Search result for

cart

(155 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cart-, *cart*
English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cart[N] เกวียน
cart[VI] ขี่เกวียน
cart[VT] บรรทุกเกวียน, See also: ขนส่งโดยใช้เกวียน, Syn. haul
cart[N] รถเข็นหรือรถลาก, Syn. handcart, go-cart, pushcart
cart[VT] ลาก, Syn. drag, draw, haul
cartel[N] กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน, Syn. combine, corporate trust, trust
carter[N] คนขับเกวียน
carton[N] กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร), Syn. box, package
carton[N] กล่องกระดาษหรือพลาสติก, Syn. box
carton[N] จำนวนหนึ่งกล่อง, Syn. cartonful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cart(คาร์ท) {carted,carting,carts} n.รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ,เกวียน,พาหนะเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมือ -v. ขนส่ง, See also: carter n.
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly
cartilage(คาร์'ทะลิจฺ) n. กระดูกอ่อน
cartilage bonen. กระดูกอ่อน
cartilaginousadj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อน
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
cartogramn. แผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติ
cartographyn. การสร้างแผนที่,วิชาการทำแผนที่หรือแผนภาพ., Syn. chartography, See also: cartographer n. ดูcartography cartographic adj. ดูcartography cartographical adj. ดูcartography
cartology(คาร์ทอล'โลจี) n. การทำแผนที่,การทำแผนที่ทะเล ., See also: cartologic,cartological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cart(n) เกวียน,รถ
cart(vt) ใส่เกวียน,บรรทุก,ขนของ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
cartilage(n) กระดูกอ่อน
carton(n) หีบ,กล่อง,กระดาษ
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
GO-go-cart(n) รถเข็นเด็ก,รถเด็กเล่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carta (L.)กฎบัตร [ดู charter ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carte (Fr.)แผนที่, แผนที่เดินเรือ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carte blanche (Fr.)การให้อำนาจเต็ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartel shipเรือบรรทุกเชลยศึกที่จะนำไปแลกกัน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel; chartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cartesianคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cartesian coordinate systemระบบพิกัดคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cartesian productผลคูณคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cartilageกระดูกอ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัว
หมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Cartelการร่วมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Cartel การรวมหัว
การตกลงทำความร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพที่จะยกระดับราคาและกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน (homogenecus product) และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพิ่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต (ดู OPEC) [สิ่งแวดล้อม]
Cartelsคาร์เทลส์ [TU Subject Heading]
cartesian productผลคูณคาร์ทีเซียน,   ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A x B หมายถึงเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมดโดยที่ a A และ b B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cartilageกระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Cartilageกระดูกอ่อน,กระดูกอ่อนที่เชื่อมอยู่ระหว่างกระดูกแท้,กระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage Autograftการปลูกถ่ายกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage diseasesโรคกระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Cartilage Diseasesกระดูกอ่อน,โรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cartel (n) กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's tachycardic. Get a crash cart in here!อาการเธอไม่คงที่ เอารถเข็นนั่นมา Birthmarks (2008)
We need a crash cart!เราต้องการเครื่องชาร์ดหัวใจ Emancipation (2008)
- Can I get a carton? - Of which cigarettes?ผมเอานี่ครับ แล้วบุหรี่หล่ะ? Baby and I (2008)
They're fucking cartoon pigs on the telly, what, people call us that behind our backs?นั่นมันชื่อหมูการ์ตูนโง่ ๆ ในทีวีโว้ย แล้วคนเรียกพวกเราว่าอะไรลับหลัง The Bank Job (2008)
The trespasser was next to the cart that brought in the timber.ผู้บุกรุกได้เข้ามาโดนเกวียนที่นำไม้เข้ามาในนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The explosives were in that cart as well.ระเบิดก็อยู่ในรถด้วย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What will you do if they find that the explosives came from Yongmun's cart?ท่านจะทำอะไรถ้าพวกเขาพบว่า การระเบิดมาจากเกวียนของยองมัน? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Do you know who it was that blew up the explosives in our cart?ท่านรู้หรือไม่ว่าใครที่ทำให้เกิดการระเบิดของเกวียนนั้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Hi, Mrs Carter. It's Benjamin. Where is everybody?ไฮ คุณคาร์เตอร ผมเบนจามิน คนอื่นๆหายไปไหน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're forgetting your noodle cart.ลูกลืมรถเข็นบะหมี่แน่ะ Kung Fu Panda (2008)
This is Carter. Who have we got up at Montreal?คาร์เตอร์พูด มีใครที่ถูกเราตามในมอลทรีออล WarGames: The Dead Code (2008)
He sells fake Cartier watches out of the souks in Damascus.เขาขายนาฬิกาคาร์เทียร์ปลอม นอกตลาดนัดในดามัสกัส WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartSome people say that cartoons on television are educational in themselves.
cartA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
cartWhere are the luggage carts?
