Search result for

dec

(185 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dec-, *dec*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n ) ระยะทิ้งช่วง
See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deca[PRF] สิบ
deck[N] เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
deck[VT] ชนะน็อค, See also: น็อคคู่ต่อสู้, Syn. knock down, floor
deck[N] ชั้น, See also: พื้น, Syn. floor
deck[N] ดาดฟ้า, See also: ดาดฟ้าเรือ
deck[VT] ตกแต่ง (คำย่อของ decorate), See also: ประดับ, ประดับประดา, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck[N] สำรับไพ่, See also: ชุดไพ่, Syn. pack of cards, pack
decay[N] การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay[N] การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์), See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี, Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
decay[N] การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dec-Pref. "สิบ"
deca-Pref. สิบ, Syn. dec-,dek-,deka-
decade(เดค'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มที่ประกอบด้วย10, See also: decadal adj. ดูdecade
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decahedron(เดคคะฮี'ดรัน) n. รูปร่างที่มี10 หน้า., See also: decahedral adl ดูdecahedron
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape

English-Thai: Nontri Dictionary
decade(n) ทศวรรษ,รอบสิบปี
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม
Decalogue(n) บัญญัติ 10 ประการ
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decadeกลุ่มสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decagonรูปสิบเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decahedronทรงสิบหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decal; decalcomaniaภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decalcomania; decalภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitationการประหารชีวิตโดยตัดหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitation; decollation; detruncationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decay currentกระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
decay timeช่วงเวลาลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decay timeเวลากระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decaboraneเดคาโบเรน [การแพทย์]
Decadeทศวรรษ
Decade (อ่านว่า เด๊ก-เขด) หมายถึงรอบ ๑๐ ปี เป็นวิธีการนับช่วงปีของฝรั่ง เช่น ทศวรรษ ๒๕๕๐ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ภาษาไทยใช้คำว่า “ทศวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ทศ” (อ่านว่า ทด) หมายถึง “สิบ” กับคำว่า “วรรษ (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ทศวรรษ” (อ่านว่า ทด-สะ-วัด) [อื่นๆ]
Decadronเดคาดรอน [การแพทย์]
Decalcificationการเสื่อมสลายของกระดูก,มีการละลายของแคลเซี่ยมมาก,ขบวนการดึงแคลเซียมออกจากฟัน [การแพทย์]
Decalcifiedเดแคลซิไฟด์ [การแพทย์]
Decamethonium Bromideยาเดคาเมโธเนียมโบรไมด์ [การแพทย์]
Decanoic Acidsกรดเดคาโนอิค [การแพทย์]
Decapeptideเดคาเปปไทด์ [การแพทย์]
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง,การตัดคอเด็ก,การตัดคอ,การตัดคอทารก [การแพทย์]
Decapsidationการถอดแคพสิค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decade (n) ครบรอบ 10 ปี
decal[dee kaal] (n ) สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
decision-making (n) การตัดสินใจ
deck (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
declare war on (vt phrase ) ประกาศสงครามกับ
declared (adj ) ที่แสดงเจตนารมย์
decomposer[ดีคอมโพสเซอร์] (n) ผู้ย่อยสลาย หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากการย่อยซากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา เป็นต้น(ศัพท์ทางชีววิทยา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dec...เดค Trust (2011)
Declan.เดเคลน Illusion (2012)
- Declan.- เดคแลน Illumination (2013)
Noah Shapiro declined to write on your behalf.โนอา แชฟฟิโรปฏิเสธที่จะเขียนให้เธอ New Haven Can Wait (2008)
So whatever major you decide on, you can mix up with electives.ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณควรเลือกวิชาเรียน New Haven Can Wait (2008)
And come time for early acceptances in december,จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And lets him make all the decisions.และปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจทั้งหมด Chuck in Real Life (2008)
Been there, done that, been decontaminated.ผ่านไปแล้ว ก็จบไปแล้ว เคยเจอกับสิ่งสกปรก Chuck in Real Life (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
The decision was his.การตัดสินใจนี้มันเป็นของเขา Chuck in Real Life (2008)
Or which she just decidedหรือคนไหนที่เธอคิดว่า Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decShe decided on a blue dress.
decHis appearance deceived me.
decIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
decI could not decide which way to choose.
decNow that you are grown-up, it is up to you to decide what to do.
decI went on deck from my cabin.
decWe cannot decide whether to go to college or not.
decHe was deceived by her apparent friendliness.
decIt is up to you decide what to do.
decI applaud your decision to quit smoking.
decPeople are likely to be deceived by a smooth talker.
decThe rangers decided to go to the sailor's rescue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ผู้ตัดสินใจ[N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลดหย่อนผ่อนโทษ[V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
ขี้ฉ้อตอแหล[ADJ] deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
นางนกต่อ[N] decoy, Example: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR:decin [m] ; docteur [m]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEC    D EH1 K
DECO    D EH1 K OW0
DECH    D EH1 K
DECK    D EH1 K
DECKS    D EH1 K S
DECCA    D EH1 K AH0
DECAY    D AH0 K EY1
DEC'S    D EH1 K S
DECAF    D IY1 K AE0 F
DECOM    D EH1 K AA2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dec    (n) (d e1 k)
deck    (v) (d e1 k)
decor    (n) (d ei k oo1 r)
deca-    (j) - (d e2 k @ -)
decay    (v) (d i1 k ei1)
deci-    (j) - (d e2 s i -)
decks    (v) (d e1 k s)
decoy    (n) (d ii1 k oi)
decoy    (v) (d i1 k oi1)
decry    (v) (d i1 k r ai1)

