Search result for

dissenses

(148 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissenses-, *dissenses*, dissense
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dissenses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dissenses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissent[VI] ขัดแย้ง, See also: ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง, Syn. disagree, discord, Ant. agree
dissent[N] ความขัดแย้ง, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. conflict, discord, Ant. agreement, harmony, accord
dissenter[N] ผู้คัดค้าน, See also: คนที่ไม่เห็นด้วย
dissension[N] ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. conflict, discord, frictior, Ant. agreement, harmony
dissenting[ADJ] ที่ไม่เห็นด้วย, See also: ที่ไม่สนับสนุน, Syn. opposed, contrary
dissentient[ADJ] ที่ไม่เห็นด้วย, See also: ที่ไม่สนับสนุน, Syn. opposed, contrary
dissentient[N] ผู้ที่ไม่เห็นด้วย, See also: ผู้ที่มีความเห็นขัดแย้ง, Syn. opposer
dissent from[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ปฏิเสธ
dissentingly[ADV] อย่างไม่เห็นด้วย, See also: อย่างขัดแย้ง, Syn. opposingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious

English-Thai: Nontri Dictionary
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissent(vi) ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ขัดแย้ง,แตกร้าว,ทะเลาะ,ไม่ลงรอยกัน
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissentไม่เห็นพ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The regime crushes all dissent... as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... in an actual uprising.The regime crushes all dissent... . as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... Rambo (2008)
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า Changeling (2008)
From what we've determined so far, it was the result of internal dissension of the North Koreans.จากที่เราวางไว้ มันเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในของเกาหลีเหนือ Iris (2009)
The assassination of Yoon Sung Chul was the result of the internal dissension in North Korea.คดีลอบสังหาร ยุนซองชอล เป็นผลมาจากการขัดแย้งภายในของฝ่ายเกาหลีเหนือ Iris (2009)
Today, in St. Peter's Square, the faithful pray that there is among them another leader who can unite their church, which has been so riven by change and dissent in recent years.วันนี้ที่ลานยัง San Pietro, ผู้ศรัทธา สวดว่าในหมู่พวกเขาที่จะ อื่นผู้นำ การชุมนุมกันใหม่ที่คริสตจักร ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
As dissent threatens to tear Apart the peaceful Mandalore system,ขณะที่ความขัดแย้งได้คุกคาม และขู่ที่จะทำลายระบบดาวรักสงบอย่างแมนดาลอร์ Duchess of Mandalore (2010)
It's as arrogant as telling someone how to believe in God, and if they don't accept it, no matter how open-hearted or honest their dissent, they're going to hell.พอๆกับการบอกคนอื่น ให้เชื่อเรื่องพระเจ้า และถ้าพวกเค้าไม่เชื่อ ไม่ว่าจะพูดอย่างไร หรือจะเถียงอย่างไร พวกเค้าจะตกนรก Grilled Cheesus (2010)
If it's true there is dissension in their ranks, maybe their sailors have mutinied.ถ้ามันเป็นความจริงที่มีความไม่ลงรอยกัน คือในกลุ่มของพวกเขา, อาจลูกเรือของพวกเขา ได้ก่อกบฎ Blackwater (2012)
Mr. Morley's dissent is noted along with Mr. De Groot's.คุณมอร์ลีย์ไม่เห็นด้วย ในการแสดงความคิดเห็นของคุณเดอกรูท IV. (2014)
If you think your words will move your fellow noblemen to dissent, then you're sorely misled.หากคุณคิดว่าคำพูดของคุณจะย้าย ขุนนางเพื่อนของคุณที่จะขัดแย้ง แล้วคุณจะเข้าใจผิดอย่างมาก Last Knights (2015)
This will quiet any whispers of dissent for quite some time.นี้จะเงียบกระซิบใด ๆ ของความขัดแย้งสำหรับค่อนข้างบางเวลา Last Knights (2015)
and his efforts to stamp out dissent led to a rebellion that killed every Targaryen... except two.ความพยายามในการปราบเสียงโต้แย้ง ทำให้เกิดการกบฎที่สังหาร ทาร์แกเรียนทุกคน... เหลือเพียงสอง The House of Black and White (2015)
Yesterday's surprise broadcast from a Star City vigilante who is calling himself the Green Arrow has spawned a massive outcry of both support and dissenters...การแพร่ภาพสุดเซอร์ไพรค์ จากศาลเตี้ยใน Star City ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า ' The Green Arrow' ก่อให้เกิดเสียงแตกแยกอย่างชัดเจน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นด้วย Flash of Two Worlds (2015)
- Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
Dissenting about?ไม่เห็นด้วยกับอะไร The Great Dictator (1940)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
Attention, all dissenting students of Western Summit High School.ตั้งใจฟัง นักเรียนที่ประท้วงทุกคน ของโรงเรียนเวสเทิร์นซัมมิท Charlie Bartlett (2007)
