Search result for

decs

(803 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decs-, *decs*, dec
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา decs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *decs*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deca[PRF] สิบ
deck[N] เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
deck[VT] ชนะน็อค, See also: น็อคคู่ต่อสู้, Syn. knock down, floor
deck[N] ชั้น, See also: พื้น, Syn. floor
deck[N] ดาดฟ้า, See also: ดาดฟ้าเรือ
deck[VT] ตกแต่ง (คำย่อของ decorate), See also: ประดับ, ประดับประดา, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck[N] สำรับไพ่, See also: ชุดไพ่, Syn. pack of cards, pack
decay[N] การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay[N] การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์), See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี, Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
decay[N] การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration
decay[VT] ทำให้เสื่อมลง, See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม, Syn. deteriorate
decay[VT] ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
decay[VT] เสื่อมลง, See also: ด้อยลง, ตกต่ำ, เลวลง, เสื่อมโทรม, เสื่อมถอย, ทรุดโทรม, Syn. crumble, deteriorate, decline, ruin
decor[N] การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoy[N] คนที่ล่อลวงผู้อื่นให้ตกอยู่ในอันตรายหรือติดกับดัก, See also: นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement
decoy[VI] เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็นสิ่งล่อ, เป็นนกต่อ, เป็นเครื่องล่อ, Syn. deceive
decoy[VT] ล่อลวง, See also: ต่อ, ดัก, ล่อ, เป็นนกต่อ, Syn. allure, bait, entice, lure, attract by deceptive means, entrap, deceive
decoy[N] สิ่งล่อ, See also: เป้าหลอก, เหยื่อ, นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement
decry[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง (คำเป็นทางการ), See also: ประณาม, เหยียดหยาม, Syn. denounce, depreciate
bedeck[VT] ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
decade[N] กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ, Syn. a group of ten, 10
decade[N] ทศวรรษ, See also: รอบสิบปี, สิบปี, ระยะเวลา 10 ปี, Syn. decennary, decennium
decade[N] ระยะเวลา 10 ปี
decamp[VI] หลบหนี, See also: หนี, แหกค่าย, Syn. escape, leave
decant[VT] ริน, See also: เท (ของเหลว), Syn. pour off, draft
deceit[N] การหลอกลวง, See also: การหลอก, Syn. deceitfulness
decent[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, น่านับถือ
decide[VT] ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด, Syn. make a decision
decode[VT] ถอดรหัส, See also: ถอดความ, ตีความ, Syn. decrypt, decipher, Ant. encode, encrypt
decree[N] พระราชกฤษฎีกา, See also: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา, Syn. command, dictum, edict, order, proclaimation
decree[VI] พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decree[VT] พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decease[N] ความตาย, See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, มรณกรรม, มรณภาพ, Syn. death
decease[VI] ตาย, See also: มรณะ, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, Syn. die, exit, expire, perish, pass away
deceive[VI] หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive[VT] หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. delude, betray
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
decibel[N] หน่วยวัดระดับความดังของเสียง (ย่อ dB) (ทางฟิสิกส์), See also: เดซิเบล
decided[ADJ] เห็นชัด, See also: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด, Syn. clear
decimal[N] เลขทศนิยม, Syn. decimal number
deck up[PHRV] ประดับตกแต่งเพื่อ, Syn. dress up
declaim[VT] แสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน, See also: อ่านบทกวีอย่างฉะฉานจริงจัง, Syn. recite
declaim[VI] อ่าน, See also: ท่อง (บทกวี, สุนทรพจน์ ฯลฯ), อย่างมีอรรถรส, Syn. recite
declare[VT] ประกาศ, See also: กำหนด, แถลง, แจ้ง, Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
declare[VT] เปิดเผย, See also: เผย (ความลับ), เปิดโปง, Syn. break, bring out, disclose, discover, divulge, expose, give away, impart, let on, reveal, show, Ant. close, cover
declare[VT] ยืนยัน, See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน, Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly
declare[VT] สำแดง, See also: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี, สินค้า, Syn. make a declaration
declare[VI] ออกคำสั่ง, See also: กำหนด, ประกาศ, แถลงการณ์, แจ้ง, Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
decline[N] ทางลาด, See also: การเอียงลาด, Syn. descent, declivity, downslope, slope
decline[VT] ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. pass up, refuse, spurn, Ant. accept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adenoidectomy(แอดดินอยเดค' โทมี) การตัดต่อม adenoids ออก (removing the adenoids)
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
dec-Pref. "สิบ"
deca-Pref. สิบ, Syn. dec-,dek-,deka-
decade(เดค'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มที่ประกอบด้วย10, See also: decadal adj. ดูdecade
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decahedron(เดคคะฮี'ดรัน) n. รูปร่างที่มี10 หน้า., See also: decahedral adl ดูdecahedron
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape
decanal(เดค'นัล) adj. เกี่ยวกับคณบดี,เกี่ยวกับตำแหน่งหรือสำนักงานคณบดี
decanter(ดิแคน'เทอะ) n. ขวดที่ใช้เทของออก,ขวดที่ใช้บริการเหล้ามักเป็นขวดที่มีคอเล็ก
decapitate(ดิแคพ'พิเทท) vt. ตัดศีรษะออก., See also: decapitation n. การตัดศีรษะออก
decarbonisevt. เอาคาร์บอนออก., See also: decarboniz (s) ation n. การเอาคาร์บอนออก. decarboniz (s) er n. สิ่งที่เอาคาร์บอนออก.
decarbonizevt. เอาคาร์บอนออก., See also: decarboniz (s) ation n. การเอาคาร์บอนออก. decarboniz (s) er n. สิ่งที่เอาคาร์บอนออก.
decaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
decathlon(ดิแคธ'ลอน) n. การแข่งขันกรีฑา 10 ประเภท ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
decease(ดิซีส') n. ความตาย vi. ตาย
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว,ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead
decedent(ดีเซด'เดินท) adj. คนตาย,ผู้ตาย,ผู้ที่ถึงแก่กรรม
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool
deceleratevt.,vi. ทำให้ช้าลง,ช้าลง., See also: deceleration n. ดูdecelerate decelerator n. ดูdecelerate
decelerometern. เครื่องมือลดความเร็ว
december(ดีเซม'เบอะ) n. ธันวาคม
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
decennary(ดีเชน'นะรี) n. ระยะเวลา 10 ปี adj. เกี่ยวกับระยะเวลา 10 ปี
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
deceptive(ดิเซพ'ทิฟว) adj. ซึ่งหลอกลวง
decerebrate(ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง, See also: decerabration n.
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
deci-Pref. " หนึ่งในสิบ "
decibel(เดส'ซิเบิล) n. หน่วยวัดความเข้มหรือความดังของเสียง
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth
decigramn. 1/10 กรัม

