Search result for

cox

(72 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cox-, *cox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cox[N] คนถือท้ายเรือ, See also: คนคัดท้ายเรือ, Syn. coxswain
cox[VT] คัดท้ายเรือ, See also: ทำหน้าที่เป็นคนถือท้ายเรือแข่ง
cox[VI] คัดท้ายเรือ, See also: ทำหน้าที่เป็นคนถือท้ายเรือแข่ง
coxcomb[N] คนขี้เต๊ะ, See also: คนที่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองมากเกินไป
coxcomb[N] หงอนไก่, Syn. cockscomb
coxswain[N] คนถือท้ายเรือแข่ง, Syn. cox
coxswain[VI] คัดท้ายเรือแข่ง
coxswain[VT] คัดท้ายเรือแข่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cox(คอคซฺ) ฐcoxed,coxing,coxes} n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง. vt. ทำหน้าที่เป็นคนถือ,ท้ายเรือแข่ง
coxa(คอค'ซะ) n. ข้อต่อกระดูกตะโพก,ตะโพก,ส่วนแรกของขาแมลง, See also: coxal adj. ดูcoxa -pl. coxae
coxalgia(คอคแซล'เจีย,-จี) n. อาการปวดตะโพก., See also: coxalgic adj. ดูcoxalgia
coxalgy(คอคแซล'เจีย,-จี) n. อาการปวดตะโพก., See also: coxalgic adj. ดูcoxalgia
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
coxswain(คอค'เซิน,-สเวน) n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง,คนที่ทำหน้าที่ดูแลเรือบด, Syn. steersman
coxy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,ขี้โอ่,ทระนง
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
coxcomb(n) คนขี้โอ่,คนสำรวย,หงอนไก่
coxswain(n) สรั่ง,คนถือท้ายเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coxaบริเวณข้อสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coxa Magnaหัวกระดูกใหญ่,หัวกระดูกและคอของกระดูกต้นขากว้างออก [การแพทย์]
Coxa Openingรูเปิดตรงบริเวณโคนขา [การแพทย์]
Coxa Planaหัวกระดูกต้นขาแบน [การแพทย์]
Coxa Varaมุมคอข้อตะโพกแคบลง [การแพทย์]
Coxae Senilis, Malumข้อตะโพกเสื่อมสูงอายุ [การแพทย์]
Coxsackieคอกซากกี,คอกแซกกิ [การแพทย์]
Coxsackie B Virusesคอกแซคกีบีไวรัส [การแพทย์]
Coxsackie Cคอกซ์แซคกีซี [การแพทย์]
Coxsackievirus Infectionsค็อกแซกกีไวรัส,การติดเชื้อ;ค็อกซ์แซคกีไวรัส,การติดเชื้อ;ค๊อกแซกี้ไวรัส,การติดเชื้อ [การแพทย์]
Coxsackievirusesค๊อกแซกี้ไวรัส;ค็อกแซกกี,ไวรัส;ค็อกซ์แซคกีไวรัส;คอกแซกกีไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Osborne Cox.ผมออสบอร์น ค็อกซ์ Burn After Reading (2008)
Mrs. Cox, you cannot let this man take advantage of you, and he will.คุณค็อกซ์คุณจะให้ผู้ชายคนนี้ เอาเปรียบคุณไม่ได้ และเขาทำแน่ Burn After Reading (2008)
You have reached the Cox Group.คุณกำลังติดต่อค็อกซ์กรุ๊ป Burn After Reading (2008)
This is the Cox Group, but you can reach her on her portable or at her office.นี่คือค็อกซ์กรุ๊ป ลองโทรหาที่มือถือหรือว่าที่ออฟฟิศดูนะครับ Burn After Reading (2008)
Osborne Cox.ออสบอร์น... Burn After Reading (2008)
Osborne Cox?ออสบอร์น ค็อกซ์ใช่มั้ย Burn After Reading (2008)
This... Is this Osborne Cox?นี่ ออสบอร์น ค็อกซ์ใช่มั้ย Burn After Reading (2008)
Osborne Cox?ออสบอร์น ค๊อกซ์ใช่มั้ย Burn After Reading (2008)
Hello, it's Osborne Cox.ฮัลโหล นี่ออสบอร์น ค็อกซ์ Burn After Reading (2008)
Oh! Why so uptight, Osborne Cox?เหรอ แล้วทำไมต้องโกรธด้วยออสบอร์น ค็อกซ์ Burn After Reading (2008)
Would you bring in your copy of the Cox financials?ขอสำเนาการเงิน ของครอบครัวค็อกซ์ด้วยนะ Burn After Reading (2008)
So we've drawn up the papers, and we are prepared to execute service on Osborne, if you so elect, Mrs. Cox.ก็เราเตรียมเอกสารหย่า เพื่อจะจัดการคุณออสบอร์น เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณต้องการนะคุณค็อกซ์ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coxThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.

CMU English Pronouncing Dictionary
COX    K AA1 K S
COXE    K AA1 K S
COX'S    K AA1 K S AH0 Z
COXEN    K AA1 K S AH0 N
COXON    K AA1 K S AH0 N
COXWELL    K AA1 K S W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cox    (v) (k o1 k s)
coxed    (v) (k o1 k s t)
coxes    (v) (k o1 k s i z)
coxing    (v) (k o1 k s i ng)
coxcomb    (n) (k o1 k s k ou m)
coxcombs    (n) (k o1 k s k ou m z)
coxswain    (n) (k o1 k s n)
coxswains    (n) (k o1 k s n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuermann {m} | Steuermänner {pl}cox | coxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かじ付きフォア;舵付きフォア[かじつきフォア, kajitsuki foa] (n) coxed-four (rowing) [Add to Longdo]
コクサッキーウイルス[, kokusakki-uirusu] (n) Coxsackie virus [Add to Longdo]
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever) [Add to Longdo]
コックス[, kokkusu] (n) cox; (P) [Add to Longdo]
フコキサンチン[, fukokisanchin] (n) fucoxanthin [Add to Longdo]
見栄坊[みえぼう, miebou] (adj-na,n) fop; swell; dude; coxcomb; vain person [Add to Longdo]
股関節;股間節(iK)[こかんせつ, kokansetsu] (n) hip joint; coxa [Add to Longdo]
操舵手[そうだしゅ, soudashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance [Add to Longdo]
舵手[だしゅ, dashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克沙奇病毒[kè shā qí bìng dú, ㄎㄜˋ ㄕㄚ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] Coxsackievirus [Add to Longdo]
柯沙奇病毒[kē shā qí bìng dú, ㄎㄜ ㄕㄚ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] Coxsackievirus [Add to Longdo]
船老大[chuán lǎo dà, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, ] coxswain; steersman; boatswain (bo'sun) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cox \Cox\ (k?ks), n. [OE. cokes. Cf. {Coax}.]
   A coxcomb; a simpleton; a gull. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Go; you're a brainless cox, a toy, a fop. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cox
   n 1: either of two related enzymes that control the production
      of prostaglandins and are blocked by aspirin [syn:
      {cyclooxygenase}, {Cox}]
   2: the helmsman of a ship's boat or a racing crew [syn:
     {coxswain}, {cox}]
   v 1: act as the coxswain, in a boat race

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top