Search result for

druiden

(51 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -druiden-, *druiden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา druiden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *druiden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order to appease the gods, the Druid priests held fire rituals.In Urzeiten, um die Götter friedlich zu stimmen, haben die Druiden sogenannte Feuerrituale abgehalten. Halloween II (1981)
By observing the way they died, the Druids believed they could see omens of the future.Aus dem Verhalten der Verbrennenden glaubten die Druiden Omen für die Zukunft zu erkennen. Halloween II (1981)
The first of these Last of the Mohicans, of these tanned, wine-soaked dried fruits, of these curiosities from another time, rejected by technology and even the combustion engine, the first, then, of these two Druids of the wine gobletDer erste dieser beiden letzten Mohikaner, dieser in Rotwein marinierten Trockenpflaumen mit gegerbter Haut, dieser Kauze aus einer anderen Zeit, die die Elektrizität und Verbrennungsmotoren ablehnten, der erste also dieser beiden Druiden des Weinkrugs hieß Francis Chérasse. The Cabbage Soup (1981)
The Druids.Die DruidenThis Is Spinal Tap (1984)
- built by the ancient Druids.- aus der Zeit der DruidenNational Lampoon's European Vacation (1985)
And of course these, uh, druids expected something far different than the--Und natürlich erwarteten die Druiden etwas ganz anderes als... Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Sure I'll give it to our Druid, and like I said, goodbye.Danke. Die sind für unseren Druiden. Los, weiter. Asterix in Britain (1986)
Daughter of Roland, King of the Druids.Tochter von Roland, König der DruidenSpaceballs (1987)
Uh, perhaps we could just get rid of their wizard!Also kommt es auf ihren Druiden an. Asterix and the Big Fight (1989)
Capture the wizard! Dead or alive.Bringt mir den DruidenAsterix and the Big Fight (1989)
Chief, hold on to your temper, we've still got to find a cure for our Wizard!Chef, lass uns lieber nachsehen, wie es unserem Druiden Miraculix geht. Asterix and the Big Fight (1989)
Then you can stay in the village... and guard the wizard for the rest of your life!Also gut, ihr bleibt im Dorf und passt auf den Druiden auf! Das ist ein Befehl! Asterix and the Big Fight (1989)
Absolutely, to cure the poor wizard!Ja, um unseren Druiden zu heilen. Asterix and the Big Fight (1989)
I am Creedence Leonor Gielgud, of ancient druid origins.Ich bin Creedence Leonor Gielgud, aus einem alten Druidengeschlecht. Troll 2 (1990)
She's our first... but soon this room will fill up with her sisters, and through them, the secrets of the Druids will spread once more throughout the world.Sie ist unsere Erste, aber schon bald hallt dieser Raum vom Lachen ihrer Schwestern wider. Und die alte Macht der Druiden verbreitet sich durch diese Kinder wieder über die Welt und vergeht nie. The Tree of Life (1990)
And each with her own coven of young ones to feed it as our numbers grow, until the forests can hear once again the prayers of their Druid sisters.Dann seid ihr umgeben von Novizinnen, die die Bäume versorgen. Und unsere Zahl wird dabei immer größer. Bis die Wälder wieder erfüllt sein werden vom Gesang der Druidenschwestern. The Tree of Life (1990)
Their priests were called Druids, and it seems as though that's the sort of thing we may be dealing with here.Druiden waren Priester. Oakwood könnte was damit zu tun haben. The Tree of Life (1990)
Druids... you mean like Stonehenge and sacrifice.Druiden? Die opferten Menschen: Stonehenge und so. The Tree of Life (1990)
Well, the Celts knew that oaks could survive most lightning strikes, so the Druids believed that they... they stored a kind of sacred energy.Die Kelten wussten, Eichen können Blitzschläge überstehen. Und deswegen vermuteten Druiden in ihnen eine geheime göttliche Kraft. The Tree of Life (1990)
According to this, Julius Caesar all but wiped out the Druids.Hier steht, Cäsar ließ die Druiden im eroberten Gallien töten. The Tree of Life (1990)
So the Druids can rise again.Sie wollen die Druiden auferstehen lassen. The Tree of Life (1990)
The Druids are going to live again.Die Druiden werden wieder auferstehen. The Tree of Life (1990)