English-Thai: Nontri Dictionary
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
decade(n) ทศวรรษ,รอบสิบปี
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม
Decalogue(n) บัญญัติ 10 ประการ
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
decease(n) คนตาย,ความตาย,การมรณกรรม
decease(vi) ตาย,มรณะ,สิ้นชีพ,สิ้นชีวิต,ถึงแก่กรรม
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
December(n) เดือนธันวาคม
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ
decimal(adj) ตามแบบทศนิยม,เกี่ยวกับทศนิยม
decimal(n) ทศนิยม
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
decipher(vt) ถอดรหัส,ถอดความ,แปลความหมาย
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
deck(n) ดาดฟ้าเรือ,ชั้น
deck(vt) ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,ปกคลุม
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
declarative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ที่เปิดเผย,ที่ประกาศ,ที่อธิบาย
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง
declension(n) วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง,การเสื่อมลง,การเอียงลาด
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decline(vi) เสื่อมลง,บ่ายเบน,ลดถอย,คล้อยต่ำ,เอียงลง
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
declivity(n) ทางลาดลง,ทางเอียงลาด
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parathyroidectomise; parathyroidectomizeตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomize; parathyroidectomiseตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomyการตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiectomy; pericardectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorตัวนำหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predecessor nodeบัพก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
predeciduous tooth; tooth, neonatalฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population declineการลดลงของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
packed decimalทศนิยมอัดแน่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentadecagon; quindecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary dentition period; deciduous dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic decimal; circulating decimal; recurring decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pericardectomy; pericardiectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary tooth; deciduous tooth; milk toohฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure decrease timeเวลาลดแรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
public decencyการกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parotidectomyการตัดต่อมน้ำลายหน้าหู, การตัดต่อมพาโรติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
LU decompositionการแยกแบบแอลยู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rigidity, decerebrateสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้ก้านสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reclinate; decurved; recurvedโค้งลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radectomy; amputation, root; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radectomy; radiectomy; root amputationการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root amputation; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
root amputation; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
repeating decimal; circulating decimal; periodic decimal; recurring decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurved; decurved; reclinateโค้งลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiectomy; amputation, root; radectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiectomy; radectomy; root amputationการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigidity, decorticateสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratio decidendi (L.)เหตุผลในการวินิจฉัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory declarationคำสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous declarationคำกล่าวโดยไม่ทันคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statute, declaratoryบทกฎหมายที่ตีความบทกฎหมายอื่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidectomyการตัดไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, compressed-air; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, decompression; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stock declaration policyกรมธรรม์แจ้งจำนวนสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stapedectomyการตัดกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore, pressure; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solemn declarationคำปฏิญาณเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchiectomy; orchidectomy; testectomyการตัดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overclosure; vertical dimension decrease; vertical relation decreaseการลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite colsing และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal vertical dimension decreaseการลดมิติแนวดิ่งขณะสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orchidectomy; orchiectomy; testectomyการตัดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decimal classificationการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Decimal systemระบบทศนิยม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Classification, Dewey Decimalการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification Syste, - DDC หรือ DC) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่เก่าแก่และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้คิดระบบทศนิยมดิวอี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1873 และจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1876 ใช้ชื่อว่า A Classicification and Subject Index for Cataloging and Arranging Books and Pamphlets of a Library โดยครอบคลุมการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาจากเรื่องกว้างๆ ไปจนถึงเนื้อเรื่องเฉพาะ นอกเหนือจากฉบับพิมพ์แล้ว ปัจจุบันคือ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 ยังมีเป็นแบบออนไลน์อีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของระบบทศนิยมดิวอี้

1. ระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นระบบที่คิดขึ้นโดยการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักทฤษฎี (Theoretical systems) กล่าวคือ กำหนดการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้ในแต่ละหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงลำดับพัฒนาการของการเกิดวิชาความรู้ในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ เริ่มจาก

- ปรัชญา: เป็นเนื้อหาความรู้แรก เป็นเรื่องที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับตน คือใคร มาจากไหน ความดีหรือความชั่ว คืออะไร เป็นอย่างไร

- ศาสนา: เป็นวิชาที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าคือใคร จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร

- สังคมศาสตร์: ถัดจากคิดเกี่ยวกับตัวเอง คือ การที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันต้องมีการคิดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้อื่น

- ภาษา: การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับถ้อยคำและการสื่อสารเพื่อการติดต่อ สมาคม

- วิทยาศาสตร์: มนุษย์คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทำไมจึงเกิด มีการคิด พิสูจน์ ได้ข้อเท็จจริงที่อธิบายปรากฏารณ์ต่างๆ และบันทึกข้อเท็จจริงนั้นๆ ไว้

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี: เมื่อมนุษย์นำความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสุขสบาย

- ศิลปะและนันทนาการ: มนุษย์คิดสร้างสรรค์จากความประทับใจของตนเป็นงานเชิงศิลปะ ดนตรี และความบันเทิง

- วรรณกรรมหรือวรรณคดี: งานศิลปะที่สร้างขึ้นถูกมนุษย์นำมาถ่ายทอด และบอกเล่าผ่านทางตัวอักษร

- ประวัติศาสตร์: มนุษย์บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้

- ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด: การเอาความรู้อื่นๆ ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดหมู่อื่นได้ มารวมไว้ด้วยกัน

2. จัดแบ่งหมวดวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วๆ ไป สู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นชั้น ชั้นละ 10 กลุ่ม จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

2.1 การแบ่งครั้งที่ 1 (First Summary) คือ แบ่งวิชาความรู้ทุกแขนงวิชาของมนุษยชาติออกเป็นหมวดใหญ่ (Main class) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักร้อย 0-9 เป็นสัญลักษณ์แทนวิชาความรู้ทั้ง 10 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และ ความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

100 ปรัชญาและจิตวิทยา (Philosophy and psychology)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษา (Languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology and applied science)

700 ศิลปะและนันทนาการ (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ (History, geography and biography)

2.2 การแบ่งครั้งที่ 2 (Second Summary) คือ การแบ่งหมวดวิชาความรู้หมวดใหญ่แต่ละหมวดออกเป็นหมวดย่อย (Division) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักสิบ 0-9 แทนความรู้หมวดย่อย เช่น หมวดใหญ่ 600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบ่งเป็นหมวดย่อย 10 หมวด คือ

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology (Applied sciences)

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ (Home economics)

650 การจัดการ (Management)

660 อุตสาหกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้เฉพาะอย่าง (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

ดังนั้น หมวดใหญ่ 10 หมวดจึงแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ 100 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

010 บรรณานุกรม (Bibliographies)

020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library & information sciences)

030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม (Encyclopedias & books of facts)

040 ยังไม่กำหนดใช้ (No longer used)

050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Magazines, journals & serials)

060 สมาคม องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา (Associations, organizations & museums)

070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ และการพิมพ์ (News media, journalism & publishing)

080 รวมเรื่อง (General collections)

090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก (Manuscripts & rare books)

100 ปรัชญา (Philosophy)

110 อภิปรัชญา (Metaphysics)

