Search result for

dy

(180 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dy-, *dy*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dyslexia, dyslexie (n ) เวลานี้คนจะเรียกเป็น LD มาจากคำว่า Learning disorder คือความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dyslexic (n ) " ดิสเลคซิค” (dyslexic-บุคคลที่พร่องความสามารถในการเขียนเป็นคำๆ ปกติแล้วจะสัมพันธ์กับความบกพร่องทางประสาทวิทยา)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dystopia (n ) 1. state in which the conditions of life are extremely bad as from deprivation or oppression or terror 2. a work of fiction describing an imaginary place where life is extremely bad because of deprivation or oppression or terror

English-Thai: Longdo Dictionary
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
unidentified body(n) ศพนิรนาม
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dye[VT] ย้อม, See also: ย้อมสี, Syn. enamel, paint, staintint, stain, Ant. bleach
dye[N] สีย้อม, See also: สารย้อมสี, Syn. colorant, stain, tint
dys[PRF] แข็ง, See also: เลว, ป่วย
dyad[N] คู่, Syn. pair, couple, double, duo
dyed[ADJ] ซึ่งย้อมสี, See also: ซึ่งไม่ธรรมชาติ, Syn. colored, tinted
dyke[N] เขื่อนกั้นน้ำ, Syn. embankment
dyke[N] ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ
dyke[N] เลสเบี้ยน (คำสแลง)
dyke[SL] เลสเบี้ยน, See also: ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
dyne[N] หน่วยวัดกำลัง, See also: หน่วยวัดแรงงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dye(ได) {dyed,dying,dyes} n. สีย้อม,สารสี. vt. ย้อมสี. vi. ให้สี,ย้อมสี., See also: dyable adj. ดูdye dyeable adj. ดูdye dyer n. ดูdye, Syn. imbue
dyestuff(ได'สทัฟ) n. สารสี,สารสีย้อม
dying(ได'อิง) adj. กำลังจะตาย,ใกล้ตาย,ใกล้จบ.n. ภาวะใกล้จะตาย, Syn. expiring
dyke(ไดคฺ) n. ดูdike
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite

English-Thai: Nontri Dictionary
dye(n) สีย้อมผ้า
dye(vt) ย้อม,ทำให้มีสี
dyer(n) คนย้อมผ้า
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด
dynamo(n) ไดนาโม,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
dynastic(adj) เกี่ยวกับราชวงศ์,เกี่ยวกับขัตติยวงศ์
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dyad; diadกลุ่มละสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dyadicไดแอดิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dyadic Boolean operation; binary Boolean operationการดำเนินการแบบบูลชนิดทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dyadic number systemระบบจำนวนไดแอดิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dyadic operation; binary operationการดำเนินการชนิดทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Dyer driveชุดขับแบบดายเออร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dying without issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู failure of issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dyke swarmกลุ่มพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dyke-springน้ำพุแนวพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dyasthria, Spasticกล้ามเนื้อหดเกร็ง [การแพทย์]
Dycalไดแคล [การแพทย์]
Dydrogesterone Tabletsไดโดรเจสเตอโรนในยาเม็ด [การแพทย์]
dyeสีย้อม, สารมีสีที่ทำให้สารอื่นหรือวัตถุอื่นมีสีได้ แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได้หลายชนิด  สีย้อมจะติดทนทานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของสีย้อมและสิ่งที่ถูกย้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dye industryอุตสาหกรรมสีย้อม [TU Subject Heading]
Dye plantพืชให้สีย้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye plantsพืชที่ให้สีย้อม [TU Subject Heading]
Dye Sensitizedสีย้อมไวแสง
สีที่มีความไวต่อแสง เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye Sensitized Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ ทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยอาจต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดให้ทำงานได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye Solubility Testการทดสอบการละลายของสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dynamic (adj ) จลนวิสัย
See also: A. static,
dynamicจรวิสัย
See also: A. static,
dynamic (adj ) พลวัต
dynamic loading[ไดนามิก โหลดดิ้ง] (n) การมีใช้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการรันโปรแกรม
See also: R. dynamic
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Dyslexia (n ) ความบกพร่องในการอ่าน หรือ ความบกพร่องในด้านการเรียนรู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm dying.ฉันกำลังจะตาย Pret-a-Poor-J (2008)
And you're gonna meet this editor, 'cause he's dying to meet you.แล้วก็ไปเจอบรรณาธิการ เพราะว่าเขาอยากจะเจอเธอจะตายอยู่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
She could be hurt or dying or worse.คลาร์ก, ญาติฉัน, เพื่อนรักนาย, หายตัวไป. Committed (2008)
I was dying.ผมตายไปแล้ว Odyssey (2008)
When I was dying, I saw my dad. He was right there in front of me.ตอนที่ผมกำลังจะตาย ผมเห็นพ่อผม ผมเห็นเขาชัดเจนตรงหน้าผม Odyssey (2008)
Dobbs is dying. We've got to stop the bleeding.ด็อบแย่มาก เรากำลังห้ามเลือดอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
You are being irrational. People are dying.คุณไม่เหตุผลเลยมีคน Dead Space: Downfall (2008)
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
A moment ago, you thought you were dying.เมื่อกี้ คุณคิดว่าคุณกำลังจะตาย Not Cancer (2008)
Are you dyeing your hair?คุณเคยย้อมผมไหม? Adverse Events (2008)
Either he's lying about dyeing...ถ้าเค้าไม่โกหกว่าย้อมผม Adverse Events (2008)
Can you please tell them I'm not dying?คุณช่วยบอกเค้าที ว่าฉันไม่ตายหรอก Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dyThe doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.
dyI'm dying for a cold drink.
dyYou are dying to go fishing.
dyThe boy dyed his hair because he wanted to be noticed.
dyI am just dying for a Coke right now.
dyThese flowers are dying.
dyThe dynamite went off with a bang.
dyThey cut down the trees dying of disease.
dyI am dying for a cold drink.
dyI'm dying for that camera.
dyThe soldier lay dying.
dyI'd like to have this fabric dyed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
เครื่องทำไฟ[N] electric generator, See also: dynamo, Syn. เครื่องปั่นไฟ, Example: บนเกาะนี้มีเครื่องทำไฟไว้ใช้เอง เพราะไฟฟ้าเข้าไม่ถึง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไว้สำรองใช้
แผ่นดิน[N] reign, See also: dynasty, regime, Syn. รัชกาล, Example: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน, Thai definition: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
เครื่องปั่นไฟ[N] electric generator, See also: dynamo, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟ, Example: วัดไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง นอกจากจะมีงานก็ใช้เครื่องปั่นไฟหรือตะเกียงเจ้าพายุจุด, Count unit: เครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[N] generator, See also: dynamo, electric generator, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟฟ้า, Example: โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Count unit: เครื่อง
พลวัต[N] dynamic, Example: สันติภาพเป็นสิ่งที่มีพลวัตอย่างยิ่งและน่าสนใจไม่น้อยกว่าความรุนแรง, Thai definition: ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรง เช่น การเคลื่อนที่, Notes: (วิทยาศาสตร์)
พลศาสตร์[N] dynamics, Syn. วิชาพลศาสตร์, Example: คอมพิวเตอร์จะทำการทดลองพฤติกรรมของพลศาสตร์, Thai definition: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อยๆ คือ จลนพลศาสตร์ และจลนศาสตร์
เฮือกสุดท้าย[ADJ] dying; moribund, Example: ที่หล่อนล้มพับไปเมื่อตอนเขาสิ้นใจ ก็เพราะกลิ่นตัวเฮือกสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมา, Thai definition: การหายใจครั้งสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read ; study   FR: lire ; étudier
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body   

