Search result for

diskurs

(46 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diskurs-, *diskurs*, diskur
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา diskurs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *diskurs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He wasn't comfortable with his people like many intellectuals.Wie viele Intellektuelle fühlte er sich im Volk nicht wohl. Er zitierte Platon in seinen Diskursen. Antonieta (1982)
Sorry, Doctor, I have no time to discuss this logically.Entschuldigen Sie, Doktor, ich habe keine Zeit für Diskurse. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
I'm going back to listen to my father's eloquent discourse on the perils of--Ich widme mich nun wieder dem eloquenten Diskurs meines Vaters. Twelve Monkeys (1995)
Do not engage us in further irrelevant discourse.- Dieser Diskurs ist irrelevant. Scorpion: Part II (1997)
I understand you and Agent Grasso had a colloquy about our shared heritage.Ich hörte, Sie und Agent Grasso hatten einen Diskurs über unser Erbe. I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
And yet the piano part structures the whole piece.Doch strukturiert der Klavierteil den gesamten Diskurs. Merci pour le Chocolat (2000)
"as - undo the name - political discourse...""was Sie als Schlappe des politischen Diskurses bezeichnen." La sociologie est un sport de combat (2001)
He uses very sophisticated statistical techniques to analyse in detail the space of producers of this economic discourse in the name of which we are told that we need labour flexibility, etc.Er untersucht sehr detailliert, mit sehr ausgefeilten statistischen Methoden das Feld der Produzenten dieses ökonomischen Diskurses, in dessen Namen man uns sagt, wir bräuchten mehr Flexibilität usw. La sociologie est un sport de combat (2001)
The real stake of this new discourse about crime and insecurity is to legitimize the shift from the social welfare management to the penal management of poverty.Eigentlich geht es in diesem Diskurs über Kriminalität und Unsicherheit darum, den Übergang von der sozialstaatlichen Behandlung der Armut zu einem repressiven Umgang damit zu legitimieren. La sociologie est un sport de combat (2001)
They don't bother me at all, except insofar as they legitimise a certain generic revolt against the discourse of sociologists, and justify a definite anti-intellectualism.Sie behindern mich nicht sonderlich, abgesehen davon, daß sie eine gewisse diffuse Revolte gegen den Diskurs der Soziologie rechtfertigen und einen bestimmten Antiintellektualismus fördern. La sociologie est un sport de combat (2001)
What a fucking cliché!Scheiss Klischeediskurs! Cat's Cradle (2002)
You do understand that our efforts here will in no way increase the odds of you having sexual congress with this woman?Du verstehst doch, dass deine Mühen hier niemals deine Chancen erhöhen,... dass du einen sexuellen Diskurs mit dieser Frau hast. The Big Bran Hypothesis (2007)
In metaphysical controversies, empirical proofs lose their value, but... wouldn't you enjoy receiving a few fresh roses picked from the garden?In einem metaphysischen Diskurs verlieren empirische Beweise... ihren Wert. Aber... würde es dich nicht freuen, ein paar... frisch gepflückte Rosen... aus dem Garten zu bekommen? Youth Without Youth (2007)
- Go on.- (Grünbaum) Wir hatten einen Diskurs über Vertrauen. My Führer (2007)
You're sure you're okay postponing intercourse until our relationship is past the initial viability test?Bist du sicher, dass du einverstanden bist, den Diskurs zu vertragen,... bis unsere Beziehung den initialen Überlebenstest bestanden hat? The Codpiece Topology (2008)
I'm very skilled at postponing intercourse.Ich bin sehr geübt darin, Diskurs zu vertagen. The Codpiece Topology (2008)
A 30-minute discourse about how the sugar packets are suddenly disappearing.Ein 30-minütiger Diskurs... über das plötzliche Verschwinden der Zuckerpäckchen. 4 Days Out (2009)
Surely, an immigrant to this great country, a former parlor maid, could have little to contribute to political discourse.Ich als Einwanderin in diesem großartigen Land, als früheres Zimmermädchen, würde zum politischen Diskurs wenig beitragen können. The Emerald City (2010)
I don't feel the relationship between the two is quite the way you have portrayed it, but I'm most grateful to you for animating the subject in such a stimulating way.Ich glaube nicht, dass sie so zueinander in Beziehung stehen, wie Sie es dargestellt haben, aber ich danke Ihnen, dass Sie den Diskurs so sehr belebt haben. A Dangerous Method (2011)
