Search result for

disput

(112 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disput-, *disput*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispute[N] การโต้เถียง, See also: ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, Syn. argument, disagreement, dispute, Ant. support, agree
dispute[VT] โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, Syn. challenge, antagonize, argue, Ant. support, agree
dispute[VI] โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, ไม่เห็นด้วย, Syn. challenge, antagonize, argue, Ant. support, agree
disputable[ADJ] ที่โต้แย้งได้, See also: ที่ถกเถียงได้
dispute over[PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute with[PHRV] ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ
dispute about[PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute against[PHRV] ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disputable(ดิสพิว'ทะเบิล) adj. ซี่งโต้แย้งได้,เถียงได้,เป็นปัญหา., See also: disputability n.
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
disputatious(ดิสพิวเท'ชัส) adj. ซึ่งเป็นการโต้เถียง,ชอบโต้เถียง.
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate,argument
indisputable(อินดิสพิว'ทะเบิล) adj. โต้แย้งไม่ได้,ปฏิเสธไม่ได้., See also: indisputability n. indisputably adv., Syn. incontestable
undisputed(-พิว'ทิด) adj. ไม่อาจโต้แย้งได้

English-Thai: Nontri Dictionary
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
undisputed(adj) ไม่มีปัญหา,ไม่เถียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispute๑. ข้อพิพาท๒. โต้แย้ง, ค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispute presumptionข้อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispute, jurisdictionalข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispute, labourข้อพิพาทแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disputeข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Dispute resolution (Law)การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
dispute settlementการระงับข้อพิพาท [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The dispute you're having with that company...การโต้เถียงที่คุณมีกับบริษัทนั่น... Episode #1.9 (2008)
Course of my examination, I found nothing to dispute the findings of the LAPD;ผลการตรวจสอบ ผมไม่พบสิ่งที่ผิดพลาด ในการทำงานของกรมตำรวจลอสเองเจลิส Changeling (2008)
I'm not disputing Olivia's competence, we need people but she's also a political liabilityผมไม่ได้ว่าโอลิเวียไม่มีความสามารถนะครับ แต่เราต้องคนที่มีความสามารถ ด้านการรัฐศาสตร์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน New York Sucks (2009)
I desire therefore, that everywhere men should lift up holy hands in prayer without anger or disputing.อย่าฆ่ามัน! Agora (2009)
It was some kind of turf dispute, and apparently we lost.ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเขม่นขายยาข้ามถิ่น และดูเหมือนว่าเรากำลังสับสน Mandala (2009)
Considering your malodorous habit, would you say that your dispute with Clucksten Farms is more financially motivated than health-related?ดูจากการที่คุณไม่ชอบกลิ่นนั่น คุณจะบอกได้มั๊ยว่า ความขัดแย้งของคุณกับ Clucksten Farm มาจากเรื่องแรงกระตุ้นทางการเงินมากกว่าเรื่องของสุขภาพ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.นายไม่พอใจที่นิวตันอ้างว่า เข้าคิดค้นแคลคูลัส และนายอยากแขวนก๊อทฟรี้ด ไลบ์นิซ ไว้บนยอดแทน The Maternal Congruence (2009)
- that this is in dispute.-... มันเป็นการทะเลาะกัน The Social Network (2010)
Your in and do not dispute the contentionไม่ใช่ให้เจ้าไปสุ้รบกับใคร Ip Man 2 (2010)
After your brazen escalation of our growing dispute, which we were willing to put to rest, we decided the only way to truly funkify you is to show you the one thing we know you can't do.ซึ่งเราอยากให้มันจบ ทางเดียว ที่จะเอาชนะพวกเธอ Funk (2010)
And was there anyone in her life with violent tendencies, maybe anyone that she had disputes with?แล้วมีใครที่เธอรู้จักพอจะมี แนวโน้มใช้ความรุนแรง หรือว่าใครที่เธอมีเรื่องทะเลาะด้วย A Deadly Affair (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disputActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
disputA neutral country was asked to help settle the dispute.
disputA small border dispute ballooned into a major international incident.
disputHe disputed my statement.
disputHe was more interested in politics than in economics of the labor dispute.
disputHe will reconcile their dispute.
disputI am writing a thesis about international disputes after World War II.
disputI disputed with him about world peace for an hour.
disputIndustrial disputes are still a problem.
disputIn our modern times we have experienced two world wars as the termination of international disputes.
disputInternational disputes must be settled peacefully.
