Search result for

dur

(179 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dur-, *dur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durian[N] ทุเรียน
during[PREP] ในระหว่าง, Syn. while, pending
durable[ADJ] ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
duration[N] เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation
durative[ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน (ทางไวยากรณ์), See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ์
durability[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
durian(ดิว'เรียน) n. ผลทุเรียน,ต้นทุเรียน, Syn. durion
during(เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง
durst(เดิร์สทฺ) n. กิริยาช่อง 3 ของ Dare
corduroy(คอ'ดะรอย) n. ผ้าริ้ว,ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว adj. เกี่ยวกับผ้าดังกล่าว,ซึ่งใช้ขอนไม้ปู vi. ใช้ขอนไม้ปู, Syn. pile fabric
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
during(pre) ระหว่าง,ในระหว่าง
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
durainดูเรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dural sacถุงเยื่อดูรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duramen; heartwoodแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
durante absentia (L.)ระหว่างที่ไม่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante bene placito nostro (L.)ตามพระราชอัธยาศัย [ดู during His Majesty's pleasure และ during Her Majesty's pleasure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vita (L.)ระหว่างมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vituitate (L.)ระหว่างที่เป็นม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duraเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก [การแพทย์]
Duraแข็ง [การแพทย์]
Dura Leptomeningesเยื่อหุ้มสมองดูรา [การแพทย์]
Dura Materเยื่อดูรา,เยื่อหุ้มชั้นนอกของสมองและไขสันหลัง,เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุด,เยื่อดูร่า,เยื่อหุ้มสมอง,ดูรามาเตอร์,ดูรามาเตอร์,เยื่อหุ้มสมอง [การแพทย์]
dura materดูรามาเตอร์, เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดของสมองและไขสันหลังเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Durable goodsสินค้าคงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Dural Sinusหลอดเลือดดำของดูรา [การแพทย์]
Duraluminดูราลูมิน [การแพทย์]
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
duration curveduration curve, โค้งช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He kept this place in booze during prohibition.เขาแอบเก็บเหล้าผิดกฏหมายไว้ในนี้ Chuck in Real Life (2008)
What kind of person would prey on people during the happiest time of their lives?ฉันโทร.หาตำรวจแล้ว. พวกเขายังไม่พบร่องรอยของโคลอี้ แ Committed (2008)
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
Duration of the seizure?ชักนานแค่ไหน Lucky Thirteen (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
That always happens during surgery.มันเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดเสมอ The Itch (2008)
We can do this without him. Maybe something happened during the surgery.เรารักษาได้ โดยไม่มีเขา บางทีอาจมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด Dying Changes Everything (2008)
A harmless pocket of blood, which is why Chase ignored it during the surgery.ผิวนอกของถุงเลือด ทำไมเชสไม่สนใจตอนผ่าตัด Dying Changes Everything (2008)
You want me to do a second major surgery on a patient we almost lost during a first major surgery to see if she needs a third major surgery?คุณต้องการให้ฉันผ่าตัดซ้ำ กับคนไข้ที่เราเกือบเสียไป ระหว่างการผ่าตัดครั้งแรก ดูซิว่าเธอต้องการผ่าตัดครั้งที่ 3 หรือเปล่า Dying Changes Everything (2008)
She was pounding her legs during the hallucinations.เธอทุบขาตัวเอง ตอนเห็นภาพหลอน Dying Changes Everything (2008)
Doesn't music heal you during those times?ก็ต้องฟังเพลงไม่ไหมครับ? Akai ito (2008)
Mei 3 Taka-chan we met during summer in first year of Junior High.เมอิ 3 ทากะจัง เธอกับฉันแล้วก็เมอิ เราเจอกันในปีแรกของภาคฤดูร้อน Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
durWe would like to visit Nikko during this summer vacation.
durHe showed great courage during his illness.
durDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
durTaxis are few and far between during a rainstorm.
durI delighted in going to his farm during the summer vacation.
durI went back to my village during the summer vacation.
durWe had terrible times during the war.
durThe pupils listened eagerly during his speech.
durGrandmother looks after the children during the day.
durI had toxemia during my pregnancy.
durYou must not speak Japanese during the class.
durDust had accumulated on my desk during my absence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน[ADJ] long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
ระหว่าง[PREP] during, Example: ระหว่างปี 2510 ถึงปี 2532 การเลือกตั้งของอินเดียมีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น, Thai definition: ระยะเวลาจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่ง
ระหว่าง[ADV] during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
เหนียว[ADJ] tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
เพชรดา[N] hardness, See also: durability, Thai definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ตอนกลางคืน[N] at night, See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime, Syn. ตอนค่ำ, Ant. ตอนกลางวัน, Example: พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
ตอนกลางวัน[N] daytime, See also: during the day, in day time, Ant. ตอนกลางคืน, Example: มีโขนแสดงที่วัดโพธิ์ตอนกลางวัน, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลาราวๆ เที่ยง
ชั่ว[PREP] throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
ชั่วเวลา[N] during the time, Example: ในชั่วเวลา 25 ปี เขาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างที่เรียกว่า รวยล้นฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บ้านตึก[n. exp.] (bān teuk) FR: maison en briques [f] ; maison en dur [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ช่วงชีวิต[n. exp.] (chūang chīwit) FR: durée de vie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURA    D UH1 R AH0
DURO    D UH1 R OW2
DURN    D ER1 N
DURR    D ER1
DURI    D UH1 R IY0
DURY    D UH1 R IY0
DURIO    D UH1 R IY0 OW0
DURAY    D UH1 R EY0
DUREN    D UH1 R AH0 N
DURIE    D UH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durst    (v) (d @@ s t)
Durban    (n) (d @@1 b @ n)
Durham    (n) (d uh1 r @ m)
durbar    (n) (d @@1 b aa r)
duress    (n) (d y u1 r e1 s)
during    (in) (d y u@1 r i ng)
Dursley    (n) (d @@1 z l ii)
durable    (n) (d y u@1 r @ b l)
durance    (n) (d y u@1 r @ n s)
durbars    (n) (d @@1 b aa z)

