Search result for

dee

(148 entries)
(2.967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dee-, *dee*
Possible hiragana form: でえ
English-Thai: Longdo Dictionary
deep cover(n) สายลับชั้นสูง
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deed[N] การกระทำ, See also: กรรม, Syn. action
deed[N] โฉนด, See also: สัญญา, Syn. act
deem[VI] คิดว่า (คำเป็นทางการ), See also: เห็นว่า, ถือว่า, รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า, Syn. believe, regard, think
deem[VT] คิดว่า (คำเป็นทางการ), See also: เห็นว่า, ถือว่า, รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า, Syn. believe, consider, hold, judge, regard
deep[ADJ] เข้ม (เช่น สี, แสง), See also: คล้ำ, จัด, Syn. dark, strong, Ant. light, pale
deep[ADJ] ซึ่งมีใจจดจ่อ, See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, Syn. absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
deep[ADV] ดึกมาก, Syn. late
deep[ADJ] ต่ำ (เสียง), See also: ทุ้ม, Syn. low, sonorous, Ant. high
deep[ADV] มาก, See also: อย่างยิ่ง, Syn. extremely, intensely
deep[ADJ] มาก, See also: อย่างยิ่ง, Syn. extreme, intense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deed(ดีด) n. การกระทำ,พฤติการณ์,สารตรา,โฉนด,สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
deem(ดีม) {deemed,deeming,deems} vt. รู้สึกว่า,เข้าใจว่า,เชื่อว่า. vi. เชื่อว่า
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง,การโยนลงทะเล
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
deep-rootedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต ฝังลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
DEEP-deep-rooted(adj) ฝังราก,ฝังแน่น,ฝังจิต
DEEP-deep-seated(adj) ฝังลึก,ฝังแน่น,ฝังจิต
deepen(vi) ลึกมากขึ้น,สงัด,ถลำลึก,จมลึก
deer(n) กวาง
deerskin(n) หนังกวาง
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deedหนังสือสำคัญ, หนังสือตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed of appointmentใบแต่งทนาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed, matter inกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed, titleโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deed, titleโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep bite; deep overbite; deep vertical overlapภาวะสบลึก [มีความหมายเหมือนกับ closed bite ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep earthquake; deep-focus earthquakeแผ่นดินไหวระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deep overbite; deep bite; deep vertical overlapภาวะสบลึก [มีความหมายเหมือนกับ closed bite ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep penetration electrodeลวดเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deep percussionการเคาะตรวจลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deedตราสาร, โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Deedsสิทธิเหนือที่ดิน [TU Subject Heading]
Deepลึก,ส่วนที่อยู่ลึก [การแพทย์]
Deep divingการดำน้ำ [TU Subject Heading]
Deep fryingการทอด [TU Subject Heading]
Deep listeningการฟังอย่างลึุกซึ้ง [การจัดการความรู้]
deep percolationdeep percolation, การซึมลึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deep Sea Zone เขตพื้นทะเลลึก
ส่วนที่เป็นพื้นดินใต้ทะเล ที่อยู่ต่อจากเขตไหล่ทวีปลงไป ซึ่งแบ่งออก เป็น Bathybenthic (พื้นท้องทะเลต่อจากไหล่ทวีปจนถึงระดับลึก 4,000 เมตร หรือบริเวณที่รวมเรียกว่า continental slope), Abyssobenthic (พื้นท้องทะเลในระดับลึกมากกว่า 4,000 เมตร) และ Hadobenthic (พื้นท้องทะเลบริเวณที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรในระดับลึกประมาณ 6,000 เมตรขึ้นไป) [สิ่งแวดล้อม]
Deep Seepage การรั่วซึมลึก
ส่วนของน้ำที่ไหลซึมผ่านออกมาจากอ่างเก็บน้ำ ทางชั้นใต้ดินหรือชั้นหิน ซึ่งอยู่ต่ำลึกลงไปเกินกว่าที่จะสร้างแนวตัดหรือแนวกั้นที่ตัวเขื่อนเพื่อ ป้องกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
deep water riceพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ, พันธุ์ข้าวที่ขึ้นได้ดีในที่มีระดับน้ำสูงเกิน 80 เซนติเมตร เช่น ข้าวปิ่นแก้ว 56 ข้าวขาวฟอง 32 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Deed of Guarantee (n) หนังสือค้ำประกัน
deemed (vt ) เป็นกริยาช่อง 2 ของคำว่า deem แปลว่า "คิดว่า"
deemedถูกคิดว่า
deep seaport (n phrase ) ท่าเรือน้ำลึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dum An actor's life is funสวัสดี ดี โกง ดัม ชีวิตของ นักแสดงคือความสนุก Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
- A pony cart and a billy goat Hi diddle dee dumตะกร้าม้าแพะบิลลี่ Pinocchio (1940)
- Hi diddle dee day - An actor's life is gayฉันจะทำงานและบอก พ่อ ของ เขา Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
- Hi diddle dee dee An actor's life for meลาก่อน? ฮะ? Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee It's Pleasure Isle for meสวัสดีโกงดีดี มันเป็นความสุข เกาะสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
- Pinoke! - Hi diddle dee deeสวัสดีโกงดีดี Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deeThe politician said he was deeply indebted to everyone for their support in the election.
