Search result for

canton

(61 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canton-, *canton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canton[N] หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)
Cantonese[N] ชาวจีนกวางตุ้ง
Cantonese[N] ภาษาจีนกวางตุ้ง
cantonment[N] ค่ายทหารชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว

English-Thai: Nontri Dictionary
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
cantonment(n) ค่ายพักทหาร,ฐานทัพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
Your Cantonese is improving.ภาษาจีนกวางตุ้งคุณพัฒนาขึ้นนะ New York, I Love You (2008)
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
But what the hell they doing in Canton?หา Fallen Idols (2009)
- in Cantonese or Mandarin? - Mandarin?- แบบกวางตุ้งหรือ แมนดาริน? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I didn't know you spoke cantonese.ฉันไม่เคยรู้ว่าคุณ พูดจีนกวางตุ้งได้ Snakehead (2009)
Cantonese. You should know to be an observer.จีนกลาง . Push (2009)
So Ryu's girl is a finalist at the Cantona competition?แฟนของเขาได้เข้ารอบสุดท้ายที่ Cantona ด้วย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
The Cantona Concours.การแข่งขัน The CantonNodame Cantabile: The Movie II (2010)
Here are the final results of the violin category... for the 24th Cantona lnternational Concours.ได้เวลาที่จะประกาศผลการแข่งขันไวโอลินรอบสุดท้าย.. สำหรับการแข่งขันไวโอลินนานาชาติ Cantona ครั้งที่24 Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Cantona lnternational Concours, Piano Finalsการแข่งขันเปียโนรอบสุดท้าย CantonNodame Cantabile: The Movie II (2010)
(SPEAKING CANTONESE)คุณสวยมากเลยนะ! The Sorcerer's Apprentice (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวางตุ้ง[N] Canton, Example: ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารกวางตุ้งจะถูกปากคนไทยมากที่สุด
กวางตุ้ง[N] Cantonese, Example: อำเภอเตี้ยเอี้ยในเขตจังหวัดแต้จิ๋วของมณฑล กวางตุ้ง, Thai definition: ชื่อชนจีนชาวหนึ่ง อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
กวางตุ้ง[n. prop.] (Kwāngtung) EN: Canton   FR: Canton
กวางตุ้ง[adj.] (kwāngtung) EN: Cantonese   FR: cantonnais
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTON    K AE1 N T AH0 N
CANTONE    K AA0 N T OW1 N IY0
CANTONS    K AE1 N T AH0 N Z
CANTONAL    K AE1 N T AH0 N AH0 L
CANTONESE    K AE2 N T AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Canton    (n) (k a2 n t o1 n)
canton    (n) (k a1 n t o n)
cantons    (n) (k a1 n t o n z)
cantonment    (n) (k a1 n t uu1 n m @ n t)
cantonments    (n) (k a1 n t uu1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezirk {m}; Verwaltungsbezirk {m} | Bezirke {pl}; Verwaltungsbezirke {pl}canton | cantons [Add to Longdo]
Kanton {m} | Kantone {pl}canton | cantons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
広州[こうしゅう, koushuu] (n) Guangzhou (China); Canton; (P) [Add to Longdo]
広東[かんとん, kanton] (n,adj-no) (1) Guangdong (China); Kwangtung; (2) Guangzhou; Kwangchow; Canton (China); (P) [Add to Longdo]
広東語[かんとんご, kantongo] (n) Cantonese [Add to Longdo]
広東料理;カントン料理[カントンりょうり, kanton ryouri] (n) Cantonese food [Add to Longdo]
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]
準州[じゅんしゅう, junshuu] (n) territory; demicanton [Add to Longdo]
小手毬[こでまり, kodemari] (n) Reeves spirea (Spiraea cantoniensis) [Add to Longdo]
赤鰭[あかひれ;アカヒレ, akahire ; akahire] (n) (uk) white cloud mountain minnow (Tanichthys albonubes); Canton danio [Add to Longdo]
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广东人[Guǎng dōng rén, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄖㄣˊ, 广 / ] Cantonese [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, / ] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China [Add to Longdo]
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] Cantonese opera [Add to Longdo]
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, / ] Cantonese cuisine [Add to Longdo]
粤语[Yuè yǔ, ㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] Cantonese language [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] canton; county; region [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canton \Can"ton\, v. i. [imp. & p. p. {Cantoned}; p. pr. & vb.
   n. {Cantoning}.] [Cf. F.cantonner.]
   1. To divide into small parts or districts; to mark off or
    separate, as a distinct portion or division.
    [1913 Webster]
 
       They canton out themselves a little Goshen in the
       intellectual world.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To allot separate quarters to, as to different
    parts or divisions of an army or body of troops.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canton \Can"ton\, n.
   A song or canto [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Write loyal cantons of contemned love.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canton \Can"ton\, n. [F. canton, augm. of OF. cant edge, corner.
   See 1st {Cant}.]
   1. A small portion; a division; a compartment.
    [1913 Webster]
 
       That little canton of land called the "English pale"
                          --Davies.
    [1913 Webster]
 
       There is another piece of Holbein's, . . . in which,
       in six several cantons, the several parts of our
       Savior's passion are represented.   --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. A small community or clan.
    [1913 Webster]
 
   3. A small territorial district; esp. one of the twenty-two
    independent states which form the Swiss federal republic;
    in France, a subdivision of an arrondissement. See
    {Arrondissement}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) A division of a shield occupying one third part of
    the chief, usually on the dexter side, formed by a
    perpendicular line from the top of the shield, meeting a
    horizontal line from the side.
    [1913 Webster]
 
       The king gave us the arms of England to be borne in
       a canton in our arms.         --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Canton
   n 1: a city on the Zhu Jiang delta in southern China; the
      capital of Guangdong province and a major deep-water port
      [syn: {Guangzhou}, {Kuangchou}, {Kwangchow}, {Canton}]
   2: a small administrative division of a country
   v 1: provide housing for (military personnel) [syn: {quarter},
      {billet}, {canton}]
   2: divide into cantons, of a country

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top