Search result for

cz

(63 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cz-, *cz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
czar[N] จักรพรรดิ, Syn. emperor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
czar(ซาร์) n. กษัตริย์,จักรพรรดิ,จักรพรรดิรัสเซีย
cziabbr. crystalline zinc inzulin
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema

English-Thai: Nontri Dictionary
Czar(n) พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
Czarina(n) มเหสีพระเจ้าซาร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Czech Republicเช็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, A) I've been a little busy, and B) I'm pretty sure she was Czech.เ่อ่อ เอ ตอนนั้นผมยุ่งนิดหน่อย และ บี ผมว่าเธอเป็นสาวเชคนะ Breaking and Entering (2008)
Crimebusters, G-men, you're setting yourself up as a czar?ผู้พิทักษ์หน่วยมือปราบที่คุณตั้งตัวเองเป็นซาร์ Public Enemies (2009)
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
Czechoslovakia, Poland and East Germany have mobilized their forces.เช็กโกสโลวาเกีย, โปแลนด์ และเยอรมันตะวันออก มีคำสั่งให้รวมพลกันแล้ว Watchmen (2009)
Thailand, the Czech Republic...ประเทศไทย สาธารณรัฐเช็ก... Caballo sin Nombre (2010)
What do you know about the Czech Republic?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับสาธารณรัฐเช็กไหม Gliding Over All (2012)
The Czech Republic?สาธารณรัฐเช็กงั้นเหรอ Gliding Over All (2012)
The Czech Republic...สาธารณรัฐเช็ก... Gliding Over All (2012)
Czech police released the stock certificates from Paul Winstone's safety deposit box.ตำรวจเช็กยอมคืนใบหุ้น จากกล่องฝากนิรภัยของ พอล วินสโตน แล้วครับ A Busy Solitude (2012)
Remember what "bear" is in Czech?จำได้มั้ยว่า "หมี" ในภาษาเช็ก คืออะไร The Three Bears (2012)
We're on our way to the Czech museum now.เรากำลังไป ที่พิพิมภัณฑ์ We All Fall Down (2012)
They matter to my buyer in the Czech Republic,พวกมันมีความสำคัญต่อพ่อค้ายารายใหญ่ของฉัน ในสาธารณรัฐเช็ก Buried (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
czI want to buy a Czech sweater.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาก[n.] (klāk) EN: ringworm ; eczema   FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajøi phan Jīn) EN: Chinese Bush Warbler   FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกซ่อมทะเลอกแดง [n. exp.] (nok sǿm thalē ok daēng) EN: Asian Dowitcher   FR: Bécassin d’Asie [m] ; Limnodrome semipalmé [m] ; Bécassin de l’Ob [m] ; Limnodrome de Taczanowski [m]
ประเทศเช็ก[n. prop.] (Prathēt Chek) EN: Czech Republic   FR: République tchèque [f] ; Tchéquie [f]
สาธารณรัฐเช็ก[n. prop.] (Sāthāranarat Chek) EN: Czech Republic   FR: République tchèque [f] ; Tchéquie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CZYZ    CH IH1 Z
CZAR    Z AA1 R
CZECH    CH EH1 K
CZAJA    CH AY1 AH0
CZARS    Z AA1 R Z
CZAPLA    CH AA1 P L AH0
CZARNY    CH AA1 R N IY0
CZERNY    CH ER1 N IY0
CZAJKA    CH AY1 K AH0
CZECHS    CH EH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
czar    (n) (z aa1 r)
Czech    (n) (ch e1 k)
czars    (n) (z aa1 z)
Czechs    (n) (ch e1 k s)
czarina    (n) (z aa1 r ii1 n @)
czarinas    (n) (z aa1 r ii1 n @ z)
Czechoslovak    (n) (ch e2 k ou s l ou1 v a k)
Czechoslovaks    (n) (ch e2 k ou s l ou1 v a k s)
Czechoslovakia    (n) (ch e2 k ou s l @ v a1 k i@)
Czechoslovakian    (n) (ch e2 k ou s l @ v a1 k i@ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェコ[, chieko] (n) Czech Republic; (P) [Add to Longdo]
チェコスロバキア[, chiekosurobakia] (n) Czechoslovakia; (P) [Add to Longdo]
チェコ共和国[チェコきょうわこく, chieko kyouwakoku] (n) Czech Republic [Add to Longdo]
チェコ語[チェコご, chieko go] (n) Czech (language) [Add to Longdo]
チェコ人[チェコじん, chieko jin] (n) Czech (person) [Add to Longdo]
ツァーリ;ツァール;ツァー[, tsua-ri ; tsua-ru ; tsua-] (n) tsar; czar; tzar [Add to Longdo]
ツァーリズム[, tsua-rizumu] (n) tsarizm; czarism; tsarism [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捷克[Jié kè, ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ, ] Czech [Add to Longdo]
捷克共和国[Jié kè gòng hé guó, ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Czech Republic [Add to Longdo]
捷克语[Jié kè yǔ, ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄩˇ, / ] Czech (language) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zirconia \Zir*co"ni*a\, n. [NL.] (Chem.)
   The oxide of zirconium ({ZrO2}), obtained as a white powder,
   and possessing both acid and basic properties. On account of
   its infusibility, and brilliant luminosity when incandescent,
   it is used as an ingredient of sticks for the Drummomd light.
   [1913 Webster]
 
   {cubic zirconia}. A colorless form of zirconia similar in
    appearance and refractivity to diamond, and used as a
    substitute for diamonds in inexpensive jewelry; -- also
    known by the acronym {CZ}.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top