Search result for

carin

(48 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carin-, *carin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caring[ADJ] ที่ห่วงใยผู้อื่น, Syn. affection, kindness, Ant. dislike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carina(คะไร'นะ) n. ส่วนที่คล้ายกระดูกของเรือ,สันหลัง,แผ่นหลัง, See also: carinal adj. ดูcarina -pl. carinas,carinae
carinateadj. มีรูปคล้ายกระดูกงูเรือ-
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
ocarina(ออคคะรี'นะ) n. ขลุ่ยรูปไข่,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carina; keel๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carinate; cristate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carinaคารินา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not caring about who you hurt. Dad,ไม่ใส่ใจว่าลูกจะทำให้เจ็บปวด, พ่อ There Might be Blood (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
I know you're a good king, a caring man.หม่อมชั้นรู้ว่าท่านเป็นคนดี มีน้ำใจ The Moment of Truth (2008)
Since when did he start caring so much about our show.เหอะ เค้ามาสนใจรายการเราตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Scandal Makers (2008)
Hello, fellow members who are hard at caring for babies.สวัสดี,สมาชิกผู้พยายามดูแลเด็ก Baby and I (2008)
Everyone's got it. And when did you start caring?ใครๆเขาก็เป็นกันหมดไม่รู้เรื่องหรอ? Day of the Dead (2008)
More pitiful than me, but she's always been caring for you all.น่าสมเภช ยิ่มกว่าแม่อีก, แต่เธอจะห่วงใยเจ้าเสมอ Episode #1.7 (2008)
Bette says you're not the kind of person any caring mother would want her daughter to have a relationship with.เบ็ธบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่ พ่อแม่ที่รักลูกคนไหนอยากเห็น ลูกสาวตัวเองไปคบค้าด้วย Loyal and True (2008)
When did you stop caring about hurting people, huh?แกเลิกสนใจคนที่ถูกทำร้ายตั้งแต่เมื่อไหร่ ห๊ะ? Five the Hard Way (2008)
I mean, do you find yourself caring at all?โอ้พระเจ้า The Girlfriend Experience (2009)
It's caring enough about someone to learn things about them they won't tell you themselves.มันคือการที่เราห่วงใยใครสักคน และอยากเรียนรู้เรื่องเขา เพราะว่าเขาไม่บอกนาย เรื่องของตัวเขาเอง Chuck Versus the Best Friend (2009)
No, thanks for caring.ไม่ ขอบใจที่ยังเป็นห่วง Bit by a Dead Bee (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carinAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
carinCaring means being alive.
carinShe assisted her mother in caring for the baby.
carinShe gives the impression of not caring much about anything.
carinShe kneed me again, not even caring that she was hurt.
carinThe blind nurse devoted herself to caring for the elderly.
carinYou have many caring friends.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner

CMU English Pronouncing Dictionary
CARIN    K AE1 R IH2 N
CARINE    K AA0 R IY1 N IY0
CARING    K EH1 R IH0 NG
CARINI    K AA0 R IY1 N IY0
CARINO    K AA0 R IY1 N OW0
CARINII    K EH2 R IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caring    (v) (k e@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum) [Add to Longdo]
オカリナ[, okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita [Add to Longdo]
カリニ肺炎[カリニはいえん, karini haien] (n) pneumocystis carinii pneumonia [Add to Longdo]
ムスカリン[, musukarin] (n) muscarine [Add to Longdo]
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
加餐[かさん, kasan] (n) caring for one's health [Add to Longdo]
加養[かよう, kayou] (n,vs) caring for the sick; taking care of oneself [Add to Longdo]
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, ] caring; intimate [Add to Longdo]
船底座[chuán dǐ zuò, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Carina (constellation) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top