Search result for

dedie

(53 entries)
(1.2319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dedie-, *dedie*
Possible hiragana form: でぢえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dedie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dedie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think it's the case to go on the warpath for a two bit horse thief.Es wäre unnötig, wegen einem Pferdedieb einen Krieg anzufangen. Buddy Goes West (1981)
It's just that when you phoned... you said we were going up against some horse rustlers.Als du angerufen hast, hast du gesagt, es ginge um ein paar Pferdediebe. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
You tell Mr. Carter he's out of the rustling business.Sagen Sie Mr. Carter, mit dem Pferdediebstahl ist es vorbei. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
You are all under arrest for horse stealing. Drop your guns.Ihr seid wegen Pferdediebstahls verhaftet. Lone Wolf McQuade (1983)
We once caught a horse thiefWir hatten mal einen Pferdedieb. Come and See (1985)
Community service.Gemeindedienst. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Community service, huh?Gemeindedienst? Daffy Duck's Quackbusters (1988)
You old horse-thief!Du alter Pferdedieb! Internal Affairs (1990)
... " Jim,you'realiar and a horse thief! "... " dubisteinLügner und ein Pferdedieb! " Unforgiven (1992)
The warrants going to specify murder of white citizens... horse thievery and hostile Indianism.Der Haftbefehl lautet auf Mord an weißen Siedlern, Pferdediebstahl und indianischen Vandalismus. Na, ist das genug für Sie? Geronimo: An American Legend (1993)
A friend of mine killed some bandits a few months back.Ein Freund von mir tötete vor einigen Monaten ein paar Pferdediebe. Ashes of Time (1994)
But bandits are harder to predict.Pferdediebe sind schwieriger auszurechnen. Ashes of Time (1994)
If I were those swordsmen from the militia, I would have refused to die.Anstelle dieser Pferdediebe hätte ich mich geweigert, zu sterben. Ashes of Time (1994)
He's a horse thief!Er ist ein Pferdedieb. Squanto: A Warrior's Tale (1994)
Horse thief.Pferdedieb! Wyatt Earp (1994)
That's what they do to horse thieves.Wir hängen die Pferdediebe! Wyatt Earp (1994)
Bill was taken with a woman kept by the outlaw and horse thief McCandless.Bill mochte die Freundin des gesetzlosen Pferdediebs McCandless. Wild Bill (1995)
... thatdropwouldbemore than enough to kill every man here.... würdedieserTropfenreichen, um uns alle hier zu töten. Executive Decision (1996)
It was either community service and this for 72 hours or me serving a one-year sentence.- Ich hatte die Wahl zwischen... Gemeindedienst und dem hier für 72 Stunden... oder einem Jahr im Knast. Get on the Bus (1996)
Robbers, horse thieves, bandits, people of the worst sort.Räuber, Pferdediebe, Banditen vom schlimmsten Schlag. The Mask of Zorro (1998)
- He's a horse thief.Er ist Pferdedieb. Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
What did he tell the horse thief, to make him accept death?was der heilige Bernard zu dem Pferdedieb gesagt hat, daß er mit dem Tode einverstanden war. Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
I'm dying to go see her, but I've had so much homework plus community service I have to do to get into a good college.Ich würd so gern zu ihr. Ich hab nur so viel Hausaufgaben auf und diesen Gemeindedienst, um auf ein gutes College zu kommen. Do Not Resuscitate (2000)
Well, Ann Taylor would have paid a lot more... but I wouldn't trade this experience for the world.IchwürdedieseErfahrung nichtmissenwollen. Happy Campers (2001)
I just find their culture to be so... Indian.UndichfindedieKultur so... indisch. Happy Campers (2001)
Unfortunately, I underestimated it.Leider wurdedieArbeitunterschätzt. Tanguy (2001)
The dragons would be furious.Das würdedieDrachen erzürnen. Tanguy (2001)
- She's doing community service here.- Sie macht hier ihren Gemeindedienst. Dream a Little Dream of Me (2002)
Stealing old paintings, kidnapping bankers' families.Gemäldediebstähle, Bankier-Kidnappings. Veronica Guerin (2003)
I'm sorry to say we've burnt the Iast of thecoaI.Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir geradedie letzte Kohle... verfeuert haben. Around the World in 80 Days (2004)
You have right to community service, so I am going to Do you want anything?Du wirst zu deinem Gemeindedienst gefahren... und ich gehe einkaufen. Möchtest du irgendwas? Imaginary Heroes (2004)
You..must be the community service boysIhr müsst die Jungs vom Gemeindedienst sein. Kyle und Tim, stimmt's? Imaginary Heroes (2004)
I can't go to community service today.Ich kann heute wohl keinen Gemeindedienst machen. Imaginary Heroes (2004)
I rather entrust Gora's future to a hero, instead of a lover.Und ichwürdedieZukunftvon Gora lieber einem Helden als einem Liebhaber anvertrauen. G.O.R.A. (2004)
It didn't matter if the men they brought in as horse thieves were innocent or guilty, Indians were Indians,Es war egal, ob die vermeintlichen Pferdediebe unschuldig oder schuldig waren. Indianer waren Indianer. Wheel to the Stars (2005)
Fetch the beadle!Holt den Gemeindediener! Oliver Twist (2005)
Hold your tongue, beadle. Did Your Worship speak to me?Still, Gemeindediener! Oliver Twist (2005)
There's our dog thief!Da ist ja unser Hundedieb. Finding Friends (2005)
I have 40 hours left on my community service.Ich habe 40 Stunden Gemeindedienst übrig. Belly Full of Turkey (2005)
- Horse thief.- Ein Pferdedieb. Seraphim Falls (2006)
$250 for that horse-thieving varmint.250 Dollar gibt's für diesen stinkenden Pferdedieb. Seraphim Falls (2006)
- Ain't about horses. 'Cause there's been some horse thieves around these parts.In der Gegend waren Pferdediebe unterwegs. Seraphim Falls (2006)
Instead I'm out here sleeping on the ground, eating jerky, looking for a horse thief and a killer.Stattdessen bin ich hier draußen, schlafe auf dem Boden, esse wenig und suche eine Pferdedieb und einen Mörder. Broken Trail (2006)
That man's a killer and he's a horse thief.Der Mann ist ein Mörder und ein Pferdedieb. Broken Trail (2006)
But I don't want to lose the herd to a horse thief.Aber ich will die Herde nicht an einen Pferdedieb verlieren. Broken Trail (2006)
He was in a sweat to catch some horse thieves, see.Er hatte es eilig, wollte ein paar Pferdediebe erwischen. Broken Trail (2006)
It's called community service.Man nennt das Gemeindedienst. Dr. Nobel (2006)
Prior to that, he was best known as a bootlegger... a womanizer... and a horse thief.Vorrangig aber, war er bestens bekannt als ein Schmuggler... ein Schürzenjäger... und ein Pferdedieb. Like It Was (2006)
This is community service.Das hier ist Gemeindedienst. Cougars (2007)
Yeah, they're helping me organize a community-service program for the high school.Ja, sie halfen mir bei der Organisation eines Gemeindedienst-Programms für die Highschool. - Was ist? Reconstruction (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of   FR: dédier ; consacrer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernmeldedienst {m}signal-service [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top