cartHe soiled his white shirt when he changed the ink cartridge.
cartWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.
cartUnder the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!"
cartSeika came into the room pushing a small cart with a pot and tea-set resting on it.
cartHe did a cartwheel.
cartPlease replace the empty ink jet cartridge in the printer.
cartJust tell Mr Tate that Helen Cartwright is here to see him.
cartThe Carthaginians longed for peace.
cartIn the Carteret Islands, near Papua New Guinea, some people have already had to leave their homes because the sea water is washing around their houses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี้ยว[N] cart, See also: litter, palanquin, Syn. คานหาม, Example: อูฐก้าวย่างยาวทำให้เกี้ยวยวบยาบ ตามจังหวะย่างก้าวของอูฐไปด้วย, Count unit: หลัง, Thai definition: คานหามของจีนชนิดหนึ่ง, Notes: (จีน)
เกวียน[N] cart, See also: bullock car, Example: เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้ความสำคัญของเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆ หมดไป เช่น การใช้รถกระบะขนถ่ายพืชผลแทนเกวียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ 2 ล้อ ใช้ควายหรือวัวเทียม
พาณ[N] cartridge, Syn. ลูกปืน, Thai definition: ลูกปืน
ลูกกระสุน[N] bullet, See also: cartridge, shot, ammunition, Syn. กระสุน, ลูกปืน, หัวกระสุน, Example: กำนันมอบลูกกระสุนให้เขาไป 5 นัด, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วที่บรรจุในลำกล้องปืนสำหรับยิง ประกอบด้วยปลอกโลหะ ตรงปลายด้านหนึ่งมีหัวกระสุนโลหะ
รอยเกวียน[N] cart track, See also: cart line, Count unit: รอย
กระแทะ[N] cart, See also: small oxcart, Syn. ระแทะ, รันแทะ, Example: โคของเขามันแก่แล้วแต่ก็ยังพอใช้ประโยชน์ในการลากกระแทะหรือเกวียนได้, Count unit: เล่ม, Thai definition: เกวียนสำหรับนั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
การ์ตูน[N] cartoon, See also: strip cartoon, Syn. ภาพล้อ, ภาพตลก, Example: สถานีโทรทัศน์ช่องนี้มีภาพยนตร์การ์ตูนทุกคืนหลังข่าว, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาว
การทำแผนที่[N] cartography, See also: mapping, Syn. การเขียนแผนที่, Example: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอให้มีการทำแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น
นักเขียนการ์ตูน[N] cartoonist, Count unit: คน
กระดูกอ่อน[N] cartilage bone, Example: ปลาฉลามเป็นปลาจำพวกที่มีกระดูกอ่อนมีลักษณะของครีบหางทำให้ส่วนบนของครีบหางยาวกว่าส่วนล่าง, Thai definition: อวัยวะในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) EN: red card   FR: carte rouge [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) EN: yellow card   FR: carte jaune [f]
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen rot) FR: carte grise [f]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation   FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē.Thī.Ēm.) EN: banking card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CART    K AA1 R T
CARTA    K AA1 R T AH0
CARTY    K AA1 R T IY0
CARTS    K AA1 R T S
CARTE    K AA1 R T
CARTON    K AA1 R T AH0 N
CARTEL    K AA0 R T EH1 L
CARTEE    K AA1 R T IY0
CARTED    K AA1 R T AH0 D
CARTER    K AA1 R T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cart    (v) (k aa1 t)
carts    (v) (k aa1 t s)
carted    (v) (k aa1 t i d)
cartel    (n) (k aa1 t e1 l)
carter    (n) (k aa1 t @ r)
carton    (n) (k aa1 t n)
cartage    (n) (k aa1 t i jh)
cartels    (n) (k aa1 t e1 l z)
carters    (n) (k aa1 t @ z)
carting    (v) (k aa1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feldweg {m}cart track; track across the fields [Add to Longdo]
Fuder {m}cart load [Add to Longdo]
Karrengaul {m}cart horse [Add to Longdo]
Wagenschmiere {f}cart grease [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte(n) |f| บัตร
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]
アニメキャラ[, animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメキャラクター[, animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
アラカルト[, arakaruto] (n) a la carte (fre [Add to Longdo]
イトヒキギンザメ[, itohikiginzame] (n) Hydrolagus alberti (species of Atlantic cartilaginous shortnose chimaera fish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制图[zhì tú, ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] cartographic; graphics [Add to Longdo]
动漫[dòng màn, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄢˋ, / ] cartoons (movies) [Add to Longdo]
动画片[dòng huà piān, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄢ, / ] cartoon; animation [Add to Longdo]
卡塔赫纳[Kǎ tǎ hè nà, ㄎㄚˇ ㄊㄚˇ ㄏㄜˋ ㄋㄚˋ, / ] Cartagena [Add to Longdo]
卡特[Kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, ] Carter (person name) [Add to Longdo]
卡通[kǎ tōng, ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, ] cartoon [Add to Longdo]
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, / ] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm) [Add to Longdo]
手拉车[shǒu lā chē, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄔㄜ, / ] cart [Add to Longdo]
推车[tuī chē, ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] cart; trolley; to push a cart [Add to Longdo]
槛车[jiàn chē, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] cart with cage, used to escort prisoner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
地図作成[ちずさくせい, chizusakusei] cartography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cart \Cart\, v. t. [imp. & p. p. {Carted}; p. pr. & vb. n.
   {Carting}.]
   1. To carry or convey in a cart.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose in a cart by way of punishment.
    [1913 Webster]
 
