Search result for

cello

(61 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cello-, *cello*
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cello[N] เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
cellophane[N] กระดาษใสใช้ห่อของหรืออาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celloเซล'โล) n. ไวโอลินใหญ่, See also: cellist n.
cellophanen. กระดาษแก้ว
brucellosisn. โรคติดเชื้อแบ็คทีเรียจำพวกBrucella
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
undulant fever =brucellos(ดู)
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
violoncello(-เชล'โล) n. =cello pl. violoncellos

English-Thai: Nontri Dictionary
cello(n) ไวโอลินใหญ่
cellophane(n) กระดาษแก้ว
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
violoncello(n) ไวโอลินใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellobioseเซลโลไบโอส [การแพทย์]
Cellophaneเซลโลเฟน,แผ่นเซลโลเฟน [การแพทย์]
cellophaneเซลโลเฟน, กระดาษแก้วที่มีขนาดของรูระหว่างอนุภาคเล็กมาก ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้ มักใช้ในการทดลองเกี่ยวกับออสโมซิส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n adj ) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Park Hyuk Kwon can do the cello and double bass, but what are you going to do with those violin playing chatterboxes?ปาร์คฮีควอน สามารถเล่นเชลโล่ กับดับเบิ้ลเบสได้ แต่คุณจะทำยังงัยกับพวกไวโอลินที่ทำตัวเป็นคนช่างจ้อ? Beethoven Virus (2008)
You feed your husband and children with crappy grass and beans, and you go buy a cello?เธอเลี้ยงสามีและลูกด้วย ผักและถั่วธรรมดาๆ แต้เธอไปซื้อเชลฌล่นี่นะ? Beethoven Virus (2008)
The cello that I hid must be in there.ฉันซ่อนเชลโล่ไว้อยู่ในนั่น Beethoven Virus (2008)
I'm really good at playing cello.ฉันรู้สึกดีมากๆ ตอนที่ฉันเล่นเชลโล่ Beethoven Virus (2008)
I'm telling you to come over here and listen to me playing cello.ฉันบอกให้มาทางนี้ มาฟังฉันเล่นเชลโล่นี่ดีกว่า Beethoven Virus (2008)
Cello pile of poop.ยัยป้าเชลโล่หน่ะ Beethoven Virus (2008)
She got dragged away and some ahjussi threw the cello around.เธอโดนลากตัวออกไปและลุงคนนึงแกว่งเชลโล่ไปมาอยู่ Beethoven Virus (2008)
Cello 2nd chair entry No. 1เชลโล่ ไลน์ประสาน หมายเลข 1 Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Cellos, softer on the 2nd part.เชลโล่ไลน์สองเล่นให้เบาลงอีก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
All cellos!มีแต่เชลโล่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Cellos, crescendo!เชลโล่ ดังขึ้นอีก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I'm Kurt Hummel, and I'll be singing "Mr. Cellophane."หวัดดีฮะ ผมเคิร์ท ฮัมเมล และผมจะร้อง "คุณกระดาษแก้ว" Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celloI have an interest in cello and piano.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษแก้ว[N] cellophane, See also: tracing paper, Example: กระดาษแก้วนำมาทำงานประดิษฐ์ได้หลายชนิด, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่มีเนื้อใส
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
เชลโล[n.] (chēllō) EN: violoncello ; cello   FR: violoncelle [m]
กระดาษแก้ว[n. exp.] (kradāt kaēo) EN: tracing paper cellophane   FR: cellophane [m] ; papier de soie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CELLO    CH EH1 L OW0
CELLOPHANE    S EH1 L AH0 F EY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cello    (n) (ch e1 l ou)
cellos    (n) (ch e1 l ou z)
cellophane    (n) (s e1 l @ f ei n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cellophan {n}; Zellophan {m}cellophane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セロテープ[, serote-pu] (n) cellophane tape (Sellotape); (P) [Add to Longdo]
セロハン;セロファン[, serohan ; serofan] (n) cellophane (fre [Add to Longdo]
セロハンテープ[, serohante-pu] (n) cellophane tape; Scotch tape; (P) [Add to Longdo]
チェロ(P);セロ[, chiero (P); sero] (n) cello; violoncello; (P) [Add to Longdo]
ビオロンチェロ[, bioronchiero] (n) violoncello (ita [Add to Longdo]
ブルセラ病[ブルセラびょう, burusera byou] (n) brucellosis [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大提琴[dà tí qín, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cello; violoncello [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チェロ[ちえろ, chiero] Cello [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cello \Cel"lo\ (ch[e^]l"l[-o]), n.; pl. E. {Cellos}
   (ch[e^]l"l[-o]z), It. {Celli} (ch[e^]l"l[=e]).
   A contraction for {Violoncello}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cello
   n 1: a large stringed instrument; seated player holds it upright
      while playing [syn: {cello}, {violoncello}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cello [sɛlo]
   cello
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top