Search result for

co

(49 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -co-, *co*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
- so you could sneak it into my show. - No, I didn't. I swear.เธอคิดว่าจะเกิดในโชว์ของฉันใช่มั๊ย // มะ ไม่นะคะ หนูสาบานได้ The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I love you, and my concern is for our family.ผมรักคุณ และสิ่งที่ผมกังวลคือครอบครัวของเรา The Serena Also Rises (2008)
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Count yourself lucky.นายยังโชคดี The Serena Also Rises (2008)
College versus Chuck Bass' gratitude--มหาลัย ปะทะ ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
I spoke with Jennifer this afternoon, and the situation has gotten out of control.ฉันได้คุยกับลูกสาวคุณแล้วเมื่อบ่ายนี้ แต่มันเลวร้ายมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Come on. Calm down. He said he was sorry.ไม่เอาน่า ใจเย็นๆ เขาขอโทษแล้วนี่นา The Serena Also Rises (2008)
Hi. Somehow my job got mixed up with Jenny's, and I want to make sure there's no more confusion.โทษนะคะ ดูเหมือนว่างานของฉันจะซ้อนกับงานของเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
- I wondered if we could have a drink. - Why?ผมแค่คิดว่าเราน่าจะดื่มอะไรกันสักหน่อยนะพ่อ // ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
Could you just spare me the dramatics for one day?ลูกช่วยหยุดเล่นละครน้ำเน่าสักวันได้มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
co$100 will cover all your expenses for the trip.
co2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
co3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
co80% of all English words come from other languages.
co80% of all information in the world's computers is in English.
coA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
coA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
co... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
coA baby comes to chew foods.
coA baby has no moral compass.
coA bad cold caused the singer to lose his voice.
coA bad cold confined her to her bed.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cockpit {n}cockpit [Add to Longdo]
Cocktail {n}cocktail [Add to Longdo]
Cocktailspieß {m}cocktail stick [Add to Longdo]
Code {m}; Kode {m} | Codes {pl}; Kodes {pl} | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]
Code-Schlüssel {m}code key [Add to Longdo]
Code-Umsetzer {m}code converter [Add to Longdo]
Codeausdruck {m}code value [Add to Longdo]
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Codeliste {f}code set [Add to Longdo]
Codeumsetzer {m}transcoder [Add to Longdo]
Codierblatt {n}coding sheet [Add to Longdo]
Codiereinrichtung {f}encoder [Add to Longdo]
Codierer {m}; Programmierer {m}coder [Add to Longdo]
Codierung {f}; Kodierung {f}coding; encoding [Add to Longdo]
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ketone \Ke"tone\ (k[=e]"t[=o]n), n. [Cf. {Acetone}.] (Chem.)
   One of a large class of organic substances resembling the
   aldehydes, obtained by the distillation of certain salts of
   organic acids and consisting of carbonyl ({CO}) united with
   two hydrocarbon radicals. In general the ketones are
   colorless volatile liquids having a pungent ethereal odor.
   [1913 Webster]
 
   Note: The ketones are named by adding the suffix-one to the
      stems of the organic acids from which they are
      respectively derived; thus, acetic acid gives acetone;
      butyric acid, butyrone, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acyl \Ac"yl\, n. [Acid + -yl.] (Org. Chem.)
   An acid radical, as acetyl, malonyl, or benzoyl. An acyl
   radical can be depicted as {R-CO-}, where {-CO-} is the
   carbonyl group, and R is the group that characterizes the
   acyl moiety.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbonic \Car*bon"ic\, a. [Cf. F. carbonique. See {Carbon}.]
   (Chem.)
   Of, pertaining to, or obtained from, carbon; as, carbonic
   oxide.
   [1913 Webster]
 
   {Carbonic acid} (Chem.), an acid {HO.CO.OH}, not existing
    separately, which, combined with positive or basic atoms
    or radicals, forms carbonates. In common language the term
    is very generally applied to a compound of carbon and
    oxygen, {CO2}, more correctly called {carbon dioxide}. It
    is a colorless, heavy, irrespirable gas, extinguishing
    flame, and when breathed destroys life. It can be reduced
    to a liquid and solid form by intense pressure. It is
    produced in the fermentation of liquors, and by the
    combustion and decomposition of organic substances, or
    other substances containing carbon. It is formed in the
    explosion of fire damp in mines, and is hence called
    {after damp}; it is also know as {choke damp}, and
    {mephitic air}. Water will absorb its own volume of it,
    and more than this under pressure, and in this state
    becomes the common soda water of the shops, and the
    carbonated water of natural springs. Combined with lime it
    constitutes limestone, or common marble and chalk. Plants
    imbibe it for their nutrition and growth, the carbon being
    retained and the oxygen given out.
 
   {Carbonic oxide} (Chem.), a colorless gas, {CO}, of a light
    odor, called more correctly {carbon monoxide}. It is
    almost the only definitely known compound in which carbon
    seems to be divalent. It is a product of the incomplete
    combustion of carbon, and is an abundant constituent of
    water gas. It is fatal to animal life, extinguishes
    combustion, and burns with a pale blue flame, forming
    carbon dioxide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbonyl \Car"bon*yl\, n. [Carbon + -yl.] (Chem.)
   The radical ({=CO}), occuring, always combined, in many
   compounds, as the aldehydes, the ketones, urea, carbonyl
   chloride, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though denoted by a formula identical with that of
      carbon monoxide, it is chemically distinct, as carbon
      seems to be divalent in carbon monoxide, but
      tetravalent in carbonyl compounds.
      [1913 Webster]
 
   {Carbonyl chloride} (Chem.), a colorless gas, {COCl2}, of
    offensive odor, and easily condensable to liquid. It is
    formed from chlorine and carbon monoxide, under the
    influence of light, and hence has been called {phosgene},
    or {phosgene gas}; -- called also {carbon oxychloride}. It
    is used in chemical synthesis, and was also used as a
    poison gas in World War I.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Co \Co\ n.
   the chemical formula for {cobalt}, a ferromagnetic metal of
   atomic number 27.
 
   Syn: cobalt, atomic number 27.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Co- \Co-\ (k[-o]-).
   A form of the prefix com-, signifying with, together, in
   conjunction, joint. It is used before vowels and some
   consonants. See {Com-}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CO
   n 1: an odorless very poisonous gas that is a product of
      incomplete combustion of carbon [syn: {carbon monoxide},
      {carbon monoxide gas}, {CO}]
   2: a hard ferromagnetic silver-white bivalent or trivalent
     metallic element; a trace element in plant and animal
     nutrition [syn: {cobalt}, {Co}, {atomic number 27}]
   3: one who refuses to serve in the armed forces on grounds of
     conscience [syn: {conscientious objector}, {CO}]
   4: a state in west central United States in the Rocky Mountains
     [syn: {Colorado}, {Centennial State}, {CO}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CO
     Check Out (RCS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CO
     Connection Oriented (CL)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 co‐
   co‐; fellow
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top