       She chuckled when a bawd was carted. --Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cart \Cart\ (k[aum]rt), n. [AS. cr[ae]t; cf. W. cart, Ir. &
   Gael. cairt, or Icel. kartr. Cf. {Car}.]
   1. A common name for various kinds of vehicles, as a Scythian
    dwelling on wheels, or a chariot. "Ph[oe]bus' cart."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A two-wheeled vehicle for the ordinary purposes of
    husbandry, or for transporting bulky and heavy articles.
    [1913 Webster]
 
       Packing all his goods in one poor cart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A light business wagon used by bakers, grocerymen,
    butchers, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. An open two-wheeled pleasure carriage.
    [1913 Webster]
 
   {Cart horse}, a horse which draws a cart; a horse bred or
    used for drawing heavy loads; -- also spelled {carthorse}.
    
 
   {Cart rope}, a stout rope for fastening a load on a cart; any
    strong rope.
 
   {To put the cart before the horse}, {To get the cart before
   the horse}, or {To set the cart before the horse}, to invert
    the order of related facts or ideas, as by putting an
    effect for a cause; to do things in an improper order.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cart \Cart\, v. i.
   To carry burdens in a cart; to follow the business of a
   carter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cart
   n 1: a heavy open wagon usually having two wheels and drawn by
      an animal
   2: wheeled vehicle that can be pushed by a person; may have one
     or two or four wheels; "he used a handcart to carry the rocks
     away"; "their pushcart was piled high with groceries" [syn:
     {handcart}, {pushcart}, {cart}, {go-cart}]
   v 1: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets" [syn:
      {haul}, {hale}, {cart}, {drag}]
   2: transport something in a cart

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top