Search result for

dock

(101 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dock-, *dock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dock[VI] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock[VT] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock[N] อู่เรือ, See also: ท่าเรือ, Syn. pier, marina, wharf
dockage[N] ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
dockage[N] ที่สำหรับจอดเรือในอู่เรือ
dock off[PHRV] ตัดออก, See also: หักออกจาก
dockyard[N] บริเวรอู่เรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock job'sn. โรงพยาบาล
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
dock(vt) นำเรือเข้าอู่,เอาเรือเทียบท่า
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
paddock(n) คอกข้างสนามม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock briefการว่าความอนาถา, การตั้งทนายแก้ต่างจำเลย (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock warrantประทวนสินค้าขาเข้า (ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าท่าเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dock (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ Blazing Saddles (1974)
And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kintner boy spill out all over the dock.ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี่ เเล้วดูปลานั่นถูกผ่า... เเล้วก็เห็นเจ้าหนูคินท์เนอร์ ร่วงตุ้บลงมาบนท่าเรือนี่ Jaws (1975)
We use the docking ring in the Leonov to attach to the Discovery.เราใช้แหวนเชื่อมต่อใน ลีอ นอฟ จะแนบไปกับดิสคัเฟอรี และจากนั้นเราจะใช้ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Docket number 704162.ทะเบียนคดี 704162 Goodfellas (1990)
You can start callin' yourself Madonna, but you're still gonna end up in an outhouse shanty like every other dockworking nobody.แต่นายก็ต้องกลับมาลงเอยที่ กระต๊อบเล็ก ๆ อยู่ดี เหมือนคนอื่นนั่นแหละ Cool Runnings (1993)
Andy come down to the loading dock today.แอนดี้มาลงไปที่ท่าเรือโหลดวันนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Dr. Weir report te the Lewis Clark in Docking Bay 4.ดร.เวียร์, รายงานตัวที่ยานเลวิสแอนด์คลาร์ค ที่ท่าจอดยานหมายเลข 4 Event Horizon (1997)
That's the main airlock, we can dock in there.นั่นประตูใหญ่ เราเทียบตรงนั้นก็ได้ Event Horizon (1997)
When the ship docks...พอเรือเทียบท่า Titanic (1997)
I remember Nineteen Hundred watched him as he walked off down the dock and all he said was1900 มองเขาเดินลงท่าที่ร้างผู้คน เขาพูดสั้นๆว่า The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dockThe ship is now in dock for a refit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อู่ต่อเรือ[N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่เรือ, Count unit: อู่
อู่[N] dock, See also: shipyard, dockyard, Syn. อู่เรือ, Count unit: อู่, Thai definition: ที่ที่ต่อ หรือซ่อมเรือ
อู่เรือ[N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่ต่อเรือ, Example: คูน้ำแห่งนี้เคยเป็นอู่เรือของท่านเจ้าพระยามาก่อน, Count unit: อู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า[n. exp.] (kān plīen thāi sinkhā) EN: transshipment ; crossdocking   
การตัดหางสุนัข[n. exp.] (kān tat hāng sunak) EN: docking   
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock   
คอกจำเลย[n. exp.] (khøk jamloēi) EN: dock   FR: box des accusés [m] ; banc des accusés [m]
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ตัด[v.] (tat) EN: cut ; cut off ; sever ; dock   FR: couper ; trancher ; découper ; sectionner ; inciser ; tronquer
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าน้ำ[n.] (thānām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock   FR: quai [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour = harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing   FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCK    D AA1 K
DOCKS    D AA1 K S
DOCKET    D AA1 K AH0 T
DOCKER    D AA1 K ER0
DOCKEN    D AA1 K AH0 N
DOCKED    D AA1 K T
DOCK'S    D AA1 K S
DOCKERS    D AA1 K ER0 Z
DOCKETS    D AA1 K AH0 T S
DOCKHAM    D AA1 K HH AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dock    (v) (d o1 k)
docks    (v) (d o1 k s)
docked    (v) (d o1 k t)
docker    (n) (d o1 k @ r)
docket    (v) (d o1 k i t)
dockers    (n) (d o1 k @ z)
dockets    (v) (d o1 k i t s)
docking    (v) (d o1 k i ng)
docketed    (v) (d o1 k i t i d)
dockyard    (n) (d o1 k y aa d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dock {n} | Docks {pl}dock | docks [Add to Longdo]
Docke {f} (einer Drehbank) [techn.]poppet head [Add to Longdo]
Docke {f}; Springer {m} [mus.]jack [Add to Longdo]
Hafenviertel {n}dock area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
ドッキング[, dokkingu] (n,vs) docking; (P) [Add to Longdo]
ドッキングステーション[, dokkingusute-shon] (n) {comp} docking station [Add to Longdo]
ドック[, dokku] (n) dock; (P) [Add to Longdo]
ハドック[, hadokku] (n) haddock (Melanogrammus aeglefinus) [Add to Longdo]
パドック[, padokku] (n) paddock; (P) [Add to Longdo]
ホットドッキング[, hottodokkingu] (n) {comp} hot docking [Add to Longdo]
モンツキダラ[, montsukidara] (n) haddock [Add to Longdo]
レシート[, reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, / ] dock; low wall [Add to Longdo]
码头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] dock; pier; wharf [Add to Longdo]
装卸工[zhuāng xiè gōng, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ, / ] docker; longshoreman [Add to Longdo]
造船厂[zào chuán chǎng, ㄗㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] dockyard; shipyard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドッキング[どっきんぐ, dokkingu] docking [Add to Longdo]
回復用情報[かいふくようじょうほう, kaifukuyoujouhou] docket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\ (d[o^]k), n. [AS. docce; of uncertain origin; cf. G.
   docken-bl[aum]tter, Gael. dogha burdock, OF. doque; perh.
   akin to L. daucus, daucum, Gr. ?, ?, a kind of parsnip or
   carrot, used in medicine. Cf. {Burdock}.] (Bot.)
   A genus of plants ({Rumex}), some species of which are
   well-known weeds which have a long taproot and are difficult
   of extermination.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yellow dock is {Rumex crispus}, with smooth curly
      leaves and yellow root, which that of other species is
      used medicinally as an astringent and tonic.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, v. t.
   To draw, law, or place (a ship) in a dock, for repairing,
   cleaning the bottom, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, n. [Cf. Icel. dockr a short tail, Fries. dok a
   little bundle or bunch, G. docke bundle, skein, a short and
   thick column.]
   1. The solid part of an animal's tail, as distinguished from
    the hair; the stump of a tail; the part of a tail left
    after clipping or cutting. --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. A case of leather to cover the clipped or cut tail of a
    horse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, v. t. [imp. & p. p. {Docked}; p. pr. & vb. n.
   {Docking}.] [See {Dock} a tail. Cf. W. tociaw, and twciaw, to
   dock, clip.]
   1. to cut off, as the end of a thing; to curtail; to cut
    short; to clip; as, to dock the tail of a horse.
    [1913 Webster]
 