CMU English Pronouncing Dictionary
DYE    D AY1
DYK    D IH1 K
DYAD    D AY1 AE2 D
DYCK    D AY1 K
DYAR    D AY1 ER0
DYCE    D AY1 S
DYCO    D AY1 K OW0
DYAN    D AY0 AE1 N
DYAL    D AY1 AH0 L
DYED    D AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dye    (v) (d ai1)
dyou    (n) (jh ou1)
dyed    (v) (d ai1 d)
dyer    (n) (d ai1 @ r)
dyes    (v) (d ai1 z)
dyke    (v) (d ai1 k)
dyne    (n) (d ai1 n)
Dylan    (n) (d i1 l @ n)
Dyfed    (n) (d uh1 v i d)
dyers    (n) (d ai1 @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dynamik {f} [phys.]dynamics [Add to Longdo]
Dynamik {f}dynamism [Add to Longdo]
Dynamit {n}dynamite [Add to Longdo]
Dynamo {m}generator [Add to Longdo]
Dynastie {f} | Dynastien {pl}dynasty | dynasties [Add to Longdo]
Dynaxität {f} (Dynamik-Kompxeität)dynaxity (dynamics-complexity) [Add to Longdo]
Dysfunktion {f}; Funktionsstörung {f}; Fehlfunktion {f}dysfunction [Add to Longdo]
dyadischdyadic [Add to Longdo]
dyadischer Bruch [math.]dyary fraction [Add to Longdo]
dynamisch {adj} | dynamischer | am dynamischstendynamic | more dynamic | most dymanic [Add to Longdo]
dynamisch {adv}dynamicly [Add to Longdo]
dynamische Abfühlungflight sensing [Add to Longdo]
dynamische Kraftdynamism [Add to Longdo]
dynamisch {adv}dynamically [Add to Longdo]
dynastischdynastic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力度[lì dù, ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] dynamism; vigor, #1,932 [Add to Longdo]
染色[rǎn sè, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ, ] dye, #7,861 [Add to Longdo]
王朝[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] dysentery, #12,213 [Add to Longdo]
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] dynamics (math.); kinetics, #15,286 [Add to Longdo]
染料[rǎn liào, ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, ] dye, #19,568 [Add to Longdo]
朝代[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, ] dynasty; reign (of a king), #27,110 [Add to Longdo]
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, ] dying; at one's last gasp, #29,365 [Add to Longdo]
痢疾[lì ji, ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, ] dysentery, #30,128 [Add to Longdo]
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, / ] dying (from illness); facing death; on one's deathbed, #35,242 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ダイナミック[だいなみっく, dainamikku] dynamic (an) [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
ページ本体[ページほんたい, pe-ji hontai] page body [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dy \Dy\ n.
   the chemical symbol for dysprosium, a rare earth element of
   atomic number 66.
 
   Syn: dysprosium.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dy
   n 1: a trivalent metallic element of the rare earth group; forms
      compounds that are highly magnetic [syn: {dysprosium},
      {Dy}, {atomic number 66}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 dy
   mud
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gridiron
 
 1. ızgara
 2. ızgara şeklinde şey
 3. Amerikan futbol sahası
 4. (d.y.), ray şebekesi
 5. sahne için ışık ve panoların asıldığı ızgara.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top