Search result for

carol

(84 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carol-, *carol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carol[N] เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน, Syn. Christmas song
carol service[N] พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carol(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง) เพลง,เพลงคริสต์มาส,เพลงสดุดี, See also: carol (l) er n., Syn. sing
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
christmas caroln. เพลงสรรเสริญในเทศกาลคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
carol(vi) ร้องเพลงสดุดี,ร้องเพลงสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carol; caroleเพลงเทศกาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carole; carolเพลงเทศกาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Caroline periodสมัยแคโรไลน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Caroline.แึคโรไล You're Undead to Me (2009)
Carol?แครอล? White House Down (2013)
It's like the end of Christmas carol.มันเหมือนสิ้นสุดเทศกาลคริสต์มาส Birthmarks (2008)
CAROL:ไม่! Changeling (2008)
What are you looking at, Caroline?- มองอะไรอยู่ แคโรไลน์? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Oh, Caroline.แคโรไลน์ เอ๊ย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Go on, Caroline.อ่านต่อสิ แคโรไลน์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Your mother's name was Caroline Murphy.แม่คุณชื่อ แคโรไลน์ เมอร์ฟี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In 1903, Caroline and all her brothers and sisters came to live here, in New Orleans.ในปี 1903,แคโรไลน์ กับ น้องชาย น้องสาว ย้ายมาอยู่ที่นี่ ในนิวออร์ลิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"And we named her for my mother, Caroline.""พวกเราตั้งชื่อเธอตามแม่ฉัน แคโรไลน์" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Caroline, this is Benjamin.แคโรไลน์ นี่เบนจามิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Post-graduate study at the University of North Carolina. He's a Tar Heel like you.หลังจากจบ ม.นอร์ธ แคโรไลน่า เขาตระเวณไปทั่วเหมือนนาย Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carolAll the boys thought Carol was a dog.
carolCarol couldn't choke back her tears.
carolCarol gets up early every morning.
carolCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
carolCarol has been studying Spanish for three years.
carolCarol has just returned to her hotel.
carolCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
carolCarol is driving a rent-a-car.
carolCarol is studying Spanish.
carolCarol lives in Chicago.
carolCarol often watches horror movies.
carolCarol refused; in other words her answer was "no."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงคริสต์มาส[n. exp.] (phlēng Khritsamāt) EN: carol ; Christmas carol   FR: chant de Noël [m]
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle   FR: chanter

