Search result for

dammes

(150 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dammes-, *dammes*, damme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dammes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dammes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dammit[INT] คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า), Syn. damn it

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dammar(แดม'มะ,เมอะ) n. ชันยาเรือ
dammer(แดม'มะ,เมอะ) n. ชันยาเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dammering[ดามเมอร์ริง] (n jargon ) การฆ่าศัตรูในทำนองฆ่า 5 ตาย 0 หรือตามๆกันไปเช่น การฆ่า 6 ตาย 1 เป็นการลบกันของการฆ่าเเละการตายได้ 5

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, dammit, Camile, they're prisoners.บ้าจริง คามิวล์ พวกเขาเป็นนักโทษ Awakening (2010)
Dammit.บ้าจริง Pathogen (2010)
Dammit.บ้าเอ๋ย Resurgence (2010)
Dammit.บ้าเอ้ย Resurgence (2010)
You need some help? They're shooting, dammit.-ต้องการความช่วยเหลือเหรอ เราก็เหมือนกัน โธ่ The Boost Job (2010)
Run, dammit!รีบวิ่งสิโว้ย Trollhunter (2010)
- Hurry up, dammit!- เร็วๆเข้าสิ Trollhunter (2010)
Oh dammit!โอ๊ย! The A-Team (2010)
- Goddammit!เวร The Crazies (2010)
- Goddammit!ไอ้บ้า The Crazies (2010)
Godammit!เวร! Piranha 3D (2010)
If I have gained anything by damming myself, it is that I no longer have anything to fear.ตั้งแต่ฉันถูกแลกตัว เพราะว่าฉันไม่แค่กลัวอะไร Salt (2010)
Dammit, fuck, shit, Luli!เวรเอ๊ย ลูลี่ Hick (2011)
Godsdammit.บ้าชะมัด Your Highness (2011)
My man. ♪ Still got it, dammit.ให้ตาย ยังได้อยู่ ให้ตายสิ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Dammit! Hey, I thought we were watching a movie.บ้าจริง! เฮ้ ผมนึกว่าเรากำลังดูหนังกันอยู่ซะอีก The End of the World as We Knew It (2011)
Dammit, and you still look 25.บ้าจริง แล้วคุณยังดูอายุ 25 The End of the World as We Knew It (2011)
Dammit!แย่จริง! You're the One That I Haunt (2011)
Goddammit!ไอ้ห่า บ้าเอ๊ย Upside Down (2012)
Oh, dammit-- ♪ Sorry, Nona--ให้ตาย ขอโทษ โนนา เอ็มเม็ต นอร์ธโคท The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Dammit!บ้าเอ้ย! The Story of the 50 (2012)
God dammit.ตายตะตู Abomination (2012)
Go wait for me in the car, goddamm it. Franky! - Hey guys.ให้ตายสิแฟรงกี้ ไปรอแม่ที่รถ! แปปนึงนะ Maniac (2012)
Runter von diesem verdammten Schiff!Runter ฟอน diesem verdammten ชิฟฟ์! Sacramentum (2012)
Unser kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal die Wahrheit!อันเซอร์ Kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal Wahrheit ตาย! Sacramentum (2012)
Reiss ihm den verdammten Schwanz ab!ถ้ำ IHM ไดอานา verdammten ชวาน AB! Sacramentum (2012)
