Search result for

desi

(161 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desi-, *desi*
Possible hiragana form: でし
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design[N] การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
design[N] โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme
design[N] จุดประสงค์, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย, Syn. object, intention
design[N] แบบ, See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง, Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
design[N] ลาย, See also: ลวดลาย, งานศิลป์, Syn. artistic work, artistry, decoration
design[VT] ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
design[VI] ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
desire[N] ความปรารถนา, See also: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ, Syn. will, wish, dun, hope, Ant. distaste, dislike
desire[VT] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ, ประสงค์, Syn. demand, ask for, require, Ant. hate, dislike, loathe
desist[VI] หยุดการกระทำ, See also: ระงับ, ยุติ, เลิก, งดเว้น, Syn. cease, refrain, hold, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desiccantadj. แห้งสนิท,ซึ่งถูกทำให้แห้งสนิท n. สารที่ทำให้แห้งสนิท
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
desiderate(ดิซิด'ดะเรท) vt. ปรารถนา,ต้องการมาก,, See also: desideration n.
desiderativeadj. ซึ่งมีความต้องการ
desideratum(ดีซิดดะเร'ทัม) n. สิ่งที่ต้องการ -pl. desiderata
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ,
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name,select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน

English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desire(vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desiccantสารดูดความชื้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
desiccantสารดูดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
desiccant; exsiccant-ทำให้แห้ง, -ดูดความชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccate; exsiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccationการดูดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
desiccation brecciaหินกรวดแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desiccation; exsiccationการทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccator; exsiccatorภาชนะใช้ทำแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
design conditionsภาวะออกแบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
design throat thicknessความหนารอยเชื่อมตามแบบ [มีความหมายเหมือนกับ effective throat thickness] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desicators, Vacuumเครื่องดูดความชื้นที่ดูดเอาอากาศออกได้ [การแพทย์]
Desiccantsสารดูดความชื้น,สารที่ดูดน้ำ,ตัวดูดความชื้น [การแพทย์]
Desiccationการทำแห้งสนิท,การหายใจทางปาก,การระเหยน้ำ,การทำให้แห้งน้ำ,การทำให้แห้ง,การเน่าเปื่อย [การแพทย์]
Desiccatorsเดซิเคเตอร์ [การแพทย์]
Desiccatorsโถทำแห้ง [การแพทย์]
Designการออกแบบ [TU Subject Heading]
Designการวางแผน [การแพทย์]
Design and constructionการออกแบบและการสร้าง [TU Subject Heading]
design and technologyการออกแบบและเทคโนโลยี, การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Design Controlการวางแผนระดับห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
desiderata (n) (Latin for "desired things", plural of desideratum) Desiderata (Latin for "desired things", plural of desideratum) is an inspirational prose poem about attaining happiness in life. It was written in 1927 by Max Ehrmann.
design[ดีไซน์] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ออกแบบ
designationการตั้งชื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Monday, I will. Jenny, I've seen all your designsวันจันทร์หนูจะให้พ่อเห็นการออกแบบของหนูทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
You dropped out of constance to become a designer.เธอทิ้งการเรียนเพื่อที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ Chuck in Real Life (2008)
I mean, thanks on behalf of eleanor waldorf designs.ฉันหมายถึง ขอบคุณในนามการออกแบบของเอเลนอร์ วอดอร์ฟ Pret-a-Poor-J (2008)
That can design anything that the buyers are remotely interested in.ที่ออกแบบทุกอย่างที่ผู้ซื้อสนใจเพียงคนเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
He wants to do a feature on you as a designer to watch.เค้าต้องที่จะทำคุณให้เด่นเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจับตามอง Pret-a-Poor-J (2008)
But did you know blair's mother is a designer?- แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณแม่ของแบลร์เป็นดีไซเนอร์ There Might be Blood (2008)
To prove that I can be a designer.ที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่า ฉันเป็นดีไซเนอร์ได้ There Might be Blood (2008)
J humphrey designs! Backers are welcome--whoa.J humphrey designs ยินดีต้อนรับ โว้ว There Might be Blood (2008)
That they like my designs, and they want toพวกเค้าชอบการออกแบบของหนู และพวกเค้าก็ต้องการมันด้วย There Might be Blood (2008)
This is an infection designed to take over our entire race.เป็นโรคที่ออกแบบมา เพื่อกลืนกินมนุษย์ Dead Space: Downfall (2008)
Bisexidrine is designed as an anticoagulant.Bisexideinได้ถูกออกแบบมาให้มีผลต่อต้านการแข็งตัวของเลือด Adverse Events (2008)
You are designed to have opinions and to force them on people.นายออกแบบคำวินิจฉัย และพยายามชักจูงให้คนเชื่อ Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desiThis composition leaves nothing to be desired.
desiMy wife is possessed with the desire to buy a house.
desiEveryone has his intellectual desire.
desiWhether happiness is the supreme value or not, it is earnestly desired by man.
desiA gardener is called in to design the garden.
desiI have no sexual desire.