He puts four enemies together, guaranteed dissension.เขาเอา4ศัตรูมารวมกัน ให้แน่ใจว่าเข้ากันไม่ได้ The Sunshine State (2008)
The population must understand that dissent will not be tolerated.Die Bevölkerung muss begreifen, dass Dissens nicht toleriert wird. Tacking Into the Wind (1999)
Coz dere ain't enuf respect in de earth innit - people dis each other every day, people say swear word to older generation in de street, an only de other day someone did a piss on me nan's sofa.Weil, es gibt doch nicht genug Respekt auf der Welt, oder? Leute dissen sich jeden Tag, Leute beschimpfen alte Menschen auf der Straße erst kürzlich hat jemand aufs Sofa meiner Oma gepisst. Mohamed Al-Fayed (2000)
Dis me?Mich dissenMedium Rare (2001)
How he gonna dis me?Wie sollte er mich dissenMedium Rare (2001)
Comedy writers must have their own way of dissent.Wir haben die Freiheit zu entscheiden, was wir tun, wenn es einen Dissens gibt. University of Laughs (2004)
I'm confused about its meaning But I know it when they dis itIch bin verwirrt über seine Bedeutung Aber ich weiß wenn sie es dissen Futurama: Bender's Big Score (2007)
Contretemps and discord are always to be expected Between friends with fiery natures.Konträre Standpunkte und Dissens sind immer zu erwarten bei heißblütigen Freundinnen. The Boss (2008)
~ I don't want to dis Dennis.Geht das auch auf Deutsch? - lch will Dennis nicht dissenThe Crocodiles (2009)
Dissendium.Dissendium. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
No way Rollo'd diss me like that.Rollo würde mich nie derart dissen. Richtig. Twenty Vicodin (2011)
We'll trash you later.Wir werden dich später dissenAnd the Disappearing Bed (2011)
I mean, break's over in three minutes and the others will just reject me if I keep being your friend.Ich meine, die Pause ist gleich vorbei und... die anderen dissen mich, wenn ich weiter dein Freund bleib. Wrong (2012)
You think you can fucking disrespect me in front of my cast and crew, and don't get your fucking ass killed, nigga?Denkst du, du kannst mich dissen vor meinem Cast und meiner Crew und dabei nicht mit dem Arsch auf Grundeis gehen, Nigga? Hell Ain't a Bad Place to Be (2012)
You wanna disrespect me, disrespect me.Wenn du mich dissen willst, dann tu's. Dom Hemingway (2013)
♪ Tried to dis Ice Cube It wasn't worth it ♪Wolltest Ice Cube dissen Es war es wert Straight Outta Compton (2015)
We shouldn't have dissed each other in the first place.Wir hätten uns nie dissen sollen, das war das Problem. Straight Outta Compton (2015)
"Si te parentes timerent..." How many accepted?"Si te parentes timerent... atque odissent... timerent... tui neque eos... ratione ulla placare posses..." Mia Madre (2015)
Why'd you let him disrespect me?Warum lässt du mich von dem so dissenMax (2015)
He declares his dissent and takes the consequences.Er erklärt seinen Dissens und trägt die Konsequenzen. The Devil's Spit (2015)
-But there is an "i" in "Disneyland."Mein Disneyland kommt von dem Wort "dissen". Yesterdayland (2015)
For centuries we try with religion, with politics and now consumerism to eliminate dissent.Wir versuchen seit Jahrhunderten durch Religion, Politik und nun durch Konsumismus, Dissens zu eliminieren. Assassin's Creed (2016)
- Do not dis my state.- Dissen Sie nicht meinen Heimatstaat. Part 14 (2016)
It's not to diss Anja.Ich sage das nicht, um Anja zu dissenEr det noe du skjuler for oss? (2016)
Choose rape jokes, slut shaming, revenge porn, and an endless tide of depressing misogyny.Sag ja zu Vergewaltigungswitzen, Schlampen-Dissen, Rachepornos und stumpfsinniger Frauenfeindlichkeit. T2 Trainspotting (2017)
And what, you think you can disrespect me and my daughter?Und was? Denkt ihr, ihr könnt mich und meine Tochter dissenDriftwood Lane (2017)
I'm so tired of making fake insights with people who work for Dysentery.Ich will Leuten, die für Dissenter arbeiten, keine Einsichten mehr vorheucheln. Annie Hall (1977)
Really? I heard Commentary and Dissent had merged and formed Dysentery.Ich hörte, Kommentar und Dissens hätten sich zu Dissenter zusammengetan. Annie Hall (1977)
For a whole year you have participated in all the different stages of this elaborate and exhaustive inquiry.. . yet you never once explicitly expressed your disagreement.Sie tagten ein Jahr lang mit uns, nahmen aktiv an den umfassenden Untersuchungen teil, und kein einziges Mal äußersten Sie Missfallen oder Dissenz. I... For Icarus (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissenHe dissented from the opinion of majority.
dissenI dissent from what he said.
dissenOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.