disputI think that he is in the right in this dispute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อพิพาท[N] dispute, See also: argument, controversy, Syn. กรณีพิพาท, ข้อโต้เถียง, ข้อโต้แย้ง, Example: เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีควรใช้วิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธี, Thai definition: เรื่องโต้เถียง หรือโต้แย้งกัน
เถียงคำไม่ตกฟาก[V] argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai definition: เถียงไม่หยุด
วิวาท[V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
ปะทะคารม[V] debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
เถียง[V] dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
คู่กรณี[N] litigant, See also: disputant, contestant, both sides, parties, Syn. คู่ความ, คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่อริ, Example: คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว, Thai definition: ผู้ที่เกิดพิพาทกัน, บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
พิพาท[V] dispute, See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง, Example: ประเทศไทยกับกัมพูชาพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร, Thai definition: โต้เถียงกัน, โต้แย้งกัน, พูดเกี่ยงแย่งกัน
โต้คารม[V] argue, See also: dispute, debate, Syn. ปะทะคารม, ประคารม, Example: กว่าจะเข้าวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องเสียเวลาโต้คารมคารมระหว่างส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ส.พรรครัฐบาล 2 ชั่วโมง, Thai definition: พูดโต้ตอบกันไปมาด้วยถ้อยคำลึกซึ้ง
ถกเถียง[V] dispute, Syn. โต้เถียง, โต้แย้ง, Example: คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหัวกันที่ร้านข้าวเหนียวส้มตำ ถกเถียงกันเรื่องที่ตั้งและขนาดของไร่, Thai definition: ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน
การโต้เถียง[N] controversy, See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion, Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง, Example: การโต้เถียงกันของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīeng) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange   FR: discussion [f]
การโต้เถียงกัน[n. exp.] (kān tōthīeng kan) FR: dispute [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
กรณีพิพาทระหว่างประเทศ[n. exp.] (karanī phiphāt rawāng prathēt) EN: international legal dispute   
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaēng) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement   
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPUTE    D IH2 S P Y UW1 T
DISPUTED    D IH2 S P Y UW1 T AH0 D
DISPUTES    D IH2 S P Y UW1 T S
DISPUTING    D IH2 S P Y UW1 T IH0 NG
DISPUTATION    D IH2 S P Y UW0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispute    (v) (d i1 s p y uu1 t)
disputed    (v) (d i1 s p y uu1 t i d)
disputes    (v) (d i1 s p y uu1 t s)
disputant    (n) (d i1 s p y uu1 t @ n t)
disputing    (v) (d i1 s p y uu1 t i ng)
disputable    (j) (d i1 s p y uu1 t @ b l)
disputants    (n) (d i1 s p y uu1 t @ n t s)
disputation    (n) (d i2 s p y uu t ei1 sh @ n)
disputations    (n) (d i2 s p y uu t ei1 sh @ n z)
disputatious    (j) (d i2 s p y uu t ei1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disputant {m} | Disputanten {pl}debater | debaters [Add to Longdo]
Disputant {m} | Disputanten {pl}disputant | disputants [Add to Longdo]
Disputation {f} | Disputationen {pl}disputation | disputations [Add to Longdo]
disputieren | disputierend | disputiert | disputiert | disputierteto contend | contending | contended | contends | contended [Add to Longdo]
disputierenddisputing [Add to Longdo]
disputiertspats [Add to Longdo]
disputiertedisputed [Add to Longdo]
disputiertespatted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P) [Add to Longdo]
家庭争議[かていそうぎ, kateisougi] (n) domestic dispute; family trouble [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]
管轄争い[かんかつあらそい, kankatsuarasoi] (n) jurisdictional dispute [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) [Add to Longdo]
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot [Add to Longdo]
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) [Add to Longdo]
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P) [Add to Longdo]
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争吵[zhēng chǎo, ㄓㄥ ㄔㄠˇ, / ] dispute; strife, #9,414 [Add to Longdo]
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, / ] dispute; disagree, #9,536 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] dispute; debate; argue; discuss, #9,736 [Add to Longdo]
争端[zhēng duān, ㄓㄥ ㄉㄨㄢ, / ] dispute; controversy; conflict, #12,120 [Add to Longdo]
辩驳[biàn bó, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄛˊ, / ] dispute; refute, #38,191 [Add to Longdo]
争讼[zhēng sòng, ㄓㄥ ㄙㄨㄥˋ, / ] dispute involving litigation; legal dispute [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top