Search result for

chinesen

(50 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinesen-, *chinesen*
Possible hiragana form: ちねせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chinesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chinesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And depending how nice you are may even take you to a Chinese restaurant.Und da ihr so gut ausseht, lade ich euch noch zum Chinesen ein. Altered States (1980)
I hate 'Chinks' that whineIch hasse Chinesen, die mich anspinnen. Battle Creek Brawl (1980)
Him, the old Chinese- Wen? Den alten ChinesenBattle Creek Brawl (1980)
I want that 'chink' He don't fight rightDer Chinesen-Arsch kämpft unfair. Battle Creek Brawl (1980)
A 'Chinaman'- Um einen ChinesenBattle Creek Brawl (1980)
They'll find Kwan hereUm die Chinesen-Sau kümmern wir uns. Battle Creek Brawl (1980)
If the Chinese invade us... I got insurance.Wenn die Chinesen einfallen... bin ich versichert. Brubaker (1980)
I thought you got named like they named Chinese babies.Ich dachte, du wurdest so benannt wie es die Chinesen tun. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
No cracks about being Chinese.Keine Witze über ChinesenFame (1980)
He's a Jew, but he's very skilled.Er ist Jude, aber er ist gut. Neger, Chinesen, sogar Friesen. Spetters (1980)
The Chinese.Den ChinesenPermanent Vacation (1980)
Huh, civilians? What are the Ruskies worried about?Weil die Chinesen nicht merken sollen. Condorman (1981)
But you were stupid to be seen by a Chinese agent.Es war dumm. von dem Chinesen erkannt zu werden. Condorman (1981)
I was just contacted by some men from Taiwan who claim to have a recording of your last recital.Zwei Chinesen waren bei mir. Sie haben angeblich eine Aufnahme Ihres letzten Konzerts. Diva (1981)
The Chinese have a saying.Die Chinesen haben ein Sprichwort: For Your Eyes Only (1981)
- Chinese food later?- Später zum ChinesenNighthawks (1981)
"Hey, John..." thanks a lot for keeping the Chinese off our backs."Hey, John... danke, dass du uns die Chinesen vom Hals hältst. Stripes (1981)
You got a Chink kid?Oder einen ChinesenThief (1981)
You got an eight-year-old black Chink kid? We'II take him.Haben Sie einen achtjährigen schwarzen ChinesenThief (1981)
The... frigging Chinese!- Die verfluchten Chinesen zum Beispiel. The Challenge (1982)
You know the Chinese have a different animal for every year?Sie wissen doch, dass die Chinesen für jedes Jahr ein anderes Tier haben. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
We are still Chinese, aren't we?Aber wir sind noch immer Chinesen, oder nicht? Dragon Lord (1982)
Every Chinese owns a shareSie gehören allen ChinesenDragon Lord (1982)
You must be kidding Every Chinese owns a share of the treasureDer Vize-Hauptmann sagt, sie gehören allen ChinesenDragon Lord (1982)
I don't represent them allSelbst, wenn ich sie Euch geben wollte, andere Chinesen wollen es nicht! Dragon Lord (1982)
We're doing all Chinese a favourWir tun das für 30 Millionen andere ChinesenDragon Lord (1982)
- Many Chinese in Vietnam.- Viele Chinesen in Vietnam. Mexican Slayride (1983)
Many of us Chinese lack this attitude.Vielen von uns Chinesen fehlt diese Einstellung. Duel to the Death (1983)
This is what the Chinese use?Das benutzen die ChinesenDuel to the Death (1983)
Why do Chinese pick the Plum Blossom as symbol?Warum haben die Chinesen die Pflaumenblüte als Symbol ausgewählt? Duel to the Death (1983)
Chinese have a complex for their own tiny.Chinesen haben einen Komplex... Duel to the Death (1983)
A dummy borrows a trumpet from a Lama. The Lama doesn't understand the dummy. He gives the dummy a pumpkin.Drei Chinesen mit dem Kontrabass, die gingen auf der Straße... und erzählten sich was. Project A (1983)
The dummy is getting mad. He swears at the Lama.Drei Chinesen mit 'nem Kontrabass. Project A (1983)
And 10 slugs if she failed. - Chinese again.Sie sagte, dass ihr ein paar Chinesen 10.000 geboten haben, wenn sie uns in Jenseits befördert. Go for It (1983)
While you were cracking your cherry, four Chinese gentlemen wanted to chop me up into chopped beef.Schon wieder Chinesen... - Schon wieder? Während du dich mit der Kirsche rumgeschlagen hast, wollten vier Chinesen Hackfleisch aus mir machen. Go for It (1983)
Yeah well he might be right down in the bottom.Entschuldigung, ich suche hier einen Chinesen. Vielleicht versteckt er sich da auf dem Boden. Go for It (1983)
The "Shanghai", the "Paradise", or the "Winner's Garden".Bei den Chinesen oder auf dem Boot! Oder im Multicolores! Le marginal (1983)
In the company of a Chinese person, he begins to develop oriental features.In Gesellschaft eines Chinesen entwickelt er asiatische Züge. Zelig (1983)
Well, maybe that was Ling Soo's Mom. They were Chinese, you know.Es kann auch Ling Soos Mutter gewesen sein, das waren ChinesenProof Through the Night (1984)
I want you to pick up my laundry. It's at the Chink's.Du kannst meine Wäsche vom Chinesen abholen! The Cotton Club (1984)
Just like Chinese must workSo wie ihr Chinesen immer arbeiten müsst. Wheels on Meals (1984)
Damn Chinese!Verdammte ChinesenWheels on Meals (1984)
Chinese?Als ChinesenWheels on Meals (1984)
If all Russians could eat Mu Shu Pork, they wouldn't be afraid of the Chinese.Könnten alle Russen Mu Shu Pork essen, hätten sie keine Angst vor ChinesenMoscow on the Hudson (1984)
Cockeye found you at the Chink's.Cockeye fand dich beim ChinesenOnce Upon a Time in America (1984)
Six hundred million screaming Chinamen.600 Millionen schreiende ChinesenRed Dawn (1984)
Last I heard there were a billion screaming Chinamen.Ich dachte, es wären eine Milliarde schreiende ChinesenRed Dawn (1984)
I have to sleep under some Chinaman named after a duck's dork.Ich schlafe unter einem Chinesen, dessen Name an Genitalien erinnert. Sixteen Candles (1984)
Hey, listen, I want to thank you for loaning me the Donger.He, hör mal, danke, dass du mir den Chinesen geliehen hast. Sixteen Candles (1984)
For example, shouting, "The Red Chinese have taken Vladivostok."Rufen Sie z.B.: "Die Chinesen haben Wladiwostok erobert!" We're Off to See the Wizard (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top