Search result for

cully

(792 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cully-, *cully*, cul
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cully มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cully*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,

English-Thai: Longdo Dictionary
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, S. especially
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, S. funicular railway, inclined railway, inclined plane, cliff railway
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
culantro(n ) ผักชีฝรั่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cule[SUF] เล็ก, See also: จิ๋ว
cull[N] การลดจำนวนสัตว์ลง
cull[VT] คัดออก
cull[VT] เลือกสรร, Syn. choose, select
cull[N] สิ่งไร้ค่า, See also: สิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการ
cult[N] กลุ่มคนที่เชื่อในศาสนาหนึ่ง, See also: กลุ่มคนที่อยู่ในลัทธิ
cult[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, ลัทธิ
scull[N] กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ, Syn. oar
scull[N] การกรรเชียงเรือ
scull[N] เรือกรรเชียง
scull[VI] กรรเชียง
scull[VT] กรรเชียง
occult[ADJ] เกี่ยวกับเวทมนตร์, See also: เกี่ยวกับผีเวทมนตร์คาถา, ซึ่งเหนือธรรมชาติ, Syn. magical, supernatural, Ant. natural
occult[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น, Syn. mystical, concealed, secret, Ant. clear, manifest
occult[N] เวทมนตร์, See also: หลักเหนือธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา
occult[VT] ซ่อน, See also: ปิดบัง, Syn. hide, Ant. reveal
ocular[ADJ] เกี่ยวกับสายตา
sculpt[VI] แกะสลัก, See also: สลัก, ปั้น, Syn. carve
sculpt[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, ปั้น, Syn. carve
calculi[N] นิ่ว (คำพหูพจน์ของ calculus), See also: ก้อนนิ่ว
culchie[SL] คนบ้านนอก, See also: คนต่างจังหวัด
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
culprit[N] สาเหตุของปัญหา
culture[N] การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. tillage
culture[N] การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
culture[N] การเพาะเชื้อจุลินทรีย์
culture[N] คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน
culture[N] ค่านิยมและความเชื่อ
culture[N] วัฒนธรรม, Syn. civilization, society, way of life
culvert[N] ท่อใต้ดิน, Syn. pipe, duct
faculty[N] ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
faculty[N] คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff
faculty[N] คณะ
jocular[ADJ] ที่ตลกขบขัน, See also: ที่ขำขัน, ตลก, Syn. humorous, jocose, witty, Ant. serious, morose
oculist[N] จักษุแพทย์, See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น, Syn. ophthalmologist, optometrist, optician
saccule[N] ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตว์ตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้), Syn. bag, purse
sculler[N] ผู้กรรเชียง
secular[ADJ] เกี่ยวกับทางโลก, See also: ไม่เกี่ยวกับศาสนา, ทางโลก, ทางฆราวาส, Syn. irreligious, worldly
secular[ADJ] ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในศตวรรษ, See also: ชั่วชีวิต, ที่เกิดนานๆ ครั้ง, Syn. epochal, lifelong
spicula[N] หนาม, Syn. spicule
calculus[N] นิ่ว, See also: ก้อนนิ่ว, Syn. concretion, stone
calculus[N] ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา, See also: แคลคูลัส
circular[ADJ] ที่เกี่ยวกับวงกลม
circular[ADJ] ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
circular[ADJ] ที่เป็นวงกลม, Syn. round, orbicular
circular[ADJ] ไม่ตรง, Syn. circuitous, indirect, roundabout
culinary[ADJ] เกี่ยวกับการทำอาหาร, See also: เกี่ยวกับการทำครัว
cull out[PHRV] คัดออกมาจากกลุ่ม, Syn. cut out
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
aesculapius(เอสคิวเล' เพียส) ชื่อเทพเจ้าแห่งแพทย์ของโรมัน (god of medicine)
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.
articular(อาร์ทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับข้อต่อ
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
auricular(ออริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหูหรือโสตประสาท,คล้ายใบหู,เกี่ยวกับหูหัวใจ
auriculate(ออริค'คิวเลท) adj. คล้ายใบหู, มีส่วนที่คล้ายใบหู (shaped like an ear)
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
calculation(แคลคิวเล'เชิน) n. การคำนวณ,ผลจากการคำนวณ, See also: calculative adj. ดูcalculation, Syn. computation -Conf. estimation
calculator(แคล'คิวเล'เทอะ) n. เครื่องคำนวณ,คนคำนวณ
calculous(แคล'คิวลัส) adj. มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง,เป็นนิ่ว,เป็นหิน
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
caracul(คา'ระเมิล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้,
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
corniculate(คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม
corpuscule(คอร์'พัสเซิล,-คิวล์) n. เม็ดเลือด,เม็ดเล็ก ๆ ,อนุภาค, See also: corpuscular adj.
crepuscule(คริพัส'คิว) n. สายัณห์,ยามโพล้เพล
cubiculum(คิวบิค'ยะลัม) n. ห้องสุสาน -pl. cubicula
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
culet(คิว'เลท) n. หน้าเล็ก ๆ ที่ฐานเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,

