Search result for

chronik

(57 entries)
(1.0755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronik-, *chronik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chronik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chronik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Upcoming events in Kamenice.Chronik der Stadt Kamenice. Stane se zítra (1983)
I checked the data on Kamenice.Ich habe die Chronik der Stadt Kamenice studiert. Výprava do minula (1983)
I was reading about all the past starships named Enterprise.Es stand in einer Chronik über alle Schiffe namens Enterprise. The Naked Now (1987)
Only this recording makes sense to me.In dieser Chronik sehe ich meinen einzigen Sinn. On the Silver Globe (1988)
These are all chronicles.Das sind alles Chroniken. Der Fluch (1988)
Mountains of chronicles and old documents and books.Berge von Chroniken und alten Dokumenten und Büchern. Der Fluch (1988)
What I found on this one is like a whole history of 1954.Die vom Radio klingen wie die Chronik von '54. Hate on Your Dial (1989)
Your grandfather of famous memory, an't please your majesty, and your great-uncle, Edward, the black prince of Wales, as I have read in the Chronicles, fought a most brave battle here in France.Euer Großvater, und berühmt ist sein Angedenken, und Euer Großonkel, Eduard, der schwarze Prinz von Wales, in den Chroniken habe ich das alles gelesen, haben mit großer Tapferkeit hier in Frankreich eine Schlacht geschlagen. Henry V (1989)
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.Ich fand Hinweise, die uns sicher hindurchbringen, in der Chronik von St. Anselm! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's time for my gazette.Meine Chronik, ich warte ... Ja ... Cyrano de Bergerac (1990)
That's right, I didn't finish my gazette.- Stimmt, ich habe meine Chronik nicht beendet. Cyrano de Bergerac (1990)
After your death you were better have a bad epitaph... than their ill report while you live.Sie sind die Chronik des Zeitalters. Eine schlechte Grabschrift wäre besser als ihre üble Nachrede, solange Ihr lebt. Hamlet (1990)
He's calmed down.So steht's in der FamilienchronikThe Visitors (1993)
The author's supposed to chronicle seven generations of a single family, but he tells the same story over and over again.Der Autor sollte die Chronik von sieben Generationen einer Familie beschreiben, aber doch nicht die selbe Geschichte immer wieder erzählen. The Wire (1994)
- Our chronicle.- Unsere ChronikHomeward (1994)
Doesn't your village keep a chronicle?Wird in eurem Dorf keine Chronik geführt? Homeward (1994)
Our chronicle has been maintained for 17 generations.Unsere Chronik wird seit 17 Generationen geführt. Homeward (1994)
Worf, the chronicle is the life of our village.Worf, die Chronik ist das Leben unseres Dorfes. Homeward (1994)
- How will you keep a chronicle?- Wie willst du eine Chronik führen? Homeward (1994)
And as this long chronicle reaches its conclusion, nothing has come to an end.Und obwohl diese lange Chronik nun endet, ist doch noch nichts zu Ende gegangen. Antonia's Line (1995)
Sir, you should read my histories.Ihr solltet meine Chroniken lesen! DragonHeart (1996)
The ancient chronicles say the sky once went red.Die alten Chroniken besagen, dass sich damals der Himmel knallrot färbte. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
Do you hear? Let them be well used for they are the abstract and brief chronicles of the time.Lasst es ihnen an nichts mangeln, denn sie sind Spiegel und abgekürzte Chronik des Zeitalters. Hamlet (1996)
Look, you have a look through the "Black Chronicles".Sieh in den Schwarzen Chroniken nach. Prophecy Girl (1997)
Could you check the local histories for any common denominators?- Könntest du die Orts-Chroniken durchsehen? Suche nach Übereinstimmungen. Prophecy Girl (1997)
There is nothing in the Chronicles about an extraneous lunar cycle.In den Chroniken steht nichts darüber. School Hard (1997)
