Search result for

denkens

(100 entries)
(0.0994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denkens-, *denkens*, denken
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา denkens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *denkens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't think.Nicht denkenBlast of Silence (1961)
Think real...Denken Sie... Absolute Power (1997)
Oh.- Ich höre dich denkenV3 for Vendetta (2013)
Think.Denken Sie. The Arrival (2008)
We keep imagining time is our enemy. It's not.Wir denken, die Zeit sei unser Feind, aber dem ist nicht so. Time After Time (1979)
What are people gonna think if we have to scrub this mission because you're afraid?Was sollen die Leute denken, wenn sie hören, dass du Angst hast? Unidentified Flying Oddball (1979)
Why don't you just do that, if you think you can handle it?Warum tun Sie's nicht, wenn Sie denken, Sie kriegen es hin? The Villain (1979)
Richie, I got my reputation to worry about.Richie, ich muss an meinen Ruf denkenThe Wanderers (1979)
- Should've thought of that before.- Daran hättest du vorher denken sollen. The Wanderers (1979)
There's something else to think about.Wir müssen noch an was anderes denkenThe Warriors (1979)
- They think we shot Cyrus.- Sie denken, wir knallten Cyrus ab. The Warriors (1979)
They think we shot Cyrus.Sie denken, wir knallten Cyrus ab. The Warriors (1979)
Lets think this through first.Lass uns zuerst nachdenkenThe Incredible Kung Fu Master (1979)
More or less.Den Rest... kann ich mir denken. - Meister, was hat er denn gesehen? Knockabout (1979)
Remember, only God exists, the soul does not!Denken Sie daran: Es gibt keine Seele. Es gibt nur Gott! Nightmares (1979)
You've got to have an heir.- Doch, du musst an deinen Erben denkenCaligula (1979)
What do you think?Und was denken Sie? Don't Go in the House (1979)
Animals can actually think.Ich glaube, Tiere können denkenDon't Go Near the Park (1979)
Like you, honey, they... they like people.So wie du. Sie fühlen und denken, wie Menschen. Don't Go Near the Park (1979)
There are fewer of them than you think.Sogar weniger, als Sie denkenPirates of the 20th Century (1980)
You have till twelve tonight.Denken Sie darüber nach. Sie haben Zeit bis Mitternacht. Pirates of the 20th Century (1980)
I knew that this alone was the lot to choose.Ihm nur zu dienen konnt' ich noch denkenDie Walküre (1980)
Consider this.Bedenken Sie. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
We think it's the Doctor they want, and we know he's not in his office.Wir denken, sie wollen den Doktor. Und wir wissen, er ist nicht in seinem Büro. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You think very carefully.Denken Sie genau nach. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Our Commander's gonna feel the same.Unser Commander wird genauso denkenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Jamie, hold the child close and remember your briefing.Jamie, halten sie das Kind fest und denken sie an ihre Anweisungen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Don't you think it's about time you told me exactly who you people are?Denken sie nicht, dass es Zeit wäre mir zu sagen, wer sie sind? Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
People like Maze, Barrett and Steadman, think they're better than us, just because we're Latino.Leute wie Maze, Barrett und Steadman, denken, sie wären was Besseres, weil wir Latino sind. Space Croppers (1980)
Hey, what do you think?Was denken Sie? Space Croppers (1980)
They feel it is explaining things away as easily as possible.Sie denken solche Dinge erledigen sich wenn man Erklärungen abgibt. Spaceball (1980)
You heard them. They think we're criminals.Du hast sie gehört, die denken wir sind Kriminelle. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
They must think they can use it to reach the Cylon empire. But how?Also denken sie, dass es das Basisschiff erreicht, aber wie? The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Yeah, well, I hope they feel the same way after Arnie forces a couple of his famous meatballs down their throat.Ich hoffe sie denken genauso wenn Arnie Ihnen seine schrecklichen Fleischbällchen aufzwingt. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Yeah, well, I hope they feel the same way after Arnie forces a couple of his famous meatballs down their throat.Ich hoffe sie denken genauso wenn Arnie Ihnen seine schrecklichen Fleischbällchen aufzwingt. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
We assume that they're headed for a powerful transmitting station in the city of New York.Wir denken sie wollen zu einem starken Sender in New York. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
I would have to think about that:Darüber muss ich nachdenkenThe Return of Starbuck (1980)
Haven't you spent enough of your energy, enough of your resources toward serving yourself?Sagtest du nicht, dass du schon genug Energie verschwendet hast, um nur an dich zu denkenThe Return of Starbuck (1980)
I know that you've never experienced the sensation of being on land with open skies and fresh air, but it's absolutely essential, for our own protection, that we stay together.Ich kann mir zwar denken, wie aufregend es ist für euch auf der Erde zu sein, mit dem weiten Himmel und der frischen Luft. Aber es ist für eure Sicherheit absolut notwendig, dass wir zusammen bleiben. The Super Scouts: Part 1 (1980)
To show your Mr. Stockton what will happen in his community if attitudes and events are not drastically altered?Sie denken, wir sollten ihm zeigen, was mit seiner Stadt passieren wird, wenn das so weiter geht wie bisher und sich nichts verändert? The Super Scouts: Part 2 (1980)