After the patient left, the professor told us that the emergence of a word like that in logical discourse, a new word that rings out like a gunshot...Als der Patient weg war, hat uns der Professor erklärt, dass so ein Wort in einem logischen Diskurs... Ein Wort, das sich wie ein Schuss löst... A Bad Encounter (2011)
I know that interruption is a standard trope of today's modern discourse, but do you happen to remember what I said about it? You said you didn't like it.Ich weiß, dass Unterbrechung eine Standardmetapher in unserem modernen Diskurs ist, aber erinnern Sie sich vielleicht noch, was ich darüber gesagt habe? What Went Wrong (2011)
Early feminist works criticize the western intellectual tradition for its objectionable depiction of women, its misogynist theoretical underpinnings, and its generally inadequate representation of female voices.Die frühen Feministen kritisierten die intellektuelle Tradition des Westens wegen deren Darstellung der Frauen, ihrer frauenfeindlichen theoretischen Grundlagen und allgemein zu geringen Bedeutung von Frauen im Diskurs. Girls Against Boys (2012)
And yet here we are, Grimm and Blutbad and Kehrseite, engaged in civil discourse.Und doch sind wir hier, Grimm und Blutbad und Kehrseite, engagiert in bürgerlichem Diskurs. The Good Shepherd (2012)
The mature female voice in debate.Die erwachsene weibliche Stimme im Diskurs. Episode #3.8 (2012)
It's a word that can function by itself as a noun which refers to something else in the discourse.Es ist ein Wort, das von sich selbst als einem Substantiv funktionieren kann. Welche bezieht sich auf etwas anderes in den Diskurs. The World's End (2013)
Woltmann and Goethe.Es ist kein einziger politischer Diskurs darunter. Alles ist Ästhetik und Historie. Beloved Sisters (2014)
When the eugenics issue was first addressed in Germany it was addressed in a very simple way.Als man in Deutschland den Diskurs über Eugenik begann, wurde er in einer sehr simplen Art und Weise geführt.  ()
The episode where Sabrina had a black friend really started the conversation about racism.Die Folge, in der Sabrina einen schwarzen Freund hat, hat den Diskurs über Rassismus entfacht. BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish (2014)
And the episode where Ethan looked directly at a solar eclipse really started the conversation about not looking directly at a solar eclipse.Und die Folge, in der Ethan direkt in eine Sonnenfinsternis schaut, hat den Diskurs über nicht direkt in eine Sonnenfinsternis schauen entfacht. BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish (2014)
Latin is important, it helps you reason, create discourse, write...Latein ist wichtig, es hilft beim Begründen, in Diskursen, beim Schreiben... Mia Madre (2015)
- WHAT'S "NOT NEGOTINABLE"?Worüber wird "nicht diskurtiert"? Raven's Touch (2015)
- Maya:"Diskurtiert? Raven's Touch (2015)
"NEGOTINABLE"? "NEGOTINABLE"?Diskurtiert?" Raven's Touch (2015)
You're not a part of this discourse, Paige.- Du nimmst nicht an diesem Diskurs teil, Paige. Walter Taffet (2015)
- Discourse?- Diskurs? Walter Taffet (2015)
Yeah.Ich glaube, so ein Diskurs ist gesund. Pilot (2016)
That will start a discussion about our presence in Afghanistan.Mehr Offenheit wird zu einem stärkeren Diskurs über unsere Mission in Afghanistan beitragen. Episode #1.4 (2016)
Your work on discourse analysis is impressive. - Thank you.Ihre Arbeit zur Diskursanalyse ist beeindruckend. The Day the World Went Away (2016)
You're being discursive.Sie sind diskursiv. Playtest (2016)
- What is discursive?- Diskursiv? Was soll das sein? Playtest (2016)
I do realize the idea might sound a bit superficial, gothic if you want... No, no, that's not it.Das ist natürlich ein sehr allgemeiner Diskurs, vielleicht gar töricht ... 8½ (1963)
I realize that it is incongruous to make this philosophical speech tonight but please believe firstly that I am sincere and secondly that it is not because I'm getting older that I'm making this declaration of intellectual caution.Daher heißen die großen Statuen: die Tugend, die Republik, 'la France'. Mir ist völlig bewusst, es ist unpassend, hier einen philosophischen Diskurs zu halten. Une Femme Mariée (1964)
He was very interested in women, but in fact we don't know if his Discourse on Love is apocryphal...Pascal war sehr an den Frauen interessiert, aber ob sein Diskurs ... My Night at Maud's (1969)
You seem offended by my little discussion of Janette.Mein kleiner Diskurs über Janette ist dir offenbar peinlich. Wake in Fright (1971)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskurs {m} | einen Diskurs führendiscourse | to discourse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top