Ich stehe verdammt noch mal keinem Mann... in irgendetwas nach.ไอซี stehe verdammt noch mal keinem แมนน์ ... ใน nach irgendetwas Sacramentum (2012)
Dammit.บ้าจริงโว๊ย Time's Up (2012)
Ah, dammit, I got to roll.อ้า ซวยแล้ว ฉันต้องไปแล้วว่ะ Lone Gunmen (2012)
Dammit!บ้าเอ๊ย! Restraint (2012)
Goddammit.พระเจ้าทรงโปรด De Marathon (2012)
- Joop, look after ma, dammit. - She's not going anywhere.จุ๊บ ช่วยดูแลแม่ด้วย ให้ตายสิ แม่ไม่หายไปไหนได้หรอก De Marathon (2012)
Goddammit, we'll all be without a job.พระเจ้า พวกเราทุกคนจะตกงานกันหมด De Marathon (2012)
Goddammit.พระเจ้าช่วย De Marathon (2012)
Look at me when I'm talking to you, dammit!มองที่หน้าฉันนี่ ตอนที่ฉันกำลังพูดกับแก ให้ตายเถอะ! De Marathon (2012)
Goddammit Geer, that garage was your father's.ให้ตายเถอะเกียร์ อู่นั่นมันของพ่อนายนะ De Marathon (2012)
Goddammit.ให้ตายเถอะ De Marathon (2012)
- Goddammit. - Sure.พระเจ้า ใช่สิ De Marathon (2012)
Look at him: Piss Amsterdammer.ดูมันสิ สวะอัมสเตอแดม De Marathon (2012)
Goddammit!พระเจ้า! De Marathon (2012)
- Just kidding. - Goddammit.ล้อเล่นน่า พระเจ้าเอ๊ย De Marathon (2012)
Goddammit.พระเจ้าแช่ง De Marathon (2012)
Goddammit.พระเจ้าสาปแช่ง De Marathon (2012)
Wait up. Goddammit, Yous, stand still.รอเดี๋ยว พระเจ้า ยูซ หยุดรอก่อน De Marathon (2012)
So, goddammit, I will do this, Yous.ดังนั้น ให้ตายเถอะ ฉันต้องการให้เป็นแบบนี้นะยูซ De Marathon (2012)
So, goddammit, I will do this.ดังนั้น ให้ตายเถอะ ฉันต้องการทำแบบนี้ เพื่อตัวฉันเอง... De Marathon (2012)
Weren't you training, goddammit.ให้ตายสิ คุณไม่ได้ไปซ้อมวิ่งหรือคะ? De Marathon (2012)
Goddammit! I said: I quit.ให้ตายเถอะ ฉันบอกว่า ฉันขอเลิก พระเจ้า De Marathon (2012)
Goddammit!ให้ตายสิ! De Marathon (2012)
Goddammit. Yes, goddammit!ให้ตายสิ ใช่ ให้ตายสิ! De Marathon (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dammDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.
dammStart, dammit!
dammDammit, she completely ignored me.
dammI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชันสน[N] dammar, Example: ดนตรีไทยและสากล ต้องอาศัยชันสนเป็นสื่อในการเสียดสี, Thai definition: ของแข็งลักษณะโปร่งแสงสี คล้ายอำพัน ได้จากการกลั่นยางสน
ชัน[N] dammar, See also: resin, Syn. ชันยาเรือ, Example: เขาใช้ชันยาเรือตรงจุดที่รั่ว, Thai definition: ยางไม้สำหรับยาเรือเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely   FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
น้ำมันยาง[n. exp.] (nāmman yāng) EN: dammar oil   
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart   FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously   FR: abondamment