German-Thai: Longdo Dictionary
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckentapete {f}celing paper [Add to Longdo]
Dechiffrierung {f}deciphering [Add to Longdo]
Dechlorierung {f} [chem.]dechlorination [Add to Longdo]
Dechsel {f}adz; adze [Add to Longdo]
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck [Add to Longdo]
Deckadresse {f} | Deckadressen {pl}cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Deckanstrich {m}top coating [Add to Longdo]
Deckbett {n}feather bed [Add to Longdo]
Deckblatt {n} | Deckblätter {pl}cover sheet; flyleaf | cover sheets; flyleaves [Add to Longdo]
Deckchen {n}doily [Add to Longdo]
Decke {f} | Decken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Decke {f}manta [Add to Longdo]
Decke {f}; Deckel {m}; Überzug {m}cover [Add to Longdo]
Deckel {m}; Haube {f}cap; cover [Add to Longdo]
Deckel {m} | Deckel {pl}lid | lids [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石, #3,161 [Add to Longdo]
表决[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decide by vote; vote, #4,365 [Add to Longdo]
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, ] decline (in value); extent of a drop, #6,023 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
宣言[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] decrease; tighten, #7,470 [Add to Longdo]
十二月[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] decay; rotten, #7,814 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, / ] decayed teeth; dental caries, #8,058 [Add to Longdo]
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, ] deceive; coax, #8,155 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dec
   n 1: the last (12th) month of the year [syn: {December}, {Dec}]
   2: (astronomy) the angular distance of a celestial body north or
     to the south of the celestial equator; expressed in degrees;
     used with right ascension to specify positions on the
     celestial sphere [syn: {declination}, {celestial latitude},
     {dec}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 DEC
  /dek/, n.
 
   n. Commonly used abbreviation for Digital Equipment Corporation, later
   deprecated by DEC itself in favor of ?Digital? and now entirely obsolete
   following the buyout by Compaq. Before the {killer micro} revolution of the
   late 1980s, hackerdom was closely symbiotic with DEC's pioneering
   timesharing machines. The first of the group of cultures described by this
   lexicon nucleated around the PDP-1 (see {TMRC}). Subsequently, the PDP-6,
   {PDP-10}, {PDP-20}, {PDP-11} and {VAX} were all foci of large and important
   hackerdoms, and DEC machines long dominated the ARPANET and Internet
   machine population. DEC was the technological leader of the minicomputer
   era (roughly 1967 to 1987), but its failure to embrace microcomputers and
   Unix early cost it heavily in profits and prestige after {silicon} got
   cheap. Nevertheless, the microprocessor design tradition owes a major debt
   to the {PDP-11} instruction set, and every one of the major general-purpose
   microcomputer OSs so far (CP/M, MS-DOS, Unix, OS/2, Windows NT) was either
   genetically descended from a DEC OS, or incubated on DEC hardware, or both.
   Accordingly, DEC was for many years still regarded with a certain wry
   affection even among many hackers too young to have grown up on DEC
   machines.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DEC
     Digital Equipment Corporation (manufacturer)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top