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
durchnehmen(vt) |nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen, etw.| เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชั่วโมงเรียน เช่น Was habt Ihr heute in der Schule durchgenommen? วันนี้พวกเธอเรียนอะไรจากที่โรงเรียนมาบ้าง , See also: S. behandeln,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durch Biotechnik gewachsenbioengineered [Add to Longdo]
Dur {n} (Tongeschlecht) [mus.] | Stück in F-Durmajor | piece in F major [Add to Longdo]
Durchblick {m} | Durchblicke {pl}vista | vistas [Add to Longdo]
Durchblick {m}; Perspektive {f}perspective [Add to Longdo]
Durchbiegen {n} der Bauteiledeflection of structures [Add to Longdo]
Durchblutung {f}blood flow; circulation [Add to Longdo]
Durchbrennen {n} (Sicherung)blasting [Add to Longdo]
Durchbruch {m} | Durchbrüche {pl}breakthrough | breakthroughs [Add to Longdo]
Durchbruch {m}opening [Add to Longdo]
Durchbruchsbereich {m}breakdown region [Add to Longdo]
Durchdachtheit {f}; Ausgeklügeltheit {f}sophistication [Add to Longdo]
Durchdenken eines Problemswalkthrough [Add to Longdo]
Durchdringbarkeit {f}penetrativeness [Add to Longdo]
Durchdringung {f}penetration [Add to Longdo]
Durchdringung {f}pervasion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在这期间[zài zhè qī jiān, ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] during time; in this time [Add to Longdo]
夜里[yè lǐ, ㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] during the night; at night; nighttime [Add to Longdo]
孕期[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] duration of pregnancy [Add to Longdo]
年内[nián nèi, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄟˋ, / ] during the current year [Add to Longdo]
德班[Dé bān, ㄉㄜˊ ㄅㄢ, ] Durban (city in South Africa) [Add to Longdo]
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting [Add to Longdo]
有耐久力[yǒu nài jiǔ lì, ㄧㄡˇ ㄋㄞˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] durable [Add to Longdo]
榴梿[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴蓮|榴莲 [Add to Longdo]
榴梿果[liú lián guǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] durian fruit; also written 榴蓮果|榴莲果 [Add to Longdo]
榴莲[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
[てつ, tetsu] DURCHDRINGEN [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] durchfuehren, ausfuehren, erreichen [Add to Longdo]
打開[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dur \Dur\, a. [G., fr. L. durus hard, firm, vigorous.] (Mus.)
   Major; in the major mode; as, C dur, that is, C major.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dur [dyr]
   difficult; hard; inconvenient
   hard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top