That's Druidic, all right.Das entspricht dem Druidenkult: The Tree of Life (1990)
And with each seed a new coven shall be born.Und jeder Schössling soll wiederum neue Druiden hervorbringen. The Tree of Life (1990)
This is not food, you druids.Das ist kein Essen, ihr DruidenWho'll Stop the Rain (1990)
I have it! We simply capture their druid and throw him to the lions!Wir schnappen uns den Druiden und werfen ihn den Löwen vor! Asterix in America (1994)
-Druids are said to be immortal!Druiden sind unsterblich. Asterix in America (1994)
We'll take the druid to the end of the world, and then...Wir bringen den Druiden ans Ende der Welt. Asterix in America (1994)
No, not flies, dear colleague.Nein, keine Fliegen, lieber Kollege! DruidenAsterix in America (1994)
Catching druids is child's play!Druiden fangen ist ein Kinderspiel! Asterix in America (1994)
Say ciao to your druid, Gauls!Sagt Ciao zu eurem Druiden, Gallier! Asterix in America (1994)
Daddy's little pet! Bring our druid back or you'll regret it!Gib uns unseren Druiden, oder du wirst es bereuen! Asterix in America (1994)
Jettison this geriatric and let's get out of here!Werft den Druiden über Bord und dann schnell weg hier! Asterix in America (1994)
- A beer at the Druids.- Auf ein Glas in den DruidenHappiness Is in the Field (1995)
Among the ancient druids ... Thorn represented a demon that spread sickness ... brought death to hundreds of thousands of people.Unter den alten Druiden verkörperte Thorn einen Dämonen, der Krankheiten verbreitete und hunderttausenden Menschen den Tod brachte. Halloween: The Curse of Michael Myers (1995)
The druids were also great mathematicians and astronomers. But the Thorn symbol is actually constelation of stars that appears from time to time on Halloween night.Die Druiden waren auch bedeutende Mathematiker und Astronomen, aber das Symbol von Thorn stellt ein Sternenbild dar, das bisweilen an Halloween erscheint. Halloween: The Curse of Michael Myers (1995)
Druids and wizards and virgin sacrifices.Druiden und Zauberer und Jungfrauenopfer. When Irish Eyes Are Killing (1995)
I can feel the power of the ancient Druids flowing through them.Ich spüre, wie die Macht der alten Druiden durch sie fließt. When Irish Eyes Are Killing (1995)
He believes he's a Druid priest.Er glaubt, er wäre ein Druidenpriester. When Irish Eyes Are Killing (1995)
One night, he conducted a holy Druid ritual in the woods.Eines Nachts führte er ein heiliges Druidenritual im Wald aus. When Irish Eyes Are Killing (1995)
And call Veronica Kipling at the museum and see what she knows about Druids.- Ja. Und ruf Veronica Kipling im Museum an und finde heraus, was sie über Druiden weiß. When Irish Eyes Are Killing (1995)
- Did you say Druids?- Hast du Druiden gesagt? When Irish Eyes Are Killing (1995)
She told me about the Druids and their sacrifices of women to...Sie hat mir von Druiden und ihren Frauenopfern erzählt, um... When Irish Eyes Are Killing (1995)
"The Druids are coming." Now, can we?"Die Druiden kommen." Oder? (WIMMERT) When Irish Eyes Are Killing (1995)
But I found the stuff you wanted on Druids.Ich habe die Sachen über die Druiden gefunden. When Irish Eyes Are Killing (1995)
The Druids were a powerful order of ancient Celtic priests driven from power by the Romans.Die Druiden waren ein mächtiger Orden alter keltischer Priester, deren Macht durch die Römer gebrochen wurde. When Irish Eyes Are Killing (1995)
- I know what Druids are.- Ich weiß, was Druiden sind. When Irish Eyes Are Killing (1995)
Do you think this Druid sacrifice could be true?Glaubst du, dass das mit dem Druidenopfer stimmen könnte? When Irish Eyes Are Killing (1995)
Just because his father's in an institution does not mean he's a Druid.Nur weil sein Vater in einer Anstalt ist, heißt das nicht, dass er sich für einen Druiden hält. When Irish Eyes Are Killing (1995)
For centuries, the Druid priests of my clan have been forced into hiding, scorned and ridiculed.Seit Jahrhunderten mussten sich die Druidenpriester meines Clans verstecken, sie wurden verachtet und verspottet. When Irish Eyes Are Killing (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druide {m} | Druiden {pl}druid | druids [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top