English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน,ที่เป็นข้อ,ที่เป็นปล้อง
articulate(vi,vt) ต่อกัน,เรียง,ประกบ,เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัด
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
auricular(adj) เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท
binocular(adj) มีสองตา
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข
calculus(n) แคลคูลัส
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
circular(n) ใบปลิว,จดหมายเวียน
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
corpuscule(n) เม็ดเลือด
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
cull(n) สิ่งที่ไม่เอา,การเลือก,การคัด
cull(vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ
culminate(vi) สุดยอด,ถึงยอด,ถึงที่สุด
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
cult(n) การบูชา,พิธีกรรมทางศาสนา
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์
curriculum(n) หลักสูตร
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
ejaculation(n) การอุทาน,การพุ่งออกมา
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญาณ
gesticulation(n) การโบกไม้โบกมือ,การแสดงท่าทาง,การออกท่าทาง
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
horticultural(adj) เกี่ยวกับการทำสวน,เกี่ยวกับพืชสวน
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿,พืชสวน
immaculate(adj) ไม่ด่างพร้อย,ใสสะอาด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpendicular๑. ตั้งฉาก๒. เส้นตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pressure, intraocular; tension, intraocularความดันในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraventricular๑. ความดันในหัวใจห้องล่าง๒. ความดันในโพรงสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicellate; pedicellated; pedicled; pediculate; pedunculate; pedunculatedมีก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonophthisis; tuberculosis, pulmonaryวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculicide; lousicideสารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculophobiaอาการกลัวติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosisโรคแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis capillitii; pediculosis capitisโรคเหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis capitis; pediculosis capillitiiโรคเหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis corporis; pediculosis vestimenti; pediculosis vestimentorumโรคไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis vestimenti; pediculosis corporis; pediculosis vestimentorumโรคไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis vestimentorum; pediculosis corporis; pediculosis vestimentiโรคไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective inoculationการปลูกเชื้อคุ้มครอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peculationการยักยอกทรัพย์สินของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular tenantผู้ครอบครองที่ดินเฉพาะราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
particulars๑. รายละเอียด๒. รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particulate filtrationการกรองละอองธุลี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonitis, tuberculousเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary circulation; circulation, lesserการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of articulation; point of articulationตำแหน่งเกิดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
population dependent on agricultureประชากรที่พึ่งเกษตรกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perarticulationข้อหลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolith; calculus, pancreaticนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proposition, particularประพจน์เฉพาะ, ญัตติเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
propositional calculusแคลคูลัสเชิงประพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
papulovesicular-ผื่นนูนและตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pretuberculosisวัณโรคก่อนมีอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, calculousกรวยไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preauricular-หน้าใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puericultureศิลปะการอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puericulturistนักอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-participant; parochial-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-subjectวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, subject-participantวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plurilocularมีหลายช่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulmolith; calculus, lungนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placental circulationการไหลเวียนผ่านรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalith; calculus, salivary; ptyalolith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalolith; calculus, salivary; ptyalith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-participant political culture; political culture, parochial-participantวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-subject political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [ดู subject-participant political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyarthric; polyarticularหลายข้อ (กระดูก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyarticular; polyarthricหลายข้อ (กระดูก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericyclic fibre; perivascular fibreเส้นใยรอบนอกท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Non-circulationทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ให้ยืมออก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Insurance, Agriculturalประกันปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant tissue cultureการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ การนำเอาอวัยวะต่างๆ ที่ยังอ่อน เช่น ปลายยอด ดอกอ่อน ข้อ ปล้อง ตา หรือเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ของพืชมาเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ มีการให้อาหารสังเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสง ให้เหมาะสม

อาหารสังเคราะห์โดยทั่วไปประกอบด้วย

- แร่ธาตุ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

- คาร์โบไฮเดรต นิยมใช้ซูโครส (sucrose) เป็นส่วนใหญ่

- วิตามิน เช่น ไทอามีน (thiamine) นิโคทินิกแอซิด (nicotinic acid) โฟลิกแอซิด (folic acid)

- กรดอะมิโน

- กรดอินทรีย์ เช่น ซิเทรต (citrate) มาเลต (malate) ซักซิเนต (succinate)

- สารประกอบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมะพร้าว กล้วยบด

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ที่นิยมใช้ ได้แก่ ออกซิน (auxin) ไซโทไคนิน (cytokinin)

- สารที่ช่วยให้อาหารแข็งตัวและวัสดุช่วยพยุงเนื้อเยื่อพืช โดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้วุ้น (agar) และเจลาตินใส่ลงไปในอาหารซึ่งมีคุณสมบัติทำให้อาหารแข็งตัว ในกรณีที่เลี้ยงในอาหารเหลวจะใช้กระดาษกรอง สำลี หรือใยสังเคราะห์ช่วยพยุงเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บริเวณต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายเป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเนื้อเยื่อพืชควรผ่านการฆ่าเชื้อ เช่น เครื่องแก้วควรผ่านการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง อาหารสังเคราะห์ควรนึ่งด้วยหม้อนึ่ง (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยเวลาอย่างน้อย 15 - 20 นาที เนื้อเยื่อควรผ่านการทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ตามผิวด้วยสารเคมี เช่น เช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนบริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายเนื้อเยื่อพืชจะมีการเปิดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลา 20 นาที ก่อนปฏิบัติงาน ปากคีบและใบมีดอาจฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แล้วเผาไฟ นอกจากการทำความสะอาดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อแล้ว ยังต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย เช่น อุณหภูมิภายในห้องจะถูกปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิที่พืชทั่วๆ ไปเจริญได้ดี โดยทั่วไปจะปรับให้อยู่ที่ระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส และมีการควบคุมแสงภายในห้องให้มีความเข้มแสงประมาณ 1000 - 2000 ลักซ์