120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ (Epistemology, causation, humankind)

130 จิตวิทยานามธรรม (Paranormal phenomena)

140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม (Specific philosophical schools)

150 จิตวิทยา (Psychology)

160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา (Logic)

170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม (Ethics (Moral philosophy))

180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก (Ancient, medieval, Oriental philosophy)

190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Modern Western philosophy (19th-century, 20th-century))

200 ศาสนา (Religion)

210 ศาสนาธรรมชาติ (Natural theology)

220 ไบเบิล (Bible)

230 เทววิทยาตามแนวคิดคริสต์ศาสนา (Christian theology)

240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา (Christian moral & devotional theology)

250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ (Christian orders & local church)

260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา (Christian social theology)

270 ประวัติคริสต์ศาสนา (Christian church history)

280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา (Christian denominations & sects)

290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ (Other & comparative religions)

300 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา และ มนุษยวิทยา (Social sciences, Sociology & anthropology)

310 สถิติศาสตร์ (General statistics)

320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (Political science)

330 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

340 กฎหมาย (Law)

350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร (Public administration)

360 การบริการสังคม และสมาคม (Social services; assoication)

370 การศึกษา (Education)

380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (Commerce, communications, transport)

390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา (Customs, etiquette, folklore)

400 ภาษา (Language)

410 ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

420 ภาษาอังกฤษ (English & Old English)

430 ภาษาเยอรมัน (Germanic languages; German)

440 ภาษาโรมานซ์ ; ภาษาฝรั่งเศส (Romance languages; French)

450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic)

460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Protugese languages)

470 ภาษาละติน (Italic languages; Latin)

480 ภาษากรีก (Hellenic languages; Classical Greek)

490 ภาษาอื่นๆ (Other languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Sciences)

510 คณิตศาสตร์ (Mathematics)

520 ดาราศาสตร์ (Astronomy & allied sciences)

530 ฟิสิกส์ (Physics)

540 เคมี (Chemistry & allied sciences)

550 วิทยาศาสตร์โลก (Earth sciences)

560 บรรพชีวินวิทยา (Paleontology; Paleozoology)

570 ชีววิทยา (Life sciences)

580 พฤกษศาสตร์ (Plants)

590 สัตววิทยา (Zoological sciences/Animals)

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี (Technology (Applied sciences))

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences; Medicine)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering & applied operations)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว (Home economics & family living)

650 การจัดการธุรกิจ (Management & auxiliary services)

660 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

700 ศิลปกรรม การบันเทิง (Arts)

710 ภูมิสถาปัตย์ (Civic & landscape art)

720 สถาปัตยกรรม (Architecture)

730 ประติมากรรม (Plastic arts; Sculture)

740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ (Drawing & decorative arts)

750 จิตรกรรม ภาพเขียน (Painting & paintings)

760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก (Graphic arts; Printmaking & prints)

770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย (Photography & photographs)

780 ดนตรี (Music)

790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา (Recreational & performing arts)

800 วรรณกรรม วรรณคดี (Literature)

810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ (Literature rhetoric & criticism)

820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ (English & Old English literatures)

30 วรรณคดีภาษาเยอรมัน (Literatures of Germanic languages)

840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ (Literatures of Romance languages)

850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic)

860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Portugese literature)

870 วรรณคดีภาษาละติน (Italic literature; Latin)

880 วรรณคดีภาษากรีก (Hellenic literatures; Classical Greek)

890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ (Literatures of other languages)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (History, geography & biography)

910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว (Geography & travel)

920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Biography, genealogy, insignia)

930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ (History of ancient world)

940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก (General history of Europe)

950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก (General history of Asia; Far East)

960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา (General history of Africa)

970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ (General history of North America)

980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ (General history of South America)

990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก (General history of other areas)

จากหมวดย่อย 100 หมวด เลขตัวที่ 2 คือเลขหลักสิบของหมวดย่อยทั้ง 100 หมวด เป็นเลข 0-9 เหมือนๆ กัน เพราะหมวดใหญ่แต่ละหมวดแบ่งเป็น 10 หมวดย่อยเท่าๆ กัน ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบบที่ใช้เลขฐาน 10 เป็นหลักในการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้จากหมวดใหญ่ไปหมวดย่อย และเลขหมู่หมวดใหญ่แต่ละหมวด ต่างก็มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาความรู้หมวดย่อยทุกหมวด เช่น หมวด 100 ครอบคลุมวิชาความรู้ในหมวด 110-190

2.3 การแบ่งครั้งที่ 3 (Third Summary) คือ การแบ่งวิชาความรู้ในหมวดย่อยแต่ละหมวดออกเป็นหมู่ย่อย (Section) 10 หมู่ย่อย ตัวอย่าง การแบ่งหมวดย่อย 630

630 เกษตรศาสตร์

631 เทคนิค อุปกรณ์ และวัสดุ (Techniques, equipment, materails)

632 ความเสียหายของพืชอันเกิดจากเชื้อโรคและสัตว์ (Plant injuries, diseases, pests)

633 การเพาะปลูกพืชไร่ (Field & plantation crops)

634 การทำสวนผลไม้ ผลไม้ และป่าไม้ (Orchards, fruits, forestry)

635 การทำสวนครัว (Garden crops (Horticulture))

636 สัตวบาล (Animal husbandry)

637 อุตสาหกรรมนมเนย (Processing dairy & related products)

638 การเพาะเลี้ยงแมลง (Insect culture)

639 การล่าสัตว์ การตกปลา การอนุรักษ์ (Hunting, fishing, comservation)

ในแต่ละหมู่ย่อย ยังแบ่งวิชาความรู้ออกไปสู่เรื่องที่เฉพาะมากขึ้นได้อีก โดยการกระจายเลขหลังจุดทศนิยมต่อจากเลข 3 หลักดังกล่าว เช่น

หมวด 600 Technology (Applied sciences) เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์

610 Medical sciences Medicine (การแพทย์)

611 Human anatomy, cytology, tissues (กายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อ)

630 Agriculture & related technologies (การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)

631 Crops & their production (พืชและผลิตผล)

632 Plant injuries, diseases, pests (โรคพืช แมลงศัตรูพืช)

633 Field crops (พืชไร่)

634 Orchards, fruits, forestry (ผลไม้และการทำป่าไม้)

.9 Forestry (การทำป่าไม้)

.92 Forest economy (ไม้เศรษฐกิจ)

.928 Management (การจัดการ)

.956 Forestation (การเพาะพันธุ์)

.9562 Seeds, seed collecting, seeding (เมล็ดพันธุ์)

ตัวอย่าง หนังสือ เรื่อง การปลูกพืชด้วยเมล็ด เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 634.9562

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 495.913

ระบบทศนิยมดิวอี้มีตารางช่วย (Auxiliary tables) ซึ่งเป็นตารางย่อยใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หนังสือ เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของหนังสือมากยิ่งขึ้น ว่าเนื้อเรื่องที่เขียนในลักษณะใด เขียนเป็นภาษาใด เกี่ยวกับพื้นที่หรือท้องถิ่นใด หรือเกี่ยวกับใคร เป็นต้น ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ตารางช่วยดังกล่าวมี 7 ตาราง ได้แก่