deeI am deeply attached to my hometown.
deeAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
deeI was deeply discouraged.
deeJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
deeThe resentment runs deep.
deeThe illustration shows the deep interior.
deeThe snow lay deep.
deeHe could not breathe deeply.
deeThe place is deep in broken glass.
deeShe is deeply attached to her parents.
deeThe lake is deepest at this point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ล้วงลึก[V] deeply question, See also: deeply ask, Syn. เจาะลึก, Example: เมื่อเราได้เข้าไปล้วงลึกคดีนี้ จึงทราบว่ามีอะไรผิดปกติบางอย่างอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: ลวงถามหรือหยั่งเอาความรู้ความคิด
ล้ำลึก[ADJ] deep, Syn. ลึกล้ำ, Example: เขามีความคิดล้ำลึกเกินเด็กในวัยเดียวกัน, Thai definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
ถึงกึ๋น[ADV] profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ
เป็ดร่อน[N] deep fried duck, Example: พี่เขาแนะนำว่าถ้าจะมาหาอะไรรองท้องก่อนดื่มเบียร์ท่ามกลางลมหนาวละก็ ควรจะเริ่มจากเป็ดร่อนก่อน, Count unit: ตัว
อย่างลึกซึ้ง[ADV] deeply, See also: profoundly, Syn. อย่างถ่องแท้, Ant. อย่างผิวเผิน, Example: สังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
ปาท่องโก๋[N] deep-fried doughstick, Syn. ขนมปาท่องโก๋, Example: พ่อบ้านกินเพียงปาท่องโก๋กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นมื้อเช้า, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อนๆ แล้วจับเป็นคู่ติดกัน ทอดน้ำมันให้พอง, คนจีนเรียกว่า อิ้วจาก๊วย
เฮือก[ADV] deeply, See also: heavily, Example: เจนถึงกับลอบถอนหายใจเฮือกด้วยความกังวล เมื่อรู้ว่าน้องของเขาจะแต่งงาน, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น
ลึก[ADJ] deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
ลึก[ADV] deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai definition: หยั่งรู้ได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve   FR: ricocher ; faire une embardée
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate   FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามอ่าง[n.] (chām-āng) EN: basin ; wide and deep dish   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEE    D IY1
DEES    D IY1 Z
DEER    D IH1 R
DEEL    D IY1 L
DEEN    D IY1 N
DEEM    D IY1 M
DEED    D IY1 D
DEEB    D IY1 B
DEEP    D IY1 P
DEEG    D IY1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deed    (n) (d ii1 d)
deem    (v) (d ii1 m)
deep    (n) (d ii1 p)
deer    (n) (d i@1 r)
deeds    (n) (d ii1 d z)
deems    (v) (d ii1 m z)
deeps    (n) (d ii1 p s)
deemed    (v) (d ii1 m d)
deepen    (v) (d ii1 p @ n)
deeper    (j) (d ii1 p @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
か黒い[かぐろい, kaguroi] (adj-i) deep black [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past [Add to Longdo]
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, / ] deep in conversation with a comparative stranger [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] deep [Add to Longdo]
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket [Add to Longdo]
哀而不伤[āi ér bù shāng, ㄞ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕㄤ, / ] deeply felt but not mawkish (成语 saw) [Add to Longdo]
在深处[zài shēn chù, ㄗㄞˋ ㄕㄣ ㄔㄨˋ, / ] deeply [Add to Longdo]
契据[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] deed [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, ] deep and broad (expanse of water); abyss [Add to Longdo]
屠妖节[Tú yāo jié, ㄊㄨˊ ㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Deepavali (Hindu festival) [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] deep valley; inlay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dee \dee\ (d[=e]), n. (Physics)
   an electrode with a large interior cavity, shaped like the
   letter "D", used in opposed pairs to accelerate particles in
   a cyclotron.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DEE
     DatenEndEinrichtung
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top