แหล่งข้อมูล
พัชรา ลิมปนะเวช. (2553). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 31, หน้า 128-159). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Molecular cloningการโคลนยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cell cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cultivatorเครื่องพรวนดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural microbiologyจุลชีววิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fungi in agricultureเชื้อราในการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pi-calculusไพแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural virologyไวรัสวิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural bankธนาคารเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural based petroleum substituteสารทดแทนน้ำมันที่ได้จากการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural censusสำมะโนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural colonyนิคมเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural consumptionการบริโภคในภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural cooperativeสหกรณ์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural cooperative credit associationสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural creditสินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural development การพัฒนาการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural economicsเศรษฐศาสตร์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural economyเศรษฐกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural educationศึกษาศาสตร์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural exportสินค้าเกษตรส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural extension การส่งเสริมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural importสินค้าเกษตรนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural incentiveสิ่งจูงใจทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural innovationนวัตกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural insuranceการประกันภัยการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural investmentการลงทุนภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural landที่ดินเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural lawกฎหมายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural legislationบทบัญญัติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural managementการจัดการทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural marketตลาดสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural mechanizationการใช้เครื่องจักรในการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural planningการวางแผนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural policyนโยบายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural potentialศักยภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural priceราคาสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
cause of difficultyเหตุขัดข้อง
cultivar (n ) พืชที่เพาะปลูก
diverticulosis (n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ
See also: S. -, A. -, R. diverticulum
faculty of Medicine (n ) คณะแพทยศาสตร์
Faculty of Sociology and Anthropology (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Faculty of Sociology and Anthropology (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Macrovascularโรคของหลอดเลือดขนาดใหญ่เช่นที่พบในหัวใจ ไขมันและเลือดอุดตันสร้างขึ้นในหลอดเลือดขนาดใหญ่และอาจทำให้เกิดหลอดเลือด, โรคหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, และโรคหลอดเลือดต่อมา
macula lutea (n) พื้นที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวยใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา
See also: R. retina
macular degeneration (n) การเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อชั้นในของลูกตา
See also: S. -, A. -, R. macula lutea,retina
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
Monoculture (n) การปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเป็นเวลาหลายฤดูกาลเพาะปลูกลงในพื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน โดยไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่นแซมหรือขั้นในบางช่วงเวลา
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n vi vt aux. verb adj adv conj pron. phrase abbrev uniq ) ภาษาไทย
overcultivation (n) trying to grow too many crops on the poor land
particular (adj ) นั้น ๆ (e.g. the particular place = สถานที่นั้น ๆ )
particular day วันนั้นๆ
particulate (n ) การยิงอนุภาค
pinguecula (n ) ต้อลม
recirculatingหมุนเวียน
recirculation (n) การเกิดขึ้นอีกครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to do something muscular, like Biggie versus Tupac.เราต้องทำอะไรที่แข็งขันมากกขึ้น เหมือนกับ Biggie VS. Feud (2013)
In the '90s, the media pitted two of America's hottest music groups against one another in an epic clash for pop culture supremacy.ในยุค 90 สื่อยกให้เป็น 2 วงที่ร้อนแรงที่สุดในอเมริกา Feud (2013)
Kidding. Okay, this is ridiculous.ล้อเล่น โอเค นี่มันน่าตลกสิ้นดี ฉันจะต้องจ่าย Guilty Pleasures (2013)
Yeah, that kid's always had a really weird obsession with culottes.ใช่ เด็กๆมีความสุขที่เกิดจากความผิดเสมอ เป็นความหลงใหลในความผิดที่แปลกมาก Guilty Pleasures (2013)
The TV cult classic.รายการทีวีนะ Small Wonder Guilty Pleasures (2013)
♪ If I was a sculptor ♪#ถ้าหากฉันเป็นช่างแกะสลัก# Shooting Star (2013)
Ms. Barbra Streisand, that's the culmination of every dream I've ever had.บาร์บรา สไตรแซนด์ นั่นคือจุดสูงสุด ของความฝันทั้งหมดของฉัน Sweet Dreams (2013)
Hurry up, I'm gonna be late for calculus.รีบๆหน่อย ฉันกำลังจะไปเรียนแคลคูลัสสาย Sweet Dreams (2013)
