Search result for

cain

(41 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cain-, *cain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cain[N] ลูกชายของอดัมและอีฟ (ในคัมภีร์ไบเบิ้ล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocaine(โคเคน') n. ยาชาเฉพาะแห่งที่ได้จากใบโคคา
procaine(โพรเคน',โพร'เคน) n. ยาระงับความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ใช้เฉพาะแห่งหรือผ่านทางไขสันหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
cocaine(n) ยาชา,โคเคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cainozoic Eraมหายุคไคโนโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Like Caine in Kung Fu.- เช่นเดียวกับเคนในกังฟู Pulp Fiction (1994)
I kept asking all these really annoying questions like "Where did Mrs. Cain come from?"และ? ฉันเก็บไว้ขอให้ทุกคำถาม เหล่านี้น่ารำคาญจริงๆเช่น ที่ไหนไม่นางอดัมมาจากไหน? Contact (1997)
This is Cain. Priority overload. Initiate launch proceedings.นี่เคน เตรียมตัวยิ่งจรวดได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
This is csi, Caine. We got a priority here!ผมชื่อเคน ซีเอสได เรามีหน้าที่เหนือคุณที่นี่ Lost Son (2004)
Have we processed the envelope with 100s from Caine Timmins, the martial arts guy?ถูกปรับสี่ครั้งในหกเดือน ใช่ กรมประมงกลั่นแกล้ง เราต้องขอตรวจกุ้งปลาที่จับมาได้หน่อย Lost Son (2004)
Cain slew Abel.ลูกชายของอดัมและอีฟฆ่าทารุณลูกชายคนที่สองของ Adam Eve Black Snake Moan (2006)
God put his mark on Cain for his sins.พระเจ้ากำหนดให้ไปทำสัญลักษณ์ของเขาบนลูกชายของอดัมและอีฟเป็นเวลาบาปของเขา Black Snake Moan (2006)
I don't think you know how this is going to end, Caine.ฉันคิดว่า นายไม่รู้หรอกว่า เรื่องนี้จะจบลงยังไง เคน Rio (2006)
The only person Ray Caine cares about is Ray Caine.คนคนเดียวที่เรย์ เคน ห่วง ก็คือเรย์ เคน Rio (2006)
I told you, Caine.ชั้นบอกแกแล้ว เคน Rio (2006)
I think he's doing fine, Caine.ชั้นคิดว่าเขาไม่เป็นไรหรอก เคน Rio (2006)
You still don't understand, huh, Caine ?นี่แก ยังไม่เข้าใจอะไรอีกเหรอ,เคน? Rio (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain
ชายชาวอเมริกัน[n. prop.] (chāichāo Amērikan) FR: Américain [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวเม็กซิโก[n. prop.] (Chāo Meksikō) EN: Mexican   FR: Mexicain [m]
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[xp] (kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAIN    K EY1 N
CAINE    K EY1 N
CAIN'S    K EY1 N Z
CAINES    K EY1 N Z

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม

Japanese-English: EDICT Dictionary
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
コカイン[, kokain] (n) cocaine; (P) [Add to Longdo]
ピルジカイニド塩酸[ピルジカイニドえんさん, pirujikainido ensan] (n) pilsicainide hydrochloride (anti-arrhythmic drug) [Add to Longdo]
プロカイン[, purokain] (n) procaine [Add to Longdo]
リドカイン[, ridokain] (n) lidocaine [Add to Longdo]
ロピバカイン[, ropibakain] (n) ropivacaine (local anaesthetic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
该隐[Gǎi yín, ㄍㄞˇ ˊ, / ] Cain (in Genesis 4:1) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cain
   n 1: (Old Testament) Cain and Abel were the first children of
      Adam and Eve born after the Fall of Man; Cain killed Abel
      out of jealousy and was exiled by God

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top