Your task is to recite the complete chronicle of the women in my family.Sie sollen lediglich die Chronik aller Frauen in meiner Familie rezitieren. You Are Cordially Invited... (1997)
The chronicle says you have imperial blood and that's what we'll keep telling everyone.Die Chronik sagt, Sie haben kaiserliches Blut, und das werden wir weiterhin jedem erzählen. You Are Cordially Invited... (1997)
Some of you will already know that one of our pupils, Steven Carter, has won The Basingstoke Recorder Young Journalist Competition.Manche wissen es schon, der Schüler Steven Carter gewann den Basingstoke-Chronik-Preis für junge Journalisten. Get Real (1998)
Xander -Ähm... Xander. Du übernimmst die Schwarzen Chroniken. Amends (1998)
Romans Chronicles.Römer, Chronik. ChronikSpace Cowboys (2000)
St. Bernard's chronicle doesn't say whether they hanged him.In der Chronik vom Heiligen Bernard ist keine Rede davon, ob der Dieb erhängt wurde. Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
Does it say what Bernard did to make him surrender himself?Was hat Bernard laut Chronik gemacht, daß der Dieb sich selber ausgeliefert hat? Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
According to city records, it was declared a landmark.Der Stadtchronik zufolge stellte man das Gebäude unter Denkmalschutz. Are You Now or Have You Ever Been (2000)
♪ Willow, look through the chronicles for some reference♪ Willow, such in den Chroniken nach Verweisen Restless (2000)
It's all fodder for the tell-all.Das ist Stoff für die FamilienchronikLove and War and Snow (2000)
I search all the history books, looking for reason. Why do men fight until they draw blood?Wohin ich forschend blick in Stadt- und Weltchronik den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leut sich quälen und schinden in unnütz toller Wut? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
The Chronicles of King Arthur Andrea HopkinsDie Chroniken des König Arthur Andrea Hopkins Avalon (2001)
Very well-chronicled all the way.Eine großartige ChronikThe Making of 'Band of Brothers' (2001)
The Dawnmeister Chronicles?Die Dawnmeister-Chroniken? Blood Ties (2001)
The Mikey Chronicles, man.Die Mikey-Chroniken, Mann. Buying the Cow (2002)
Marcus Lucanus left us a chronicle of what happened.Marcus Lucanus hat uns eine Chronik der Ereignisse hinterlassen. Gods and Generals (2003)
A CHRONICLE OF TREASONCHRONIK EINES VERRATS Social Genocide (2004)
They're chronicles.Das ist die ChronikNetto (2005)
Do you remember I was doing the gossip column?War in der Gesellschaftschronik, weißt du noch? Aislados (2005)
I read "the lion, the witch, and the wardrobe."Ich hab die Chroniken von Narnia mehrmals gelesen. Always a Godmother, Never a God (2005)
Logbook, Iowa State Penitentiary.Chronik, Zuchthaus Iowa. Hook Man (2005)
But for a view that is less rose-tinted let me quote what you wrote in 1995 in Information.Das klingt alles sehr gut, aber um mal ein weniger rosiges Bild zu zeichnen, möchte ich aus einer Chronik zitieren, die Sie 1994 in der "Information" veröffentlichten. Jens (2007)
And that article was written by Marko and me and Eva.Ich war auch nicht der einzige, der an dieser Chronik geschrieben hat. Marko, ich und Eva waren daran beteiligt. Jens (2007)
i mean even if Raja were a terrorist he's smart enough to delete his Web browser history and trash any incriminating cookies.Ich meine, selbst wenn Raja ein Terrorist wäre, dann wäre er schlau genug seine Chronik im Browser zu löschen und jedes belastende Cookie zu vernichten. Rocket Club (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronik {f} | Chroniken {pl}chronicle | chronicles [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Geschichte, Chronik [Add to Longdo]
年譜[ねんぷ, nenpu] Chronik [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] Aufzeichnung, Chronik, Rekord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Chronik [kroːnik] (n) , s.(f )
     chronicle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top