Becky, um, you were acting particularly strange in there just now.เบคกี้ เธอทำท่าแปลกๆ เมื่อกี้ ในห้อง Sweet Dreams (2013)
Point is, you better bring your A game, and you better hope no one tells Cassandra about your extracurricular activities.ประเด็นคือ เธอควรจะเอาดีที่สุดออกมาใช้ แล้วก็นะ หวังว่าจะไม่มีใครไปบอกแคสซานดร้า Wonder-ful (2013)
which is widely regarded as the most difficult ballet routine ever devised, while you're widely regarded as of having one of the puffiest morning faces of any known human.ซึ่งถูกมองอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นท่าเต้นบัลเล่ต์ที่ยากที่สุดที่คิดขึ้นมา ในขณะที่เธอถูกมองอย่างกว้างขวาง Wonder-ful (2013)
Let us resolve our difficulties in our own way.ให้เราแก้ปัญหาของเรา ความยากลำบากในทางของเราเอง. The Family (2013)
I particularly enjoyed your account of the peace negotiations with the Esteban family after your turf wars.ผมมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณ บัญชีของการเจรจาสันติภาพ กับครอบครัว Esteban หลังจากสงครามสนามหญ้าของคุณ. The Family (2013)
Creating compromise in difficult situations.หรือต้องคอยประนีประนอมในเรื่องยากๆ Hail, Hale (2013)
That's ridiculous.ไร้สาระ The Diamond in the Rough (2013)
Well, based on my calculations, vibrating a solution of ammonia and detergent through a rapidly changing array of frequencies should dislodge the crystals from the bones.จากการคำนวนของผม การสั่นของ สารละลายแอมโมเนียและผงซักฟอก ที่เปลี่ยนความแรงอย่างรวดเร็ว น่าจะทำให้ผลึกหลุดออกจากกระดูก The Diamond in the Rough (2013)
All of my calculations have been double-checked, so, theoretically.การคำนวนทั้งหมดของผมผ่านการตรวจซ้ำแล้ว ดังนั้น ตามทฤษฎี The Diamond in the Rough (2013)
...translate that to my own musculature, Okay.เปลี่ยนมาสู่ระบบกล้ามเนื้อของตัวเอง โอเค The Diamond in the Rough (2013)
I was told that you found particulates in the scraping wound on the rib, Dr. Hodgins?คุณบอกว่าพบอนุภาค ในแผลบนซี่โครงใช่มั๊ย ดร. ฮอดจิ้นส์? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Bones, it really is a ridiculous game.โบนส์ มันเป็นเกมที่ไร้สาระจริงๆ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
It's difficult to see. Huh.มันยากที่จะเห็น The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Just removing the last of the particulates that I found.แค่กำลังเก็บอนุภาคชิ้นสุดท้าย ที่ผมพบ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Right, so, I found some particulates embedded in the scraping wound on the back of the ribs.ใช่ ผมพบอนุภาคบางอย่าง ที่ฝังอยู่ในแผลด้านหลังของกระดูกซี่โครง The Archaeologist in the Cocoon (2013)
And you also have particulates to analyze, don't you?และคุณยังมีอนุภาค ที่ต้องวิเคราะห์ ไม่ใช่เหรอ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Mrs. Sutton, I know this is difficult, but telling us what happened to your husband might help us find who killed him.คุณซัตตัน ผมรู้ ว่ามันยากลำบาก แต่การบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีของคุณ อาจช่วยให้เราพบคนที่ฆ่าเขา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Hi. Mr. Queen, this is spectacular.ไงคุณควีน Burned (2013)
Until he decided to publish in some ridiculous journal for no pay.จนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะตีพิมพ์ ในวารสารที่ไร้สาระบางฉบับ ที่ไม่มีการจ่ายเงิน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
You know, I do realize that it's difficult for you to manage my nightclub, what with there not being an actual nightclub here.รู้ไหม ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาก สำหรับคุณที่จะจัดการกับไนท์คลับของผม ถ้ามันยังไม่มีไนท์คลับจริงๆ ให้บริหาร Burned (2013)
I'm sure this is difficult for you, but we have to consider what's best for the child.พ่อแน่ใจว่าเรื่องนี้มันยากสำหรับลูก แต่เราต้องพิจารณา - ว่าสิ่งใดดีสุดสำหรับเด็ก - ไร้สาระสิ้นดี Spilt Milk (2013)
Particularly when it comes to women.โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มาเจอผู้หญิง The Name Game (2013)
He's received his smallpox inoculation, and he's on the schedule for circumcision later today.ก็ปลูกฝีให้ แล้วก็ตามกำหนดเขาต้อง\ ถูกขริบด้วยวันนี้ Spilt Milk (2013)
It's difficult for me to trust...anything.มันยากสำหรับผมที่จะไว้ใจ... สิ่งใดๆ Trust But Verify (2013)
I'm looking for a particular title.ผมมองหาชื่อหนังสือชื่อหนึ่งอยู่ Continuum (2013)
Those text messages were from Greyfox the Mystic to Thargrim the Difficult.ข้อความพวกนั้นมันมาจาก เกรย์ฟ็อกซ์ เดอะมิสทีค ถึงทาร์กริม เดอะดิฟฟิคัล LARP and the Real Girl (2013)
More like Hercules.เหมือนเฮอร์คิวลิสมากกว่า Trial and Error (2013)
I used to sit on Daddy's lap and he would read me those stories full of their vengeful Gods and wondrous miraculous creatures.ฉันเคยนั่งบนตักพ่อ และเขาจะอ่านเรื่องพวกนั้นให้ฉันฟัง เรื่องที่เต็มไปด้วยเทพเจ้าอาฆาตพยา่บาท Bitchcraft (2013)
There was no particulates found at the scene.ไม่พบหลักฐานอะไรในสถานที่เกิดเหตุ Fallout (2013)
You've dropped some fairly ridiculous lies on me, and...yet I still feel like I can trust you.คุณเคยโกหกฉันมาแล้ว แต่ฉันก็ยังรู้สึกไว้ใจคุณ Vertigo (2013)
I'll circulate a copy of that to stores that sell that sort of thing.ฉันจะทำสำเนา\พวกนี้ไปให้ร้านต่างๆ ทุกร้านที่เข้าข่าย Natural Born Wesen (2013)
Something spectacular.บางสิ่งบางอย่างมหัศจรรย์ Betrayal (2013)
At this point, it is basically a culinary prerequisite to be on that show.ในจุดนี้ มันเป็นพื้นฐาน วิชาบังคับก่อนการทำอาหารจะแสดงให้เห็น Betrayal (2013)
Don't make it more difficult upon yourself.อย่าทำให้มันยากไปหน่อยเลย Betrayal (2013)