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMM    D AE1 M
DAMME    D AE1 M
DAMME    D EY1 M
DAMMIT    D AE1 M IH2 T
DAMMER    D AE1 M ER0
DAMMEN    D AE1 M AH0 N
DAMMED    D AE1 M D
DAMMAN    D AE1 M AH0 N
DAMMAM    D AE1 M AH0 M
DAMMANN    D AE1 M AH0 N
DAMMING    D AE1 M IH0 NG
MADDAMMA    M AH0 D AA1 M AH0
VANDAMME    V AE2 N D AE1 M
DAMMERMAN    D AE1 M ER0 M AH0 N
GOLDAMMER    G OW1 L D AH0 M ER0
GOTTERDAMMERUNG    G AA1 T ER0 D AE2 M ER0 AH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dammed    (v) (d a1 m d)
damming    (v) (d a1 m i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
Verdammte Scheiße!(phrase jargon) ให้ตายซิ, บ้าจริง (คำอุทาน)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahndamm {m}railroad embankment [Add to Longdo]
Damm {m}causeway [Add to Longdo]
Damm {m} | Dämme {pl}embankment | embankments [Add to Longdo]
Damm {m}levee [Add to Longdo]
Damm {m} | Dämme {f}dam | dams [Add to Longdo]
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment [Add to Longdo]
Deich {m}; Damm {m} | Deiche {pl}; Dämme {pl}dike; dyke | dikes; dykes [Add to Longdo]
Eindämmung {f}; Uferdamm {m} | Eindämmungen {pl}; Uferdämme {pl}embankment | embankments [Add to Longdo]
Eindämmung {f}; Deich {m}; Damm {m}; Kai {m}embankment [Add to Longdo]
Staudamm {m}dam [Add to Longdo]
Straßendamm {m}road embankment [Add to Longdo]
Straßendamm {m}roadway [Add to Longdo]
Uferwall {m}; Uferdamm {m}; künstlicher Deichlevee dike; embankment [Add to Longdo]
Verdammnis {f}perdition [Add to Longdo]
Verdammung {f}condemnation [Add to Longdo]
Verdammung {f} | Verdammungen {pl}damnation | damnations [Add to Longdo]
Wall {m}; Damm {m}; Böschung {f}; Ufer {n}bank [Add to Longdo]
Wehr {n}; Staustufe {f}; Staudamm {m}; Talsperre {f} | Ausbau mit Staustufenbarrage | construction of barrages [Add to Longdo]
abdämmen; eindämmen | abdämmend; eindämmendto dam up | damming up [Add to Longdo]
gestautdammed up [Add to Longdo]
gottverdammtgoddamn; goddamned [Add to Longdo]
Scheiß...; verflucht; verdammt; unheimlich {adj}fucking; fricking; frigging; f---ing [slang] [Add to Longdo]
verdammen | verdammend | verdammt | verdammt | verdammteto condemn | condemning | condemned | condemns | condemned [Add to Longdo]
verdammen; verfluchen | verdammend | verdammtto damn | damning | damned [Add to Longdo]
verdammen; verfluchento darn [Add to Longdo]
zum Scheitern verdammtdoomed to fail [Add to Longdo]
dazu verdammt sein zuto be doomed to; to be condemned to [Add to Longdo]
verdammendcondemnatory [Add to Longdo]
verdammenswertcondemnable [Add to Longdo]
verdammenswert {adj} | verdammenswerter | am verdammenswertestendamnable | more damnable | most damnable [Add to Longdo]
verdammt {adv}cursedly [Add to Longdo]
verdammt; öde {adj}; Mist...blasted [Add to Longdo]
verdammt {adj} [ugs.]infernal [Add to Longdo]
verdammt {adj} [ugs.] | verdammt ähnlichbloody; ruddy [Br.] [coll.] | bloody similar [Add to Longdo]
verdammt wenig [ugs.]bugger all [Add to Longdo]
verdammt viel [ugs.]a hell of a lot [Add to Longdo]
verdammt {adj} | verdammter | am verdammtestencondemned | more condemned | most condemned [Add to Longdo]
verfluchen; fluchen; verdammento curse [Add to Longdo]
Es tut verdammt weh.It hurts like hell. [Add to Longdo]
Verdammt noch mal!Doggone (it)! [Am.] [Add to Longdo]
Verdammt noch mal!; Verdammt und zugenäht!Damnation! [Add to Longdo]
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal!Damn it! [Add to Longdo]
Verdammt!Blast it! [Add to Longdo]
Verdammt!Damn (it)! [Add to Longdo]
Verdammt!; Verflucht!; Zum Kuckuck!Blimey! [Add to Longdo]
Verdammte Scheiße! [slang]Bloody hell! [Add to Longdo]
Episiotomie {f}; Scheidendammschnitt {m}; Dammschnitt {m} [med.]episiotomy; cut to vagina in childbirth [Add to Longdo]
perineal {adj}; den Damm betreffend [med.]perineal [Add to Longdo]
Goldammer {f} [ornith.]Yellowhammer (Emberiza citrinella) [Add to Longdo]
Waldammer {f} [ornith.]Rustic Bunting (Emberiza rustica) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェ(P);チェッ;ちぇ;ちぇっ[, chie (P); chietsu ; chie ; chietsu] (int) shoot; shit; dang; crap; rats; dammit; (P) [Add to Longdo]
堰塞;偃塞[えんそく, ensoku] (n) damming (e.g. a pond) [Add to Longdo]
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.) [Add to Longdo]
河道閉塞[かどうへいそく, kadouheisoku] (n) natural damming (of a river due to landslide, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堰塞湖[yàn sè hú, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄏㄨˊ, ] dammed lake; lake formed by landslip or lava flow [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] -Damm, -Deich [Add to Longdo]
堤防[ていぼう, teibou] -Deich, -Damm [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] abscheulich, widerwaertig, verdriesslich, verdammt, verflucht, verhaengnisvoll [Add to Longdo]
[はん, han] RAIN, FELDRAIN, DAMM (ZWISCHEN DEN REISFELDERN) [Add to Longdo]
罰当たり[ばちあたり, bachiatari] verdammt, verflucht, gottlos [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top