Search result for

charakteristik

(55 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charakteristik-, *charakteristik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา charakteristik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *charakteristik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Unbelievable or not, I'm certain. But besides the matter of the raised "E" there are 17 other characteristics... that support my proposition. Look here.- Es mag Ihnen unmöglich erscheinen, Sir, aber außer dem hoch gerutschten "E" gibt es noch 17 weitere Charakteristiken, die meine Behauptung beweisen! Der Zinker (1963)
An insignificant difference, perhaps... but I think you'll find the operational characteristics of the M-16... indicate that a bullet will decelerate as much as... 40 feet per second per second faster in these climatic conditions.Es ist nur ein kleiner Unterschied, aber Sie werden feststellen, dass die Charakteristiken einer M-1 6 zeigen, dass eine kugel in diesem klima pro Sek. bis zu 1 2 m/Sek. pro Sek. schneller abbremst. Ice Station Zebra (1968)
This is a twelwe-storey block combining classical neo-Georgian features with the advantages of modern design.Das ist ein zwölfstöckiger Wohnblock... der die klassischen neo-georgianischen Charakteristika... mit den Vorteilen moderner Bauweisen verbindet. The Buzz Aldrin Show (1970)
Which proves that he's capable of anything.Die Familiencharakteristik zeigt, dass er zu allem fähig ist. The Return of the Tall Blond Man (1974)
It developed the characteristics of a parade water.Er entwickelte die Charakteristiken eines Paradegewässers. Water Wrackets (1975)
They featured prominently in water competitions, and acquired, by their distinguishing characteristics, a place in various ceremonies of oath and wager.Sie spielten eine führende Rolle bei Wettstreiten und nahmen auf Grund ihrer bemerkenswerten Charakteristiken einen wichtigen Platz bei Wettstreitzeremonien ein. Water Wrackets (1975)
A typical German characteristic.Typisch deutsches Charakteristikum. The Draughtsman's Contract (1982)
For three years now, since the woman I loved ceased to be, life and death are interchangeable and hold just as much interest, or lack thereof.Für mich haben seit drei Jahren, seit meine Frau tot ist, das Leben und der Tod dieselben Charakteristiken. Sie sind genauso interessant. Genauso uninteressant. The Cry of the Owl (1987)
I read an ion trail characteristic of a freighter escape pod.Ich empfange ein Ionenspuren- Charakteristikum einer Fluchtkapsel. Legacy (1990)
Gentlemen, the damage to Leo Johnson would alter certain handwriting characteristics.Meine Herren, Leo Johnsons Verletzung würde veränderte Handschrift- Charakteristika hervorrufen. Episode #2.19 (1991)
Anything exhibiting these characteristics is alive?Alles mit diesen Charakteristika ist lebendig? The Quality of Life (1992)
You'll continue to metamorphose... or change, taking on more ant-like characteristics.Ihre Metamorphose - oder Wandel - wird sich fortsetzen. Sie werden weitere Charakteristika von Ameisen annehmen. Matinee (1993)
Any metamorphic characteristics?Hat es metamorphine Charakteristiken? The Alternate (1994)
They are evolutionary holdovers, sequences of DNA which provided key behavioural and physical characteristics millions of years ago but are no longer necessary.Es sind evolutionäre Überbleibsel, DNA, die vor Millionen Jahren Verhaltensweisen und physische Charakteristika ausbildete, aber nicht mehr gebraucht wird. Genesis (1994)
It has all the basic characteristics of an M-Class planet except... there are no nucleogenic particles in the atmosphere.Er hat alle Charakteristika eines Planeten der M-Klasse, außer... dass es keine Nukleogenpartikel in der Atmosphäre gibt. Caretaker (1995)
You can feel their distinctiveness coursing through us... enhancing us.Ich spüre, wie ihre Charakteristika durch uns fließen. Uns verbessern. Dark Frontier, Part I (1999)
