Search result for

bluse

(60 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluse-, *bluse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bluse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bluse*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You take off your blouse, then you run the water.Sie ziehen Ihre Bluse aus, lassen das Wasser laufen. Atlantic City (1980)
Hey, how you doin', mama?Na, Pudding in der Bluse, Mama? Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Tonight, she's wearin', uh, green hot pants and a black, sparkly blouse.Heute hat sie grüne Hot Pants an und eine schwarze GlitzerbluseThe Exterminator (1980)
Agostina took to wearing loose-sleeved blouses which kept the contours of her elbows hidden.Agostina ging dazu über, lose sitzende Blusen zu tragen, die die Umrisse ihrer Ellenbogen verbargen. The Falls (1980)
Your nice white blouse is ironed.Deine weiße Bluse ist gebügelt. Fame (1980)
Could you take your top off, please?Könntest du deine Bluse ausziehen? Fame (1980)
-Could you take your blouse off?- Könntest du die Bluse ausziehen? Fame (1980)
That's a very pretty blouse you're wearing today...Ist diese Bluse aber hübsch. Superman II (1980)
It's a new blouse.Eine neue BluseAbsence of Malice (1981)
This is a blouse and skirt.Ein Rock und eine BluseBody Heat (1981)
I don't suppose you have a driver's license tucked down in there somewhere, do you?Steckt in der knappen Bluse auch noch ein Führerschein? The Cannonball Run (1981)
My favourite shirtwaist!- Meine LieblingsbluseThe Woman Next Door (1981)
Wait a minute. You ain't heard nothing yet!"Nur beim Striptease siehst du, was in der Bluse ist." The Funhouse (1981)
Lovely blouse.Schöne BluseMommie Dearest (1981)
I walk down the street, I see a girl, I see the straps through her blouse, and I know it's a Latrique Playtex Breathe-Easy with matching garter belt.Wenn ich auf der Straße ein Mädchen sehe und die Träger durch die Bluse erkenne, weiß ich sofort, es ist ein Latrique Playtex Atmungsaktiv. True Confessions (1981)
- Also, seven blouses, four pairs of slacks, two pairs of shoes, six sets of undergarments, three...-Sieben Blusen, vier Hosen, zwei Paar Schuhe, sechs Wäsche-Sets... -KITT. A Plush Ride (1982)
He'd unbutton my blouse... and then... and then...Er knöpfte meine Bluse auf... und dann... und dann... Airplane II: The Sequel (1982)
And...Deine beige BluseThe Party 2 (1982)
Under the raincoat you have your blue skirt and white blouse I gave you for Christmas new blue sandalsUnter dem Garbadinemantel trägst du einen marineblauen Rock, seitlich geschlitzt, eine weiße Bluse, die ich dir Weihnachten geschenkt habe, neue Sandalen, ebenfalls marineblau und... The Party 2 (1982)
You had unbuttoned my blouse...Ja! - Du hattest mir die Bluse aufgeknöpft, und ich glaube, dir selbst auch etwas. Fanny and Alexander (1982)
Look, I don't wanna take my blouse off.Du, ich will meine Bluse nicht ausziehen. The Last American Virgin (1982)
- l am. - The overalls. - The meat.- Blusen, Fleisch... Godard's Passion (1982)
Take off the blouse.Bluse ausziehen. I Are You, You Am Me (1982)
Nice blouse.Schöne BluseTootsie (1982)
Are you getting rid of this green blouse?Wirst du die grüne Bluse los? There Goes the Neighborhood (1983)
Move into the bedroom, I'll slide my hands over her remove her blouse, that'll be four or five minutes.Ins Schlafzimmer, ich berühre sie, zieh ihr die Bluse aus, das sind 4 oder 5 Minuten. The Man with Two Brains (1983)
My skirt and my blouse were torn, he left a dress for me.Bluse und Rock waren zerrissen, da ließ er mir ein Kleid da. Premiers désirs (1983)
