Search result for

dollar

(70 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dollar-, *dollar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dollar[N] ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา), See also: สกุลเงินดอลลาร์, Syn. coin, legal tenden, currency
dollarfish[N] ปลาจะละเม็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dollar(ดอล'ละ) n. ดอลลาร์

English-Thai: Nontri Dictionary
dollar(n) เงินดอลลาร์,เหรียญ,ธนบัตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I usually pay tens of dollars to hear that.คุณก็รู้ผมยอมจ่าย 10 ดอลลาร์ เพื่อได้ยินคุณพูดคำนี้ Birthmarks (2008)
Thousands of dollars in debt because they're sick-ที่มีหนี้คนละหลายพันดอลลาล์ เพราะพวกเขาป่วย Last Resort (2008)
30 dollars Here.นี่ 30 เหรียญ Baby and I (2008)
There is plenty of cash. Pounds, francs, dollars.มีเงินสดมากมาย ทั้งปอนด์ ฟรังส์ ดอลล่าร์ The Bank Job (2008)
He left us 18 dollars that night you was found.เขาทิ้งเงินไว้ให้เรา 18 เหรียญ์ ในคืนที่เธอถูกพบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
18 ratty dollars and a filthy diaper!18 เหรียญ์สกปรกกับผ้าอ้อมโสโครกผืนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Three hundred dollars..แค่ 300 เหรียญเอง? Death Race (2008)
So 300 dollars, thats all they gave usพวกเขาให้เรามาแค่300ดอลล์เท่านั้นหล่ะ Death Race (2008)
Subscribe to stage 1 now for 99 dollars!ลงทะเบียนดูด่านแรกด้วยราคา99ดอลลาร์ Death Race (2008)
It's about seven dollars?มันก็ประมาณเจ็ดดอลลาร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ. Episode #1.5 (2008)
The Toronto Maple Leafs will pay you 2 million dollars if you can get Darren Roanoke back with his wife in time to win the Stanley Cup.โตรอนโต เมเปิล ลีฟ จะจ่ายให้ 2 ล้านเหรียญ ถ้าท่านช่วยให้ดาร์เรนคืนดีกับเมียได้ ทันเวลาชนะถ้วยสแตนลี่คัฟ The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dollar10000 dollars was paid to him.
dollar5 dollars and 65 cents an hour.
dollar5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
dollarAbout one hundred and fifty dollars altogether.
dollarAbout one hundred dollars.
dollarAdmission to the museum is thirty dollars.
dollarA dollar does not go very far these days.
dollarA dollar is equal to a hundred cents.
dollarAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
dollarAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
dollarA thousand dollars is a large sum.
dollarA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอลลาร์[CLAS] dollar, Example: การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 ดอลลาร์, Thai definition: ชื่อหน่วยเงินตราที่ใช้เรียกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์ฮ่องกง[n. exp.] (dønlā Hǿng Kong) EN: Hong Kong dollar ; HK$   FR: dollar de Hong Kong [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østrelīa) EN: Australian dollar   FR: dollar australien [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
ค่าเงินดอลลาร์[n. exp.] (khā ngoen dønlā) EN: dollar rate   FR: cours du dollar [m]
ค่าเงินยูโร[n. exp.] (khā ngoen yūrō) EN: cours du dollar [m]   FR: cours de l'euro [m]
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen dønlā pen ngoen bāt) EN: change dollars for Thai baht   FR: changer des dollars en bahts
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
นกตะขาบดง[n. exp.] (nok takhāp dong) EN: Dollarbird   FR: Rolle oriental [m]
เหรียญ[n.] (rīen) EN: dollar ; piaster   FR: dollar [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLLAR    D AA1 L ER0
DOLLARD    D AA1 L ER0 D
DOLLARS    D AA1 L ER0 Z
DOLLAR'S    D AA1 L ER0 Z
DOLLAR'S    D AA1 L AH0 Z
DOLLARS'    D AA1 L ER0 Z
DOLLARHIDE    D AA1 L ER0 HH AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dollar    (n) (d o1 l @ r)
dollars    (n) (d o1 l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dollar {m} | Dollars {pl}dollar | dollars [Add to Longdo]
Dollar {m}buck [slang] [Add to Longdo]
Dollar-Zeichen {n}dollar sign ($) [Add to Longdo]
Dollarvogel {m} [ornith.]Eastern Broad-billed Roller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアダラー[, ajiadara-] (n) Asia dollar [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
オイルダラー[, oirudara-] (n) oil dollar [Add to Longdo]
シェークダラー[, shie-kudara-] (n) sheik dollar [Add to Longdo]
シンガポールドル[, shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar [Add to Longdo]
ダラー[, dara-] (n) {comp} dollar (symbol) [Add to Longdo]
ドル[, doru] (n) (1) (was 弗) dollar; (2) doll; (P) [Add to Longdo]
ドルクローズ[, dorukuro-zu] (n) dollar clause [Add to Longdo]
ドルシフト[, dorushifuto] (n) dollar shift [Add to Longdo]
ドルショック[, dorushokku] (n) dollar shock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($) [Add to Longdo]
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dollar \dol"lar\, n. [D. daalder, LG. dahler, G. thaler, an
   abbreviation of Joachimsthaler, i. e., a piece of money first
   coined, about the year 1518, in the valley (G. thal) of St.
   Joachim, in Bohemia. See {Dale}.]
   1.
    (a) A silver coin of the United States containing 371.25
      grains of silver and 41.25 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 412.5 grains.
    (b) A gold coin of the United States containing 23.22
      grains of gold and 2.58 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 25.8 grains, nine-tenths
      fine. It is no longer coined.
      [1913 Webster]
 
   Note: Previous to 1837 the silver dollar had a larger amount
      of alloy, but only the same amount of silver as now,
      the total weight being 416 grains. The gold dollar as a
      distinct coin was first made in 1849. The eagles, half
      eagles, and quarter eagles coined before 1834 contained
      24.75 grains of gold and 2.25 grains of alloy for each
      dollar.
      [1913 Webster]
 
   2. A coin of the same general weight and value as the United
    States silver dollar, though differing slightly in
    different countries, formerly current in Mexico, Canada,
    parts of South America, also in Spain, and several other
    European countries.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. The value of a dollar; the unit of currency, differing in
    value in different countries, commonly employed in the
    United States and a number of other countries, including
    Australia, Canada, Hong Kong, parts of the Carribbean,
    Liberia, and several others.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Chop dollar}. See under 9th {Chop}.
 
   {Dollar fish} (Zool.), a fish of the United States coast
    ({Stromateus triacanthus}), having a flat, roundish form
    and a bright silvery luster; -- called also {butterfish},
    and {Lafayette}. See {Butterfish}.
 
   {Trade dollar}, a silver coin formerly made at the United
    States mint, intended for export, and not legal tender at
    home. It contained 378 grains of silver and 42 grains of
    alloy.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dollar
   n 1: the basic monetary unit in many countries; equal to 100
      cents
   2: a piece of paper money worth one dollar [syn: {dollar},
     {dollar bill}, {one dollar bill}, {buck}, {clam}]
   3: a United States coin worth one dollar; "the dollar coin has
     never been popular in the United States"
   4: a symbol of commercialism or greed; "he worships the almighty
     dollar"; "the dollar sign means little to him" [syn:
     {dollar}, {dollar mark}, {dollar sign}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dollar [dɔlar]
   dollar
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dollar [dɔlɑr]
   dollar
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dollar [dɔlr] (n) , s.(m )
   buck; dollar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top