That man was a particular kind of liar, the kind who lies to himself about being a liar.ผู้ชายคนนั้นเป็นคนโกหกประเภทไม่ธรรมดา ประเภทที่โกหกตัวเอง เกี่ยวกับการเป็นคนโกหก Madness Ends (2013)
H-He's at the Culver Cityเขาอยู่ที่ โคลเวอร์ซิตี้ Perfect Storm (2013)
Ghost, but when I look at it it vanishes, so I'm just hoping that this is all related to what you gave me 'cause I don't particularly want to be going any crazier than I already am.ผีน่ะ แต่เมื่อฉันมองไปที่มัน มันก็หายไป เพราะฉะนั้นฉันหวังว่า นั่นมันจะเกี่ยวกับ Mr. Sandman (2013)
It made our marriage difficult, to say the least.มันทำให้การแต่งงานของเราเป็นเรื่องยาก Trust But Verify (2013)
While I admit that bout was particularly one-sided, would anybody else like to give it a try?ในขณะที่ผมยอมรับว่าการแข่งขันเป็นพิเศษแค่ฝ่ายเดียว ใครอีกต้องการที่จะให้มันลองล่ะ? Vertigo (2013)
This should not be that difficult.นี่มันไม่น่ายากขนาดนั้น Basic Human Anatomy (2013)
Bo: Dougie was going through his Occult phase.ดอจกำลังชอบเรื่องลึกลับ There's Bo Place Like Home (2013)
I was particularly interested in your research on a girl named Adeline Danvers.ผมสนใจงานวิจัยของคุณ เรื่องเด็กคนหนึ่งชื่อ อเดไลน์ แดนเวอส์ Perfect Storm (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cul82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
culA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
culA businessman is working out some figures with a calculator.
culAccess to the mountaintop is difficult.
culAccording to my calculation, she should be in India by now.
culA computer can calculate very rapidly.
culA cultural heritage is handed down to posterity.
culAfter losing his job he went through a very difficult time.
culA full description of him has been circulated in every newspaper.
culAgriculture consumes a great amount of water.
culAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
culAgriculture is economy of the country.
culA habit is very difficult to shake off once it is formed.
culAi finds it difficult to make friends with Ken.
culAll her efforts culminated in failure.
culAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
culAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
culAlthough it is a very difficult task, I will do my best.
culA math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."
culAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
culA new difficulty has arisen.
culA new difficulty presented itself.
culAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
cul"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
culAnyone can cultivate their interest in music.
culAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
culA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
culA resolution to the problem was more difficult than we anticipated.
culAre you still having difficulty with physics?
culA rumor circulated through the city.
culAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
culAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
culAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
culAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
culAs is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.
culAs she was careless with her money, she is now in difficulties.
culAt first everything seemed difficult.
culAt first he had difficulty telling one student from another.
culAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
culAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
culAt first it is difficult.
culA tight belt will interfere with circulation of the blood.
culAt present we have various difficulties to cope with.
culAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
culAttempt a difficult task.
culAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
culA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
culBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
culBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
culBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประติมากรรม[N] sculpture, Example: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงานประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ยาก[V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
ยากเย็น[V] be very difficult, See also: be complicated, be very hard, Syn. ยากเย็นแสนเข็ญ, Ant. ง่ายดาย, Example: ในปัจจุบัน การตรวจภูมิประเทศเป็นเรื่องไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย, Thai definition: ยากมาก
ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ชนตอ[V] have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
ปั่นราคา[V] speculate, Example: ทุกวันนี้ที่ดินส่วนใหญ่ขายไม่ออก ความกังวลที่ว่าจะมีต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปั่นราคา ทำกำไร เหมือนสมัยน้าชาติคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น
ปั่นหุ้น[V] speculate stock, Example: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กษ[N] Ministry of Agriculture and Cooperatives, Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ส.ป.ก.[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สวช.[N] Office of the National Culture Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
สวนเกษตร[N] agricultural garden
หักมุม[V] culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
เข้าใจยาก[V] be hard to understand, See also: be difficult to understand, Ant. เข้าใจง่าย, Example: คำพูดของอาจารย์เข้าใจยาก ทำให้ผมต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม, Thai definition: รับรู้ได้ลำบาก
ยากจะแก้ไข[V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก
ด้านวัฒนธรรม[ADJ] cultural, Example: หนังสือของท่านจะเน้นความรู้ด้านวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆ มากเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ศิลปวัฒนธรรม[N] art and cultural
สินค้าเกษตร[N] agriculture goods, Syn. ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความยุ่งยาก[N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
ฉีดวัคซีน[V] vaccinate, See also: immunize, inoculate, Syn. ฉีดยา, Example: ประเทศไทยมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้แก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิด, Thai definition: ฉีดผลผลิตที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้ไม่เป็นอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
ประเทศเกษตรกรรม[N] agrarian country, See also: agricultural country, Ant. ประเทศอุตสาหกรรม, Example: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท, Thai definition: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก
ประเมินราคา[V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ปริวรรตเงินตรา[V] money exchange, See also: circulate, Example: รัฐบาลปฏิเสธที่จะปริวรรตเงินตราตามที่ลงนามรับพันธสัญญาไว้กับสากล
หลักสูตร[N] course, See also: syllabus, curriculum, programme, Example: ในปี 2517 ไทยเริ่มปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เด็กเรียน เพื่อการกระทำจริงมากขึ้น, Thai definition: รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
สุดคณนา[ADV] incalculably, See also: innumerably, Syn. อเนกอนันต์, สุดคณานับ, Example: อาจารย์ผู้นี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการด้านภาษาอย่างสุดคณนา, Thai definition: ที่มากมายสุดที่จะนับได้
มั่ว[V] predict, See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out, Syn. เดาสุ่ม, Example: ฉันว่าเขามั่วให้เราฟังมากกว่า อย่าไปเชื่อเขาเลย, Thai definition: คาดเดาโดยไม่รู้ความจริง
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
พื้นที่เพาะปลูก[N] cultivated area, Count unit: พื้นที่
มรดกทางวัฒนธรรม[N] cultural heritage, Example: มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ
อุทาน[V] exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผจง[V] do something meticulously, See also: do something painstakingly, Syn. ตั้งใจ, บรรจง, Example: เขาค่อยๆ ผจงแกะห่อกระดาษนั้นอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ตั้งใจทำให้ดี, Notes: (เขมร)
คณนา[V] count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประติมากรรม[N] sculpture, Example: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
มรสุม[N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มะเขือเทศ[N] tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้
ยวดยาน[N] vehicle, See also: vehicular traffic, Syn. ยวดยานพาหนะ, ยานพาหนะ, รถรา, Example: ยวดยานในกรุงเทพฯ กำลังเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว, Thai definition: เครื่องขับขี่มีรถและเรือเป็นต้น
ยัก[V] embezzle, See also: misappropriate, peculate, Syn. ยักยอก, ยักย้ายถ่ายเท, Example: เขายักเอาเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: แยกหรือกันเอาไว้เสียเอง
ล้อ[V] tease, See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of, Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว, Example: ใครต่อใครต่างล้อรูปร่างของเธอกันว่าราวกับช้างน้ำหรือสาวซูโม่มวยปล้ำ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดรำคาญให้ได้อายหรือให้ได้โกรธเป็นต้น
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably   
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
บ๊อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บ่อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บอกไม้โบกมือ[v. exp.] (bøk mai bōkmeū) FR: gesticuler
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate   FR: pur ; sain ; immaculé
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
บทเรียนพิเศษ[n. exp.] (botrīen phisēt) FR: leçon particulière [f]
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs
ชาย[adj.] (chāi) EN: masculine   FR: masculin
-ชาย[suff. (adj.)] (-chāi) EN: masculine   FR: masculin ; -eur (suff.) ; -euse (suff.)
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower   FR: faire ralentir un véhicule
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent   FR: juteux ; pulpeux
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวนาปลูกข้าว[n. exp.] (chāonā plūk khāo) FR: riziculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar   FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc   FR: ad hoc
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUL    K AH1 L
CULP    K AH1 L P
CULT    K AH1 L T
CULL    K AH1 L
SCULL    S K AH1 L
CULTS    K AH1 L T S
CULLY    K AH1 L IY0
CULPA    K AH1 L P AH0
SCULLY    S K AH1 L IY0
CULLER    K AH1 L ER0
CULLOM    K AH1 L AH0 M
CULLOP    K AH1 L AH0 P
CULLAN    K AH1 L AH0 N
CULLED    K AH1 L D
CULLEN    K AH1 L AH0 N
CULT'S    K AH1 L T S
CULMER    K AH1 L M ER0
NECULA    N EH1 K Y UW0 L AH0
CULBRO    K AH1 L B R OW0
OCCULT    AH0 K AH1 L T
SCULPT    S K AH1 L P T
CULLEY    K AH1 L IY0
CULLIN    K AH1 L IH2 N
CULVER    K AH1 L V ER0
CULLUM    K AH1 L AH0 M
CULTIC    K AH1 L T IH0 K
CULTON    K AH1 L T AH0 N
CULLUD    K AH1 L AH0 D
CULKIN    K AH1 L K IH2 N
MCCULLY    M AH0 K AH1 L IY0
CULTIST    K AH1 L T AH0 S T
CULBERT    K AH1 L B ER0 T
MCCULLA    M AH0 K AH1 L AH0
CULLENS    K AH1 L AH0 N Z
CULHANE    K AH1 L HH EY2 N
CULLING    K AH1 L IH0 NG
CULLINS    K AH1 L IH2 N Z
CULVERT    K AH1 L V ER0 T
SACCULE    S AE1 K Y UW2 L
SCULPTS    S K AH1 L P T S
CULLMAN    K AH1 L M AH0 N
FACULTY    F AE1 K AH0 L T IY0
CULPRIT    K AH1 L P R AH0 T
CULWELL    K AH1 L W EH2 L
CULTURE    K AH1 L CH ER0
SCULLIN    S K AH1 L IH2 N