You know, after I'd been back from the war for a while I started thinking about my brother Ben.Nachdem ich eine Weile aus dem Krieg zurückgekehrt war, fing ich an, an meinen Bruder Ben zu denkenThe Furlough (1980)
I just couldn't stop thinking about it.Ich konnte nicht mehr aufhören, darüber nachzudenkenThe Furlough (1980)
Think.Denken Sie nach. The Furlough (1980)
They think anybody can paint this.Sie denken, jeder könnte es malen: The Idol (1980)
- Not you?- Sie denken das nicht? The Idol (1980)
I guess I have to think about those things, huh?Ich muss wohl an all diese Dinge denkenThe Idol (1980)
Just never thought there were so many serious things like talks, college, dentists, the croup.Es gibt so viele ernsthafte Dinge zu bedenken: Klärende Gespräche, College, Zahnärzte, Krupp. The Idol (1980)
Like I've been trying to tell you you don't have to worry about all those things at once.Glaub mir, du brauchst nicht an alles gleichzeitig denkenThe Idol (1980)
We can't worry about him now.An ihn denken wir später. The Idol (1980)
If you hadn't been there, I shudder to think what would have happened to me.Ich wage nicht daran zu denken, wie es ohne dich gewesen wäre. The Inspiration (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andenken {n}keep-sake [Add to Longdo]
Andenken {n}; Erinnerung {f}keepsake [Add to Longdo]
Andenken {n}souvenir [Add to Longdo]
Andenken {n}souvenirs [Add to Longdo]
Andenkenladen {m}; Souvenirladen {m}souvenir shop [Add to Longdo]
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident [Add to Longdo]
Anodenkennung {f}anode characteristics [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Bedenk {n}; Zweifel {m} | Bedenken {pl}; Zweifel {pl}qualm | qualms [Add to Longdo]
Bedenken {n}scrupulosity [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Befürchtung {f}; Bedenken {n} | Befürchtungen {pl}; Bedenken {pl}misgiving | misgivings [Add to Longdo]
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought [Add to Longdo]
Durchdenken eines Problemswalkthrough [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Andenken {n}memento [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Gedächtnis {n} (an) | Erinnerungen {pl} | im Gedenken an; in Erinnerung anremembrance (of) | remembrances | in remembrance of [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Andenken {n} | Erinnerungen {pl}; Andenken {pl} | zum Andenken an | Erinnerungen weckenmemory | memories | in memory of | to bring back memories [Add to Longdo]
Freidenkende {m,f}; Freidenkender | Freidenkenden {pl}; Freidenkendefreethinker | freethinkers [Add to Longdo]
Gedächtnis {n}; Andenken {n}; Gedenken {n}remembrance [Add to Longdo]
Nachdenken {n}cogitation [Add to Longdo]
Nachdenken {n}; Überlegung {f} | bei näherem Nachdenkenthought | on second thought [Add to Longdo]
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty [Add to Longdo]
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking [Add to Longdo]
Schubladendenken {n}pigeonhole thinking [Add to Longdo]
Skrupel {m}; Bedenken {n} | Skrupel {pl}; Bedenken {pl} | ein skrupelloser Mensch | frei von Skrupelnscruple | scruples | a person with no scruples | unfettered by scruples [Add to Longdo]
Skrupel haben; Bedenken haben | Bedenken habend | hatte Bedenken | keine Skrupel haben, etw. zu tunto scruple | scrupling | scrupled | to have no scruple about doing sth.; not to scruple to do sth. [Add to Longdo]
Überlegung {f}; Nachdenken {n}; Betrachtung {f} | nach reiflicher Überlegung; nach reiflichem Nachdenkenconsideration | after careful consideration [Add to Longdo]
Wunschdenken {n}wishful thinking [Add to Longdo]
andersdenkend {adj}differently minded [Add to Longdo]
aneinander denkento think of each other [Add to Longdo]
ausdenkento think out [Add to Longdo]
ausdenkento come up with [Add to Longdo]
ausdenken; erfinden | ausdenkend; erfindendto invent | inventing [Add to Longdo]
ausdenken; ersinnento strike out [Add to Longdo]
sich ausdenken; erfinden | sich eine Geschichte ausdenkento make up | to make up a story [Add to Longdo]
ausdenkenddevising [Add to Longdo]
bedenken | bedenkend | bedacht | bedenkt | bedachteto preconceive | preconceiving | preconceived | preconceives | preconceived [Add to Longdo]
bedenkenlos {adv}unscrupulously [Add to Longdo]
begreifen; sich denken; sich vorstellento conceive [Add to Longdo]
etw. berücksichtigen; etw. bedenkento take sth. into consideration [Add to Longdo]
betrachten; nachdenken; in Erwägung ziehen; denken (an) | betrachtend | betrachtet | betrachteteto contemplate | contemplating | contemplates | contemplated [Add to Longdo]
daran denkento remember [Add to Longdo]
daran denkento notice [Add to Longdo]
denken (an); meinen; glauben | denkend | gedacht | er/sie denkt | ich/er/sie dachte | er/sie hat/hatte gedacht | ich/er/sie dächte | nur an sich selbst denken | ohne an sich selbst zu denken | schlecht von jdm. denken; schlecht über jdn. denkento think {thought; thought} (of) | thinking | thought | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | I/he/she would think | to be all self; to think of nothing but self | with no thought of self | to think badly of sb. [Add to Longdo]
denkend {adv}thinkingly [Add to Longdo]
durchdenkento digest [Add to Longdo]
edeldenkend {adj}noble minded [Add to Longdo]
erachten; erwägen; bedenken | erachtend; erwägend | erachtet; erwogen; bedacht | er/sie erachtet; er/sie erwägt; er/sie bedenkt | ich/er/sie erachtete; ich/er/sie erwog; ich/er/sie bedachte | er/sie hat/hatte erachtet; er/sie hat/hatte erwogen; er/sie hat/hatte bedachtto consider | considering | considered | he/she considers | I/he/she considered | he/she has/had considered [Add to Longdo]
erdenken; ausdenken; ersinnento conceive [Add to Longdo]
ersinnen; sich ausdenken; ausarbeiten; (Plan) schmieden; entwickelnto devise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top