Search result for

dore

(66 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dore-, *dore*
Possible hiragana form: どれ
English-Thai: Longdo Dictionary
doremi(n) ดู dorami

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
stevedore(สที'วีดอร์) n. กรรมกรขนของขึ้นลงที่ท่าเรือ,บริษัทรับขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ. vt. ขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ. vi. ขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
stevedore(n) คนขนของขึ้นลงจากเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm taking Doreen to Annie's mixer tonight.และฉันจะควงดอรีนไปงานของแอนนี่คืนนี้ด้วย Politics of Human Sexuality (2009)
Oh, this is Doreen. Ready for our double date?โอ้ นี่คือดอรีน พร้อมจะเดทคู่รึยังล่ะ? Politics of Human Sexuality (2009)
Hey, look how gorgeous Doreen is tonight.เฮ้ ดูซิว่าดอรีนสวยแค่ไหนคืนนี้ Politics of Human Sexuality (2009)
You know, Doreen speaks six languages.รู้มั้ยว่าดอรีนพูดได้ 6 ภาษา Politics of Human Sexuality (2009)
Doreen... it was very nice to meet you.ดอรีน... ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ Politics of Human Sexuality (2009)
What happened to Doreen?เกิดอะไรขึ้นกับดอรีน? Politics of Human Sexuality (2009)
Doreen's a very special lady. I did not treat her right.ดอรีนเป็นผู้หญิงที่วิเศษมาก และฉันปฏิบัติกับเขาไม่ดีพอ Politics of Human Sexuality (2009)
Tell Doreen I say hi.ฝากทักทายดอรีนแทนผมด้วยล่ะ Politics of Human Sexuality (2009)
# Fahoo fores Dahoo dores #Fahoo fores, dahoo dores. Welcome, Christmas, come this way. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores # # Welcome Christmas Christmas Day #Welcome, Christmas, Christmas Day. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores #Fahoo fores, dahoo dores. Welcome, Christmas, bring your cheer. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores #Welcome all Whos far and near. A Very Glee Christmas (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about   FR: adorer
ชอบมากที่สุด[v. exp.] (chøp māk thīsut) EN: be crazy about   FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบทอง[v. exp.] (chup thøng) EN: gild   FR: dorer
ชุบทอง[adj.] (chup thøng) FR: doré ; plaqué or
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
โดเรมอน[n. prop.] (Dōrēmøn) EN: Doremon   FR: Doremon

CMU English Pronouncing Dictionary
DORE    D AO1 R
DORER    D AO1 R ER0
DOREN    D AO1 R AH0 N
DOREY    D AO1 R IY0
DOREA    D AO1 R IY0 AH0
DOREEN    D AO0 R IY1 N
DORENA    D AO1 R EH0 N AH0
DORENE    D AO1 R IY0 N
DOREMUS    D AO1 R AH0 M AH0 S
DORETTE    D ER0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Doreen    (n) (d oo1 r ii n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どれ[どれ, dore] ไหน

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
どれか[, doreka] (n) (1) which one; (2) one of; any of [Add to Longdo]
どれだけ[, doredake] (exp) how long; how much; to what extent; (P) [Add to Longdo]
どれでも[, doredemo] (n) any one; (P) [Add to Longdo]
どれにも[, dorenimo] (exp) none (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
どれ一つ[どれひとつ, dorehitotsu] (exp) not one (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
どれ程;何程;何れ程[どれほど;なにほど(何程), dorehodo ; nanihodo ( nani hodo )] (adv,n) (uk) how much (long, far) [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アドレシング[, adoreshingu] (n) {comp} addressing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奴隷[どれい, dorei] Sklave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dory \Do"ry\, n.; pl. {Dories}. [Named from 1st color, fr. F.
   dor['e]e gilded, fr. dorer to gild, L. deaurare. See
   {Deaurate}, and cf. {Aureole}.]
   1. (Zool.) A European fish. See {Doree}, and {John Doree}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The American wall-eyed perch; -- called also
    {dor['e]}. See {Pike perch}.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gold
 
 1. altın
 2. altın para
 3. servet, zenginlik
 4. altın rengi, sarı renk
 5. yaldız, dore
 6. altından yapılmış. gold amalgam civalı altın. gold basis altın esası
 7. piyasanın altın fiyatlarına göre ayarlanışı. gold beater varakçı. gold beetle altın gibi parlayan bir böcek. gold brick (argo) üşenip işini yapmayan kimse
 8. (k.dili.) kıymetli görünen sahte şey. gold clause (A.B.D.) tahvil karşllığının vadesi gelince altın ile ödenmesi şartını koşan madde. gold digger altın arayıcısı
 9. (argo) erkeklerden para sızdırmaya çalışan kadın, (slang) fındıkçı. gold dust altın tozu. gold fever altın madeni arama deliliği, altın humması. gold foil altın varak, ince altın. gold leaf çok ince altın varak. gold mine altın madeni
 10. servet kaynağı. gold rush altına hücum. gold standard para değerinde altını esas tutma usulü, altın esası. gold star mother harpte şehit olan askerin annesi. gold thread kılaptan, sırma tel. gold washer yıkayarak altını kumdan ayıran kimse veya alet. a heart of gold altın kalp, saf ve temiz kalp. old gold kahveren- gine çalan (mat.) sarı renk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lame
 
 1. lame, dore.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top