DRACULA    D R AE1 K Y UW0 L AH0
JOCULAR    JH AA1 K Y AH0 L ER0
CULLERS    K AH1 L ER0 Z
SCULLEY    S K AH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cull    (v) (k uh1 l)
cult    (n) (k uh1 l t)
culls    (v) (k uh1 l z)
cults    (n) (k uh1 l t s)
scull    (v) (s k uh1 l)
culled    (v) (k uh1 l d)
occult    (n) (o1 k uh1 l t)
ocular    (j) (o1 k y u l @ r)
sculls    (v) (s k uh1 l z)
sculpt    (v) (s k uh1 l p t)
bascule    (n) (b a1 s k y uu l)
calculi    (n) (k a1 l k y u l ai)
culling    (v) (k uh1 l i ng)
culprit    (n) (k uh1 l p r i t)
culture    (n) (k uh1 l ch @ r)
culvert    (n) (k uh1 l v @ t)
faculty    (n) (f a1 k l t ii)
jocular    (j) (jh o1 k y u l @ r)
oculist    (n) (o1 k y u l i s t)
sculled    (v) (s k uh1 l d)
sculler    (n) (s k uh1 l @ r)
sculpts    (v) (s k uh1 l p t s)
secular    (j) (s e1 k y u l @ r)
Hercules    (n) (h @@1 k y uu l ii z)
Culcheth    (n) (k uh1 l ch @ th)
bascules    (n) (b a1 s k y uu l z)
calculus    (n) (k a1 l k y u l @ s)
circular    (n) (s @@1 k y u l @ r)
culinary    (j) (k uh1 l i n @ r ii)
culpable    (j) (k uh1 l p @ b l)
culpably    (a) (k uh1 l p @ b l ii)
culprits    (n) (k uh1 l p r i t s)
cultural    (j) (k uh1 l ch @ r @ l)
cultured    (j) (k uh1 l ch @ d)
cultures    (n) (k uh1 l ch @ z)
culverts    (n) (k uh1 l v @ t s)
molecule    (n) (m o1 l i k y uu l)
muscular    (j) (m uh1 s k y u l @ r)
oculists    (n) (o1 k y u l i s t s)
oracular    (j) (@1 r a1 k y u l @ r)
peculate    (v) (p e1 k y u l ei t)
peculiar    (j) (p i1 k y uu1 l i@ r)
reticule    (n) (r e1 t i k y uu l)
ridicule    (v) (r i1 d i k y uu l)
scullers    (n) (s k uh1 l @ z)
scullery    (n) (s k uh1 l @ r ii)
sculling    (v) (s k uh1 l i ng)
scullion    (n) (s k uh1 l i@ n)
sculpted    (v) (s k uh1 l p t i d)
sculptor    (n) (s k uh1 l p t @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate
難解[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsrechnung {f}amortization calculation [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Anbau {m}; Bebauung {f}; Bestellung {f}cultivation [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Landwirtschaft {f}farming; agriculture [Add to Longdo]
Adressrechnung {f}address calculation [Add to Longdo]
Agrarerzeugnisse {n} | Agrarerzeugnisse {pl}agricultural product | agricultural products [Add to Longdo]
Agrarexport {m} | Agrarexporte {pl}agricultural export; agri export | agricultural exports; agri exports [Add to Longdo]
Agrarimport {m} | Agrarimporte {pl}agricultural import | agricultural imports [Add to Longdo]
Agrarkredit {m}agricultural credit [Add to Longdo]
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology [Add to Longdo]
Agrarpolitik {f}agricultural policy [Add to Longdo]
Agrarpreise {pl}agricultural prices [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Agrarstatistik {f}agricultural statistics [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f} | Verbesserung {f} der Agrarstrukturagricultural structure | improvement of agricultural structure [Add to Longdo]
Agrarsubvention {f} | Agrarsubventionen {pl}agricultural aid; aid to farmers | agricultural aids; aids to farmers [Add to Longdo]
Agrarüberschüsse {pl}agricultural surplus [Add to Longdo]
Agrarverordnung {f}agricultural regulation [Add to Longdo]
Agrarwissenschaft {f}agricultural economics [Add to Longdo]
Agrarzoll {m} | Agrarzölle {pl}agricultural duty | agricultural duties [Add to Longdo]
Akribie {f}meticulousness [Add to Longdo]
Anbaufläche {f} | Anbauflächen {pl}area under cultivation | areas under cultivation [Add to Longdo]
Anbaumethode {f}cultivation method [Add to Longdo]
Anbauten {pl}cultivations [Add to Longdo]
Anbauten {pl}cultures [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Kulmination {f}culmination [Add to Longdo]
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Artikulation {f}articulation [Add to Longdo]
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty [Add to Longdo]
Auflage {f} (einer Zeitung)circulation [Add to Longdo]
Augen...ocular [Add to Longdo]
Augenabstand {m}interocular distance [Add to Longdo]
Ausdrucksfähigkeit {f}; Gewandtheit {f}; Fähigkeit, sich gut auszudrückenarticulateness [Add to Longdo]
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics [Add to Longdo]
Ausschuss {m}; Ausschuß {m} [alt]junk; rejects; cull [Add to Longdo]
Auswahl {f}cull [Add to Longdo]
Bedeckung {f} [astron.]occultation [Add to Longdo]
Befleckung {f}maculation [Add to Longdo]
Begabung {f}; Fähigkeit {f}; Vermögen {n}faculty [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}circularization [Add to Longdo]
Berechenbarkeit {f}calculability [Add to Longdo]
Berechnung {f} | Berechnungen {pl}calculation | calculations [Add to Longdo]
Berechnungsgrundlage {f}calculation base [Add to Longdo]
Besonderheit {f} | Besonderheiten {pl}particularity | particularities [Add to Longdo]
Betragsausrechnung {f}amount calculation [Add to Longdo]
Betrüger {m} | Betrüger {pl}peculator | peculators [Add to Longdo]
Bildhauer {m}; Skulpteur {m}; Plastiker {m} | Bildhauer {pl}sculptor | sculptors [Add to Longdo]
Bildhauerei {f}sculpture [Add to Longdo]
Bildhauerin {f} | Bildhauerinnen {pl}sculptress | sculptresses [Add to Longdo]
Blumenzucht {f}floriculture [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
むくつけき[, mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured [Add to Longdo]
むずい;ムズい[, muzui ; muzu i] (adj-i) (abbr) difficult [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