CMU English Pronouncing Dictionary
CAROL    K AE1 R AH0 L
CAROLS    K EH1 R AH0 L Z
CAROLE    K AE1 R AH0 L
CAROLYN    K EH1 R AH0 L AH0 N
CAROLUS    K EH1 R AH0 L AH0 S
CAROLLO    K ER0 AA1 L OW0
CAROLCO    K ER0 AA1 L K OW0
CAROLAN    K EH1 R AH0 L AE0 N
CAROL'S    K AE1 R AH0 L Z
CAROLLAN    K ER0 AA1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Carol    (n) (k a1 r @ l)
carol    (v) (k a1 r @ l)
Carole    (n) (k a1 r @ l)
carols    (v) (k a1 r @ l z)
Carolco    (n) (k a1 r @ l k ou)
Carolyn    (n) (k a1 r @ l i n)
Carolina    (n) (k a2 r @ l ai1 n @)
Caroline    (n) (k a1 r @ l ai n)
carolled    (v) (k a1 r @ l d)
caroller    (n) (k a1 r @ l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihnachtslied {n} | Weihnachtslieder {pl}carol | carols [Add to Longdo]
Carolinasumpfhuhn {n} [ornith.]Sora Crake [Add to Longdo]
Carolinataube {f} [ornith.]Mourning Dove [Add to Longdo]
Carolinanachtschwalbe {f} [ornith.]Chuck Will's Widow [Add to Longdo]
Carolinaspecht {m} [ornith.]Red-bellied Woodpecker [Add to Longdo]
Carolinazaunkönig {m} [ornith.]Carolina Wren [Add to Longdo]
Carolinenmonarch {m} [ornith.]Micronesian Myiagra Flycatcher [Add to Longdo]
Carolinameise {f} [ornith.]Carolina Chickadee [Add to Longdo]
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch [Add to Longdo]
Carolinenstar {m} [ornith.]Micronesian Starling [Add to Longdo]
Carolaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Carola's Parotia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck [Add to Longdo]
カロライナ[, karoraina] (n) Carolina; (P) [Add to Longdo]
カロライナ小雀[カロライナこがら;カロライナコガラ, karoraina kogara ; karorainakogara] (n) (uk) Carolina chickadee (Parus carolinensis) [Add to Longdo]
キャロル(P);カロル[, kyaroru (P); karoru] (n) carol; (P) [Add to Longdo]
クリスマスキャロル;クリスマスカロル[, kurisumasukyaroru ; kurisumasukaroru] (n) Christmas carol [Add to Longdo]
グリーンアノール[, guri-n'ano-ru] (n) green anole (Anolis carolinensis) [Add to Longdo]
サウスカロライナ[, sausukaroraina] (n) South Carolina; (P) [Add to Longdo]
ナメラハギ[, namerahagi] (n) chronixis surgeonfish (Acanthurus chronixis, Western-Pacific species of tang from Kapingamarangi in the Caroline Islands) [Add to Longdo]
ノースカロライナ[, no-sukaroraina] (n) North Carolina; (P) [Add to Longdo]
悪茄子[わるなすび, warunasubi] (n) Carolina horsenettle (Solanum carolinense) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颂歌[sòng gē, ㄙㄨㄥˋ ㄍㄜ, / ] carol, #46,786 [Add to Longdo]
加罗林群岛[Jiā luó lín qún dǎo, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Caroline Islands, #292,054 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carol \Car"ol\, n. [OF. carole a kind of dance wherein many
   dance together, fr. caroler to dance; perh. from Celtic; cf.
   Armor. koroll, n., korolla, korolli, v., Ir. car music, turn,
   circular motion, also L. choraula a flute player, charus a
   dance, chorus, choir.]
   1. A round dance. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A song of joy, exultation, or mirth; a lay.
    [1913 Webster]
 
       The costly feast, the carol, and the dance. --Dryden
    [1913 Webster]
 
       It was the carol of a bird.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. A song of praise of devotion; as, a Christmas or Easter
    carol.
    [1913 Webster]
 
       Heard a carol, mournful, holy.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       In the darkness sing your carol of high praise.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. Joyful music, as of a song.
    [1913 Webster]
 
       I heard the bells on Christmans Day
       Their old, familiar carol play.    --Longfellow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carol \Car"ol\, v. t. [imp. & p. p. {Caroled}, or {Carolled}; p.
   pr. & vb. n. {Caroling}, or {Carolling}.]
   [1913 Webster]
   1. To praise or celebrate in song.
    [1913 Webster]
 
       The Shepherds at their festivals
       Carol her goodness.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To sing, especially with joyful notes.
    [1913 Webster]
 
       Hovering swans . . . carol sounds harmonious.
                          --Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carol \Car"ol\, v. i.
   To sing; esp. to sing joyfully; to warble.
   [1913 Webster]
 
      And carol of love's high praise.     --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      The gray linnets carol from the hill.  --Beattie.
   [1913 Webster] Carol

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carol \Car"ol\, Carrol \Car"rol\, n. [OF. carole a sort of
   circular space, or carol.] (Arch.)
   A small closet or inclosure built against a window on the
   inner side, to sit in for study. The word was used as late as
   the 16th century. The term {carrel}, of the same has largely
   superseded its use.
   [1913 Webster +PJC]
 
      A bay window may thus be called a carol. --Parker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carol
   n 1: joyful religious song celebrating the birth of Christ [syn:
      {carol}, {Christmas carol}]
   2: a joyful song (usually celebrating the birth of Christ)
   v 1: sing carols; "They went caroling on Christmas Day"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top