Search result for

blitz

(57 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blitz-, *blitz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blitz[N] การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง, Syn. bombardment, attack
blitz[VT] โจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง, See also: , Syn. bombard
blitz[N] ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จ (ภาษาไม่เป็นทางการ)
blitz[VT] พยายามที่จะครอบงำผู้อื่นเพื่อให้เห็นพ้อง
blitzkrieg[N] การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack

English-Thai: Nontri Dictionary
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He blitzed them.เขาจู่โจมพวกเธออย่างรวดเร็ว The Eyes Have It (2009)
He blitzes her because he lacks the social skills to charm.เขาเข้าจู่โจมเธอทันที เพราะว่าเขาไม่ชำนาญเรื่องการเข้าหาคน The Eyes Have It (2009)
Blitz attack. He jumps out, drags her into the van.การบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบ เขากระโจนออกมา ลากตัวขึ้นรถตู้ Episode #1.4 (2010)
There's no antemortem bruising. He doesn't use a blitz attack.ไม่มีร่องรอยฟกช้ำ เขาไม่ได้จู่โจมอย่างรุนแรง Compromising Positions (2010)
There's enough of an obstruction here to park your car, blitz her from behind, and then push her into the vehicle.มันพอที่จะบังสายตาได้จากตรงนี้ เพื่อจอดรถ โจมตีเธอทางด้านหลัง Remembrance of Things Past (2010)
They then blitz them with overwhelming force...ด้วยอุบายสักอย่าง จากนั้นพวกเขา/Nก็โจมตีพวกเธออย่างแรง Remembrance of Things Past (2010)
Blitz attack.การโจมตีอย่างรุนแรง Devil's Night (2010)
May I remind you this is blitz chess,คุณควรจะจำว่าเกมที่คุณกำลังเล่นเรียกว่าหมากรุก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Geiss kan erde mak harden ob Stein, geiss kan lewf mak krig ob blitz, geiss kan pire mak blud loge raga, geiss kan vass byn skol zum Asajj!. . . Monster (2011)
You know, I didn't see you volunteering for the Captain's blitzkrieg here.มันเป็นหน้าที่ของฉัน ทั้งต่อพระเจ้าและประเทศชาติ เธอคงรู้ ฉันไม่เห็นเธอ Mutiny (2011)
Blitz. Blitz. Watch.บลิทซ์ บลิทซ์ ระวัง! The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Once our presence is felt and we connect the cases, it'll be a ballroom blitz.เมื่อเขารับรู้การปรากฏตัวของเรา และเราเชื่อมคดีทั้งสองเข้าด้วยกันได้ พวกเขาต้องกระโจนใส่ Valhalla (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLITZ    B L IH1 T S
BLITZED    B L IH1 T S T
BLITZER    B L IH1 T Z ER0
BLITZES    B L IH1 T S AH0 Z
BLITZER'S    B L IH1 T Z ER0 Z
BLITZKRIEG    B L IH1 T S K R IY2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blitz    (v) (b l i1 t s)
blitzed    (v) (b l i1 t s t)
blitzes    (v) (b l i1 t s i z)
blitzing    (v) (b l i1 t s i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitz {m}flash [Add to Longdo]
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.] [Add to Longdo]
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze {pl}thunderbolt | thunderbolts [Add to Longdo]
Blitz {m}bolt [Add to Longdo]
Blitz {m}; Blitzen {n} | ein Blitz aus heiterem Himmellightning | a bolt from the blue; a bolt out of the blue [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}; Ableiter {m}lightning arrester; arrester [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}earthwire [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod [Add to Longdo]
Blitzen {n}coruscation [Add to Longdo]
Blitzesschnelle {f}instantaneousness [Add to Longdo]
Blitzgerät {n}flash attachment [Add to Longdo]
Blitzkrieg {m}blitz; blitzkrieg [Add to Longdo]
Blitzlampe {f} | Blitzlampen {pl}flashbulb | flashbulbs [Add to Longdo]
Blitzlicht {n}photoflash [Add to Longdo]
Blitzlicht {n} | Blitzlichter {pl}flashlight | flashlights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
早指しチェス[はやざしチェス, hayazashi chiesu] (n) speed chess; blitz chess [Add to Longdo]
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg [Add to Longdo]
大空襲[だいくうしゅう, daikuushuu] (n,n-suf) major air raid; blitz [Add to Longdo]
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n,adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P) [Add to Longdo]
電撃作戦[でんげきさくせん, dengekisakusen] (n) blitzkrieg tactics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪电战[shǎn diàn zhàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] Blitzkrieg; lightning war [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
落雷[らくらい, rakurai] Blitzschlag [Add to Longdo]
避雷針[ひらいしん, hiraishin] Blitzableiter [Add to Longdo]
電光[でんこう, denkou] Blitz(strahl) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blitz \blitz\ n.
   1. (football) a quick move by defensive players toward the
    passer on the offensive team, as soon as the ball is
    snapped; -- it is used when the defensive teams assumes
    that a pass will be attempted, and risks allowing
    substantial gains by the offensive team if other plays are
    in fact planned.
 
   Syn: safety linebacker blitzing.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. a rapid and violent military attack with intensive aerial
    bombardment. Same as {blitzkrieg}
    [WordNet 1.5]
 
   3. any vigorous and intensive attack, bombardment, or
    assault, literally or figuratively; as, they used a blitz
    of television commercials to launch their new product; the
    German blitz on London.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. same as {blitz chess}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blitz
   n 1: (American football) defensive players try to break through
      the offensive line [syn: {safety blitz}, {linebacker
      blitzing}, {blitz}]
   2: a swift and violent military offensive with intensive aerial
     bombardment [syn: {blitz}, {blitzkrieg}]
   v 1: attack suddenly and without warning; "Hitler blitzed
      Poland"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Blitz [blits] (n) , s.(m )
   bolt; flash; lightning; thunderbolt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top