We identified him in Guatemala as Aro Tolbukhin. But this information didn't match what Tolbukhin told us about himself and his family.Aro Tolbukhin, und wir hatten ihn in Guatemala als Aro Tolbukhin identifiziert, aber weder das Geburtsdatum, noch der Name seiner Eltern, noch sein Alter, noch eine Reihe anderer von uns gefragter Charakteristika stimmten überein. Aro Tolbukhin in the Mind of a Killer (2002)
The Devil had the foresight to come before Christ, and create these characteristics in the Pagan world.Der Teufel hatte die Voraussicht, vor Christus zu kommen und diese Charakteristiken der heidnischen Welt zu erzeugen. Zeitgeist (2007)
One of the really important characteristics of the internet is that it's extremely decentralized and that the services on the internet are invented and operated by other network usersEines der wirklich wichtigen Charakteristiken des Internets ist sein extrem dezentraler Aufbau und das die Dienste im Internet von anderen Netznutzern erfunden und bearbeitet werden. Steal This Film II (2007)
Initial cellular diagnostics show it exhibits monoploid characteristics with high levels of calcium dipicolinate both commonalities to an endospore.Eine 1. Zelldiagnostik hat ergeben, dass er monoploide Charakteristika und einen hohen Kalziumdipicolinatsspiegel aufweist, wie wir ihn auch bei Endosporen finden. The Invasion (2007)
So we are fundamentally groups of animals randomly scattered throughout the planet slowly coalescing in groups that are more powerful, larger.Wir sind also im Grunde Gruppen von Tieren... Architekt, Gründer von Arcosanti ...die willkürlich auf dem Planeten verstreut sind und sich zu neuen Gruppen zusammenschließen, die mächtiger und größer sind und von 2 wesentlichen Charakteristika geprägt sind: The 11th Hour (2007)
I had to determine the exact characteristics of the solar flare in question- rodney!Ich musste die genaue Charakteristik der Sonneneruptionen damit-- Rodney! The Last Man (2008)
Only problem is,we're waiting for something very specific, a prominence with exactly the right shape,size,characteristics, and relative position in space so that it will interact with the wormhole in exactly the right manner,Das einzige Problem ist, wir müssen auf eine bestimmte Eruption warten, mit der richtigen Größe, Charakteristik und relativen Position im Raum so dass sie das Wurmloch genau beeinflusst, und Sie in die richtige Zeit zurückschickt. The Last Man (2008)
MAN [ON TV]: ... because all the ingredients are there for a major storm possibly even up to a Category Five.MANN (im TV): ...er hat alle Charakteristika eines mächtigen Sturms, eines Hurrikans, möglicherweise der Kategorie 5. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Violence, sex... despicable situation, outrageous characters' attitudes, Such are his novels' main attributes.Extreme Gewalt, Sex, zwielichtige Situationen, übertriebene Verhaltensweisen der Figuren, das sind die Hauptcharakteristika seiner Romane. Inju: The Beast in the Shadow (2008)
It's very similar to a criminal's profile, don't you think ?Das entspricht doch der Charakteristik eines Kriminellen. Sie haben damit absolut Recht. Inju: The Beast in the Shadow (2008)
Are moving toward something. Yeah, there's a mythology to "lost," But each season of the show is a book,Ja, da ist eine Mythologie in "Lost", aber jede Staffel der Serie ist ein Buch, und dieses Buch hat seine eigenen speziellen Charakteristiken. Lost: Destiny Calls (2009)
Any group with common physical characteristics or genetic similarities, yes.Jede Gruppe mit üblichen physischen Charakteristiken oder genetischen Gemeinsamkeiten, ja. The Bishop Revival (2010)
Well, the knife would have to have Many of the characteristics of shark teeth.Das Messer müsste die Charakteristika eines Haizahnes haben. The Head, the Tail, the Whole Damn Episode (2010)
Of shark teeth, like this...Charakteristika von Haizähnen, etwa so... The Head, the Tail, the Whole Damn Episode (2010)
Serial killing is a qualitative characteristic.Ein Serienmord ist eine qualitative CharakteristikJJ (2010)
They have the same characteristics.Sie haben dieselben Charakteristika. 25 to Life (2010)
