Search result for

dh

(112 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dh-, *dh*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhammacakkappavattana Sutta (n ) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

English-Thai: Longdo Dictionary
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dharma(ดาร์'มะ) n. ธรรมะ
dhlabbr. diffuse histiocyte lymphoma
dhsabbr. duratiojn of hospital stay
adhดูที่ antidiuretic hormone
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)
baldheaded(บอล'ดฺเฮดดิด) adj. หัวล้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dhammasanganiธรรมสังคณี [TU Subject Heading]
Dharmaธรรมะ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Dharmacakraธรรมจักร [TU Subject Heading]
Dhimmisซิมมีส์ [TU Subject Heading]
Dhtml (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์]
DHTML (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhamma Studies Departmentฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works.และเขียนว่าเขาจะไป ที่โรงงานเกลือธารสนาพรุ่งนี้ Gandhi (1982)
I dHey, keep your voice down, here anyshe'll hear you.ฉ.. เฮ้ เบาๆหน่อย แกมานั่นแล้ว แอนนี่ เดี๋ยวแกได้ยินคุณหรอก Pilot (2004)
DHD Financial.DHD Financial. Firewall (2006)
Dharma!ธรรมะ! Milarepa (2006)
I will send Dharma to your village to verify your story.ข้าจะส่งธรรมะไปที่หมู่บ้านของเจ้า เพื่อตรวจสอบเรื่องราวของเจ้า Milarepa (2006)
Dharma has mastered kang gyok.ธรรมะฝึกฝนกังยกจนช่ำชอง Milarepa (2006)
Dharma will take you to the master, Yonten Gyatso.ธรรมะจะพาเจ้าไปพบท่านอาจารย์ ยอนเต็น เกียโช Milarepa (2006)
There're many big stars in the industry. Rajinder, jitender, and dharminder.มีดาราตั้งเยอะแยะในวงการ ทั้ง ราจินเดอร์,จินเทนเดอร์ ดรามิเดอร์ Om Shanti Om (2007)
Abhishek bachan, in dhoom 5 this time he's not a cop!อบิเชค บาจัน, ใน dhoom 5 ในเวลานี้เขาไม่ใช่ตำรวจ! Om Shanti Om (2007)
Chuck Summer DHS Liaison. The White House made the call.มาตรการสมานฉันท์ / ทำเนียบขาวแจ้งมา Live Free or Die Hard (2007)
We never made it to DHSเราไปไม่ถึง ดีเอชเอส ซะที Live Free or Die Hard (2007)
How much is panipuri at Dharisha store on Chowpatty?พานิพูรี ที่ร้านดาริชาในโชพัตตีราคาเท่าไหร่ Slumdog Millionaire (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานปฏิบัติธรรม[N] dhamma retreat, Syn. สถานที่ปฏิบัติธรรม
หลักธรรม[N] dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
โลกุตรธรรม[N] dharma which releases one from the world, Syn. นิพพาน, อรหัตผล, Thai definition: ธรรมที่พ้นวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (สันสกฤต)
ทวาราวดี[N] Dhavaravati Kingdom, Syn. อาณาจักรทวาราวดี, Example: เมื่อราวพันปีที่ร่วงมานี้ เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดี, Thai definition: ชื่อนครอโยธยา เป็นอาณาจักรโบราณ เริ่มตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12-16
ปริศนาธรรม[N] Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
ธรรมเจดีย์[N] doctrinal shrine, See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
ธรรมยุต[N] Dhammyuttika, See also: sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism, Syn. ธรรมยุติกนิกาย, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะ[N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม[ADJ] moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สัจธรรม[N] (eternal) truth, See also: dharmic truth, truth of the dharma, Example: หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อยุธยา[n. prop.] (Ayutthayā) EN: Ayutthaya ; Ayudhya   FR: Ayutthaya
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THE    DH AH1
THE    DH AH0
THY    DH AY1
THE    DH IY0
THO    DH OW1
THAO    DH AW1
THAT    DH AH0 T
THAU    DH AW1
THAT    DH AE1 T
THAN    DH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
the    (a) (dh @)
thy    (j) (dh ai1)
dhow    (n) (d au1)
than    (cc) (dh a n)
that    (j) (dh a t)
thee    (prp) (dh ii)
them    (prp) (dh e m)
then    (a) (dh e1 n)
they    (prp) (dh ei)
this    (j) (dh i s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Gesundheit(n) |die, nur Sg.| สุขภาพ
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dhaka; Daccar (Hauptstadt von Bangladesh)Dhaka; Dacca (capital of Bangladesh) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, ] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
敦豪快递[dūn háo kuài dì, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] DHL [Add to Longdo]
敦豪快递公司[Dūn háo kuài dì gōng sī, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] DHL [Add to Longdo]
达卡[Dá kǎ, ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] Dhaka (capital of Bangladesh) [Add to Longdo]
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, / ] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top