Search result for

costa

(73 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costa-, *costa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costa[N] กระดูกซี่โครง
costal[ADJ] ที่เกี่ยวกับกระดูกซี่โครง
costar[N] ดาราร่วมแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
unicostate(ยูนิคอส'เทท) adj. มีซี่โครงเดียว, (ใบไม้) มีก้านเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costa; ribซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal-ซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costalใกล้เส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costal archส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal pleurisyเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal respiration; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costalgiaอาการปวดซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costapalmate-รูปฝ่ามือแกมขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costaเส้นคอสต้า [การแพทย์]
Costal Angleมุมยอดอก [การแพทย์]
Costal Grooveร่องของกระดูกซี่โครง [การแพทย์]
Costal Margianaขอบล่างของกระดูกซี่โครง [การแพทย์]
Costal Marginด้านหน้าของลำตัวที่อยู่ระหว่างชายโครง,ขอบชายโครง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Costa rica.คอสตาริก้า Last Resort (2008)
Y cuanto me va costar?คิดเป็นราคาเท่าไหร่? Under & Out (2008)
Costa Rica has made a choice between military spending and the conservation of its lands.คอสตาริกาได้ตัดสินใจระหว่างขยาย อำนาจทางทหารกับอนุรักษ์ผืนดิน Home (2009)
Young lady, you're headed back to Costa Verde.แล้วแกล้งทำเป็นว่า ทุกอย่างปกติดีเหรอคะ? ก็ทำนองนั้นแหละ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Start classes at Costa Verde Community.เริ่มเข้าคลาสเรียน ที่ คอสตา เวิร์ด Chapter Three 'Building 26' (2009)
Mm-mm. Welcome to Costa Verde.ในตัวเมือง ถ้าคุณรู้อะไร ยินดีต้อนรับสู่ คอสตา เวิร์ด Chapter Three 'Building 26' (2009)
Welcome to costa verde.ยินดีต้อนรับสู้คอสต้า เวอเด้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Costa verde,breaking into bennet's storage facility.ที่ Costa verde. กำลัง งัดเขาไปใน โกดังของ เบนเนท Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Go back to Costa Verde.จงกลับไป คอสตา เวอร์เด Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
- you guys can fly to Costa Rica. - Cool.จากนั้นพวกนายก็จะบินต่อไปทีคอสตาริก้า / ดี Prison Break: The Final Break (2009)
I was supposed to wire it down to Costa Rica for you to pick up but uh--ผมคิดว่าจะย้ายไปอยู่คอสตาริกา Prison Break: The Final Break (2009)
Princesa de Costa Luna.ปริ๊นเซซ่า เด คอสตา ลูน่า Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costaThe movie costarred two great actresses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายโครง[N] costa border, Example: บาดแผลที่ถูกคนร้ายยิงมีรอยกระสุนปืนเข้าที่โหนกแก้ม ที่ชายโครง และแขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
คอสฅาริก้า[n. prop.] (Khøstā Rikā) EN: Costa Rica   FR: Costa Rica [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COSTA    K AO1 S T AH0
COSTAR    K OW1 S T AA0 R
COSTAS    K AO1 S T AH0 Z
COSTANO    K OW0 S T AA1 N OW0
COSTAIN    K OW2 S T EY1 N
COSTARS    K OW1 S T AA0 R Z
COSTALES    K AA1 S T AH0 L Z
COSTANZA    K OW0 S T AA1 N Z AH0
COSTANZO    K OW0 S T AA1 N Z OW0
COSTABILE    K AO1 S T AH0 B AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Costa Rica    (n) - (k o2 s t @ - r ii1 k @)
Costa Rican    (n) - (k o2 s t @ - r ii1 k @ n)
Costa Ricans    (n) - (k o2 s t @ - r ii1 k @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Costa-Rica-Taube {f} [ornith.]Costa Rica Quail Dove [Add to Longdo]
Costakolibri {m} [ornith.]Costa's Hummingbird [Add to Longdo]
Costa Rica [geogr.]Costa Rica (cr) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスタリカ[, kosutarika] (n) Costa Rica; (P) [Add to Longdo]
蝦夷法螺[えぞぼら;エゾボラ, ezobora ; ezobora] (n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata) [Add to Longdo]
共演者[きょうえんしゃ, kyouensha] (n) costar; coactor [Add to Longdo]
語彙統計学[ごいとうけいがく, goitoukeigaku] (n) lexicostatistics [Add to Longdo]
主脈[しゅみゃく, shumyaku] (n) (1) main mountain range; (2) midrib; costa [Add to Longdo]
聖霊運動[せいれいうんどう, seireiundou] (n) Pentecostal movement [Add to Longdo]
肋凹[ろくおう, rokuou] (n) costal fovea [Add to Longdo]
肋間[ろっかん, rokkan] (n,adj-no) intercostal [Add to Longdo]
肋間筋[ろっかんきん, rokkankin] (n) intercostal muscle [Add to Longdo]
肋間神経[ろっかんしんけい, rokkanshinkei] (n) intercostal nerve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哥斯大黎加[Gē sī dà Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] Costa Rica; Costa Rican [Add to Longdo]
哥斯达黎加[Gē sī dá Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] Costa Rica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costa \Cos"ta\ (k[o^]s"t[.a]), n. [L., rib. See {Coast}.]
   1. (Anat.) A rib of an animal or a human being.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A rib or vein of a leaf, especially the midrib.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) The anterior rib in the wing of an insect.
    (b) One of the riblike longitudinal ridges on the exterior
      of many corals.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costa
   n 1: a riblike part of a plant or animal (such as a middle rib
      of a leaf or a thickened vein of an insect wing)
   2: any of the 12 pairs of curved arches of bone extending from
     the spine to or toward the sternum in humans (and similar
     bones in most vertebrates) [syn: {rib}, {costa}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 costa
   coast; seaside; shore
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 costa
   side
   abdomen; belly; tummy
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 costa
    coast, seaside, shore
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 costa
   coast; seaside; shore
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top