I sent you a blouse.Ich schickte dir eine BluseTerms of Endearment (1983)
* To pick a blouse, a skirt, and then there's the problem* Welche Bluse, welchen Rock, und dann die Frage Yentl (1983)
You put a bra on under your blouse.Verzeihung, man sieht Ihren Büstenhalter unter der BluseOne Deadly Summer (1983)
She just lifted her shirt and put my hand under it.Sie hob einfach ihre Bluse hoch und schob meine Hand drunter. Birdy (1984)
Uh, do you like my blouse?Gefällt dir meine BluseThe Ice Pirates (1984)
Button! Your blouse!Knöpfen Sie die Bluse zu! Happy Easter (1984)
I'd like to see the blouse in the window.Kann ich die Bluse aus dem Schaufenster sehen? Happy Easter (1984)
Give me your blouse, Jackie.Geben Sie mir Ihre Bluse, Jackie. Runaway (1984)
First I'm gonna rip the buttons off your blouse one by one, then run my tongue down your neck to your bare, gleaming breasts.Erst reiße ich dir die Knöpfe einzeln von der Bluse, dann fahre ich mit meiner Zunge deinen Hals hinunter zu deinen Brüsten! The Terminator (1984)
First I'll rip the buttons off your blouse one by one...Erst reiße ich dir die Knöpfe einzeln von der Bluse... The Terminator (1984)
I was scared the first time, until me and Jimmy Patterson stuffed spaghetti down a girl-counsellor's back.Ich hatte das erste Mal Angst, bis Jimmy Patterson und ich einer Betreuerin Spaghetti hinten in die Bluse stopften. A Song for Jason: Part 1 (1985)
It's the blouse.Es ist die BluseKnight Strike (1985)
At 20 cents a mile, you'd have to drive coast to coast to buy a blouse.Bei 20 Cent pro Meile müsstest du für eine Bluse durchs ganze Land fahren. Vigilante Mothers (1985)
Would you look at me?Wie ich aussehe. Meine BluseAmerican Ninja (1985)
Over the bra, under the blouse, shoes off, hoping to God your parents don't walk in?Über dem BH, unter der Bluse, ohne Schuhe und hoffend, dass die Eltern nicht reinkommen? The Breakfast Club (1985)
Over the panties no bra blouse unbuttoned, Calvins in a ball on the front seat, past 11:00 on a school night?Über der Unterhose ohne BH die Bluse aufgeknöpft, die Unterhose auf dem Vordersitz, nach 23.00 Uhr an einem Wochentag? The Breakfast Club (1985)
Ten minutes ago, Troy was looking down my shirt.Vor 10 Minuten schaute Troy in meine BluseThe Goonies (1985)
I ruined a silk blouse.Ich habe mir eine Seidenbluse ruiniert. Into the Night (1985)
Gucci bags, silk blouses.Seidenblusen... Steele in the Running (1986)
-Look out for your blouse.- Achte auf deine BluseBetty Blue (1986)
Take her blouse off.Zieh ihr die Bluse aus. Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)
he also thought the funeral was very tasteful.Ja, sieht gut aus. Vielleicht solltest du die Bluse reinstecken. I've Got a New Attitude (1987)
To this day, he's the only one I'll trust with my chiffon blouses.Bis heute ist er der Einzige, dem ich meine Chiffon-Blusen anvertraue. The Return of Grandma (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bluse(n) |die, pl. Blusen| เสื้อผู้หญิง, เสื้อสตรี, เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluse {f} | Blusen {pl}blouse | blouses [Add to Longdo]
Hemdbluse {f} | Hemdblusen {pl}; Sporthemden {pl}shirt blouse | shirts [Add to Longdo]
Kasack {m}; Hemdbluse {f}tunic [Add to Longdo]
Russenbluse {f}; Russenkittel {m}Russian blouse [Add to Longdo]
Spitzenbluse {f}lace blouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  bluse
     blouse
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bluse [bluːzə] (n) , s.(f )
     blouse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top