Well, granted, Penny, your secondary sexual characteristics are reasonably bodacious.Zugestanden, Penny, deine sekundären sexuellen Charakteristika sind unumwunden aufregend. The Cohabitation Formulation (2011)
The point about human development and specifically human brain development is that it occurs mostly under the impact of the environment and mostly after birth.Ein Charakteristikum der menschlichen Entwicklung und spezifisch der Gehirnentwicklung ist, dass sie größtenteils unter dem Einfluss der Umwelt und hauptsächlich nach der Geburt stattfindet. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Now, the computer will analyze the details of the subject's face while simultaneously cross-referencing those same characteristics with anyone else we already have in the database.Jetzt analysiert der Computer die Details in dem Gesicht des Verdächtigen während er zeitgleich ein Kreuzvergleich mit den gleichen Charakteristika mit jedem den wir in Datenbank haben, macht. No Questions Asked (2012)
Wow.Charakteristika der Midlife-Crisis? Stag (2013)
"Characteristics of a mid-life crisis include the deep sense of remorse for missed opportunities."- "Die Charakteristika einer Midlifecrisis beinhalten das tiefe Gefühl des Bedauerns, etwas verpasst zu haben." Kenne ich. Stag (2013)
- Different guns create different characteristics,- - Engaged, actually.Revolver unterschiedlicher Fabrikate hinterlassen unterschiedliche Charakteristika... Episode #1.3 (2013)
Pretty good marker.Eine ziemlich gute CharakteristikChapter One: 'Tis the Season (2014)
Their clients are ordering from an unlimited genetic menu, the characteristics of the child they want to bring home.Deren Klienten wählen von einer unbegrenzten genetischen Speisekarte alle Charakteristiken für das Kind aus, welches sie dann mit nach Hause nehmen wollen. The Cyprus Agency (No. 64) (2014)
It has all the characteristics.- Er hat alle Charakteristika. The Writing on the Wall (2014)
- They have the same identifying features.- Sie haben dieselben Charakteristika. Smart Money's on the Skinny Bitch (2015)
Yeah, but that distortion is his power signature.Ja, aber diese Verzerrung, das ist seine Power-CharakteristikPilot (2015)
You recognize people by characteristics that other people don't see.Sie erkennen Menschen anhand ihrer Charakteristik, die andere Leute nicht sehen. Face Value (2015)
Well, I've always wondered why your kind developed this physiological characteristic.Ich fragte mich immer, wieso eure Spezies diese physiologische Charakteristik hat. Damascus (2015)
That's a fear. Nassau detectives have been making lists of crimes with similar characteristics, looking for any overlap with what happened to Jane Doe, but I took a look.Die Detectives von Nassau haben Listen von Verbrechen erstellt, die über eine ähnliche Charakteristik verfügen, um zu sehen, ob etwas davon mit dem übereinstimmt, was Jane Doe passiert ist, aber ich habe einen Blick darauf geworfen. Down Where the Dead Delight (2016)
Three unsolved murders in the last two years with interesting disposal characteristics ... hung from a lamppost, tied to the front of a truck, two halves in a car, one in the front and one in the back.Drei ungelöste Morde in den letzten zwei Jahren mit interessanten Entsorgungs-Charakteristiken... hing von einem Laternenpfahl, vorne an einen Truck gefesselt, zwei Hälften in einem Auto, eine vorne, eine hinten. Die qualifizieren sich als theatralisch. 2M7258-100 (2016)
And they found one that matched the characteristics of the murder.Eines davon entsprach den Charakteristika der Tatwaffe. Amanda Knox (2016)
This bond is even stronger if ART has sexual characteristics.Diese Bindung ist sogar noch stärker, wenn der Art sexuelle Charakteristika vorweist. Teleios (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Charakteristik {f}; Ausprägung {f}characteristic [Add to Longdo]
Charakteristikum {n}; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit {f} | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Richtcharakteristik {f}; Richtwirkung {f} (eines Mikrofones; einer Antenne) [electr.]directivity; directionality [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top