Search result for

eda

(80 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eda-, *eda*
Possible hiragana form: えだ
English-Thai: Longdo Dictionary
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
al Qaedaกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
edaphicadj. เกี่ยวกับดิน
edaphologyn. ดินวิทยา,วิชาว่าด้วยดิน
edaphonn. จุลินทรีย์ในดิน
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub

English-Thai: Nontri Dictionary
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
cedar(n) ต้นซีดาร์
depredation(n) การปล้นสะดม,การโจรกรรม,การทำลาย
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู
pedal(adj) เกี่ยวกับเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edaphicเนื่องจากดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์
วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, edamame?- อันนี้ของใคร Chuck Versus the Truth (2007)
EDA ended at 170 hours, 48 minutes.กำลังไฟจะหมดใน 170 ชม. กับอีก 48 นาที Transformers (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดรถ[n.] (bandai rot) EN: pedal   FR: pédale [f]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
จักรยานน้ำ[n.] (jakkrayān nām) EN: pedal boat   FR: pédalo [m]
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDA    IY1 D AH0
EDAM    IY1 D AH0 M
EDAN    IY1 D AH0 N
EDANA    EH0 D AE1 N AH0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えだ, eda] (n) กิ่ง, ก้าน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln , See also: S. die Überlegung,
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: S. unüberlegt, ohne nachzudenken, A. überlegt,
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edamer {m} [cook.]edam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
え段[えだん, edan] (n) {ling} (See 五十音) 'e' row [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
[えだ, eda] branch [Add to Longdo]
新世代コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
世代[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]
相対世代番号[そうたいせだいばんごう, soutaisedaibangou] relative generation number [Add to Longdo]
第5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer [Add to Longdo]
抜け出す[ぬけだす, nukedasu] to break (out of a loop) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えだ, eda] Zweig [Add to Longdo]
枝切り[えだきり, edakiri] Beschneiden_von_Baeumen_und_Straeuchern, Stutzen_von_Baeumen_und_Straeuchern [Add to Longdo]
枝接ぎ[えだつぎ, edatsugi] Veredelung, Aufpfropfen, Pfropfen [Add to Longdo]
枝豆[えだまめ, edamame] gruene_Sojabohne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EDA
     Electronic Design Automation (RL, IC)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 expression
 
 1. ifade, deyim, ibare, söz, tabir
 2. eda, yüzdeki ifade veya anlam
 3. sıkıp içini boşaltma
 4. (mat.) ifade, ifade işareti. expressionism (güz san) ekspresyonizm. expressionless ifadesiz, anlamsız, manasız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mien
 
 1. surat, çehre
 2. eda, tavır, görünüş, hava.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 address
 
 1. adres
 2. söylev, nutuk
 3. konuşurken takınılan tavır, eda
 4. hüner, sanat.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top