หรือคุณหมายถึง burgeß?
Search result for

burgess

(22 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgess-, *burgess*, burges
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burgessn. ประชากร,พลเมือง,ผู้อยู่อาศัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to talk, Captain Burgess.เราต้องคุยกัน กัปตันเบอร์กีส Fracture (2009)
There was Joan Klump, Ross Cavanaugh, and Diane Burgess.ก็มี จอน คลัมป์, รอส คาวานาว์ และ ไดแอน เบอร์กีส Fracture (2009)
Diane Burgess has just been located.ไดแอน เบอร์กีส ได้ที่อยู่มาแล้ว Fracture (2009)
Which leaves Diane Burgess.เหลือแต่เพียง ไดแอน เบอร์กีส Fracture (2009)
We believe Captain Burgess traveled to D.C.เราเชื่อว่ากัปตันเบอร์กีส จะมากรุง D.C. Fracture (2009)
Captain Burgess' apprehension.เข้าจับกุมกัปตันเบอร์กีส Fracture (2009)
Now if we can locate Captain Burgess in time to get within range, we may be able to jam the signal and prevent her detonation.ในตอนนี้ถ้าเราสามารถระบุ จุดที่อยู่ของกัปตันเบอร์กีส ได้ทันเวลา ได้เข้าไประยะประชิด เราอาจได้ทำคลื่นรบกวน และป้องกันการระเบิดได้ Fracture (2009)
On that point, we suspect that Diane Burgess is unaware she is being used in a suicide bombing.จากประเด็นนี้เราหวังว่า ไดแอน เบอร์กีส ไม่ได้ตระหนักว่าเธอถูกใช้ เป็นระเบิดสังหาร Fracture (2009)
To prevent the detonation of Captain Diane Burgess and to apprehend Colonel Raymond Gordon.เพื่อป้องกันการระเบิด ของกัปตันไดแอน เบอร์กีส และเพื่อจับกุม ผู้พันเรย์มอนด์ กอร์ดอน Fracture (2009)
Stand by, we'll wait for Diane Burgess.เตรียมพร้อม เราจะรอคอย ไดแอน เบอร์กีส Fracture (2009)
I'm thinking that if the colonel wants Ms. Burgess inside the building.ผมคิดว่า ถ้านั่นคือผู้พัน ต้องการให้คุณนายเบอร์กีส เข้าไปในตัวอาคาร Fracture (2009)
Diane Burgess should be standing near the northwest side of the terminal.ไดแอน เบอร์กีส ควรยืนอยู่ ใกล้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของชานชาลา Fracture (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGESS    B ER1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burgess    (n) (b @@1 jh i s)
burgess    (n) (b @@1 jh i s)
burgesses    (n) (b @@1 jh i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürgerin {f} | Bürger {pl}burgess | burgesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バージェスバタフライフィッシュ[, ba-jiesubatafuraifisshu] (n) Burgess' butterflyfish (Chaetodon burgessi) [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burgess \Bur"gess\, n. [OE. burgeis, OF. burgeis, fr.
   burcfortified town, town, F. bourg village, fr. LL. burgus
   fort, city; from the German; cf. MHG. burc, G. burg. See 1st
   {Borough}, and cf. 2d {Bourgeois}.]
   1. An inhabitant of a borough or walled town, or one who
    possesses a tenement therein; a citizen or freeman of a
    borough. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: "A burgess of a borough corresponds with a citizen of a
      city." --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   2. One who represents a borough in Parliament.
    [1913 Webster]
 
   3. A magistrate of a borough.
    [1913 Webster]
 
   4. An inhabitant of a Scotch burgh qualified to vote for
    municipal officers.
    [1913 Webster]
 
   Note: Before the Revolution, the representatives in the
      popular branch of the legislature of Virginia were
      called burgesses; they are now called delegates.
      [1913 Webster]
 
   {Burgess oath}. See {Burgher}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Burgess
   n 1: English writer of satirical novels (1917-1993) [syn:
      {Burgess}, {Anthony Burgess}]
   2: a citizen of an English borough [syn: {burgess}, {burgher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top