หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

eoe

(26 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eoe-, *eoe*
Possible hiragana form: えおえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eoe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eoe*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periosteo-oedema; periosteoedemaเยื่อหุ้มกระดูกบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteoedema; periosteo-oedemaเยื่อหุ้มกระดูกบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoectomyศัลยกรรมตัดกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It doesn't matter who I am, I better get used to peoeไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะเป็นใคร ฉันเก่งเคยใช้คนเก่ง The New Normal (2011)
Someoe is taking you for a sucker, Dannyมีคนนินทาแกอยู่แดนนี่ The Legend of 1900 (1998)
Geoeral,that was analyzed.เจอราล, มันถูกวิเคราะห์แล้ว Bang and Burn (2007)
E.T. S WILL LAND ANY DAY NOWE.T. S KÖNNEN JETZT JEOEN TAG LANOEN Repo Man (1984)
They're PDIs - public domain icebergs.Es sind EOEs - Eisberge ohne Eigentümer. Brewster's Millions (1985)
Joel, E. T. grossed what - What, Marty? $319 million worldwide, pre-cassette, and there wasn't a dry eye in the house."Magnolien aus Stahl"? "E.T." hat 319 Millionen Dollar eingespielt, ohne die Videoeinnahmen. The Player (1992)
Video Effects.Videoeffekte. 15 Minutes (2001)
Going to video now.Videoeinspielung ab. Ocean's Eleven (2001)
Nobody else has their own video specialist.Aber andere haben keinen eigenen Videoexperten. Auto Focus (2002)
Video specialist?Videoexperten? Auto Focus (2002)
Any news from our video intruder friend? No.Neuigkeiten von Ihrem Videoeinbrecher? The Life of David Gale (2003)
You're no better than the adultsIhr seid doch nicht besser als die Scheißen/vaehseoen! Battle Royale II (2003)
Even with my eyes wide open I can't see anything!Mit meinen Augen weit geoeffnet kann ich nichts sehen! The Blind Swordsman: Zatoichi (2003)
Our lawyers hired some kind of video expert.Die Anwälte zogen einen Videoexperten zu Rate. Skin (2005)
Okay. Okay,what are we looking at now? This is Becca's last video entry, two days before she disappeared.- Tja, das ist Beccas letzter Videoeintrag, 2 Tage, bevor sie verschwunden ist. Connections (2007)
They opened the window and we pulled our pickup truck beneath it...dann haben sie das Fenster geoeffnet unter dem Fenster war unser Kleinlaster. Recep Ivedik (2008)
After watching Walter's scariest home videos, who can blame her?Wer könnte ihr das, nach dem Anschauen von Walters schlimmsten Home-Videoes, übel nehmen? Unearthed (2010)
He left a video explaining.Er hinterließ eine Videoerklärung. The Whole Truth (2010)
- This program ... this openly covert program of the aerosol spraying, stratospheric aerosol spraying, geoengineering ...Dieses Programm. Dieses offene Geheim-Programm, Aerosol-Sprühprogramm, "Stratospheric Aerosol Geoengineering" (SAG), (SAG= Stratosphärische Aerosol-Sprühungen) What in the World Are They Spraying? (2010)
- It is teeming with predators.- Drohneoeinsatz. Rise of the Dinosaurs (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roneoed    (v) (r ou1 n i@ u d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビデオエンジニア[, bideoenjinia] (n) video engineer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top