Search result for

codex

(23 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -codex-, *codex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
codex[N] หนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
codex (L.)ประมวลกฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codexโคเดกซ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Codexโคเดกซ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
CODEX โคเดกซ์
โครงการมาตรฐานอาหารขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO CODEX Alimentarius Commission) เรียกอย่างย่อว่า CODEX เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย ของสินค้าประเภทอาหาร ที่ผลิตออกจำหน่าย โครงการนี้แบ่งมาตรฐานตามสาขาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) มาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไป มี 8 สาขา ได้แก่ สาขาสารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร สาขาสารพิษที่ตกค้างในอาหาร สาขาฉลากอาหาร สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง สาขาสุขลักษณะอาหาร สาขานโยบายและหลักเกณฑ์ทั่วไป สาขาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก และสาขาสารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหาร 2) มาตรฐานอาหารที่เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ มี 18 สาขา ได้แก่ สาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ สาขาผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก สาขาผลิตภัณฑ์โกโก้และผลิตภัณฑ์สาขาน้ำตาล สาขาไขมันและน้ำมัน สาขาน้ำแข็งที่รับประทานได้ สาขาซุปและน้ำซุปสกัด สาขาผักและผลไม้สดจากเขตร้อน สาขาโภชนาการและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ สาขาโปรตีนจากพืช สาขาเนื้ออนามัย สาขาธัญพืชและผลิตภัณฑ์ สาขานมและผลิตภัณฑ์นม สาขาเนื้อ สาขาสุขลักษณะของเนื้อ สาขาอาหารเยือกแข็งและน้ำผลไม้ และสาขาน้ำแร่ 3) มาตรฐานอาหารของกลุ่มประเทศที่มีการบริโภคและค้าขายกันมากในกลุ่มจนเป็นที่ ยอมรับกัน มี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุโรป กลุ่มเอเชีย กลุ่มละตินอเมริกาและแคริเบียน กลุ่มแอฟริกา และกลุ่มอเมริกาเหนือและแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trust me, the codex has been broken.เชื่อฉันสิ ตำรับยามันเสียไปแล้ว Natural Born Wesen (2013)
But I found an ancient codex linking the Angel script to proto-Elamite cuneiform, and I was able to translate the tablet and the footnotes into Elamite, which is --แต่ผมเจอรหัสโบราณที่ เชื่อมกับเนื้อความเทวดา เป็นอักษรลิ่มโปรโตอิลาไมต์ แล้วผมถึงจะแปลจารึก Heaven Can't Wait (2013)
Give me the control of the codex, I will ensure survival of our race.ให้ข้าควบคุมโคเด็กซ์ ข้าจะหาทางรอดให้พวกเรา Man of Steel (2013)
Have you seen the codex? its just beneath central house, sir.- เจ้าเห็นโคเด็กซ์ไหม? Man of Steel (2013)
Jor-el, by the authority of General zod, surrender the codex...จอร์เอล โดยอำนาจของนายพลซอด ส่งมอบโคเด็กซ์มา! Man of Steel (2013)
I know you stole the codex Jor-el surrendered it and I let you live.ข้ารู้ว่าเจ้าขโมยโคเด็กซ์,จอร์เอล ยอมแพ้ซะ แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า Man of Steel (2013)
Codex is krypton's future.โคเด็กซ์เป็นอนาคตของคริปตัน Man of Steel (2013)
Your father stole the registers codex and stored in the capsule that brought you here.พ่อของเจ้าขโมยข้อมูลโคเด็กซ์ และเก็บไว้ในแคบซูลที่นำเจ้ามาที่นี่ Man of Steel (2013)
Where is the codex Kal.โคเด็กซ์อยู่ไหน แคล? Man of Steel (2013)
Is it true what Zod said about the codex.จริงไหมที่ซอดพูดเกี่ยวกับโคเด็กซ์? Man of Steel (2013)
The codex is not here.โคเด็กซ์ไม่ได้อยู่ที่นี่ Man of Steel (2013)
Where Is The Codex!โคเด็กซ์อยู่ไหน? Man of Steel (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
codex    (n) (k ou1 d e k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
古写本[こしゃほん, koshahon] (n) old manuscript; codex [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] (n) manuscript; written copy; codex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Codex \Co"dex\ (k[=o]"d[e^]ks), n.; pl. {Codices}. [L. See
   {Code}.]
   1. A book, especially an early form of book with pages
    stitched together, contrasting with the earlier scrolls; a
    manuscript; as, a DaVinci codex.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection or digest of laws; a code(senses 2 or 4).
    [archaic] --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. An ancient manuscript of the Sacred Scriptures, or any
    part of them, particularly the New Testament.
    [1913 Webster]
 
   4. A collection of canons. --Shipley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 codex
   n 1: an official list of chemicals or medicines etc.
   2: an unbound manuscript of some ancient classic (as
     distinguished from a scroll) [syn: {codex}, {leaf-book}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 codex
   stem; trunk; tree‐trunk
   block; pad
   book
   list
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top