Search result for

diät

(93 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diät-, *diät*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diatonic[ADJ] เกี่ยวกับระบบเสียงคู่แปดหรือระดับเสียงเต็มรูป(ทางดนตรี)
diatribe[N] ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คำพูดที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คำวิพากษ์วิจารณ์, Syn. critism, denunciation, Ant. commendation, laudation
diathermy[N] การใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนในร่างการเพื่อรักษาโรคบางชนิด
diatatorially[ADV] อย่างเผด็จการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diathermy(ได'อะเธอมี) n. การสร้างความร้อนในเนื้อเยื่อร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางการบำบัด., Syn. diathermia
diatom(ได'อะทอม) n. พืชเซลล์เดียว (algae)
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate
gladiate(แกลด'ดีเอท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายดาบ
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้,นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant,fighter
glochidiateadj. ซึ่งเป็นหนามที่ปลาย
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator

English-Thai: Nontri Dictionary
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,คนกลาง,สื่อกลาง
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diathermy, short waveอุณหรังสีบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diatomไดอะตอม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diatomไดอะตอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diatom oozeเลนไดอะตอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diatomaceous earthดินไดอะตอม [มีความหมายเหมือนกับ infusorial earth; Kieselguhr; siliceous earth] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diatomaceous earth; infusorial earth; Kieselguhr; siliceous earthดินเบา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diatomiteดินเบา, ไดอะทอไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diatropismการเบนตั้งฉากสิ่งเร้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diathermy, Short Waveเครื่องอบไฟฟ้า [การแพทย์]
Diathermy, Short-Waveความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นสั้น [การแพทย์]
Diathermy, Shortwaveการให้ความร้อนลึกโดยเครื่องแบบคลื่นสั้น [การแพทย์]
Diatom ไดอะตอม
พืชเซลล์เดียวที่มีโครงสร้างคล้ายกล่อง ประกอบด้วยซิลิกา เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Diatomaceous earthดินเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
diatomic moleculeโมเลกุลอะตอมคู่, โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม เช่น Cl2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diatomsไดอะตอม [TU Subject Heading]
Diatrizoateไดอะไทรโซเอท [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ฉาย[v.] (chāi) EN: radiate   FR: irradier
ฉายรังสี[v. exp.] (chāi rangsī) EN: treat by radiation   
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ไดอะตอม[n.] (daiatøm) EN: diatom   FR: diatomée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIATOMS    D AY1 AH0 T AA2 M Z
DIATOMIC    D AY2 AH0 T AA1 M IH0 K
DIATONIC    D AY2 AH0 T AA1 N IH0 K
DIATRIBE    D AY1 AH0 T R AY2 B
DIATHERMY    D AY1 AH0 TH ER2 M IY0
DIATRIBES    D AY1 AH0 T R AY2 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diatonic    (j) (d ai2 @ t o1 n i k)
diatribe    (n) (d ai1 @ t r ai b)
diatribes    (n) (d ai1 @ t r ai b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diät {f} | Diäten {pl} | proteinreiche Diätdiet | diets | high protein diet [Add to Longdo]
Diät halten | Diät haltend | hielt Diätto diet | dieting | dieted [Add to Longdo]
Diäten {pl} (für Abgeordnete)parliamentary allowance [Add to Longdo]
Diäten {pl} (Verpflegungsmehraufwand)per diems [Add to Longdo]
Diätlehre {f}; Diätetik {f}dietetics [Add to Longdo]
Diätnahrungsmittel {pl}dietetic foods [Add to Longdo]
Diätplan {m}diet sheet [Add to Longdo]
Diätspezialist {m}dietitian [Add to Longdo]
Diätvorschrift {f} | Diätvorschriften {pl}dietary | dietaries [Add to Longdo]
diätetisch {adj}; Diät...dietetic [Add to Longdo]
diätisch {adv}dietetically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烤电[kǎo diàn, ㄎㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] diathermia (medical treatment involving local heating of body tissues with electric current), #219,364 [Add to Longdo]
矽藻[xī zǎo, ㄒㄧ ㄗㄠˇ, ] diatom [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Diät [diːɛːt] (n) , s.(f )
     diet; regimen
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top