ตารางที่ 1 ตารางเลขวิธีเขียน (Standard subdivisions) หรือ ตารางย่อยมาตรฐาน ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ได้ทุกหมวดหมู่ แสดงถึงวิธีเขียน เช่น

01- สำหรับหนังสือที่เขียนในเชิงทฤษฎีและปรัชญา

02- สำหรับหนังสือคู่มือ หนังสือภาพ หนังสือที่มีตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ หนังสือนามานุกรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

03- สำหรับหนังสือพจนานุกรม สารานุกรม บัญชีคำศัพท์

04- เป็นเลขว่างซึ่งจะกำหนดใช้เพื่อแบ่งย่อยเรื่องเฉพาะของเลขหมู่บางเลขหมู่เท่านั้น

05- สำหรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น หนังสือรายปี รายงานประจำปี วารสารและหนังสือพิมพ์

06- สำหรับเรื่องของสมาคมและชมรมวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินงานของสมาคมหรือชมรมนั้นๆ

07- สำหรับหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาและการสอน เช่น ตำรา งานวิจัย หลักสูตร สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น

08- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติและพรรณนาเรื่องราวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ

09- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติของเรื่องราวต่างๆ ในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่ง และเขียนถึงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ คือ ประวัติของพุทธศาสนา

พุทธศาสนา (เลขหมู่คือ 294)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

ประวัติ (-09)

เลขหมู่ที่กำหนดจากการเติม ได้เป็น 294.309

เนื้อเรื่องของหนังสือ เป็น พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (500)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

พจนานุกรม (-03)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 503

ตารางที่ 2 ตารางเลขภูมิศาสตร์ (Areas) ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ที่มีคำอธิบายให้เพิ่มเลขภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงให้ทราบถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นที่ใด ซึ่งอาจจะเป็นทวีป ประเทศ รัฐ เมือง แม่น้ำ มหาสมุทร เป็นต้น

-1 เขตภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น เขตมหาสมุทร ทะเล เขตภูมิอากาศ

-2 สำหรับหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง

-3 ดินแดนสมัยโบราณ เช่น เมโสโปเตเมีย ปาเลสไตน์ อียิปต์

-4 ทวีปยุโรป

-5 ทวีปเอเซีย

-6 ทวีปแอฟริกา

-7 ทวีปอเมริกาเหนือ

-8 ทวีปอเมริกาใต้

-9 พื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และดินแดนที่อยู่นอกโลก เช่น อวกาศ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร

ตารางที่ 3 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดวรรณคดี ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดวรรณคดีเพื่อระบุลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีนั้นๆ

-08 สำหรับหนังสือรวมวรรณคดี เฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-09 สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์และวิจารณ์วรรณคดีเฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-1-8 ลักษณะคำประพันธ์ ได้แก่

-1 กวีนิพนธ์

-2 บทละคร

-3 นวนิยาย

-4 ความเรียง บทความ

-5 สุนทรพจน์ ปาฐกถา

-6 จดหมาย

-7 เรื่องเชิงล้อเลียนและตลกขบขัน

-8 งานเขียนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น บันทึกประจำวัน บันทึกความจำ สุภาษิตคำคม

ตารางที่ 4 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดภาษา เป็นตารางเลขย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดภาษาเฉพาะ เพื่อระบุเรื่องเฉพาะของแต่ละภาษานั้น เช่น ไวยากรณ์ภาษา พจนานุกรมภาษา หลักการอ่าน เขียนภาษา เป็นต้น

-1 หลักในการเขียนและพูดภาษาต่างๆ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

-2 นิรุกติศาสตร์

-3 พจนานุกรมภาษา

-32-39 พจนานุกรมสองภาษา

-5 ระบบโครงสร้างหรือหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นมาตรฐาน

-7 ภาษาที่ไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐาน เช่น ภาษาถิ่น ภาษาแสลง ภาษาโบราณ

-8 ภาษาประยุกต์ (การนำเอาภาษาไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ เช่น การแปล การสอน)

ตัวอย่าง

เนื่อเรื่องของหนังสือ เป็นพจนานุกรมภาษาไทย

ภาษาไทย (495.91)

เรื่องเฉพาะทางภาษา (เลขจากตารางที่ 4)

พจนานุกรมภาษาเดียว (-3)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 495.913

ตารางที่ 5 ตารางเลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ กลุ่มชนชาติ เป็นตารางย่อยที่ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางอื่นเพื่อแบ่งย่อยเนื้อเรื่องออกไปตามกลุ่มเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

-01 ชนพื้นเมือง

-03 กลุ่มเผ่าพันธุ์พื้นฐานของมนุษย์ เช่น คอเคซอยด์ มองโกลอยด์

-1-9 กลุ่มเชื้อชาติของมนุษย์ จัดตามถิ่นกำเนดหรือถิ่นที่อยู่

-1 เชื้อชาติอเมริกันเหนือ

-2 เชื้อชาติแองโกล-แซกซอน บริติช อังกฤษ

-3 เชื้อชาตินอร์ดดิค เช่น พวกเยอรมัน

-4 เชื้อชาติลาตินใหม่ เช่น พวกฝรั่งเศส

-5 เชื้อชาติอิตาเลียน

-6 เชื้อชาติสเปนและโปรตุเกส

-7 เชื้อชาติอิตาลิค เช่น พวกโรมันโบราณ

-8 เชื้อชาติกรีก

-9 เชื้อชาติอื่นๆ เช่น พวกอินเดียน สลาฟ แอฟริกัน ไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ เรื่อง ประเพณีการแต่งงานของไทย

ประเพณีการแต่งงาน (392.5)

เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (เลขจากตารางที่ 5)

เชื้อชาติไทย (-9591)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 392.50899591

ตารางที่ 6 ตารางเลขภาษา กำหนดเพื่อใช้กับเลขหมู่ในตารางช่วยอื่น เพื่อระบุภาษาที่ใช้ในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือแต่ละเล่ม

สังเขปตารางเลขภาษา

-1 ภาษาอินโด-ยูโรเปียน

-2 ภาษาอังกฤษและแองโกล-แซกซอน

-3 ภาษาเยอรมัน

-4 ภาษาตระกูลโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส

-5 ภาษาอิตาเลียน

-6 ภาษาสเปนและโปรตุเกส

-7 ภาษาตระกูลอิตาลิค เช่น ภาษาลาติน

-8 ภาษาตระกูลเฮลเลนิก เช่น ภาษากรีก

-9 ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาฮีบรู เป็นต้น

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ สารานุกรมภาษาไทย

สารานุกรมทั่วไป (039)

ภาษา (เลขจากตารางที่ 6)