dissenWithin the rape crisis movement, Greesite's dissent is significant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เห็นด้วย[V] disagree, See also: not agree, dissent, Syn. ไม่เห็นพ้อง, Example: อาจารย์ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน, Thai definition: มีความคิดเห็นขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น
ขัดข้อง[V] dissent, See also: have objections, Syn. ติดขัด, ข้องขัด, Ant. สะดวก, Example: คุณจะขัดข้องไหมคะที่จะช่วยฉันยกของลงไปข้างล่าง, Thai definition: ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย
ค้าน[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
แย้ง[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
แตกกัน[V] break, See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences, Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ, Ant. เข้าใจกัน, Example: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน
บาดหมาง[V] have dissension, See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged, Syn. ขัดแย้ง, ผิดใจ, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนั้นเริ่มบาดหมางกันในสมัยเจ้าสิริบุญสาร, Thai definition: โกรธเคืองกันเพราะเห็นไม่ตรงกัน, หมองใจกัน
ข้อขัดข้อง[N] objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count unit: ข้อ
ความขัดข้อง[N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ความบาดหมาง[N] conflict, See also: dissension, disagreement, offense, controversy, quarrel, Syn. ความโกรธเคือง, ความหมองใจ, การผิดใจ, Example: ความบาดหมางระหว่างเพื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกัน
นอกรีต[N] nonconformist, See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter, Syn. นอกรีตนอกรอย, พวกนอกรีต
ความระหองระแหง[N] discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai definition: ความไม่ลงรอยกัน
ความร้าวฉาน[N] disunion, See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction, Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบัน
เห็นแย้ง[V] be opposed to, See also: disagree, dissent, Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ, เห็นขัดแย้ง, Ant. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Example: นักศึกษาบางคนเห็นแย้งกับคำสอนของอาจารย์ในบางเรื่อง, Thai definition: มีความเห็นขัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections   FR: objecter ; opposer
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen yaēng) EN: dissenting opinion   FR: opinion divergente [f]
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hendūay) EN: disagree ; not agree ; dissent   FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ; pas d'accord
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-møngjai) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy   
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter
ยุแหย่[v.] (yuyaē) EN: create dissension ; cause friction   FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSENT    D IH2 S EH1 N T
DISSENTS    D IH2 S EH1 N T S
DISSENTED    D IH2 S EH1 N T AH0 D
DISSENTED    D IH2 S EH1 N AH0 D
DISSENTER    D IH2 S EH1 N T ER0
DISSENTING    D IH2 S EH1 N IH0 NG
DISSENTING    D IH2 S EH1 N T IH0 NG
DISSENTERS    D IH2 S EH1 N ER0 Z
DISSENTERS    D IH2 S EH1 N T ER0 Z
DISSENSION    D IH2 S EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissent    (v) (d i1 s e1 n t)
dissents    (v) (d i1 s e1 n t s)
dissented    (v) (d i1 s e1 n t i d)
dissenter    (n) (d i1 s e1 n t @ r)
dissension    (n) (d i1 s e1 n sh @ n)
dissenters    (n) (d i1 s e1 n t @ z)
dissenting    (v) (d i1 s e1 n t i ng)
dissensions    (n) (d i1 s e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident [Add to Longdo]
anderer Meinung sein | anderer Meinung sein als jemand (hinsichtlich)to dissent | to be at variance with sb. (about) [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheit {f}dissension [Add to Longdo]
Uneinigkeit {f}dividedness; disagreement; dissension [Add to Longdo]
Zwietracht {f}dissension [Add to Longdo]
widersprechen | widersprochen | widersprichtto dissent | dissented | dissents [Add to Longdo]
widersprechend; nicht übereinstimmenddissenting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible [Add to Longdo]
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P) [Add to Longdo]
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble [Add to Longdo]
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view) [Add to Longdo]
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter [Add to Longdo]
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing [Add to Longdo]
非国教徒[ひこっきょうと, hikokkyouto] (n) Nonconformist; Dissenter [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto [Add to Longdo]
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P) [Add to Longdo]
紛議[ふんぎ, fungi] (n) dissension [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾轧[qīng yà, ㄑㄧㄥ ㄧㄚˋ, ] conflict; internal strife; dissension [Add to Longdo]
反间[fǎn jiàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to sow dissension; to drive a wedge between (one's enemies) [Add to Longdo]
同床异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension [Add to Longdo]
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, ] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice [Add to Longdo]
意见不合[yì jiàn bù hé, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] to disagree; dissent [Add to Longdo]
持不同政见[chí bù tóng zhèng jiàn, ㄔˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] (politically) dissenting; dissident [Add to Longdo]
挑拨离间[tiǎo bō lí jiàn, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to sow dissension (成语 saw); to drive a wedge between [Add to Longdo]
异言[yì yán, ㄧˋ ㄧㄢˊ, / ] dissenting words [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent [Add to Longdo]
异议分子[yì yì fèn zǐ, ㄧˋ ㄧˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] dissidents; dissenting faction [Add to Longdo]
异议者[yì yì zhě, ㄧˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] dissenter; dissident [Add to Longdo]
诛锄异己[zhū chú yì jǐ, ㄓㄨ ㄔㄨˊ ㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] to wipe out dissenters; to exterminate those who disagree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top