       His top was docked like a priest biforn. -- Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off a part from; to shorten; to deduct from; to
    subject to a deduction; as, to dock one's wages.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut off, bar, or destroy; as, to dock an entail.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, n. [Akin to D. dok; of uncertain origin; cf. LL.
   doga ditch, L. doga ditch, L. doga sort of vessel, Gr. ?
   receptacle, fr. ? to receive.]
   1. An artificial basin or an inclosure in connection with a
    harbor or river, -- used for the reception of vessels, and
    provided with gates for keeping in or shutting out the
    tide.
    [1913 Webster]
 
   2. The slip or water way extending between two piers or
    projecting wharves, for the reception of ships; --
    sometimes including the piers themselves; as, to be down
    on the dock.
    [1913 Webster]
 
   3. The place in court where a criminal or accused person
    stands.
    [1913 Webster]
 
   {Balance dock}, a kind of {floating dock} which is kept level
    by pumping water out of, or letting it into, the
    compartments of side chambers.
 
   {Dry dock}, a dock from which the water may be shut or pumped
    out, especially, one in the form of a chamber having walls
    and floor, often of masonry and communicating with deep
    water, but having appliances for excluding it; -- used in
    constructing or repairing ships. The name includes
    structures used for the examination, repairing, or
    building of vessels, as graving docks, floating docks,
    hydraulic docks, etc.
 
   {Floating dock}, a dock which is made to become buoyant, and,
    by floating, to lift a vessel out of water.
 
   {Graving dock}, a dock for holding a ship for graving or
    cleaning the bottom, etc.
 
   {Hydraulic dock}, a dock in which a vessel is raised clear of
    the water by hydraulic presses.
 
   {Naval dock}, a dock connected with which are naval stores,
    materials, and all conveniences for the construction and
    repair of ships.
 
   {Sectional dock}, a form of {floating dock} made in separate
    sections or caissons.
 
   {Slip dock}, a dock having a sloping floor that extends from
    deep water to above high-water mark, and upon which is a
    railway on which runs a cradle carrying the ship.
 
   {Wet dock}, a dock where the water is shut in, and kept at a
    given level, to facilitate the loading and unloading of
    ships; -- also sometimes used as a place of safety; a
    basin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dock
   n 1: an enclosure in a court of law where the defendant sits
      during the trial
   2: any of certain coarse weedy plants with long taproots,
     sometimes used as table greens or in folk medicine [syn:
     {dock}, {sorrel}, {sour grass}]
   3: a platform built out from the shore into the water and
     supported by piles; provides access to ships and boats [syn:
     {pier}, {wharf}, {wharfage}, {dock}]
   4: a platform where trucks or trains can be loaded or unloaded
     [syn: {dock}, {loading dock}]
   5: landing in a harbor next to a pier where ships are loaded and
     unloaded or repaired; may have gates to let water in or out;
     "the ship arrived at the dock more than a day late" [syn:
     {dock}, {dockage}, {docking facility}]
   6: the solid bony part of the tail of an animal as distinguished
     from the hair
   7: a short or shortened tail of certain animals [syn: {bobtail},
     {bob}, {dock}]
   v 1: come into dock; "the ship docked" [ant: {undock}]
   2: deprive someone of benefits, as a penalty
   3: deduct from someone's wages
   4: remove or shorten the tail of an animal [syn: {dock}, {tail},
     {bob}]
   5: maneuver into a dock; "dock the ships" [ant: {undock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top