ภาษาไทย (-95911)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 039.95911

ตารางที่ 7 ตารางเลขบุคคล เป็นตารางย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางช่วยอื่นเพื่อระบุเรื่องย่อยของหนังสือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะใด เช่น กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตาราง 7 จะใช้ประกอบกับเลขหมู่ที่มีคำอธิบายให้เติมเลขบุคคลจากตาราง 7 ช่วย (Add "Persons" notation ...) เช่น Add "Person" notation 04-87 from Table 7 to base number 704 e.g. lawyers as artists 704.344; however, class art dealers in 338.7617; description, critical appraisal, wors, biography of artisits in 709.2

สังเขปตารางเลขบุคคล

-01 ปัจเจกบุคคล

-02 กลุ่มบุคคลทั่วไปไม่ระบุลักษณะเฉพาะทางอาชีพ เพศ วัย และอื่นๆ

-03 กลุ่มบุคคลจัดตามภูมิหลังทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์

-04 กลุ่มบุคคลจัดตามเพศและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

-05 กลุ่มบุคคลจัดตามอายุ

-06 กลุ่มบุคคลจัดตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ

-08 กลุ่มบุคคลจัดตามสภาพทางร่างกายและจิตใจ

-09 กลุ่มบุคคลที่ไม่จัดอยู่ในวิชาชีพเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักวิจัย นักการศึกษา บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ โดยจะมีตัวเลขแบ่งย่อยอีกตามกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ

ตัวอย่าง หนังสือเกี่ยวกับจิตรกรรมและมัณฑนศิลป์ของเด็กนักเรียน

จิตรกรรมและมัณฑศิลป์ (704.04-.87)

เด็กนักเรียน หาเลขเด็กนักเีรียนจากตาราง 7 (-054 4)

เลขหมู่ทีเ่กิดจากการเติม 704.0544

บรรณานุกรม

Guide to use of Dewey decimal classification : based on the practice of the Decimal Classification Office at the Library of Congress. 1962. Lake Placid Club, N.Y. : Forest Press.

