Search result for

boni

(64 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boni-, *boni*
Possible hiragana form: ぼに
English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
decarbonisevt. เอาคาร์บอนออก., See also: decarboniz (s) ation n. การเอาคาร์บอนออก. decarboniz (s) er n. สิ่งที่เอาคาร์บอนออก.
decarbonizevt. เอาคาร์บอนออก., See also: decarboniz (s) ation n. การเอาคาร์บอนออก. decarboniz (s) er n. สิ่งที่เอาคาร์บอนออก.
ebonise(เอบ'บะไนซ) vt. ทำให้เป็นสีดำ
ebonite(เอบ'บะไนทฺ) n.ดูvulcanite
ebonize(เอบ'บะไนซ) vt. ทำให้เป็นสีดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
bubonic(adj) บวม,เป็นฝี
carbonic(adj) เกี่ยวกับกรดคาร์บอนิก
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
I wish the boy was here to cut up the bonito, and I wish I had some salt.ฉันหวังว่าเด็กที่นี่จะตัดขึ้น โบนีโท และฉันหวังว่าฉันมีบางเกลือ The Old Man and the Sea (1958)
I must eat the bonito not to lose my strength.ฉันต้องกิน โบนีโท ไม่ให้สูญเสียความแข็งแรงของ ฉัน The Old Man and the Sea (1958)
It's right about here – Sierra Bonita.มันอยู่แถวนี้เอง เซียร่า โบนิต้า Mulholland Dr. (2001)
Miss Bonifante's attorney.ฉัน แอล วู้ด เป็นทนายของคุณโบนิฟานเต้ Legally Blonde (2001)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
Miss Bonifante is entitled... to full canine property ownership... and will be enforcing said ownership right now.Miss Bonifante is entitled... to full canine property ownership... and will be enforcing said ownership right now. Legally Blonde (2001)
Paulette Bonifante.พอลเล็่ต โบนิฟานเต้ Legally Blonde (2001)
Herring and dried bonito!ปลาเฮริงกับปลาตากแห้ง! Grave of the Fireflys (2005)
I wanna keep shooting people boning all fucking day.ฉันอยากจะถ่ายคนอึ๊บกันทั้งวันเลยแหละ Zack and Miri Make a Porno (2008)
You're the one too busy boning him to provide him with protective surveillance.เธอเองก็มัวแต่นอนกับเขาจน ลืมให้เฝ้าระวังความปลอดภัยเขา About Last Night (2008)
Years ago at St. Boniface there was a priest...หลายปีก่อนที่เซนต์โบนิเฟซ มีพระอยู่รูปหนึ่ง.. Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boniThese salted bonito guts are too salty for me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābønik) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
กรดถ่าน[n. exp.] (krot thān) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONI    B OW1 N IY0
BONIN    B OW1 N IH2 N
BONINE    B OW0 N IY1 N IY0
BONIOR    B OW2 N W AA1 R
BONINO    B OW0 N IY1 N OW0
BONITO    B AH0 N IY1 T OW0
BONIOR    B OW1 N IY0 ER0
BONINI    B OW0 N IY1 N IY0
BONIER    B AA1 N Y ER0
BONICA    B AA1 N IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonier    (j) (b ou1 n i@ r)
boning    (v) (b ou1 n i ng)
bonito    (n) (b @1 n ii1 t ou)
boniest    (j) (b ou1 n i i s t)
bonitos    (n) (b @1 n ii1 t ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boninsturmvogel {m} [ornith.]Bonin Petrel [Add to Longdo]
Boninhonigfresser {m} [ornith.]Bonin Island Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
エボナイト[, ebonaito] (n) ebonite [Add to Longdo]
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
カルボニル基[カルボニルき, karuboniru ki] (n) carbonyl group [Add to Longdo]
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
ジョーボニング[, jo-boningu] (n) jawboning [Add to Longdo]
花鰹;花がつお;花かつお[はながつお(花鰹;花がつお);はなかつお(花鰹;花かつお), hanagatsuo ( hana katsuo ; hana gatsuo ); hanakatsuo ( hana katsuo ; hana katsuo )] (n) {food} dried bonito shavings [Add to Longdo]
花炭[はなずみ;はなすみ, hanazumi ; hanasumi] (n) flower charcoal (whereby a flower, seed, branch, or other item of flora is carbonized as is, retaining its form) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] bonito, #135,046 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top