アーティキュレーション;アーティキュレイション;アーテキュレイション[, a-teikyure-shon ; a-teikyureishon ; a-tekyureishon] (n) articulation [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドアクスル[, a-teikyure-teddoakusuru] (n) articulated axle [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドコンロッド[, a-teikyure-teddokonroddo] (n) articulated con-rod [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドシャフト[, a-teikyure-teddoshafuto] (n) articulated shaft [Add to Longdo]
アーティキュレット[, a-teikyuretto] (adj-no) articulate [Add to Longdo]
アーテキュレイト;アーテキュレット[, a-tekyureito ; a-tekyuretto] (n) articulate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy) [Add to Longdo]
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal [Add to Longdo]
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, ] inestimable; incalculable; beyond measure [Add to Longdo]
不可导[bù kě dào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄠˋ, / ] not differentiable (function in calculus) [Add to Longdo]
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] be nothing difficult; be a cinch [Add to Longdo]
不怎么[bù zěn me, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] not very; not particularly [Add to Longdo]
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties) [Add to Longdo]
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] not easy to do sth; difficult; unchanging [Add to Longdo]
不赀[bù zī, ㄅㄨˋ ㄗ, / ] immeasurable; incalculable [Add to Longdo]
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers [Add to Longdo]
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly [Add to Longdo]
世界文化遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, / ] World cultural heritage [Add to Longdo]
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] mean value theorem (in calculus) [Add to Longdo]
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China [Add to Longdo]
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, ] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region) [Add to Longdo]
中农[Zhōng nóng, ㄓㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, / ] Chinese agriculture [Add to Longdo]
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits [Add to Longdo]
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, ] to square a number; to calculate the square [Add to Longdo]
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家) [Add to Longdo]
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods [Add to Longdo]
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, ] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule) [Add to Longdo]
亚文化[yà wén huà, ㄧㄚˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] subculture [Add to Longdo]
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province" [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, ] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess) [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] difficult to pronounce [Add to Longdo]
[sú, ㄙㄨˊ, ] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation [Add to Longdo]
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] personality cult [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer [Add to Longdo]
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, ] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer [Add to Longdo]
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to buy and sell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity) [Add to Longdo]
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, / ] to circulate copies; to copy and pass on [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate [Add to Longdo]
传流[chuán liú, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to spread; to hand down; to circulate [Add to Longdo]
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / ] a hundred million; calculate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] printing calculator [Add to Longdo]
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
鏡面反射[きょうめんはんしゃ, kyoumenhansha] specular reflection [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent [Add to Longdo]
鏡面反射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
計算器[けいさんき, keisanki] calculator [Add to Longdo]
計算機[けいさんき, keisanki] computer, calculator [Add to Longdo]
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
数値計算[すうちけいさん, suuchikeisan] numeric operation, numeric calculation [Add to Longdo]
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] desk-top calculator [Add to Longdo]
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]
電卓[でんたく, dentaku] electronic calculator [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator [Add to Longdo]
表示式計算器[ひょうじしきけいさんき, hyoujishikikeisanki] display calculator [Add to Longdo]
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]
文節[ぶんせつ, bunsetsu] articulation [Add to Longdo]
明瞭度[めいりょうど, meiryoudo] articulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cully \Cul"ly\ (k?l"l?), n.; pl. {Cullies} (-l?z). [Abbrev. fr.
   cullion.]
   A person easily deceived, tricked, or imposed on; a mean
   dupe; a gull.
   [1913 Webster]
 
      I have learned that . . . I am not the first cully whom
      she has passed upon for a countess.   --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cully \Cul"ly\, v. t. [See {Cully},n., and cf. D. kullen to
   cheat, gull.]
   To trick, cheat, or impose on; to deceive. "Tricks to cully
   fools." --Pomfret.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top