OCLC Online Computer Library Center, Inc. Summaries DDC Dewey Decimal Classification. 2003. Rereive from http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทองหยด ประุทุมวงศ์ และ พรทิยพ์ สุวันทารัตน์. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบทศนิยมดิวอี้ ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 150-217. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fuzzy decision makingการตัดสินใจแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision treeต้นไม้ตัดสินใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decay chainลูกโซ่การสลายกัมมันตรังสี , อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร [นิวเคลียร์]
Decay, radioactiveการสลาย(กัมมันตรังสี), การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Decimal reduction doseดีเท็น, ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์มีชีวิตรอดเหลืออยู่ร้อยละ 10 หรือ ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 90 [นิวเคลียร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive decayการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิ วไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Decryptถอดรหัส [คอมพิวเตอร์]
World Decade for Cultural Development, 1988-1997ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม, ค.ศ.1988-1997 [TU Subject Heading]
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Decibelหน่วยของระดับเสียง
หน่วยของระดับเสียงโดยแสดงค่าเป็น 10 เท่าของพลังงานเสียงในรูปแบบของการคำนวณ โดยใช้ logarithmic ฐาน 10 เช่น 20 dB จะดังเป็น 100 (10*10) เท่าของ 0 dB [สิ่งแวดล้อม]
Appendectomyการตัดไส้ติ่ง [TU Subject Heading]
Bayesian statistical decision theoryสถิติเบย์เซียน [TU Subject Heading]
Cake decoratingการแต่งหน้าเค้ก [TU Subject Heading]
Carving (Decorative arts)การแกะสลัก [TU Subject Heading]
Christmas decorations industryอุตสาหกรรมของตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาส [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
Classification, Dewey decimalการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ [TU Subject Heading]
Collectibles in interior decorationของสะสมในการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Color in interior decorationสีในการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Mattersอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1, อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]
Decathlonทศกรีฑา [TU Subject Heading]
Decedents' estatesทรัพย์มรดกของผู้ตาย [TU Subject Heading]
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Decentralization in governmentการกระจายอำนาจปกครอง [TU Subject Heading]
Decentralization in managementการกระจายอำนาจในการจัดการ [TU Subject Heading]
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision making in chilerenการตัดสินใจในเด็ก [TU Subject Heading]
Decision support systemsระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision treesต้นไม้ตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Declaration of intentionเจตนา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Decomposition (Chemistry)ดีคอมโพซิชั่น (เคมี) [TU Subject Heading]
Decomposition (Mathematics)ดีคอมโพซิชั่น (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
art deco (n) ตกแต่ง
decade (n) ครบรอบ 10 ปี
decal[dee kaal] (n ) สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
decision-making (n) การตัดสินใจ
deck (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
declare war on (vt phrase ) ประกาศสงครามกับ
declared (adj ) ที่แสดงเจตนารมย์
decomposer[ดีคอมโพสเซอร์] (n) ผู้ย่อยสลาย หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากการย่อยซากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา เป็นต้น(ศัพท์ทางชีววิทยา)
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
decree nisiคำสั่งศาลที่ัยังไม่ถึงที่สุด
Emergency Decree (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Royal Ordinance,
Royal Decree (n ) พระราชกฤษฎีกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dec...เดค Trust (2011)
Declan.เดเคลน Illusion (2012)
- Declan.- เดคแลน Illumination (2013)
Get in!In Deckung. One Army at a Time (1970)
Undercover?- Verdeckt? Ich? High Flying Steele (1984)
Deck!Hey, Deck? The Rainmaker (1997)
Deck 1.Deck 1. Drone (1998)
Decker!Decker! Cargo (2009)
Declan.- Declan. Tears (2010)
Take cover!Deckung! Alliances (2011)
Mordechai!Mordechai! Red State (2011)
Cover me.Gib mir Deckung! On the Other Side of the Tracks (2012)
Dec...Dec... Grief (2012)
Covering.Deckung! Survivor (2014)
Cover me!Gib mir Deckung! Jupiter Ascending (2015)
Noah Shapiro declined to write on your behalf.โนอา แชฟฟิโรปฏิเสธที่จะเขียนให้เธอ New Haven Can Wait (2008)
So whatever major you decide on, you can mix up with electives.ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณควรเลือกวิชาเรียน New Haven Can Wait (2008)
And come time for early acceptances in december,จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And lets him make all the decisions.และปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจทั้งหมด Chuck in Real Life (2008)
Been there, done that, been decontaminated.ผ่านไปแล้ว ก็จบไปแล้ว เคยเจอกับสิ่งสกปรก Chuck in Real Life (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
The decision was his.การตัดสินใจนี้มันเป็นของเขา Chuck in Real Life (2008)
Or which she just decidedหรือคนไหนที่เธอคิดว่า Chuck in Real Life (2008)
I can't decide if I like it.แต่ไม่แน่ใจว่าหอมรึป่าว Pret-a-Poor-J (2008)
You have to decide what's most important to you--เธอควรจะตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Jenny, whatever you decide, I'm with you.เจนนี่ ไม่ว่าคุณทำอะไร ผมจะอยู่กับคุณ There Might be Blood (2008)
Or probably any other school with a decent writing program.หรือที่อื่นที่ดีในด้านการเขียนโปรแกรม There Might be Blood (2008)
I called the police. They won't even declare Jimmy and Chloe missing for 24 hours.พวกเขาถูกลักพาตัว. Committed (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
Even though I'm a natural master of deception, I needed a little help.ถ้าฉันเป็นเจ้าแห่งการตบตาจริง, ฉันคงต้องการคนช่วยแล Committed (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
The new C.E.O. of LuthorCorp's even more deceptive than Lex ever was.หลายเหตุการณ์่ของผู้บริหารลูเธอร์คอร์ปคนใหม่ เลวร้ายกว่าที่เล็กซ์เคยเป็น Odyssey (2008)
We're in the morgue, A Deck.เราอยู่ห้องเก้บศพ ชั้นเอ Dead Space: Downfall (2008)
Mess hall, A Deck.ห้องโถงชั้น เอค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Vincent, get your team to A Deck mess hall on the double.วินเซนต์พาทีมไปที่ห้องโถงชั้นเอเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
We have been deceived into believing that there are space gods.เราถูกหลอกให้เชื่อ ว่าไอ้พวกนี้เป็นพระเจ้าของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Money is always a calculated decision.การใช้เงินต้องมีการคำนวนที่ดีในการตัดสินใจ Adverse Events (2008)
You remember, when we decided it was the unproven,คุณจำได้ไหมว่าตอนที่เราตัดสินใจ\ มีอะไรบ้างที่ไม่โดนตรวจสอบ Adverse Events (2008)
- The restroom's right there. You can make it on your own. I suppose I could talk about the summer he decided he wasn't speaking to me.ห้องน้ำอยู่นี่ คุณไปทำธุระของคุณเอง ตั้ง 2 เดือน ไม่มีแม้แต่คำเดียว Birthmarks (2008)
I also think his metaphors are tough enough to decipher after he's said them.ผมก็คิดของเขาเป็นคำอุปมาอุปมัยยาก พอที่จะถอดรหัสหลังจากที่เขากล่าวว่า Birthmarks (2008)
Oh, and this is decaf.โอ้.. นี่ไม่มีคาเฟอิน Joy (2008)
But as I said, I haven't really decided yet.แต่อย่างที่ฉันพูด ฉันยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆ Joy (2008)
It's the right decision medically.มันเป็นตัดสินใจทางการแพทย์ที่ถูกต้อง Joy (2008)
Decisions are never made in a vacuum.การตัดสินใจที่ดีทำไม่ได้ ภายใต้แรงกดดัน Joy (2008)
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ Joy (2008)
Why their place had no music, no view, no decor.ทำไมบ้านของพวกเขา ไม่มีเสียงเพลง ไม่มีวิว ไม่ตกแต่ง Joy (2008)
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
It's a decision that changes everything.เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนทุกๆสิ่ง Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decShe decided on a blue dress.
decHis appearance deceived me.
decIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
decI could not decide which way to choose.
decNow that you are grown-up, it is up to you to decide what to do.
decI went on deck from my cabin.
decWe cannot decide whether to go to college or not.
decHe was deceived by her apparent friendliness.
decIt is up to you decide what to do.
decI applaud your decision to quit smoking.
decPeople are likely to be deceived by a smooth talker.
decThe rangers decided to go to the sailor's rescue.
decJapan's consumption of rice is decreasing.
decKenji decided to become a cook.
decThe President's decision caused the market to react.
decThey declined our invitation.
decIt was almost a decade ago, on May 8th, 1980, that Mount St. Helens erupted.
decHe decided to put the murder trial first in the evening news.
decRice dealing is, as you know without needing telling, a declining industry.
decI took the side of the committee's decision.
decBusiness is declining.
decMy promotion hangs on his decision.
decRead both sides and then decide for yourself.
decThey decided to pull down the old building.
decThe decision was put off, which pleased all of us.
decHe decided to go to Paris for the purpose of studying painting.
decShe looked at several dolls and decided on the most beautiful one.
decThe couple decided to adopt an orphan.
decLet's let him go or stay as he decides.
decMiss Baker knew that the young man would have to leave very soon, so she decided to ask him to move his car a bit, so that she could park hers in the proper place for the night before going to bed.
decOur decision to go to Portugal was quite arbitrary.
decEven when he ran the risk, he did the decision which goes there.
decThe dentist extracted his decayed tooth.
decThis initiative follows the DCA phone conference on Dec 17 attended by 40 people from 27 firms.
decUnless you make a decision quickly, the opportunity will be lost.
decWe ourselves decorated the room.
decI will give you a call as soon as the decision comes through.
decHe was decreed to pay the fine.
decThe church is decorated with flowers for the wedding.
decA monument has been erected to the memory of the deceased.
decHe is been in that job for decades.
decNo person can decide when someone should die.
decThe decision was acceptable to us all.
decSince they had no children of their own, they decided to adopt a little girl.
decA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
decHe didn't have the decency to admit that he was wrong.
decThe University Administration decided to set up a branch campus in New York.
decHe was deceived by the late night television shopping network and paid high prices.
decThe value of the dollar declines as the rate of inflation rises.
decDon't deceive me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองคำรูปพรรณ[N] gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ผู้ตัดสินใจ[N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ผู้ล่วงลับ[N] the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count unit: คน
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลดหย่อนผ่อนโทษ[V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
ขี้ฉ้อตอแหล[ADJ] deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
ตัดอกตัดใจ[V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
นางนกต่อ[N] decoy, Example: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
อ่อนตัว[V] reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
พ.ร.ฎ.[N] royal decree, Syn. พระราชกฤษฎีกา, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
สิ่งลวงตา[N] illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
ชนะขาดลอย[V] achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
สลายตัว[V] decompose, Ant. รวมตัว, Example: คราบสกปรกจะสลายตัวหลุดออกจากเนื้อผ้าภายใน 15 นาทีหลังการแช่, Thai definition: คลายตัวหรือละลายออกจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนหายไป
แสดงเจตนา[V] disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์
เพลาลง[V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
มิชอบ[ADV] dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
แถลงการณ์[V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
เบาบาง[ADV] decreasingly, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: กระแสต้านการยุบสหภาพรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างเบาบาง
เบาบาง[V] lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ส่าง[V] abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
แหกตา[V] deceive, See also: hoodwink, cheat, Syn. หลอกลวง, ย้อมแมวขาย, Example: การดัดแปลงออฟฟิศครั้งนี้ ทำเพื่อแหกตาเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจค้นและจับกุม, Notes: (ปาก)
ลดน้อยลง[V] decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai definition: ลดปริมาณลงไป
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ลามก[V] be indecent, See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องของเราไม่ผิดศีลธรรม ไม่ลามก, Notes: (บาลี)
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
สนิม[N] decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
สิ่งล่อลวง[N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
หลอกตา[ADJ] deceptive, See also: misleading, delusive, Syn. ลวงตา, Example: กระจกในร้านเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่องแล้วจะดูหลอกตา เพื่อให้เห็นว่ารูปร่างพอเหมาะกับเสื้อผ้า, Thai definition: เห็นผิดไปจากความจริง
เหลี่ยมจัด[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai definition: มีเล่ห์มาก
ภูษิต[V] decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประดับไฟ[V] decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
แปลความ[V] decode, See also: decipher, interpret, work out, unscramble, Syn. ตีความ, ถอดความ, Example: ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR:decin [m] ; docteur [m]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR:decin [m] ; docteur [m]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēpføm kān sīa phāsī sunlakākøn) EN: customs declaration form   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรทุกลง [v. exp.] (banthuk long) FR: décharger
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate   FR: ralentir
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
บินขึ้น[v.] (binkheun) EN: take off ; fly up   FR: décoller ; s'envoler
บินวน[v.] (binwon) EN: circle   FR: survoler en cercle ; décrire un cercle
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ฉากละกร[n.] (chāk lakhøn) EN: scenery   FR: décor [m] ; décors [mpl]
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ชะลอตัว[v. exp.] (chalø tūa) EN: decelerate ; slow down   FR: ralentir
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux

CMU English Pronouncing Dictionary
DEC    D EH1 K
DECK    D EH1 K
DECO    D EH1 K OW0
IDEC    AY1 D AH0 K
DECH    D EH1 K
DECAY    D AH0 K EY1
DECCA    D EH1 K AH0
DECOM    D EH1 K AA2 M
DECOU    D IH0 K UW1
DECRY    D IH0 K R AY1
DECOY    D AH0 K OY1
HUDEC    HH UW1 D IH0 K
DECAF    D IY1 K AE0 F
AMDEC    AE1 M D EH2 K
DECOR    D EY1 K AO0 R
DECOR    D IH0 K AO1 R
DEC'S    D EH1 K S
DECKS    D EH1 K S
DECARO    D IH0 K AA1 R OW0
DECATO    D IH0 K AA1 T OW0
BEDECK    B AH0 D EH1 K
DECADE    D EH1 K EY0 D
DECODE    D IH0 K OW1 D
DECTER    D EH1 K T ER0
DECOOK    D EH0 K UH1 K
ZYDECO    Z AY2 D EH1 K OW2
DECENT    D IY1 S AH0 N T
DECAYS    D AH0 K EY1 Z
DECOYS    D IY1 K OY0 Z
DECREE    D IH0 K R IY1
DUDECK    D UW1 D EH0 K
ZYDECO    Z AY1 D AH0 K OW2
DECLUE    D EH1 K L UW0
DECOLA    D IH0 K OW1 L AH0
ZYDECO    Z IH1 D AH0 K OW2
DECIMA    D IH0 CH IY1 M AH0
DECADE    D EH0 K EY1 D
DECUIR    D EH1 K IH0 R
DECALS    D IY1 K AE2 L Z
DECIDE    D AH0 S AY1 D
DECAMP    D AH0 K AE1 M P
DECKED    D EH1 K T
DECKER    D EH1 K ER0
DECANT    D AH0 K AE1 N T
DECEIT    D AH0 S IY1 T
DECAYED    D AH0 K EY1 D
DECHANT    D EY1 CH AH0 N T
DECIDED    D AH0 S AY1 D AH0 D
DECKARD    D IH0 K AA1 R D
DECKERT    D EH1 K ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dec    (n) (d e1 k)
deck    (v) (d e1 k)
decor    (n) (d ei k oo1 r)
deca-    (j) - (d e2 k @ -)
decay    (v) (d i1 k ei1)
deci-    (j) - (d e2 s i -)
decks    (v) (d e1 k s)
decoy    (n) (d ii1 k oi)
decoy    (v) (d i1 k oi1)
decry    (v) (d i1 k r ai1)
decade    (n) (d e1 k ei d)
decamp    (v) (d i1 k a1 m p)
decant    (v) (d i1 k a1 n t)
decays    (v) (d i1 k ei1 z)
deceit    (n) (d i1 s ii1 t)
decent    (j) (d ii1 s n t)
decide    (v) (d i1 s ai1 d)
decked    (v) (d e1 k t)
decker    (n) (d e1 k @ r)
decode    (v) (d ii2 k ou1 d)
decoke    (v) (d ii2 k ou1 k)
decoys    (n) (d ii1 k oi z)
decoys    (v) (d i1 k oi1 z)
decree    (v) (d i1 k r ii1)
decades    (n) (d e1 k ei d z)
decamps    (v) (d i1 k a1 m p s)
decants    (v) (d i1 k a1 n t s)
decayed    (v) (d i1 k ei1 d)
decease    (v) (d i1 s ii1 s)
deceits    (n) (d i1 s ii1 t s)
deceive    (v) (d i1 s ii1 v)
decency    (n) (d ii1 s n s ii)
decibel    (n) (d e1 s i b e l)
decided    (v) (d i1 s ai1 d i d)
decides    (v) (d i1 s ai1 d z)
decimal    (j) (d e1 s i m l)
deckers    (n) (d e1 k @ z)
decking    (v) (d e1 k i ng)
declaim    (v) (d i1 k l ei1 m)
declare    (v) (d i1 k l e@1 r)
decline    (v) (d i1 k l ai1 n)
decoded    (v) (d ii2 k ou1 d i d)
decoder    (n) (d ii2 k ou1 d @ r)
decodes    (v) (d ii2 k ou1 d z)
decoked    (v) (d ii2 k ou1 k t)
decokes    (v) (d ii2 k ou1 k s)
decorum    (n) (d i1 k oo1 r @ m)
decoyed    (v) (d i1 k oi1 d)
decreed    (v) (d i1 k r ii1 d)
decrees    (v) (d i1 k r ii1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease

German-Thai: Longdo Dictionary
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdeckthooded [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abdeckband {n}cover band; masking tape [Add to Longdo]
Abdecker {m}knacker [Add to Longdo]
Abdeckerei {f}knacker's yard [Add to Longdo]
Abdeckkappe {f} | Abdeckkappen {pl}shroud | shrouds [Add to Longdo]
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap [Add to Longdo]
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abdeckung {f}barrier [Add to Longdo]
Abfärben {n}decloration [Add to Longdo]
Abhang {m} | Abhänge {pl}declivity | declivities [Add to Longdo]
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler [Add to Longdo]
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingrate {f}decay rate [Add to Longdo]
Abklingzeit {f}decay time [Add to Longdo]
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Absage {f}; Weigerung {f} | Ablehnungen {pl}refusal; declination | refusals [Add to Longdo]
Abmarsch {m}decampment [Add to Longdo]
Abnahme {f}; Verminderung {f}; Minderung {f}; Verringerung {f}; Rückgang {m}decrease [Add to Longdo]
Abschirmdeckel {m}shielding cover [Add to Longdo]
Absichtserklärung {f}declaration of intent [Add to Longdo]
Abziehbild {n}; Aufkleber {m} | Abziehbilder {pl}; Aufkleber {pl}decal [Am.] | decals [Add to Longdo]
Abziehen {n}decal [Add to Longdo]
Achterdeck {m} [naut.]afterdeck; poop deck [Add to Longdo]
Adressdekodierung {f}address decode logic [Add to Longdo]
Adressentschlüsselung {f}address decoding [Add to Longdo]
Aktendeckel {m} | Aktendeckel {pl}; Faltprospekte {pl}folder | folders [Add to Longdo]
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Amtsvorgänger {m}predecessor in office [Add to Longdo]
Anstand {m}decorum [Add to Longdo]
Anstand {m}; Schicklichkeit {f}decency [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Aufbruch {m}decampment [Add to Longdo]
Aufglasurdekoration {f}onglaze decoration [Add to Longdo]
Auftragen {n} der Dekorationapplication of decoration [Add to Longdo]
Ausgestaltung {f}; Gestaltung {f}arrangement; decoration [Add to Longdo]
Außerbetriebsetzen {n}; Außerbetriebnahme {f}; Stilllegung {f}decommissioning [Add to Longdo]
Ausstattung {f}decorations [Add to Longdo]
Ausstattung {f} | Ausstattungen {pl}decor | decors [Add to Longdo]
Automatisierung {f} | Automatisierung {f} technischer Prozesse | dezentrale Automatisierung {f}automation | automation of technical processes | decentral automation [Add to Longdo]
seinen Bankrott erklärento declare oneself bankrupt [Add to Longdo]
Bankrotterklärung {f}declaration of bankruptcy [Add to Longdo]
etw. aus dem Bauch heraus entscheidento decide sth. according to instinc [Add to Longdo]
Bauchdecke {f}abdominal wall [Add to Longdo]
Bedachung {f}; Dachdeckung {f} | Bedachungen {pl}roofing | roofings [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion [Add to Longdo]
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]
アールデコ[, a-rudeko] (n) art deco (fre [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
オートチューニングデッキ[, o-tochu-ningudekki] (n) automatic tuning deck [Add to Longdo]
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement [Add to Longdo]
カードデック[, ka-dodekku] (n) {comp} card deck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
上当[shàng dàng, ㄕㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] taken in (by sb's deceit); to be fooled; duped [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [Add to Longdo]
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside [Add to Longdo]
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, ] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease [Add to Longdo]
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, / ] open hostilities without declaring war; start an undeclared war [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, ] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge [Add to Longdo]
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Universal Declaration of Human Rights [Add to Longdo]
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
主意[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙, ] plan; idea; decision [Add to Longdo]
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] beta ray (electron stream from radioactive decay) [Add to Longdo]
乳牙[rǔ yá, ㄖㄨˇ ㄧㄚˊ, ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth [Add to Longdo]
乳齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 齿 / ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth [Add to Longdo]
乱作决定[luàn zuò jué dìng, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to make arbitrary decisions [Add to Longdo]
事体[shì tǐ, ㄕˋ ㄊㄧˇ, / ] things; affairs; decorum [Add to Longdo]
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, ] deceased mother [Add to Longdo]
亡者[wáng zhě, ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, ] the deceased [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, / ] to declare; to announce; to spread; to make known; spread; (cotton) cloth [Add to Longdo]
布置[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, / ] to put in order; to arrange; to decorate; to fix up; to deploy [Add to Longdo]
作主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] to decide; to make decisions; to back up sb; support [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
修饰[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify [Add to Longdo]
个位[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, / ] the units place (or column) in the decimal system [Add to Longdo]
倒灶[dǎo zào, ㄉㄠˇ ㄗㄠˋ, ] to fall (from power); in decline; unlucky [Add to Longdo]
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return) [Add to Longdo]
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask; fig. false façade; deceptive front [Add to Longdo]
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] make the decision; take charge of; back up; support; be host [Add to Longdo]
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] faked decoration [Add to Longdo]
伤悼[shāng dào, ㄕㄤ ㄉㄠˋ, / ] to grieve for deceased relative; to mourn [Add to Longdo]
像样[xiàng yàng, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] presentable; decent; up to par [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] indecisive; irresolute [Add to Longdo]
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, ] deceased father; deceased senior male figure [Add to Longdo]
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, ] deceased paternal grandmother [Add to Longdo]
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, ] deceased mother; mother of an ancestor [Add to Longdo]
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, ] deceased mother [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, / ] key moment; decisive opportunity [Add to Longdo]
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] deceased father; my late father [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] decigram, dg. [Add to Longdo]
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]
公丈[gōng zhàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤˋ, ] decameter [Add to Longdo]
公寸[gōng cùn, ㄍㄨㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] decimeter [Add to Longdo]
公斗[gōng dǒu, ㄍㄨㄥ ㄉㄡˇ, ] decaliter [Add to Longdo]
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum; decided by public vote [Add to Longdo]
公决[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] public decision (by ballot); majority decision; a joint decision; referendum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
コーデック[こーでっく, ko-dekku] codec [Add to Longdo]
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] system declaration [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
デケイ[でけい, dekei] decay (vs) [Add to Longdo]
デコーダ[でこーだ, deko-da] decoder [Add to Longdo]
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler [Add to Longdo]
デコンボリューション[でこんぼりゅーしょん, dekonboryu-shon] deconvolution [Add to Longdo]
デシベル[でしべる, deshiberu] dB, decibel [Add to Longdo]
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content [Add to Longdo]
パック10進表記法[ぱっく10しんひょうきほう, pakku 10 shinhyoukihou] packed decimal notation [Add to Longdo]
ボイスコーデック[ぼいすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs) [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] deciphering (vs), decoding [Add to Longdo]
解読キー[かいどくキー, kaidoku ki-] decryption key [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
外部宣言[がいぶせんげん, gaibusengen] external declaration [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
記法宣言[きほうせんげん, kihousengen] notation declaration [Add to Longdo]
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
決定表[けっていひょう, ketteihyou] decision table [Add to Longdo]
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
減衰時間[げんすいじかん, gensuijikan] deceleration time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]
定食[ていしょく, teishoku] Menue, Gedeck [Add to Longdo]
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
掛け布団[かけぶとん, kakebuton] Bettdecke [Add to Longdo]
探知[たんち, tanchi] Aufdeckung, Entdeckung [Add to Longdo]
摘発[てきはつ, tekihatsu] Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
暴露[ばくろ, bakuro] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
毛布[もうふ, moufu] Wolldecke [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] ohne_Kopfbedeckung, barhaeuptig [Add to Longdo]
甲板[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
甲板[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
発見[はっけん, hakken] Entdeckung [Add to Longdo]
[そ, so] NACKT, UNBEDECKT, SCHLICHT [Add to Longdo]
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]
露呈[ろてい, rotei] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
露見[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
露顕[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  DECS
         Domino Enterprise Connection Services (Lotus)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top