Search result for

carrie

(118 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carrie-, *carrie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carried[ADJ] ที่ขนส่งไป
carrier[N] คนที่เป็นพาหะนำโรค
carrier[N] คนส่งหนังสือพิมพ์
carrier[N] คนส่งเอกสาร, Syn. messenger, mail carrier
carrier[N] โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ), Syn. rack
carrier[N] บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง, Syn. common carrier
carrier[N] บุรุษไปรษณีย์, See also: คนส่งจดหมาย, Syn. letter carrier, mailman, mail carrier, postman
carrier[N] ผู้ส่ง
carrier[N] เรือบรรทุกเครื่องบินรบ, Syn. aircraft carrier, flattop
carrier bag[N] ถุงสำหรับใส่ของ, Syn. paper bag, poke, sack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
carrier pigeon. นกพิราบส่งข่าว
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
carrier(n) ผู้ขน,ผู้ถือ,พาหะ,เรือบรรทุกเครื่องบิน
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrierพาหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carrierพาหะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrier๑. ผู้ขนส่ง๒. ผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrierผู้ขนส่ง, ผู้ประกอบการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier frequencyความถี่คลื่นพาห์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน (ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier systemระบบพาหะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carrier Detectionการตรวจหาพาหะโรค [การแพทย์]
Carrier Effectจับกับบริเวณข้างเคียงของพาหะที่เกาะอยู่ [การแพทย์]
Carrier Modelตัวนำ [การแพทย์]
Carrier Proteinsโปรตีนนำพา,โปรทีนที่เป็นตัวพา,โปรตีนที่เป็นตัวนำพา,โปรตีนพาหะ [การแพทย์]
Carrier Rateอัตราการนำเชื้อ [การแพทย์]
Carrier Stageระยะไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อได้ [การแพทย์]
Carrier Stateพาหะ,ภาวะ;การนำโรค,ระยะ;ภาวะพาหะ [การแพทย์]
Carrier State, Chronicพาหะเรื้อรัง [การแพทย์]
carrier waveคลื่นพาหะ, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณเสียงและภาพในการส่งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carrier (n ) บริษัทประกันภัย
See also: R. insurance company

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carrie?แคร์รี่? I'll Fly Away (2012)
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
And he's the only knight ever to have carried such a crest?และเขาคืออัศวินคนเดียวที่ถือตราแบบนี้หรือ? Excalibur (2008)
I am sorry, Master. I got carried away.ข้าขอโทษ ท่านอาจารย์ ข้าฮึกเหิมไปหน่อย Lair of Grievous (2008)
The Questing Beast carries that power.อสูรกายปริศนานั่นเต็มไปด้วยพลังอำนาจ Le Morte d'Arthur (2008)
For a life it could have lived as a human who carried the love for his beloved in his heart.สำหรับชีวิตหนึ่งที่อยู่เพื่อมอบความรัก สำหรับคนรักของเขา Heartbreak Library (2008)
Tall, thin, mid-30s, carried a sword of some kind, a rapier, I think.สูง ผอม อายุราวๆ35 น่าจะถือดาบหรือกะบี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The day you carried the wounded me on your back,วันที่แกแบกฉัน ที่บาดเจ็บไว้บนหลัง, Episode #1.5 (2008)
And Carrie Mae.แล้วนี้ก็ แคร์รี่ เม The House Bunny (2008)
Carrie Mae.แคร์รี่ เม The House Bunny (2008)
Carrie Mae, go work your magic.แครี่ เมย์ ไปร่ายมนต์ซิ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carrieA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
carrieA female kangaroo carries its young in the pouch.
carrieAlmost every tourist carries a camera with him.
carrieAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
carrieAnd so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away.
carrieAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
carrieA samurai in the Edo Era carried two swords.
carrieBesides making the plan, my brother carried it out.
carrieBusiness carried him to Kobe.
carrieBut we carried on without him.
carrieBy the time we arrive to there he has carried out.
carrieCan I have this box carried upstairs?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาหะ[N] carrier, See also: holder, Syn. ตัวนำ, สื่อ, Example: แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพาหะเชื้อไวรัสที่ทำลายต้นข้าว ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งถึงระยะแตกกอเต็มที่, Thai definition: ตัวนำเชื้อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
บริษัทรับจ้างขนส่ง[n. exp.] (børisat rapjāng khonsong) EN: carrier   
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เหมือง[n.] (meūang) EN: mine   FR: mine [f] ; carrière [f]
เหมืองแร่[n.] (meūangraē) EN: mine ; ore mine   FR: mine [f] ; carrière [f] ; gisement [m]
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
พาหะ[n.] (phāha) EN: carrier ; holder   FR: porteur [m]
ผู้ขนส่ง[n. exp.] (phū khonsong) EN: carrier   
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo āchīp) EN: careers adviser   FR: conseiller en carrière [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARRIE    K EH1 R IY0
CARRIES    K AE1 R IY0 Z
CARRIER    K AE1 R IY0 ER0
CARRIED    K AE1 R IY0 D
CARRIERE    K AA0 R IH1 R IY0
CARRIERS    K AE1 R IY0 ER0 Z
CARRIERO    K AA0 R IH1 R OW0
CARRIER'S    K AE1 R IY0 ER0 Z
CARRIERS'    K AE1 R IY0 ER0 Z
CARRIERS'S    K AE1 R IY0 ER0 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Carrie    (n) (k a1 r ii)
carried    (v) (k a1 r i d)
carrier    (n) (k a1 r i@ r)
carries    (v) (k a1 r i z)
carriers    (n) (k a1 r i@ z)
carrier-bag    (n) - (k a1 r i@ - b a g)
carrier-bags    (n) - (k a1 r i@ - b a g z)
carrier-pigeon    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n)
carrier-pigeons    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
キャリアコード[, kyariako-do] (n) {comp} carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[, kyariasaido] (n) {comp} carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[, kyariasensu] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
キャリアディテクト[, kyariadeitekuto] (n) {comp} carrier detect; CD [Add to Longdo]
キャリアトーン[, kyariato-n] (n) carrier tone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传书鸽[chuán shū gē, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄜ, / 鴿] carrier pigeon (used for mail) [Add to Longdo]
携带者[xié dài zhě, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] carrier [Add to Longdo]
漂流[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] carried by the current [Add to Longdo]
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier [Add to Longdo]
载波[zài bō, ㄗㄞˋ ㄅㄛ, / ] carrier wave [Add to Longdo]
运载火箭[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] carrier rocket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリヤ[きゃりや, kyariya] carrier [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
ローカルキャリア[ろーかるきゃりあ, ro-karukyaria] local carrier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top