desiBlue lines on the map designate rivers.
desiOur country desires only peace.
desiUniversity education is designed to expand your knowledge.
desiI would like to focus attention on the particular design that best represents Emmet's concept.
desiYour composition leaves nothing to be desired.
desiShe is pursuing her career in interior design.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึงประสงค์[ADJ] desirable, Syn. ที่พึงพอใจ
สมญา[N] designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
ออกแบบ[V] design, Example: การสร้างงานศิลปะระดับชาติ ได้ว่าจ้างฝรั่งมาออกแบบตกแต่งพระบรมมหาราชวังหรือพระที่นั่ง, Thai definition: ประดิษฐ์แบบ, ประดิษฐ์รูปลักษณะ
ลวดลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างก่อสร้างประดับโบสถ์ วิหารด้วยลายปูนปั้น, Count unit: ลาย, Thai definition: รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป
ฉายานาม[N] designation, See also: nickname, alias, Syn. สมญานาม, Example: เพื่อนๆ ตั้งฉายานามให้เขาว่า ไอ้บาก เพราะรอยแผลที่เป็นทางยาวบนหน้าของเขา, Count unit: ฉายา, Thai definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
พระนามาภิไธย[N] title, See also: designation, Example: พระพุทธรูปทองประดับพระนามาภิไธยย่อส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Thai definition: ชื่อ (ใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมาร) เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย
เกลือจืด[N] gypsum, See also: desiccated and used as face power, Syn. หินฟองเต้าหู้, ยิปซั่ม, Example: เกลือจืด เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ใช้ทำประโยชน์ ได้หลายอย่าง เช่น ทำแป้งนวล ทำชอล์ค ทำปูนปลาสเตอร์, Thai definition: เกลือที่ตกผลึกก่อนเกลือชนิดอื่นๆ ในการทำนาเกลือ มีปนอยู่กับเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเสมอ ไม่มีรส หรือ เกลือที่ได้จากการเผายิปซัม
ความอยาก[N] desire, See also: wish, want, yearning, need, Syn. ความประสงค์, ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: คนเราน่าจะต้องยับยั้งชั่งใจและอดทนให้มากเข้าไว้ต่อความอยากของตนเอง
เครือเถา[N] design of intertwined sprays, See also: Thai design, Thai figuration, Example: ลายเครือเถาเหมาะสำหรับใช้แกะสลักผักหรือผลไม้เป็นช่อหรือพวง เช่นการแกะสลักขิง เป็นต้น, Count unit: ลาย, Thai definition: ชื่อลายไทยชนิดหนึ่งที่มีรูปกิ่งไม้ร้อยพันกันเป็นช่อหรือพวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjarong) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours   
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang toktaeng phāinai) EN: interior designer   
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ดีไซน์ [n.] (dīsāi = dīsāin) EN: design   FR: design [m] (anglic.)
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESI    D EH1 Z IY0
DESIO    D IY1 S IY0 OW0
DESIR    D IH2 S IH1 R
DESIST    D AH0 S IH1 S T
DESIGN    D AH0 Z AY1 N
DESIST    D AH0 Z IH1 S T
DESIRE    D AH0 Z AY1 ER0
DESIREE    D EH1 S AY0 R IY0
DESIRES    D AH0 Z AY1 ER0 Z
DESISTO    D IH2 S IY1 S T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
design    (v) (d i1 z ai1 n)
desire    (v) (d i1 z ai1 @ r)
desist    (v) (d i1 z i1 s t)
designs    (v) (d i1 z ai1 n z)
desired    (v) (d i1 z ai1 @ d)
desires    (v) (d i1 z ai1 @ z)
desists    (v) (d i1 z i1 s t s)
designed    (v) (d i1 z ai1 n d)
designer    (n) (d i1 z ai1 n @ r)
desiring    (v) (d i1 z ai1 @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Designer {m} | Designer {pl}designer | designers [Add to Longdo]
Designprüfung {f}design review [Add to Longdo]
Desinfektion {f}disinfection [Add to Longdo]
Desinfektion {f} | Desinfektionen {pl}fumigation | fumigations [Add to Longdo]
Desinfektionsmethode {f}sanitization method [Add to Longdo]
Desinfektionsmittel {n}disinfectant [Add to Longdo]
desinfizieren | desinfizierend | desinfiziert | er/sie desinfiziert | ich/er/sie desinfizierteto disinfect | disinfecting | disinfected | he/she disinfects | I/he/she disinfected [Add to Longdo]
desinfizieren | desinfizierend | desinfiziert | desinfizierteto fumigate | fumigating | fumigates | fumigated [Add to Longdo]
desillusionieren | desillusionierend | desillusioniert | desillusioniert | desillusionierteto disenchant | disenchanting | disenchanted | disenchants | disenchanted [Add to Longdo]
desillusionieren | desillusionierend | desillusioniert | desillusioniert | desillusionierteto disillusion | disillusioning | disillusioned | disillusions | disillusioned [Add to Longdo]
desinfektionsmittelbeständig {adj}disinfectant proof [Add to Longdo]
Desinfiziens {n}; keimtötendes Mittel [med.]disinfectant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, ] designate [Add to Longdo]
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, / ] design; pattern [Add to Longdo]
梦寐以求[mèng mèi yǐ qiú, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] desire of one's dreams [Add to Longdo]
德西[Dé xī, ㄉㄜˊ ㄒㄧ, 西] Desi (referring to things or people from South Asia) [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] desire; wish [Add to Longdo]
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; longing; appetite; craving [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] desire; longing; appetite; wish [Add to Longdo]
欲念[yù niàn, ㄩˋ ㄋㄧㄢˋ, ] desire [Add to Longdo]
求知欲[qiú zhī yù, ㄑㄧㄡˊ ㄓ ㄩˋ, / ] desire for knowledge [Add to Longdo]
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, ] desirous; wishful; desire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
システム設計[システムせっけい, shisutemu sekkei] system design [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻滅[げんめつ, genmetsu] Desillusion, Enttaeuschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top