issue [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Alias-Effekt {m}aliasing [Add to Longdo]
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect [Add to Longdo]
Belegschaft reduzieren, so dass nicht mehr effektiv gearbeitet werden kannto dumbsize [Add to Longdo]
Börse {f}; Aktienbörse {f}; Wertpapierbörse {f}; Effektenbörse {f} | Börsen {pl}stock exchange | stock exchanges [Add to Longdo]
Börsenmakler {m}; Börsenmaklerin {f}; Effektenmakler {m}; Effektenmaklerin {f} | Börsenmakler {pl}stock broker | stock brokers [Add to Longdo]
Dominoeffekt {m}domino effect [Add to Longdo]
Dominoeffekt {m}knock on effect [Add to Longdo]
Dopplereffekt {m} [phys.]Doppler effect [Add to Longdo]
Dünnungseffekt {m}diluting effect [Add to Longdo]
Effekt {m} | Effekte {pl}effect | effects [Add to Longdo]
externe Effekte [econ.]externalities [Add to Longdo]
Effekten {pl}stock exchange securities [Add to Longdo]
Effektenbesitzer {m} | Effektenbesitzer {pl}stockholder | stockholders [Add to Longdo]
Effektenhandel {m}dealing in stocks [Add to Longdo]
Effektenleihe {f}stock borrowing [Add to Longdo]
Effektenmakler {m}stockbroker [Add to Longdo]
Effektgarn {n}effect yarn [Add to Longdo]
Effekthascherei {f}claptrap [Add to Longdo]
Effekthascherei {f}straining after effect [Add to Longdo]
Effektivlohn {m}actual earnings [Add to Longdo]
Effektivität {f}effectiveness [Add to Longdo]
Effektivwert {m}effective value; mean [Add to Longdo]
Effektivwert {m}; Quadratmittel {n}root mean square (RMS) [Add to Longdo]
Effektor {m}effector [Add to Longdo]
Feldeffekttransistor {m} (FET)field-effect transistor [Add to Longdo]
effektiver Jahreszins [fin.]annual percentage rate (APR) [Add to Longdo]
Lichteffekt {m}lighting effect [Add to Longdo]
Liquiditätseffekt {m}availability effect [Add to Longdo]
Multiplikatoreffekt {m}; Multiplikatorwirkung {f}disseminator effect [Add to Longdo]
Nebenerscheinung {f}; Nebeneffekt {m} | Nebenerscheinungen {pl}side effect | side effects [Add to Longdo]
Rebound-Effekt {m}; Rückprall-Effekt {m}rebound effect [Add to Longdo]
Rote-Augen-Effekt {m}red eye effect [Add to Longdo]
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
Sensationsmache {f}; Effekthascherei {f}; Sensationsgier {f}sensationalism [Add to Longdo]
Tieftemperatureffekt {m}low temperature effect [Add to Longdo]
Trägerspeichereffekt {m}hole-storage effect [Add to Longdo]
Treibhauseffekt {m}greenhouse effect [Add to Longdo]
Treppeneffekt {m}; Aliasing {n} [comp.]staircase effect; stairstepping; jaggies; aliasing [Add to Longdo]
Überraschungseffekt {m}surprise effect [Add to Longdo]
dessen | der Mann und dessen Frau | der Treibhauseffekt und dessen Folgenhis; its | the man and his wife | the greenhouse effect and its consequences [Add to Longdo]
effektiv {adj} | effektiver | am effektivsteneffective | more effective | most effective [Add to Longdo]
effektivactual [Add to Longdo]
effektiv {adv}effectively [Add to Longdo]
effektive Lieferzeitactual delivery time [Add to Longdo]
effektive Steuerbelastungactual tax load [Add to Longdo]
effektive Stückeactual securities [Add to Longdo]
gesundheitsschädliche Effektenoxious effects [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
効果[こうか, kouka] Erfolg, Wirkung, Effekt [Add to Longdo]
情趣[じょうしゅ, joushu] Stimmung, kuenstlerischer_Effekt, kuenstlerischer_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top